Teksti suurus:

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2009
Avaldamismärge:

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 75
RTL 2004, 44, 758
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)

 

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 35 lõike 11 alusel.

§1. Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamise tingimused

(1) Isikule, kes võõrandab uue transpordivahendi, mis toimetatakse teise liikmesriiki, ning kellel ei ole õigust sisendkäibemaksu maha arvata, tagastatakse uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaks pärast uue transpordivahendi toimetamist teise liikmesriiki, kui ta tõendab, et teises liikmesriigis on uue transpordivahendi soetamiselt käibemaks makstud.

(2) Juhul kui isik võõrandab uue transpordivahendi madalama hinnaga, kui ta selle soetamisel maksis, tagastatakse talle sisendkäibemaks üksnes uue transpordivahendi müügihinnalt arvutatud käibemaksu ulatuses.

§2. Taotluse esitamine

Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isik esitab taotluse uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele. Taotluses peab olema märgitud pangakonto number, kuhu tagastamisele kuuluv summa kantakse.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§3. Taotlusele lisatavad dokumendid

Taotlusele lisatakse:
1) uue transpordivahendi ostu ja müügi lepingud;
2) vastava liikmesriigi maksuhalduri poolt kinnitatud tõend, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

§4. Käibemaksu tagastamise aeg

Maksu- ja Tolliamet kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tingimustele ning vastavuse korral kannab tagasimaksmisele kuuluva summa ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates taotluses nimetatud kontole. Kui taotlusele lisatavad dokumendid esitatakse pärast taotluse esitamist, siis tagastatakse käibemaks ühe kuu jooksul dokumentide saamise päevast arvates. Kui käibemaks kantakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale kontole, kannab tagastamisega seotud kulud käibemaksutagastuse saaja.

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json