Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Kaitseressursside Ameti moodustamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 42, 348

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Kaitseressursside Ameti moodustamisega

Vastu võetud 21.07.2005 nr 189

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 8, «Perekonnaseaduse» § 112, «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 17, «Ravikindlustuse seaduse» § 73 lõike 1 1, «Riigivaraseaduse» § 3, § 101 lõike 2 ja «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 27 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 284 kinnitatud «Riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra» muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 284 kinnitatud «Riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra» (RT I 1995, 65, 1090; 2004, 54, 394) punktis 21 asendatakse sõna «riigikaitseosakonnale» sõnadega «Kaitseressursside Ametile».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 1997. a määrusega nr 159 kinnitatud «Perekonnaseisuaktide koostamise, muutmise, parandamise, taastamise ja tühistamise ning perekonnaseisutunnistuste väljaandmise korra» muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 1997. a määrusega nr 159 kinnitatud «Perekonnaseisuaktide koostamise, muutmise, parandamise, taastamise ja tühistamise ning perekonnaseisutunnistuste väljaandmise korra» (RT I 1997, 62, 1067; 2005, 14, 74) punktis 49 asendatakse sõnad «surnu elukohajärgsele riigikaitseosakonnale» sõnadega «Kaitseressursside Ametile».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 6 «Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 6 «Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord» (RT I 2002, 5, 14; 84, 498) kogu tekstis asendatakse sõna «riigikaitseosakond» sõnadega «Kaitseressursside Amet» vastavas käändes.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruse nr 108 «Kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskoodi andmise alused ja kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruses nr 108 «Kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskoodi andmise alused ja kord» (RT I 2002, 28, 172) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse kogu tekstis asendatakse sõnad «riigikaitseosakond», «elukohajärgne riigikaitseosakond» ja «kaitseväekohustuslase elukohajärgne riigikaitseosakond» sõnadega «Kaitseressursside Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna «töötlevad» sõnaga «töötleb»;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «riigikaitseosakonna juhatajale» sõnadega «Kaitseressursside Ametile».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 «Riigivara ümberjaotamise kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 «Riigivara ümberjaotamise kord» (RT I 2004, 54, 394; 86, 591) kogu tekstis asendatakse sõna «riigikaitseosakond» sõnadega «Kaitseressursside Amet» vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 339 «Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär» muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruses nr 339 «Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär» (RT I 2004, 82, 554) asendatakse läbivalt sõnad «kutsealuse elukohajärgne riigikaitseosakond» ja «riigikaitseosakond» sõnadega «Kaitseressursside Amet» vastavas käändes.

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. augustil 2005. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Kaitseminister Jaak JÕERÜÜT

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json