Teksti suurus:

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 68
RTL 2004, 44, 751
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse 01.07.2005)

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 35 lõigete 10 ja 12 alusel.

1. peatükk

Välisriigi maksukohustuslasele, sealhulgas elektrooniliselt
osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorda rakendavale ühendusevälisele maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord

§1. Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise tingimused

(1) Välisriigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasi, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:
1) ta on kohustatud oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;
2)  tal puudub Eestis püsiv tegevuskoht;
3) tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 400 krooni või 3000 krooni juhul, kui taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on pikem kui kolm kuud, kuid lühem kui kalendriaasta.

(2) Juhul kui isik on ühendusevälise riigi maksukohustuslane, tagastatakse tasutud käibemaks, kui lisaks lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele on täidetud järgmised tingimused:
1) Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel sama kauba importimisel, soetamisel või sama teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvata;
2) välisriigi maksukohustuslase asukohariigis on Eesti residentidel käibemaksu tagasisaamise õigus;
3) tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 5000 krooni.

§2. Taotluse esitamine

(1) Välisriigi maksukohustuslane esitab käibemaksu tagastamiseks käesoleva määruse lisa vormi kohase taotluse eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel või soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks importimise või ostude sooritamise aastale järgneva kalendriaasta esimese poolaasta jooksul Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur).

(2) Teise liikmesriigi maksukohustuslane võib esitada maksuhaldurile käesoleva määruse lisa vormi kohase taotluse Eestis kaupade importimisel või soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks importimise või ostude sooritamise aastal, kui tagastatava käibemaksu summa on vähemalt 3000 krooni ning taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on pikem kui kolm kuud, kuid lühem kui kalendriaasta.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§3. Taotlusele esitatavad nõuded

Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust käibemaksukohustuslane või juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase juht. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

§4. Taotlusele lisatavad dokumendid

Taotlusele lisatakse:
1) «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad loetavad arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid;
2) välisriigi maksuhalduri poolt väljastatud tõend selle kohta, et välisriigi maksukohustuslane on kohustatud oma asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu.

§5. Käibemaksu tagastamise aeg

Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 1 nimetatud käibemaksu tagastamise tingimustele ning vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kuue kuu jooksul taotluse ja määruse §-s 4 nimetatud dokumentide saamise päevast arvates. Kui käibemaks tagastatakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, kannab tagastamisega seotud kulud käibemaksutagastuse saaja.

§6. Dokumentide märgistamine ja tagastamine

Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ning imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ja tagastab need välisriigi maksukohustuslasele koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast.

2. peatükk

Humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

§7. Humanitaarabi korras eksporditud kauba soetamisel tasutud käibemaksu tagastamise tingimused

Isikule, kes ekspordib kauba humanitaarabi korras rahvusvahelisele organisatsioonile, välisriigi valitsusele, välisriigi kohalikule omavalitsusele või välisriigi valitsusvälisele organisatsioonile, tagastatakse kauba soetamisel, sealhulgas importimisel, tasutud käibemaks.

§8. Taotluse esitamine

Humanitaarabi korras kauba eksportija esitab vabas vormis oma allkirjaga kinnitatud taotluse kauba soetamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks soetusest arvates kuue kuu jooksul maksuhaldurile. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

§9. Taotlusele lisatavad dokumendid

Taotlusele tuleb lisada:
1) «Käibemaksuseaduse» § 5 lõike 5 alusel kehtestatud kauba eksporti tõendavad dokumendid;
2) «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad loetavad arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid.

§10. Käibemaksu tagastamise aeg

Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 7 nimetatud käibemaksu tagastamise tingimustele ning vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kolme kuu jooksul taotluse ja määruse §-s 9 nimetatud dokumentide saamise päevast arvates.

§11. Dokumentide märgistamine ja tagastamine

Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ning kauba eksporti tõendavad dokumendid ja tagastab need humanitaarabi korras kauba eksportijale koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast.

§12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 68 «Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord»
lisa

Vorm KMT

PÕHJA MAKSU- JA TOLLIKESKUS
NORTHERN REGIONAL TAX AND CUSTOMS CENTRE
Endla 8 15177 Tallinn Eesti/Estonia

TAOTLUS KÄIBEMAKSU TAGASTAMISEKS
VÄLISRIIGI MAKSUKOHUSTUSLASELE

APPLICATION FOR REFUND OF VALUE
ADDED TAX
to foreign taxpayer

Taotleja / Applicant

1

Nimi, telefon, e-posti aadress
Full name, telephone, e-mail address
Aadress residendiriigis
Address in country of residence
Postiindeks, riik
Postal code, country

Taotleja äritegevus / Applicant’s business

2 Tegevusala
Nature of business
 
3 Asukohariigi maksuhaldur (nimi, aadress)
Tax authority in country of residence (name, address)
Käibemaksukohustuslase nr residendiriigis
VAT no in country of residence

4 Taotlus hõlmab perioodi
Application relates to the period
 
5 Tagastatav käibemaksusumma Eesti kroonides
VAT refundable in Estonian kroons
 
6 Taotlusele lisatud arvete jt lisade arv
Number of invoices and other enclosures added to the application
 

Käibemaksutagastuse saaja / Receiver of refund

7

Nimi, telefon, e-posti aadress
Full name, telephone, e-mail address
Aadress, postiindeks, riik
Address, postal code, country
Panga nimi, kood ja aadress
Name, code and address of the bank
Pangakonto nr
Account number

Esindaja / Representative

8

Nimi
Name
 
Aadress
Address
Telefon, e-posti aadress
Telephone, e-mail address

9. Välisriigi maksukohustuslane taotleb käibemaksu tagastamist järgnevatelt arvetelt:
This foreign taxpayer hereby applies for refund of value added tax (VAT) on the following invoices:

Arve kuupäev
Date of invoice
Arve nr
Number of invoice
Müüja
Seller
Kaup või teenus
Goods or service
Arve summa
Total value
KM
VAT
Märkused
Comments
             
             
             
             
KOKKU/TOTAL
 
Lisainformatsioon / Additional information
 
 

Kinnitan taotlusel toodud andmete õigsust / I declare that the information in this application is correct

Taotleja või tema volitatud esindaja nimi trükitähtedega
Name of applicant or representative in block letters
Taotleja või tema volitatud esindaja allkiri
Signature of applicant or representative

Kuupäev/
Date

 


www.ma.ee

/otsingu_soovitused.json