Teksti suurus:

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2006
Avaldamismärge:

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2004 nr 58
RTL 2004, 151, 2287
jõustumine 12.12.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.06.2005/19 (RTL 2005, 74, 1042) 08.07.2005.

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 alusel.

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi keskus) on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus, mille põhiülesanne on alus-, põhi- ja keskhariduse ning täiskasvanu- ja kutsehariduse valdkonnas riikliku hariduspoliitika ja keelepoliitika elluviimine.

§2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§3. Aruandekohustuslikkus

Keskus on aruandekohustuslik haridus- ja teadusministri ees, kes suunab tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§4. Pitsat, eelarve ja pangaarve

Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma eelarve ja pangaarved.

§5. Asukoht

Keskus asub Tallinnas.

2. peatükk
RIIKLIKU EKSAMI- JA KVALIFIKATSIOONIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§6. Keskuse tegevuse eesmärk

Keskuse tegevuse eesmärk on tagada ministeeriumi väljatöötatud haridus- ja keelepoliitika elluviimine alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas ning integratsiooniprotsesside rakendamisel osalemine.

§7. Keskuse ülesanded

Keskuse ülesanne on tagada:
1) üldhariduse riiklike õppekavade rakendamise suunamine vajaliku õppekirjanduse ja õppematerjalide hindamise, metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamise ning koolide nõustamise kaudu;
2) kutsehariduse riiklike õppekavade väljatöötamine ja arengu suunamine;
3) kutse- ja eriala õppekavade rakendamise suunamine vajaliku õppekirjanduse ja õppemamaterjalide hindamise, metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamise ning koolide nõustamise kaudu;
4) õppeasutuste ja õpilaste õpitulemuste riikliku välishindamise süsteemi arengu suunamine;
5) üleriigiliste tasemetööde, põhikooli lõpueksamite, riigieksamite, eesti keele tasemeeksamite ning kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami arengu suunamine ja korraldamine ning eksamitulemuste analüüsimine;
6) eesti keele oskuse taseme määratlemise süsteemi arengu suunamine;
7) tugisüsteemi loomine õpetaja professionaalse arengu toetamiseks – suunata õpetajate ettevalmistust, ümberõpet ja täienduskoolitust;
8) «Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusest» (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375; 69, õiend; 90, 521; 2003, 21, 124; 2004, 45, 316) tulenevate pädeva organi ülesannete täitmine, välisriigis omandatud pedagoogi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine;
9) Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötleja ülesannete täitmine;

91) kõrgkoolidesse sisseastumise infosüsteemi pidamine;
10) «Kodakondsuse seadusest» (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565; 2002, 53, 336; 62, 376; 90, 518; 2003, 18, 101; 82, 550; RT III 2004, 1, 1; RT I 2004, 12, 80) tuleneva keeleõppe kulude hüvitamise korraldamine;
11) riiklike eksamite tunnistuste ning diplomite ja lõputunnistuste blankettide väljastamine ning nende üle arvestuse pidamine;
12) teiste keskuse tegevuse eesmärgi täitmiseks vajalike ülesannete teostamine.

[RTL 2005, 74, 1042 - jõust 08.07.2005]

3. peatükk
RIIKLIKU EKSAMI- JA KVALIFIKATSIOONIKESKUSE JUHTIMINE JA STRUKTUUR

1. jagu
Keskuse direktor

§8. Keskuse juhtimine

Keskust esindab ja selle tegevust juhib Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor (edaspidi direktor).

§9. Direktori ülesanded

Direktor:
1) vastutab keskusele pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
2) määrab kindlaks keskuse töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
3) korraldab keskuse sisekontrolli ning selle toimimise hindamist;
4) kinnitab keskuse töösisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja ametijuhendid ning muud töökorralduslikud dokumendid;
5) tagab lähtudes keskuse eelarvest keskuse tegevuseks vajalikud organisatsioonilised ja majanduslikud tingimused;
6) tagab keskuse eelarve projekti koostamise ning esitab eelarve projekti Haridus- ja Teadusministeeriumile;
7) käsutab keskuse rahalisi vahendeid eelarve alusel;
8) annab ministeeriumile aru keskuse tegevusest;
9) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud keskuse töötajatega;
10) annab keskuse ülesannete täitmiseks, töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju;
11) sõlmib, muudab ja lõpetab oma pädevuse piires keskuse töö korraldamiseks tsiviilõiguslikke lepinguid;
12) kinnitab keskuse osakondade põhimäärused;
13) tagab keskuse nõukogu teenindamise;
14) moodustab vajadusel nõuandva õigusega nõukogusid, komisjone ja töörühmi (edaspidi komisjon);
15) täidab muid haridus- ja teadusministri, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri või Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerite poolt antud keskuse tegevusega seonduvaid ülesandeid.

§10. Direktori asendamine

Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori käskkirjaga volitatud osakonnajuhataja.

2. jagu
Keskuse nõukogu

§11. Nõukogu ülesanded

(1) Nõukogu hindab keskuse ja keskuse tegevusvaldkondade juhtimist ning teeb direktorile ettepanekuid keskuse ja keskuse tegevusvaldkondade juhtimise parandamiseks.

(2) Nõukogul on kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete täpse arvu määrab ning liikmed nimetab ja kutsub vajadusel tagasi keskuse direktori ettepanekul haridus- ja teadusminister.

(3) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või keskuse direktor. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu liikmetele ette teatada vähemalt kümme päeva.

(4) Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide keskuse dokumentidega.

(5) Nõukogu täpne töökord on reguleeritud nõukogu töökorras. Nõukogu töökorra kinnitab direktor.

3. jagu
Osakond ja osakonnajuhataja

§12. Osakond ja selle ülesanded

(1) Osakond on keskuse struktuuriüksus.

(2) Keskuse osakonnad on:
1) andmekogude osakond;
2) kutsehariduse osakond;
3) eksamikorralduse osakond;
4) keele ja õpetajahariduse osakond;
5) haridusasutuste välishindamise osakond;
6) üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond;
7) üldosakond.

(3) Andmekogude osakonna põhiülesanne on Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlemisega seotud ülesannete täitmine.

(4) Kutsehariduse osakonna põhiülesanne on kutsehariduse riiklike õppekavade väljatöötamise ja arengu suunamise ning kutse- ja eriala õppekavade rakendamisega seotud ülesannete täitmine.

(5) Eksamikorralduse osakonna põhiülesanne on üleriigiliste tasemetööde, põhikooli lõpueksamite, riigieksamite, eesti keele tasemeeksamite ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tehniline korraldamine.

(6) Keele ja õpetajahariduse osakonna põhiülesanne on õpetajate ettevalmistuse, ümberõppe ja täienduskoolitusega seotud ülesannete täitmine ning eesti keele tasemeeksamite eksamitööde ettevalmistamisega seotud ülesannete täitmine.

(7) Haridusasutuste välishindamise osakonna põhiülesanne on õppeasutuste õpitulemuste riikliku välishindamise süsteemi rakendamisega seotud ülesannete täitmine.

(8) Üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna põhiülesanne on üldhariduse riiklike õppekavade rakendamise suunamine vajaliku õppekirjanduse ja õppematerjalide hindamise, metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamise kaudu ning üleriigiliste tasemetööde, põhikooli lõpueksamite, riigieksamite arengu suunamise ja eksamitööde ettevalmistamisega seotud ülesannete täitmine.

(9) Üldosakonna põhiülesanne on struktuuriüksuste teenindamine asjaajamise, infotehnoloogia ja personalitöö alal ning keskuse töökeskkonna loomine ja majandamine.

(10) Osakondade täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimäärustes. Osakondade põhimäärused kinnitab keskuse direktor käskkirjaga.

(11) Keskuse osakondade koosseisu võivad kuuluda vastavalt osakonna põhimäärusele talitused. Talituste ülesanded ja pädevus määratakse osakonna põhimääruses.

§13. Osakonnajuhataja

Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle ametinimetus on:
1) andmekogude osakond – andmekogude osakonna juhataja;
2) kutsehariduse osakond – kutsehariduse osakonna juhataja;
3) eksamikorralduse osakond – eksamikorralduse osakonna juhataja;
4) keele ja õpetajahariduse osakond – keele ja õpetajahariduse osakonna juhataja;
5) haridusasutuste välishindamise osakond – arendusdirektor;
6) üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond – üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna juhataja;
7) üldosakond – haldusdirektor.

§14. Osakonnajuhataja ülesanded

(1) Osakonnajuhataja juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

(2) Osakonnajuhataja:
1) planeerib ja korraldab osakonna tööd;
2) annab keskuse direktorile aru osakonna tegevusest;
3) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
4) teeb keskuse direktorile ettepanekuid komisjonide moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
5) korraldab alluvate töötajate tööd, nõutab selleks vajalikud vahendid;
6) valvab osakonna töötajate töökohustuste täitmise üle;
7) taotleb osakonna töötajatele täienduskoolitust;
8) teeb direktorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajatele palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
9) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid vastavalt keskuse asjaajamiskorrale;
10) käsutab direktori volitusel osakonna eelarvelisi vahendeid;
11) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või direktori antud täiendavaid ülesandeid.

(3) Osakonnajuhatajal on õigus saada keskuse teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

(4) Osakonnajuhataja täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja osakonna põhimäärusega.

(5) Osakonnajuhataja juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

§15. Arendusdirektor

Arendusdirektor koordineerib keskuse koondtööplaani koostamist ja täitmise jälgimist.

§16. Haldusdirektor

(1) Haldusdirektor koordineerib keskuse eelarve planeerimist, koostamist ja täitmise jälgimist.

(2) Haldusdirektor käsutab direktori volitusel keskuse eelarvevahendeid.

4. jagu
Komisjonid

§17. Komisjonid

(1) Keskuse eesmärgi saavutamiseks või struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel võib direktor moodustada keskuse juurde nõuandva õigusega komisjone.

(2) Komisjonid moodustatakse direktori käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad, teenindav struktuuriüksus ja töökord.

4. peatükk
RIIKLIKU EKSAMI- JA KVALIFIKATSIOONIKESKUSE VARA

§18. Keskuse vara

(1) Keskuse vara on riigivara.

(2) Keskuse rahalised vahendid moodustuvad riigieelarvelistest vahenditest, sh omatuludest, ja muudest vahenditest.

5. peatükk
SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

§19. Sisekontroll ja siseaudit

(1) Keskuse sisekontrolli süsteemi rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab direktor.

(2) Keskuse siseauditi korraldamise eest vastutab direktor.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§20. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 10 «Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse põhimäärus» (RTL 2003, 28, 411; 84, 1238; 129, 2088) tunnistatakse kehtetuks.

 

/otsingu_soovitused.json