Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis

Vastu võetud 03.01.2003 nr 1
RTL 2003, 7, 59
jõustumine 18.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2004RTL 2004, 7, 10126.01.2004
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrus sätestab sotsiaalmaksu arvestuse üleandmise korra Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa poolt Maksu- ja Tolliametile ning sotsiaalmaksu arvestuse korra Maksu- ja Tolliametis ja maksumaksja juures.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 2. Arvelduste saldo võrdlemine

  Enne sotsiaalmaksu arvestuse üleandmist Maksu- ja Tolliametile võrdlevad Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Haigekassa arvelduste saldod maksumaksjate andmetega. Kui maksumaksja poolt esitatud viimases andmikus (kuni kuus kuud enne sotsiaalmaksu arvestuse üleandmist Maksu- ja Tolliametile) näidatud arvelduste saldo ühtib sama perioodi Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa kohalike asutuste arvestuse andmetega, loetakse saldo võrrelduks. Juhul kui maksumaksja poolt esitatud andmikus näidatud maksu arvelduste saldo ei ühti Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa andmetega, peab olema arvelduste saldo võrdlemise kohta maksumaksja kirjalik kinnitus. Kui maksumaksja arvelduste saldot ei kinnita, esitavad Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Haigekassa Maksu- ja Tolliametile maksumaksjate lõikes maksu määramiseks, sissenõudmiseks, maksuvaidluse lahendamiseks või maksuvõla kustutamiseks vajalikud dokumendid.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 3. Arvelduste saldo muutmine

  Maksu- ja Tolliametile üleantud arvelduste saldot muudab Maksu- ja Tolliamet:
 1) Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa poolt esitatud kirjalike andmete alusel;
 2) Maksu- ja Tolliameti poolt läbiviidud maksurevisjonide põhjal.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 4. Arvelduste saldo üleandmine

 (1) Maksu- ja Tolliametile antakse üle maksumaksjate arvelduste saldod seisuga 31. detsember 1998. a.

 (2) Maksu arvestus antakse Maksu- ja Tolliametile üle elektroonsel kujul ja see peab sisaldama:
 1) maksumaksja nime, registrinumbrit/koodi/füüsilisest isikust tööandja isikukoodi;
 2) maksumaksja täielikku aadressi ja aadressi asukohakoodi vabariigi haldus- ja territoriaaljaotuse klassifikaatori järgi;
 3) arvelduste eest vastutava isiku nime ja telefoninumbrit;
 4) arvelduste saldot eraldi maksu ja intressi kohta.

 (3) Kui maksumaksjal on ajatatud maksuvõlga, tuleb andmetes näidata arvelduste saldo hulgas olev ajatatud maksuvõla summa ja intressi määr ajatatud võlalt. Maksuvõla kohta, mille tasumistähtaeg ajakava kohaselt ei ole veel saabunud, esitatakse andmed tasumistähtaegade lõikes.

 (4) Kui maksumaksjale on välja kuulutatud pankrot, esitatakse arvelduste saldo eraldi maksukohustuste kohta, mille tasumistähtaeg oli enne pankroti väljakuulutamist, ning maksukohustuste kohta, mille tasumistähtaeg on pärast pankroti väljakuulutamist.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 5. Arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliametis

 (1) Maksu- ja Tolliamet peab maksumaksjate ja kindlustatavate arvestust maksukohustuslaste registri alusel.

 (2) Maksu arvestust peetakse Maksu- ja Tolliametis maksumaksjate lõikes nende poolt tasumisele kuuluva ning tegelikult tasutud maksu kohta.

 (3) Kindlustatavate lõikes peetakse arvestust nende eest tasumisele kuuluva ja tasutud maksu osas.

 (4) Kui maksumaksja tasub ülekandmisele kuuluvast maksust ainult osa, jaotatakse tasutud maksusumma kindlustatavate vahel vastavalt sellele, millise osa moodustab kindlustatavalt arvutatud maksusumma üldisest tasumisele kuuluvast maksusummast.

 (5) Maksu hilinemisega tasumise eest makstud intressi, erisoodustuste summalt tasutud maksu ja enammakstud maksu ei jaotata kindlustatavate vahel.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 6. Arvestuse alus

  Maksu arvestuse aluseks on maksumaksja poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavad deklaratsioonid.
[RTL 2005, 80, 1135 - 22.07.2005]

§ 7. Maksu laekumine

  Maksumaksjad tasuvad maksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Sotsiaalmaksu kontojäägist kannab pank iga pangapäeva lõpus 60,606% riigieelarve riikliku pensionikindlustuse eelarvesse ja 39,394% riikliku ravikindlustuse eelarvesse.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 8. Maksu laekumise arvestus

 (1) Maksu laekumise arvestuse aluseks on pangakonto väljavõtted ja muud dokumendid, mille alusel loetakse maks tasutuks.

 (2) Maksumaksja poolt sotsiaalmaksu kandmisel Maksu- ja Tolliameti teisele tulukontole või riigieelarve tulu kandmisel sotsiaalmaksu kontole, võetakse tasutud summa arvele selle maksu või tuluna, kuhu makse pidi laekuma või üle kantama. Arveldused eelarvete vahel teeb Maksu- ja Tolliamet rahandusministri 17. oktoobri 2001. a määruse nr 91 «Kassalise teenindamise eeskiri» (RTL 2001, 118, 1692; 2002, 88, 1373) kohaselt.
[RTL 2004, 7, 101 - 26.01.2004]

§ 9. Maksu enammakse

 (1) Kui maksumaksjal on mõne teise riikliku maksu osas enammakse, kantakse see maksumaksja kirjalikul taotlusel sotsiaalmaksu võla katteks ja sotsiaalmaksu enammakse teise riikliku maksu võla katteks «Maksukorralduse seaduses» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17) ettenähtud tähtaja jooksul.

 (2) Maksu enammakse tagastatakse maksumaksjale tema kirjaliku taotluse alusel «Maksukorralduse seaduses» ettenähtud korras ja tähtajal. Füüsilisest isikust ettevõtjale tagastatakse enammakstud maksusumma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareeritud andmete alusel maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

§ 10. «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» alusel tasutud sotsiaalmaks

 (1) Kui maksumaksjal on maksuvõlg, mis on tekkinud enne sotsiaalmaksuseaduse jõustumist, kaetakse maksumaksja poolt makstud summadest kõigepealt «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» (RT 1990, 9, 102; 1991, 32, 391; 1992, 21, 302; 34, 444; RT I 1993, 65, 924; 1994, 40, 656; 1995, 17, 235; 1996, 74, 1307; 1998, 40, 611; 59, 941) järgi tasumisele kuuluv maksuvõlg, arvestamata intressi.

 (2) Lõikes 1 nimetatud maksuvõla osalisel tasumisel jaotatakse makstud summa riikliku pensionkindlustuse ja riikliku ravikindlustuse eelarvete vahel vastavalt sellele, kui suur on vastava kindlustuse osa võlasumma «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» järgi tasumisele kuuluvast sotsiaalmaksu võlast. Sellest tulenevad arveldused riikliku pensionikindlustuse eelarve ja riikliku ravikindlustuse eelarve vahel tehakse kord nädalas.

 (3) «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» järgi tasutud maksu ei jaotata kindlustatavate vahel.

 (4) 1998. a sotsiaalmaksu arvestuse andmikud esitatakse «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» alusel ettenähtud korras ja tähtajal.

 (5) «Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse» alusel sotsiaalmaksu arvestuse andmikus deklareeritud ja pärast 1. jaanuari 1999. a väljamakstud summadelt arvestatud sotsiaalmaksu vormil TSD ei deklareerita.

/otsingu_soovitused.json