Teksti suurus:

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Vastu võetud 01.05.2004

Vastu võetud rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrusega nr 77 (RTL 2004 44, 760), jõustunud 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)

 

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 21 lõike 6 alusel.

§1. Isiku piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm.

§2. Piiratud maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 2 kohane piiratud maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm.

§3. Määruse jõustumine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77
lisa 1 [RT 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

PIIRATUD MAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUSE TÄITMISE JUHIS

Lahter «Registri- või isikukood»

Füüsilisest isikust ettevõtja näitab isikukoodi puudumisel oma sünniaja.

Lahter 1

1) Vastavalt KMS § 21 lõikele 2 tekib isikul kohustus registreerida ennast piiratud maksukohustuslasena, kui tema ühendusesiseselt soetatud kaupade (vastavalt KMS § 8 lõigetele 1, 2, 4 ja 5) maksustatav väärtus ületab kalendriaasta algusest arvates 160 000 krooni.

2) Vastavalt KMS § 21 lõikele 1 tekib isikul, kes saab Eesti maksukohustuslasena registreerimata välisriigi maksukohustuslaselt KMS § 10 lõikes 2 nimetatud teenust, piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustus teenuse saamise päevast.

3) Järgnevalt on loetletud teenused, mille saamisel peab isik registreerima ennast piiratud maksukohustuslasena.
–intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine;
–reklaamiteenus;
–konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus;
–teenus krediidiasutuste seaduse (RT I 1999, 23, 349; 2002, 17, 96; 21, 117; 23, 131; 53, 336; 63, 387; 102, 600; 105, 612; 2003, 17, 95; 23, 133; 81, 544) § 6 lõike 1 punktides 1–8, 10–12 ja 14 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, välja arvatud  faktooring (KMS §16 lg 2 punkt 5), välja arvatud seifi üürimine, või kindlustusteenus, mille hulka arvatakse ka edasikindlustus;
–tööjõu vahendamine;
–vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine;
–telekommunikatsiooniteenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse loovutamine;
–ringhäälinguteenus;
–elektrooniliselt osutatav teenus;
–vahendaja teenus, kes teise isiku nimel ja arvel tegutsedes hangib teisele isikule üht eelnevalt nimetatud teenust;
–teise liikmesriiki toimetatud vallasasja remontimine, hindamine, töötlemine või kokkupanemine, kui vallasasi toimetatakse Eestisse tagasi;
–kauba ühest liikmesriigist teise veo teenus, kaasa arvatud kauba vedu Eestisse või Eestist, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused.

4) Kohustus registreeruda piiratud maksukohustuslasena ei saa tekkida ettevõtlusega mittetegeleval füüsilisel isikul ja maksukohustuslasena registreeritud isikul.

5) Kui isik registreerib end piiratud maksukohustuslaseks teenuste saamise tõttu, ei ole ta kohustatud käibemaksu maksma kauba ühendusesiseselt soetamiselt enne piirmäära ületamist.

6) Isik, kes on registreeritud piiratud maksukohustuslaseks üksnes teenuste saamise osas, ei tohi kasutada oma registreerimisnumbrit kaupade soetamisel.

Lahter 2

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustuse tekkimise päevast arvates kolme tööpäeva jooksul on isik kohustatud esitama maksuhaldurile avalduse enda piiratud maksukohustuslasena registreerimiseks (KMS § 21 lg 3).

Lahter 6

Isik võib esitada maksuhaldurile avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks enne registreerimiskohustuse tekkimist (KMS § 21 lg 4).

Piiratud maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77
lisa 2 [RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Vorm PKO

Maksu- ja Tolliamet

.......................................... maksu- ja tollikeskus

...................................................................

(aadress)

OTSUS

(Maakond/linn) .......................... nr ............
..............................................  
               (isiku nimi)  
..............................................  

                (aadress)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I  2003, 82, 554) paragrahvile 21 registreerida
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(isiku nimi)

(registrikood/isikukood .............................) piiratud maksukohustuslasena alates
.................................................

registreerimisnumbriga EE.....................................

...................................  
             (allkiri)  

Maksu- ja tollikeskuse ametnik (vastavalt rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 9 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2004, 9, 136) § 37 lõike 1 punkti 3 alusel antud volitustele)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) paragrahvile 25 on piiratud maksukohustuslane registreerimise päevast alates kohustatud täitma seaduses sätestatud piiratud maksukohustuslase kohustusi.

lisa1

/otsingu_soovitused.json