Teksti suurus:

Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 1999, 153, 2157

Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord

Vastu võetud 28.09.1999 nr 56

Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377) paragrahvi 19 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada «Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord» (lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Ruth MARTIN

Kinnitatud
teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 56

TEEPROJEKTI EKSPERTIISI TEGEMISE KORD

1. Teeprojekti ekspertiis peab andma vastuse, kas valitud arhitektuurilis-ehituslikud projektlahendused vastavad lähteülesandele, tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuetele ja heakskiidetud planeeringutele ning kas on kinni peetud teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusest nr 54 «Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded» ja määrusest nr 55 «Tee projekteerimise normid ja nõuded».

Teeprojekti ekspertiis peab ka selgitama, kuidas teehoiutöö mõjutab keskkonda.

2. Teeprojekti ekspertiisi võib teha isik, kellel on tegevusluba teeprojekti ekspertiisi tegemiseks. Teeprojekti ekspertiisi võib alates 1. jaanuarist 2001. a teha teede- ja sideministri kehtestatud korra kohaselt tegevusloa saanud isik.

3. Ekspertiisi hinnangud on tee omanikule aluseks teeprojekti kinnitamiseks ja ehitusloa väljaandjale teeprojekti heakskiitmiseks ning ehitusloa väljaandmiseks.

4. Ekspertiisi märkuste ja ettepanekute arutelust on ekspertiisi tegija nõudmisel kohustatud osa võtma tellija ja projekteerija volitatud esindaja.

5. Ekspertiisi eest tasub ekspertiisi tellija ekspertiisi tegijaga sõlmitud lepingu alusel. Lepingus peab olema sätestatud ekspertiisi teostamise tähtaeg, maksumus, maksmise kord ja ekspertiisiks esitatava dokumentatsiooni koopiate arv.

6. Ekspertiisi esitatakse tehniline projekt.

7. Teeprojekti ekspertiisi esitatava projektdokumentatsiooni koosseis:
– projekteerimise lähtematerjalid – lähteülesanne koos lähteandmetega, tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuded;
– ehitusgeoloogiliste tööde aruanded;
– tehnilise projekti seletuskiri ja põhijoonised;
– kulude eelarvutus tehnilise projekti tasemel.

Muud projekti osad või arvutused esitatakse ekspertiisi tegijale vajaduse korral ekspertiisi tellija taotlusel.

8. Koos tehnilise projektiga esitatakse ekspertiisi ka kasutus- ja hooldusjuhend.

9. Rajatiste üksikute osade ja ehitamisel olevate objektide projektile muudatuslahenduste ekspertiisi tegemisel määratakse ekspertiisi esitatava dokumentatsiooni maht ja koosseis kindlaks ekspertiisi tegija poolt.

10. Teeprojekti ekspertiisi tegemisel kontrollitakse:
– arhitektuuriliste ja ehituslike projektlahenduste vastavust lähteülesandele ja tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuetele;
– tee asukoha valiku vastavust heakskiidetud planeeringutele;
–tehnilise projekti tasemel tehtud kulude eelarvutust piirhinna suhtes tasuvusuuringust, teehoiukavast või mõnest muust õigusaktist lähtudes;
– teeprojekti vastavust projekti suhtes esitatavatele nõuetele ning tee projekteerimise normidele ja nõuetele;
– valitud konstruktiivsete skeemide põhjendatust, lähtudes ehitusmaterjalide ja -detailide ökonoomsest kasutamisest;
– projekteeritud rajatise ohutu kasutamise tagamist.

11. Teeprojektile ekspertiisi tegemise aeg on kuni 30 päeva.

12. Eriti suurte ja keeruliste teeprojektide ekspertiisi tegemise tähtajad määratakse kindlaks ekspertiisi tegija ja tellija omavahelisel kokkuleppel ekspertiisilepingu sõlmimisel.

13. Teeprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse seisukoht projekti iga üksiku osa kohta eraldi ja koondseisukoht.

14. Ekspertiisi koondseisukoht peab sisaldama:
– projekteerimise lähtematerjalide iseloomustust;
– projekteeritud tee lühiiseloomustust, põhiliste projektlahenduste iseloomustust;
– üldiseid järeldusi teeprojekti kvaliteedi kohta, mille alusel võib esitada tehnilist projekti kinnitamiseks.

15. Ekspertiisi tegija võib teha tellijale ettepaneku teeprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

16. Muutmiseks või täiendamiseks tagastatud teeprojekti kohta koostab ekspertiisi teostaja tellija ja projekteerija osavõtul protokolli, milles näidatakse ära põhjused, mispärast ei saa tehnilist projekti esitada kinnitamiseks. Protokollis määratakse aeg projekti muutmiseks või täiendamiseks.

17. Kui teeprojekt on koostatud ebaprofessionaalselt või projekteerimise norme ja nõudeid eirates, võib ekspertiisi tegija teha ettepaneku projekteerija tegevusloa tühistamiseks.

18. Ekspertiisi seisukoht või protokoll kirjutatakse alla ekspertiisi teinud vastavat tegevusluba omava isiku poolt koos tegevusloa numbri ja kehtivusaja äranäitamisega.

19. Ekspertiisi seisukoht või protokoll koostatakse kolmes eksemplaris, millest kaks väljastatakse ekspertiisi tellijale.

/otsingu_soovitused.json