Teksti suurus:

Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 51
RTL 2004, 44, 734
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teajatas, jõustumise aeg):

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 581 lõike 5 alusel.

§1. Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm

Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§2. Loa täitmine

(1) Loa täidab aktsiisivabade tubakatoodete (edaspidi tubakatooted) soetamisõiguse taotleja elu- või asukohajärgne maksu- ja tollikeskus.

(2) Loa reale «Tubakatoodete aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb suurest tähest T, luba väljastava maksu- ja tollikeskuse koodist ja loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt selle maksu- ja tollikeskuse poolt väljastatud tubakatoodete aktsiisivabastuse lubade arvule.

(3) Loa reale «Tubakatoodete saaja» märgitakse tubakatoodete saaja nimi, registreeritud kaupleja puhul märgitakse ka registreeritud kaupleja number.

(4) Loa reale «Äriregistrikood» märgitakse tubakatoodete saaja äriregistrikood.

(5) Loa reale «Tubakatoodete saaja aadress» märgitakse aadressid, kus ladustatakse ja kasutatakse tubakatooteid.

(6) Loa tabelisse märgitakse tubakatoodete nimetus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 16 lõikes 1 sätestatud liigitusele ja tubakatoote kogus 12 kalendrikuuks. Sigarettide puhul märgitakse nende kogus tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode puhul märgitakse nende kogus tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka puhul märgitakse nende kogus kilogrammides.

(7) Loa reale «Kehtib alates» märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel tubakatooteid soetada.

(8) Loa reale «Maksu- ja tollikeskuse juhataja nimi ja allkiri» märgitakse tubakatoodete saaja elu- või asukohajärgse maksu- ja tollikeskuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

(9) Loa reale «Maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber» märgitakse tubakatoodete saaja elu- või asukohajärgse maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber.

(10) Loa reale «Kuupäev» märgitakse loa väljastamise kuupäev (päev, kuu, aasta).

§3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 51 «Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord»
lisa

TUBAKATOODETE AKTSIISIVABASTUSE LUBA nr

Tubakatoodete saaja:

Äriregistrikood:

Tubakatoodete saaja aadress:

Tubakatoodete nimetus Kogus
   
   
   

Kehtib alates:

Maksu- ja tollikeskuse juhataja nimi ja allkiri:

Maksu- ja tollikeskuse aadress ja telefoninumber:

Kuupäev:

/otsingu_soovitused.json