Teksti suurus:

Kutsealuse arvelevõtmise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RTL 2005, 83, 1223

Kutsealuse arvelevõtmise kord

Vastu võetud 21.07.2005 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 46 lõike 5 alusel.

§ 1. Kutsealuse arvelevõtmine

Kaitseressursside Amet võtab meessoost Eesti kodaniku, kes on saanud 17-aastaseks (edaspidi kutsealune), kutsealusena arvele kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris (edaspidi kaitseväekohustuslaste register).

§ 2. Isikuandmete kandmine kaitseväekohustuslaste registrisse

(1) Kutsealuse isikuandmetena käsitletakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 21 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 91 ja 10 loetletud andmeid.

(2) Kutsealune loetakse arvelevõetuks, kui tema kohta on kaitseväekohustuslaste registrisse kantud järgmised isikuandmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sünnikoha andmed (sünnihetkel kehtinud haldusterritoriaalse jaotuse alusel);
5) isikukood;
6) kodakondsuse andmed;
7) elukoha andmed;
8) sidevahendite andmed;
9) perekonnaseisu andmed.

(3) Kui rahvastikuregistris ei ole kutsealuse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud andmeid, pärib Kaitseressursside Amet puuduolevad andmed teistest andmekogudest või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustest.

(4) Juhul kui rahvastikuregistrist või teistest andmekogudest või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustest saadud päringute alusel puuduvad Kaitseressursside Ametil kutsealuse kohta käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 7 kuni 9 toodud andmed, võib erandkorras lugeda kutsealuse arvelevõetuks ilma nimetatud isikuandmete kaitseväeteenistuskohustuslaste registrisse kandmata.

§ 3. Arvelevõtmisest teatamine

Arvelevõetud kutsealusele teatab Kaitseressursside Amet tema arvelevõtmisest kutsealusena «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Kaitseministri 21. detsembri 2001. a määrus nr 23 «Kutsealuste arvelevõtmise ja arvestuse korra ning kutsealuste arvestusdokumentide vormi kehtestamine» (RTL 2002, 141, 2045) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2005. aasta 1. augustil.

Minister Jaak JÕERÜÜT

Kantsler Lauri ALMANN

/otsingu_soovitused.json