Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 42, 350

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.07.2005 nr 191

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 2005, 13, 69) kinnitatud lisas 13 «Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli ja perekonnaseisualaseid küsimusi ning teenindab omandireformikomisjoni;»;

2) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandusarenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu ja Euroopa Liidu struktuurifondide programmide elluviimist maakonnas, ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja maamajandusalaste ülesannete täitmist ning infosüsteemialast tööd maavalitsuses ja maakonnas;»;

3) punkti 2 alapunkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Rakendussäte

Valga maavanemal viia maavalitsuse koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga kahe kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Kultuuriminister
regionaalministri ülesannetes Raivo PALMARU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json