Teksti suurus:

Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

Vastu võetud 18.06.2004 nr 120
RTL 2004, 86, 1356
jõustumine 01.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005(rakendatakse alates 01.07.2005)

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 36, 251; 37, 252; 45, 319) § 43 lõike 3 alusel.

§ 1.  Taotluse vormi kinnitamine

  Kinnitada vorm TM3 «Taotlus maksulepingu rakendamiseks» (lisatud).

§ 2.  Residentsuse ja tulu saaja tõendamine

  (1) Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust (edaspidi maksuleping) või muust välislepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel, tulumaksu kinnipidamata jätmisel või enammakstud tulumaksu tagastamisel tõendab tulu saaja residentsust välisriigi pädeva ametiisiku vastav kinnitus vormil TM3.

  (2) Residentsust tõendab ka välisriigi pädeva ametiisiku väljastatud tõend, millele on kantud vormi TM3 osades I ja III nimetatud andmed.

  (3) Dividendi, intressi või litsentsitasu väljamaksmisel madalama määraga tulumaksu kinnipidamiseks või tulumaksu kinnipidamata jätmiseks tuleb täita vormi TM3 II osa või lisada residentsuse tõendile vormi TM3 II osas nimetatud andmed koos isiku kirjaliku kinnitusega, et tema on nimetatud tulu saaja.

  (4) Kui tulumaks on välislepingus sätestatud määrast kõrgema määraga tasutud või kinni peetud, täidetakse lisaks vormi TM3 II osas nimetatud andmetele enammakstud tulumaksu tagastamiseks taotlus vormi TM3 IV osas või vabas vormis samu andmeid sisaldav taotlus.

  (5) Muust välislepingust tuleneva maksusoodustuse saamise aluseks on väljamakse tegija, tulu saaja või tema esindaja vabas vormis taotlus, milles on nimetatud soodustuse aluseks oleva lepingu pealkiri ja jõustumise kuupäev.

  (6) Residendist esindajakonto omanik «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 63, 387; 110, 657; 2003, 51, 355; 88, 591; 2004, 36, 251; 37, 255) § 6 tähenduses või mitteresidendist esindajakonto omanik, kelle residendiriigiga on Eestil kehtiv maksuleping, võib kinnitada tulu saajaid ja nende residentsust ühtse nimekirjana. Residentsuse tõendamiseks peab esindajakonto omanikul olema iga nimekirjas oleva kliendi kohta välisriigi pädeva ametiisiku väljastatud residentsuse tõend. Tulu saaja kinnitamiseks peab esindajakonto omanikul olema iga nimekirjas oleva kliendi kinnitus, et tema on tulu saaja. Esindajakonto omanik esitab nimetatud dokumendid vastava nõudmise korral Maksu- ja Tolliametile.

  (7) Lõiget 6 ei kohaldata juhul, kui esindajakonto klient on omakorda esindajakonto omanik.

  (8) Lõigetes 1–3, 5 ja 6 nimetatud dokumendi esitab väljamakse tegija Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Residentsuse ja tulu saaja andmed kantakse maksukohustuslaste registrisse.
[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§ 3.  Tõendi kehtivus

  Residentsuse ja tulu saaja tõend kehtib füüsilise isiku kohta mitte kauem kui 12 kuud alates väljaandmisest ning juriidilise isiku, juriidilise isiku staatuseta välismaise isikute ühenduse või varakogumi kohta mitte kauem kui 36 kuud alates väljaandmisest. Tõendil märgitud andmete osalisel muutumisel jääb tõend mittemuutunud andmete osas kehtima.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määrus nr 119 «Tulumaksuseadusest tulenevate mitteresidentidega seotud dokumendivormide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 1; 105, 1637; 2001, 11, 151; 2003, 6, 55) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rahandusministri 21. jaanuari 2004. a määrus nr 13 «Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks» (RTL 2004, 12, 165) tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paragrahvis 3 sätestatud tähtajad kehtivad ka lõikes 1 nimetatud määruse kehtivuse ajal väljastatud residentsuse tõenditele.

  (4) Määrus jõustub 2004. aasta 1. juulil.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Meelis ATONEN


Kantsler Aare JÄRVAN


Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 «Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks»
lisa


Vorm / Form TM3

TAOTLUS
CLAIM


Eesti Vabariigi ja .......................................... vahel sõlmitud maksulepingu kohaldamiseks.
For the application of the Convention for avoidance of double taxation concluded between the Republic of Estonia and ..........................................


I Tulu saaja andmed

  Details of the beneficial owner

Nimi

Name

 
Taotluse esitaja on (märkida ristiga)

Person filing the claim is (tick the box)

juriidiline isik 

a legal person

füüsiline isik     

a natural person

muu  

other

Täielik aadress residendiriigis

Full address in country of residence

 
Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Country code (to be filled in by the Tax and Customs Board)

 
Kontakttelefon, e-post

Phone, e-mail address

 
Registreerimis- või identifitseerimisnumber

Number of registration or identification

 
Kui on esindaja, siis tema andmed (nimi, aadress, registreerimisnumber, kontakttelefon)

In case of representative his/her details (name, address, registration number, phone, e-mail)

 


II Andmed väljamakse aluse kohta (täidetakse dividendi, intressi ja litsentsitasu korral)

     Details of basis of the payment (to be filled only in case of dividends, interest or royalties)

Dividend

Dividends

Aktsiate arv või osa suurus Dividendi maksva äriühingu täielik nimi Dividendi maksva äriühingu registrikood või aktsiate ISIN kood
Number of shares or proportion of stock Full name of the company paying the dividends Registration code of the company paying the dividends or ISIN code of shares
     
     
     

Intress

Interest

Hoiuse, võlakirja või muu võlanõude täpne nimetus Väljamakse tegija täielik nimi Väljamakse tegija registrikood või väärtpaberi ISIN kood
Full title of deposit, obligation or other debt claim Full name of person paying the interest Registration code of person paying the interest or ISIN code of the security
     
     
     

Litsentsitasu

Royalties

Litsentsitasu täpne nimetus ja lepingu kuupäev Väljamakse tegija täielik nimi ja aadress Väljamakse tegija registrikood
Full title of the royalties and date of the contract Full name and address of person paying the royalties Registration code of person paying the royalties
     
     
     


III Täidab teise riigi pädev ametiisik
    To be filled by the competent authority of the other Contracting State
Käesolevaga ....................... maksuhaldur kinnitab, et ülalnimetatud isik on ....................... resident (vajadusel residentsuse kestus: alates .................. kuni ..................) maksulepingu mõistes.
The competent tax authority of the ................................. hereby certifies that the above mentioned person is a resident of ................................ for treaty purposes (if necessary, the duration of residence: from .................. to ..................).
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus / Name and title of the undersigned .............................
Kuupäev / Date ..............................
Allkiri / Signature ..........................
Maksuhalduri pitser / Stamp of the tax authority


IV Enammakstud maksu tagastamine (täidetakse enammakstud maksu korral; täidab
     maksumaksja või tema esindaja).
     Tagastusnõudele lisatakse väljamakset tõendav dokument!

    Repayment of the excess amount of tax (to be filled by the taxpayer or his/her
   representative only in the case of excess amount of tax paid).
    A document certifying the payment shall be attached to the refund claim!

Väljamakse brutosumma

Gross amount of the payment

 
Kinnipeetud või makstud tulumaksu summa Eesti kroonides

Amount of income tax paid or withheld (in Estonian kroons)

 


Enammakstud tulumaksu summa

Amount of tax paid in excess

 
Kontoomaniku nimi

Name of the account holder

 
Kontonumber

Account number

 
Panga nimi

Name of the bank

 
Panga aadress

Address of the bank

 


V Täidab tulu saaja või tema esindaja
   To be filled by the beneficial owner of the income or his/her representative
Allakirjutanu tõendab esitatud andmete õigsust ja seda, et tema (esindaja korral esindatav) on II osas nimetatud tulu saaja ning tal ei ole püsivat tegevuskohta ega kindlat kohta Eestis, millega väljamakse on otseselt seotud.
The undersigned declares that the data submitted above is correct and that he/she (the principal in case of the representative) is the beneficial owner of the income mentioned in part II of this claim and that he/she does not have a permanent establishment or a fixed place in Estonia in respect of which the above-mentioned income is effectively connected with.
.......................................................................................................................................................
Tulu saaja või tema esindaja nimi / Name of the beneficial owner or representative
Kuupäev / Date .............................................. Allkiri / Signature ...............................................

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json