Teksti suurus:

Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 29
RTL 2003, 31, 462
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.04.2004 nr 64 ( RTL 2004, 44, 747) 1.05.2004

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse 01.07.2005)

 

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 53 lõike 5 alusel.

§1. Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm

Alkoholi aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§2. Loa täitmine

(1) Loa, välja arvatud tabeli nr 2, täidab aktsiisivaba alkoholi soetamisõiguse taotleja elu- või asukohajärgne maksu- ja tollikeskus. Loa tabeli nr 2 täidab asutus või isik (edaspidi alkoholi saaja ), kellel on õigus soetada alkoholi (edaspidi alkohol ).

Loa tabelit nr. 2 ei täida “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 50 lõike  5 punktides 12 ja 13 nimetatud isikud.

(2) Loa reale «Alkoholi aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb suurest tähest A, mis tähistab alkoholi, luba väljastava maksu- ja tollikeskuse koodist ja loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt selle maksu- ja tollikeskuse poolt väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse lubade arvule.

(3) Loa reale “Alkoholi saaja” märgitakse alkoholi saaja nimi, registreeritud kauplej

puhul märgitakse ka registreeritud kaupleja number.”

(4) Loa reale «Alkoholi saaja aadress» märgitakse aadressid, kus ladustatakse ja kasutatakse alkoholi.

(5) Loa tabelisse nr 1 märgitakse alkoholi nimetus vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja

kütuseaktsiisi seaduse” § 12 lõikes 1 sätestatud liigitusele, alkoholi kaubakood vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile seisuga 1992. aasta 31. detsember ja alkoholi kogus liitrites.”

(6) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel alkoholi soetada.

(7) Loa reale «Maksu- ja tollikeskuse juhataja nimi ja allkiri» märgitakse alkoholi saaja elu- või asukohajärgse maksu- ja tollikeskuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

(8) Loa reale «Maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber» märgitakse alkoholi saaja elu- või asukohajärgse maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber.

(9) Loa reale «Kuupäev» märgitakse loa väljastamise kuupäev (päev, kuu, aasta).

(10) Loa tabelisse nr 2 märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: alkoholi soetamise tehingu kuupäev;
2) veerg 2: alkoholi KN kaubakood;
3) veerg 3: soetatud alkoholi kogus liitrites;
4) veerg 4: alkoholi etanoolisisaldus;
5) veerg 5: alkoholi väljastanud aktsiisilaopidaja number või tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud alkoholi.

[ RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§3. Loa asendamine

Alkoholi saaja elu- või asukohajärgne maksu- ja tollikeskus asendab loa, kui loa tabelis 2 toodud ridade arvust ei piisa alkoholi soetamise tehingute märkimiseks, loa kehtivusaeg pole lõppenud ja alkoholi saaja pole loale märgitud 12 kalendrikuu alkoholi kogust täies ulatuses soetanud. Asendatud loa saamiseks ei pea loa saaja esitama «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 52 lõikes 1 nimetatud dokumente. Asendatud loa väljastaja märgib loa tabelisse nr 1 alkoholi nimetuse, alkoholi EKN kaubakoodi ja alkoholi koguse, mis jäi alkoholi saajal soetamata asendatavale loale samas tabelis märgitud alkoholi kogusest.

[ RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 29 «Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm
ja selle täitmise kord»
lisa

ALKOHOLI AKTSIISIVABASTUSE LUBA NR

Alkoholi saaja:__________________________________________________

Alkoholi saaja aadress:____________________________________________

Tabel nr 1. Alkoholi kogus 12 kalendrikuuks:

Alkoholi nimetus EKN kaubakood Kogus
     
     
     

Tabel nr 2. Soetatud alkoholi kogus:

Kuupäev EKN kaubakood Alkoholi kogus Etanoolisisaldus Aktsiisilaopidaja / tollideklaratsiooni number
         
         
         

Kehtib alates: _______________        

Maksu- ja tollikeskuse juhataja nimi ja allkiri: ____________________________
Maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber: ____________________________
[RTL 2005, 80, 1135] 22.07.2005 

Kuupäev: ____________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json