Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 86, 1294

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 21.07.2005 nr 82

Määrus kehtestatakse « Maaparandusseaduse» § 9 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva maaparandusehitise ehitusprojekti koostamise sisu- ja vorminõuded.

§2. Maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostamise üldnõuded

(1) Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva maaparandusehitise ehitusprojekt (edaspidi ehitusprojekt) koostatakse hoone püstitamiseks, rajatise või maaparandussüsteemi teenindava tee rajamiseks või nende rekonstrueerimiseks.

(2) Ehitusprojekt peab vastama projekteerimistingimustele, projekteerimistingimustes ettenähtud uurimistöö tulemustele, maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele ning ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele.

(3) Maaparandussüsteemi kuuluva hoone projekteerimisel kohaldatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määruses nr 70 «Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile» sätestatud ehitusprojektile esitatavaid nõudeid.

(4) Ehitusprojekt kooskõlastatakse projekteerimistingimustes ettenähtud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikutega.

2. peatükk
EHITUSPROJEKTI SISU- JA VORMINÕUDED

§3. Ehitusprojekt

(1) Ehitusprojekt on paberkandjal vormistatud dokumentide kogum, milles sisalduvad:
1) tiitelleht;
2) sisukord;
3) lisas 1 toodud vormi kohaselt koostatud projekteerimistingimused;
4) lisas 2 toodud vormi kohaselt koostatud maaparandusehitise tehnilised projektandmed;
5) lisas 3 toodud vormi kohaselt koostatud ehitustööde koondmahud;
6) lisas 4 toodud vormi kohaselt koostatud vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed;
7) seletuskiri;
8) seletuskirja lisad;
9) tehnilised joonised.

(2) Piirnevate maaparandussüsteemide või maaparandusehitiste ehitusprojekti võib vormistada ühtse dokumendina, esitades lisades 2–7 nimetatud andmed maaparandusehitiste kaupa.

§4. Ehitusprojekti tiitelleht ja sisukord

(1) Ehitusprojekti tiitellehel märgitakse:
1) projekteerija nimi ja sideandmed;
2) ehitusprojekti number;
3) projekteerija maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (edaspidi MATER ) registreeringu number;
4) maaparandusehitise omaniku nimi;
5) maaparandussüsteemi kood;
6) maaparandusehitise nimetus ja kood;
7) rekonstrueeritava maaparandusehitise nimetuse täiend (olemasolu korral);
8) projekteerija volitatud isiku nimi ja allkiri;
9) ehitusprojekti autori nimi ja allkiri;
10) MATER registreeringu vastutava spetsialisti nimi ja allkiri;
11) ehitusprojekti koostamise koht ja aeg.

(2) Ehitusprojekti sisukorras esitatakse seletuskirja osade nimetused ning tehniliste jooniste ja lisade loetelu.

§5. Ehitusprojekti seletuskiri

(1) Ehitusprojekti seletuskirja osad on:
1) üldosa;
2) geoloogia ja mullastiku osa;
3) kultuurtehniline osa;
4) kuivendussüsteemi osa;
5) niisutussüsteemi osa (olemasolu korral);
6) veejuhtmega seotud rajatise osa;
7) maaparandussüsteemi teenindava tee osa (olemasolu korral);
8) muu rajatise osa (olemasolu korral);
9) keskkonnakaitse osa;
10) ehitustööde tegemise osa.

(2) Seletuskirja juurde kuuluvad lisa 5 vormide kohaselt koostatud järgmised tabelid:
1) uurimistööde loetelu;
2) reeperite loetelu;
3) võsa ja metsa raie, kivide koristamise ja tasandustööde mahud;
4) võsa ja metsa kändude juurimise, maaharimise ja süvakobestamise töömahud;
5) veejuhtme kaevetöö mahu arvutus;
6) piketeeritud veejuhtme kaevetöö mahu arvutus;
7) veejuhtmete koondtöömahud;
8) drenaažitorustiku rajamise töömahud;
9) drenaažiarmatuuri rajamise töömahud;
10) kavandatavate truupide ja purrete töömahud;
11) rekonstrueeritavate truupide töömahud;
12) niisutussüsteemi rajamise töömahud;
13) maaparandussüsteemi teenindava tee rajamise töömahud;
14) settebasseini ja tuletõrjeveebasseini rajamise töömahud;
15) muude tööde mahud;
16) maaparandusehitise eeldatav osamaksumus (vajaduse korral);
17) maaparandusehitise eeldatav üldmaksumus (vajaduse korral).

§6. Ehitusprojekti seletuskirja üldosa

(1) Ehitusprojekti seletuskirja üldosas kirjeldatakse:
1) maaparandusehitise asukohta ja naaberkinnistu maaparandussüsteemi selle olemasolu korral ning juurdepääsuteid;
2) ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal asuvaid kommunikatsioone;
3) olemasoleva maaparandusehitise seisundit ja varasema ehitusprojekti andmeid (ehitusprojekti nimetus ja number ning koostamise aeg);
4) maaparandussüsteemi eesvoolu, sealhulgas riigi poolt korras hoitavat ühiseesvoolu;
5) uurimistööde materjalide säilitamise asukohta;
6) projekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja kordusprojektide loetelu .

(2) Uurimistöö andmete alusel täidetakse lisas 5 toodud vormide kohased tabelid 1 ja 2. Tabel 2 «Reeperite loetelu» täidetakse uurimistöödel kasutatud olemasoleva või paigaldatud uue reeperi kohta.

(3) Maaparandusehitise ja maaparandussüsteemi ringpiir, maaparandusehitise nimetus, kood ning maaparandussüsteemi lühinumber märgitakse mõõtkavas 1:50 000 kuni 1:150 000 ehitusprojektiga hõlmatud maa-ala asukoha kaardile. Projekteerimisel lubatakse maaparandussüsteemi tähistamiseks kasutada maaparandussüsteemi 13-kohalise koodi asemel 1-kohalist lühinumbrit.

§7. Ehitusprojekti seletuskirja geoloogia ja mullastiku osa

Ehitusprojekti seletuskirja geoloogia ja mullastiku osas kirjeldatakse ehitusprojektiga hõlmatud maa-ala:
1) reljeefi, geoloogilist aluspõhja ja selle sügavust;
2) liigniiskeid alasid ja liigniiskuse põhjusi;
3) muldade tüüpe;
4) metsa kasvukohatüüpe.

§8. Ehitusprojekti seletuskirja kultuurtehniline osa

Ehitusprojekti seletuskirja kultuurtehnilises osas kirjeldatakse:
1) ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal kasvavat puittaimestikku ja selle raiumise ning kändude juurimise või kaitseribaks kujundamise vajadust;
2) kivide kokkuveokohtade valikut;
3) sügavkobestamise vajadust;
4) maaharimise vajadust;
5) maapinna tasandamise vajadust.

§9. Ehitusprojekti seletuskirja kuivendussüsteemi osa

Ehitusprojekti seletuskirja kuivendussüsteemi osas kirjeldatakse:
1) suublat ja eesvoolu tehnilist seisukorda ning eesvoolu rekonstrueerimise vajadust;
2) olemasoleva reguleeriva võrgu rekonstrueerimise vajadust;
3) projekteeritud kuivendusviisi;
4) kuivendusvõrgu dimensioonimisel kasutatud äravoolumooduleid;
5) veejuhtme voolusängi kindlustamise vajadust;
6) drenaažitorustiku dimensioonimist, ehitusmaterjale ja dreenide vahekaugusi;
7) sulglohkude kuivendamise abinõusid;
8) kuivendamise erikonstruktsioone (dreenikaeviku filtreeruv täide, dreenifiltrid, drenaažikollektorite ristumised maaparandussüsteemi teenindava teega).

§10. Ehitusprojekti seletuskirja niisutussüsteemi osa

Ehitusprojekti seletuskirja niisutussüsteemi osas kirjeldatakse:
1) niisutusviisi;
2) eesvoolu, veehaaret ja pumplat;
3) niisutusvõrku ja selle rajatisi;
4) niisutusseadmeid;
5) niisutusvee kulu ja niisutusvee saamise võimalusi;
6) niisutamise korraldamist.

§11. Ehitusprojekti seletuskirja veejuhtmega seotud rajatiste osa

(1) Veejuhtmega seotud rajatised on truup, truupregulaator ja purre.

(2) Ehitusprojekti seletuskirja veejuhtmega seotud rajatiste osas kirjeldatakse:
1) truubitoru materjali, plasttoru rõngasjäikust ning terastoru seinapaksust;
2) truubi terastoru korrosioonivastast töötlust.

§12. Ehitusprojekti seletuskirja maaparandussüsteemi teenindava tee osa

Ehitusprojekti seletuskirja maaparandussüsteemi teenindava tee (edaspidi tee) osas kirjeldatakse:
1) ehitatavat või rekonstrueeritavat teed ning tee algus- ja lõpp-punkti;
2) sõiduki möödasõidu- ja tagasipööramiskoha ning mahasõidukoha vajadust;
3) tee muldkeha ehitamiseks kasutatava pinnase saamise võimalust;
4) tee muldkeha kandevõime suurendamiseks kasutatavaid meetmeid;
5) teekatendi konstruktsioone;
6) teekatendi ehitamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide saamise kohta.

§13. Ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa

Ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osas kirjeldatakse:
1) ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal ja selle läheduses paiknevaid kaitsealuseid objekte ning nendest tulenevaid piiranguid maaparandusehitise ehitustöödele;
2) kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid;
3) mullakaitse meetmeid;
4) vajaduse korral põhjavee kaitse meetmeid;
5) veejuhtmetel asuvaid kopratamme ja nende likvideerimise meetodeid.

§14. Ehitusprojekti seletuskirja ehitustööde tegemise osa

Ehitusprojekti seletuskirja ehitustööde tegemise osas kirjeldatakse:
1) ehitustööde tegemisele ehitusprojekti kooskõlastajate seatud piiranguid;
2) tee muldkeha kandevõime suurendamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide ja tarindite kasutamise eritingimusi;
3) soovitatavat ehitustööde tehnoloogiat.

§15. Ehitustööde mahud ja eeldatav maksumus

(1) Maaparandusehitise töömahud märgitakse lisas 5 toodud vormide kohaselt koostatud tabelitesse 3–14.

(2) Maaparandusehitise eeldatava maksumuse arvutamiseks koondatakse ehitustööde koondmahud lisa 5 vormide kohaselt koostatud tabelitesse 15 ja 16.

§16. Ehitusprojekti seletuskirja lisad

Ehitusprojekti seletuskirja lisad on:
1) projekteerimise lähteülesanne (olemasolu korral);
2) lisas 6 toodud vormi kohaselt koostatud ehitusprojekti kooskõlastused;
3) lisas 7 toodud vormi kohaselt koostatud olemasoleva maaparandusehitise tehnilised andmed;
4) muud lisad.

§17. Ehitusprojekti tehnilised joonised

(1) Ehitusprojekti tehnilised joonised on:
1) eesvoolu valgala kaart:
2) maaparandusehitise projektkaart;
3) kultuurtehniline kaart (vajaduse korral);
4) eesvoolu pikiprofiil;
5) maaparandussüsteemi teenindava tee piki- ja ristprofiil;
6) muud joonised.

(2) Põllumajandusmaa drenaažkuivenduse projektkaart ja kultuurtehniline kaart koostatakse vähemalt mõõtkavas 1:2000 ning põllumajandusmaa kraavkuivenduse projektkaart koostatakse vähemalt mõõtkavas 1:5000 topograafilisele kaardile. Metsamaa kraavkuivenduse projektkaart koostatakse vähemalt mõõtkavas 1:10 000 topograafilisele kaardile. Eesvoolu valgala kaart koostatakse vähemalt mõõtkavas 1:100 000.

(3) Eesvoolu valgala kaardile kantakse ehitusprojekti koostamiseks vajalik valgala piir ja pindala.

(4) Maaparandusehitise projektkaardile kantakse:
1) maaparandusehitise või maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ringpiir ning projekteeritud rajatised;
2) projekteeritud kraavitrassi maapinna kõrgusarvud (vajaduse korral);
3) maaparandusehitise maa-alal paiknevate katastriüksuste ja keskkonnakaitseobjektide piirid;
4) reeperite asukohad;
5) kultuurtehniliste erimite piirid ja kirjeldus, kraavitrassi ettevalmistustöö maa-ala laius ja kirjeldus, kinniaetava kraavi ristlõike pindala, maapinna tasandamistöö piirkond ning maht, sügavkobestamise piirkond, maaharimise piirkond ja pindala ning kooskõlastatult maaomanikuga kivide kokkuveokohad;
6) maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide asukohad.

(5) Kultuurtehniline kaart koostatakse ja sellele kantakse lõike 4 punktis 5 nimetatud andmed, kui nende andmete kandmine maaparandusehitise projektkaardile muudaks selle kaardi raskesti loetavaks.

(6) Eesvoolu pikiprofiil koostatakse üldjuhul horisontaalmõõtkavas 1:5000 ja vertikaalmõõtkavas 1:50 ning sellele kantakse:
1) maapinna joon;
2) projekteeritud põhjajoon;
3) suubuva kraavi, dreenisuudme, truubi ja settebasseini asukoht;
4) reeperi asukoht ja kõrgusarv;
5) voolusängi kindlustise asukoht ja kindlustise tüüp;
6) pinnase sondeerimise andmed;
7) arvutuslikud veeseisud (vajaduse korral);
8) maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide asukohad;
9) pikettide numbrid ja pikettide vahekaugused;
10) maapinna ja eesvoolu põhja kõrgusarv;
11) eesvoolu põhja lang ja lõigu pikkus;
12) suubuva kraavi, dreenisuudme, truubi ja settebasseini põhja kõrgusarv;
13) muud vajalikud andmed.

(7) Tee pikiprofiil koostatakse üldjuhul horisontaalmõõtkavas 1:5000 ja vertikaalmõõtkavas 1:500 ning sellele kantakse:
1) maapinna joon tee teljel ja kraavi põhjajoon;
2) projekteeritud teekatte joon ja mulde kõrgus tee teljel;
3) reeperi asukoht ja kõrgusarv;
4) truupide ja mahasõidukohtade asukohad ning andmed;
5) pinnase sondeerimise andmed;
6) maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide asukohad;
7) pinnase teisaldamise andmed;
8) tee muldkehale paigaldatava tugevdusmaterjali asukoht;
9) projekteeritud teekatendi ja mulde tüüp ning teekatte kõrgusarv tee teljel;
10) pikettide numbrid ja pikettide vahekaugused ning maapinna kõrgusarv tee teljel;
11) sirgestatud teetrassi plaan;
12) sirgete lõikude ja horisontaalkõverate asukohad ja andmed ning kilometraaž;
13) teetrassi ja kraavi siseserva kaugus tee teljest;
14) muud vajalikud andmed.

§18. Määruse rakendamine

Kuni maaparandussüsteemide registri täies ulatuses kasutusele võtmiseni koostab lisa 7 vormi kohase tabeli «Olemasoleva maaparandussüsteemi tehnilised andmed» piirkondlik maaparandusbüroo.

Minister Ester TUIKSOO

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 1

MAAPARANDUSEHITISE PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 2

MAAPARANDUSEHITISE TEHNILISED PROJEKTANDMED

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 3

EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 4

VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA -TOODETE ANDMED

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 5

EHITUSPROJEKTI SELETUSKIRJA TABELITE VORMID


Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 6

EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded»
lisa 7

OLEMASOLEVA MAAPARANDUSEHITISE TEHNILISED ANDMED

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

/otsingu_soovitused.json