Teksti suurus:

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 85, 1269

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord

Vastu võetud 14.07.2005 nr 91

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 59 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise korra ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise korra välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni vastavuse hindamiseks ja vastavusse viimiseks Eestis nõutavale kvalifikatsioonile.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi;
3) sobivustest – välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku, kes ei ole enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas (edaspidi taotleja) ning kes on välisriigis läbinud proviisoriõppe õppekava, mille õpe erineb Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavatest nõuetest (edaspidi Eestis proviisori kvalifikatsiooni aluseks olev õppekava) kutsealaste teadmiste kontrollimiseks läbiviidav test, eesmärgiga hinnata taotleja kutsealaste oskuste ja kutsekvalifikatsiooni vastavust Eestis nõutavale kvalifikatsioonile;
4) kohanemisaeg – taotleja, kes on välisriigis läbinud proviisoriõppe õppekava, mis vastab Eestis proviisori kvalifikatsiooni aluseks olevale õppekavale, kuid kes ei ole tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud eelmises päritolu- või lähteliikmesriigis farmaatsia valdkonnas kuni kuuekuuline töötamine üldapteegis, haiglaapteegis või muu farmaatsiavaldkonnaga tegutseva ettevõtja juures, mille eesmärgiks on taotleja kutsealaste oskuste ja kutsekvalifikatsiooni vastavuse hindamine ja vastavusse viimine Eestis nõutavale kvalifikatsioonile.

2. peatükk
PROVIISORI SOBIVUSTESTI KOOSTAMINE, KORRALDAMINE JA TULEMUSTE HINDAMINE

§ 3. Üldsätted

(1) Proviisori sobivustesti koostab ja korraldab Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

(2) Sobivustesti koostamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) vajadust lülitada sobivustesti õppeaineid, mis ei sisaldu taotleja õppekavas, kuid mille omandamine on vajalik Eestis farmaatsia valdkonnas töötamiseks;
2) taotleja on omandanud välisriigis proviisori kvalifikatsiooni.

(3) Sobivustest peab kajastama teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
1) kutsealased teadmised;
2) Eesti tervishoiualane seadusandlus;
3) ravikindlustuse ja sotsiaalabi korraldus Eestis.

(4) Sobivustest võib sisaldada kutsealase käitumise reegleid.

§ 4. Proviisori sobivustesti komisjon ja sobivustesti programm

(1) Eksami läbiviimiseks moodustab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan (edaspidi dekaan) õigusaktidega sätestatud korras eksamikomisjoni.

(2) Eksamikomisjon koostab proviisori sobivustesti programmi.

(3) Sobivustesti programm peab kirjeldama sobivustesti vormi (suuline või kirjalik) ja toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.

§ 5. Proviisori sobivustestile registreerumine

(1) Taotleja, kellel on kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks nõutav sobivustesti sooritamine, esitab dekaanile Tervishoiuameti sellekohase ettekirjutuse ja avalduse, milles on märgitud:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja kutse;
3) taotleja aadress;
4) avalduse esitamise kuupäev.

(2) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
2) töötamist tõendav dokument;
3) isikut tõendav dokument.

(3) Taotleja avalduse alusel vormistab dekaan korralduse, milles kajastub taotleja sobivustestile registreerimine ja sobivustesti toimumise aeg. Korralduse koopia ja sobivustesti programm edastatakse taotlejale posti teel.

(4) Taotleja kinnitab sobivustestil osalemist registreerumisega vähemalt kaks nädalat enne sobivustesti toimumist Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.

§ 6. Proviisori sobivustest

(1) Registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi esitamisel.

(2) Sobivustesti tulemusi hindab eksamikomisjon haridusministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 10 «Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kinnitamine» kehtestatud korras.

(3) Eksamikomisjon teeb otsuse sobivustesti tulemuse kohta ja väljastab taotlejale sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi hiljemalt kaks nädalat pärast sobivustesti toimumist. Sobivustesti mittesooritanule antakse otsusest ärakiri või koopia.

(4) Sobivustesti saab teistkordselt sooritada kuus kuud pärast esimest sobivustesti.

(5) Sobivustesti teistkordsel mittesooritamisel saab sobivustesti uuesti sooritada ühe aasta pärast alates mittesooritamise otsuse tegemisest.

§ 7. Proviisori sobivustesti sooritamist tõendav dokument

Sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi sisu ja vormi kehtestab Tartu Ülikool.

3. peatükk
PROVIISORI KOHANEMISAJA LÄBIMISE NÕUDED JA HINDAMINE

§ 8. Proviisori kohanemisaja läbimise nõuded

(1) Proviisori kohanemisaeg läbitakse apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajale kuuluvas üldapteegis, haiglaapteegis või muu farmaatsiavaldkonnaga tegutseva ettevõtja juures.

(2) Taotleja, kellel on kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks nõutav kohanemisaja läbimine, peab esitama Tervishoiuametile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud apteegiteenuse osutaja või muu farmaatsia valdkonnaga tegeleva ettevõtja sellekohase nõusoleku ja taotluse kohanemisaja läbimiseks, milles on märgitud:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja kutsenimetus;
3) kohanemisaja läbimise aeg ja koht koos kontaktandmetega;
4) kuupäev.

(3) Tervishoiuamet teeb pärast nõusoleku ja taotluse läbivaatamist käskkirja taotleja kohanemisajale suunamise kohta.

(4) Tervishoiuameti käskkirjas esitatakse nõuded kohanemisaja läbimisele.

(5) Nõusoleku andnud apteegiteenuse osutaja või muu farmaatsia valdkonnaga tegelev ettevõtja määrab taotlejale proviisorist juhendaja.

§ 9. Kohanemisaja tulemuste hindamine

(1) Kohanemisaja jooksul hinnatakse taotleja kvalifikatsiooni vastavust Eestis nõutavale proviisori kvalifikatsioonile ja juhendatakse taotlejat kvalifikatsiooni vastavuse saavutamiseks.

(2) Kohanemisaja tulemustele antakse kirjalik hinnang.

(3) Hinnangus peavad olema kajastatud järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed;
2) taotleja kutsenimetus;
3) kohanemisaja läbimise aeg ja koht;
4) kohanemisaja jooksul omandatud teadmised, oskused ja praktiline töökogemus ning nende vastavus Tervishoiuameti nõuetele;
5) kohanemisaja läbinud taotlejat juhendanud proviisori nimi;
6) kirjaliku hinnangu väljastamise aeg ja koht;
7) kirjaliku hinnangu väljastaja nimi ja allkiri.

Minister Jaak AAB

Õigusala juht
kantsleri ülesannetes Monika LAATSIT

/otsingu_soovitused.json