Teksti suurus:

Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 13.07.2004 nr 246
RT I 2004, 57, 409
jõustumine 19.07.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
14.07.2005 nr 176 ( RT I 2005, 41, 335) 24.07.2005

Määrus kehtestatakse « Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) § 5 1 lõike 1 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 32 lõikega 1 ning § 34 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register» (edaspidi kinnipeeturegister).

§2. Kinnipeeturegistri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad

(1) Kinnipeeturegistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

(2) Kinnipeeturegistri volitatud töötlejad on:
1) vanglad;
2) politseiasutused.

§3. Kinnipeeturegistrile kohaldatavad üldsätted

(1) Kinnipeeturegister on riiklik register, kuhu kantakse Eesti Vabariigi vanglates viibivate kinnipeetavate ja vahistatute andmed alates 15. oktoobrist 2000. a ning arestimajas viibivate kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmed alates 1. oktoobrist 2004. a.

(2) Määruses mõistetakse kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu all «Vangistusseaduse» §-des 2, 3 ja 4 sätestatud isikut.

(3) Kinnipeetava andmete kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka arestialuste ja vahistatute andmetele, kui sätte sõnastusest või olemusest ei tulene teisiti.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§4. Kinnipeeturegistri kasutusele võtmise eesmärk ja olemus

(1) Kinnipeeturegistri eesmärgid on:
1) vanglatele ja arestimajadele pandud ülesannete täitmiseks töödelda kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmeid;
2) võimaldada kiiresti leida andmeid vähemalt teist korda arestimajja või vanglasse sattunud isiku kohta;
3) vähendada volitatud töötlejate töökoormust andmete salvestamisel ja otsimisel;
4) kergendada statistiliste ülevaadete tegemist.

(2) Kinnipeeturegistri andmed on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks ja neil ei ole õiguslikku tähendust.

2. peatükk
KINNIPEETUREGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMINE

§5. Kinnipeeturegistri ülesehitus

Kinnipeeturegistrit peetakse Justiitsministeeriumis ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

§6. Kinnipeeturegistri andmete töötlemine

Andmete töötlemine toimub üldkasutatava arvutivõrgu vahendusel.

§61. Andmete ristkasutus

Teiste andmekogudega toimub andmete ristkasutus vastavalt registrite vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§7. Kinnipeeturegistri andmete kaitse

(1) Kinnipeeturegistri andmeid tuleb kaitsta:
1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

(2) Kinnipeeturegistri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.

3. peatükk
KINNIPEETUREGISTRISSE KANDE TEGEMINE JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

§8. Kande tegemine

(1) Kinnipeeturegistrisse kande tegemisena käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris sisalduvate andmete muutmist või kustutamist.

(2) Kinnipeeturegistri kanded säilitatakse. Kinnipeetavaga seotud andmed kustutatakse kümme aastat pärast kinnipeetava vabanemist või kui kinnipeetav suri vanglas või arestimajas, siis kümme aastat pärast surma. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavad andmed kustutatakse sotsiaalministri kehtestatud tähtaja möödumisel.

(3) Kande tegemise kohta säilitatakse järgmised andmed:
1) kande tegija ees- ja perekonnanimi;
2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
3) kande tegemise koht;
4) kande number.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§9. Kande tegemise nõuded

(1) Kinnipeeturegistrit täidetakse olemasolevate andmete piires ning arvestades tarkvara kasutamise võimalusi.

(2) Kinnipeeturegistri kanne tehakse sündmuse toimumisest arvates ühe ööpäeva jooksul. Kanne peab kajastama tegelikku olukorda.

(21) Lõiget 2 ei kohaldata juhul, kui kinnipeetav vabastatakse kohtusaalis, ning kande tegemisel kinnipeetava surma aja ja põhjuse kohta. Need kanded tehakse ühe ööpäeva jooksul andmetest teadasaamisest arvates.

(3) Määruse §-des 11 ja 12 nimetatud andmed kantakse kinnipeeturegistrisse kohe, kuid mitte hiljem kui sündmuse toimumisest alates nelja tunni jooksul.

(4) Kande tegija on kohustatud järgima «Isikuandmete kaitse seaduse» (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208) ja «Andmekogude seaduse» nõudeid.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§10. Kande parandamine

Kui volitatud töötleja on kinnipeeturegistris avastanud ebaõigeid andmeid või kui talle on neist teatatud, korraldab ta andmete parandamise ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates viie tööpäeva jooksul.

§11. Kinnipeeturegistrisse kantavad põhiandmed

Kinnipeetava põhiandmetena kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) ees-, isa- ja perekonnanimi;
2) kinnipeetava kood kinnipeeturegistris;
3) isikukood;
4) sünniaeg;
5) sugu;
6) staatus vanglas või arestimajas;
7) asukoht;
8) kinnipidamise alguskuupäev.

§12. Kinnipeetava paiknemist iseloomustavad andmed

(1) Kinnipeetava paiknemise kohta vanglas kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) osakonna nimetus;
2) kambri või toa number;
3) kambrisse või tuppa paigutamise kuupäev;
4) korralduse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoha nimetus.

(2) Kinnipeetava paiknemise kohta arestimajas kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) osakonna nimetus;
2) osakonda paigutamise kuupäev;
3) korralduse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoha nimetus.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§13. Kinnipeetava üldandmed

Kinnipeetava kohta kantakse kinnipeeturegistrisse järgmised üldandmed:
1) eelmised ees- ja perekonnanimed ning nende kandmise aeg;
2) perekonnaseis;
3) rahvus;
4) kodakondsus;
5) sünnikoht;
6) emakeel;
7) viimane elukoht enne kinnipidamist;
8) viimane töökoht enne kinnipidamist;
9) surma korral selle aeg ja põhjus.

§14. Kinnipeetava vanglate ja arestimajade vaheline liikumine

Kinnipeetava vanglate ja arestimajade vahelise liikumise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) vangla või arestimaja nimi;
2) vanglas või arestimajas oleku algus- ja lõppkuupäev;
3) üleviimise alus.

§15. Kinnipeetava lühisõidud

Kinnipeetava lühisõidu kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) sihtkoht;
2) kestus;
3) algus- ja lõppkuupäev;
4) põhjus;
5) tagasisaabumise aeg;
6) sõidu liik.

§16. Kinnipeetava elukoht

Kinnipeeturegistrisse kantakse kinnipeetava elukohtade andmed ning igas elukohas elamise aeg.

§17. Kinnipeetava isiklikud dokumendid

(1) Kinnipeetava isiklike dokumentide kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) number;
2) nimetus;
3) väljaandnud asutuse nimi ja väljaandmise kuupäev;
4) kehtivuse lõppkuupäev;
5) vanglasse või arestimajja hoiule võtmise kuupäev;
6) tagastamise kuupäev.

(2) Lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed kantakse registrisse ka siis, kui vangla või arestimaja on teada saanud dokumendist, mis asub mujal või mille kehtivuse tähtaeg on lõppenud.

§18. Kinnipeetava fotod

Kinnipeeturegistrisse sisestatakse järgmised kinnipeetava fotod ja nende tegemise kuupäevad:
1) otsevaatega foto;
2) külgvaatega foto;
3) foto eritunnusest.

§19. Kinnipeetava eritunnused

Kinnipeetava eritunnuste kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) liik;
2) kirjeldus ja kirjeldamise kuupäev;
3) tekkimise kuupäev;
4) muutumise kuupäev.

§20. Vahistatu suhtes tõkendina kohaldatud vahistamine

Vahistatu suhtes tõkendina kohaldatud vahistamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) tõkendi kohaldamise määruse teinud kohtu nimi ja määruse teinud kohtuniku ees- ja perekonnanimi;
2) määruse kuupäev ja number;
3) tõkendi kohaldamist taotlenud asutuse nimi ning ametniku ees- ja perekonnanimi;
4) tõkend;
5) kriminaalasja number;
6) toimiku number;
7) kinnipidamise põhjused;
8) vahi all pidamise tähtaja algus- ja lõppkuupäev;
9) vahi alt vabastamise kuupäev;
10) vahistatu vabastamise põhjus;
11) kohtuistungi toimumise aeg, koht ning kohtuniku ees- ja perekonnanimi.

§21. Kinnipeetava karistus

Kinnipeetava vangistuse või aresti kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) otsuse või määruse teinud kohtu nimi;
2) otsuse või määruse kuupäev ja number;
3) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;
4) süüteo nimetus ja süüdimõistmise alus «Kriminaalkoodeksi» (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 2001, 73, 452; 85, 510; 87, 526; 2002, 30, 176; 32, 189; RT III 2002, 11, 108; RT I 2002, 44, 284) või «Karistusseadustiku» (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40) järgi;
5) mõistetud karistuse määr ja karistuse liik;
6) vangistuse või aresti kandmise algus- ja lõppkuupäev;
7) kuupäev, millal kohtul tekib õigus otsustada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamine;
8) vabanemise aeg ja alus; kui karistus on lõpuni kandmata, tehakse selle kohta märge.

§22. Kinnipeetava isoleerimise vajadus

Kinnipeetava isoleerimise vajaduse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) kinnipeetava, kellest tuleb isoleerida, ees- ja perekonnanimi;
2) isoleerimise põhjus;
3) kande tegemise kuupäev;
4) kande kehtivuse kaotamise kuupäev.

§23. [kehtetu - RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§24. Kinnipeetavaga toimunud intsidendid

Kinnipeetavaga toimunud intsidendi kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) roll intsidendis ja osalemise sisu;
2) registreerimise kuupäev ja kellaaeg;
3) algus- ja lõppkuupäev;
4) intsidendi kirjeldus;
5) intsidendi liigi nimetus;
6) vangla või arestimaja nimi;
7) kaasosaleja kinnipeeturegistri kood;
8) kaasosaleja ees- ja perekonnanimi;
9) kaasosaleja roll intsidendis ja osalemise sisu.

§25. Kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristused

Kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristuste kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) määramise kuupäev ja käskkirja number;
2) karistuse liik;
3) tähtaeg;
4) algus- ja lõppkuupäev;
5) karistamise põhjus.

§26. Kinnipeetava suhted

Kinnipeetava suhete kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) kinnipeetavaga suhetes oleva isiku ees- ja perekonnanimi;
2) suhte liik;
3) suhte algus- ja lõppkuupäev.

§27. Kinnipeetava kontaktid

(1) Kinnipeetava kontaktide kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) kontakti kuupäev;
2) kinnipeetavaga kontaktis olnud isiku ees- ja perekonnanimi või ametiasutuse nimi;
3) kontakti liik;
4) suhte liik;
5) kontakti tulemus.

(2) Kinnipeetava lühiajalise ja pikaajalise kokkusaamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse ka kinnipeetavaga kontaktis olnud isiku:
1) sünniaeg;
2) isikukood;
3) aadress.

(3) Arestimajas ei kanta kinnipeeturegistrisse kinnipeetava kontakte jälitus- ja uurimisasutuste ametnikega.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§28. Kinnipeetava poolt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine

Kinnipeetava poolt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine enne kinnipidamist;
2) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine vanglas või arestimajas;
3) kohaldatud tervishoiuabinõud.

§29. Kinnipeetava meditsiiniandmed

(1) Kinnipeetava meditsiiniandmetena kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) läbivaatuse kuupäev;
2) raviarsti ees- ja perekonnanimi, eriala ja kood;
3) anamnees;
4) objektiivne leid;
5) allergia;
6) määratud ravi, sealhulgas kasutatavad ravimid;
7) diagnoos;
8) varasem põetud haigus;
9) laborianalüüside teostaja, teostamise kuupäev ja tulemused;
10) funktsionaal-diagnostilise uuringu nimetus, teostaja ja vastus;
11) järelepärimine ja selle vastus;
12) immuniseerimise aeg ja vaktsiin
13) puudeaste ja selle määramise kuupäev.

(2) Tuberkuloosi haigestunud kinnipeetava kohta kantakse registrisse:
1) seisund ravi alustamisel;
2) haigusjuhu kliiniline vorm;
3) ravi alustamise kuupäev;
4) ravi lõpu kuupäev;
5) seisund ravikuuri lõpus;
6) diagnoosimise kuupäev;
7) tuberkuloosi diagnoos kas põhihaiguse või kaasneva haigusena;
8) röga uuring;
9) destruktsioon;
10) HIV;
11) MDR;
12) BK leid muus materjalis;
13) histoloogilise uuringu tulemus;
14) haiguse avastamise viis;
15) raviarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number.

(3) Bioloogilise materjali mükobakterite uuringu kohta kantakse registrisse:
1) laboratooriumi nimi;
2) analüüsi saatnud arsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
3) materjali nimetus;
4) uuringuetapid ja koodid;
5) materjali suunamine;
6) uuringu saabumise kuupäev;
7) analüüsi number;
8) skoopia tulemus;
9) külvi tulemus;
10) ravimitundlikkus.

(4) HIViga nakatunud kinnipeetava kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) referentslabori kood;
2) nakatumise viis;
3) nakatumise koht;
4) kas ta saab ravi.»;

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§30. Kinnipeetava terviseseisund

Kinnipeetava terviseseisundi kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) arsti luba kinnipeetava töötamise või kartserisse paigutamise kohta;
2) töövõimetuse aste ja protsent.

§31. Kinnipeetava psühholoogilise testi andmed

Kinnipeetava psühholoogilise testi kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) nimetus;
2) tegemise kuupäev;
3) tulemus.

§32. Kinnipeetava usuline kuuluvus

Kinnipeetava usulise kuuluvuse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) usuühingu kood;
2) usuühingu nimi;
3) koguduse andmed;
4) kogudusse kuulumise algus- ja lõppkuupäev.

§33. Kinnipeetava haridus

(1) Kinnipeetava omandatud hariduse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse lõpetamise aeg;
3) omandatud haridustase;
4) hariduse sisu;
5) keeleoskus ja selle tase.

(2) Kui kinnipeetaval on lõpetamata üldharidus, siis märgitakse lisaks viimane lõpetatud klass ja selle lõpetamise aeg.

§34. Kinnipeetava eriala

Kinnipeeturegistrisse kantakse kinnipeetava omandatud eriala, selle omandamise aeg ja omandamise viis.

§35. Kinnipeetava tööhõive ja sotsiaalprogrammis osalemine vanglas või arestimajas

Kinnipeetava tööhõive ja sotsiaalprogrammis osalemise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) töö liik;
2) eriala;
3) algus- ja lõppkuupäev;
4) koormuse liik;
5) töö sisu ja maht;
6) töötamise koht;
7) osalus sotsiaalprogrammis.

§36. Kinnipeetava individuaalne täitmiskava

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:

1) registreerimise kuupäev;

2) isikliku toimiku number;

3) kinnitaja ees- ja perekonnanimi;

4) kinnitamise kuupäev;

5) sisu.

§37. Kinnipeetava isiklikud asjad ja vangla või arestimaja poolt kasutada antud asjad

Kinnipeetava isiklike asjade ja vangla või arestimaja poolt kasutada antud asjade kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
1) omaniku nimi;
2) liik;
3) andmise kuupäev;
4) tagastamise kuupäev;
5) turvakleebise number;
6) kirjeldus;
7) number;
8) väärtus.

4. peatükk
JUURDEPÄÄS KINNIPEETUREGISTRISSE KANTUD ANDMETELE

§38. Kinnipeeturegistrile juurdepääsu üldsätted

(1) Kinnipeeturegister on piiratud juurdepääsuga ja registri andmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Juurdepääs kinnipeeturegistri andmetele võimaldatakse registri kasutamise õiguse andmisega või andmete väljastamisega.

(3) Kinnipeeturegistri kasutamise õigus on isikutel, kellel on registrisse kande tegemise pädevus või registri vaatamise õigus.

(4) Kinnipeeturegistrist andmete väljastamine toimub teabenõude täitmisega vastavalt «Avaliku teabe seadusele» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158) või päringu täitmisega.

§39. Kinnipeeturegistrisse kande tegemise pädevus

(1) Kinnipeeturegistrisse kande tegemise pädevus on:
1) vanglateenistujal vangla direktori otsusega määratud ulatuses;
2) politseiametnikul ja arestimaja koosseisulisel teenistujal politseiprefekti otsusega määratud ulatuses.

(2) Kande tegemise pädevus ei või olla laiem kui kinnipeeturegistri vaatamise õigus.

(3) Kinnipeeturegistrisse kande tegemiseks pädevust omaval isikul on kande tegemise õigus ja kohustus.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§40. Kinnipeeturegistri vaatamise õigus

(1) Kinnipeeturegistri vaatamise õigus on seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses:
1) vanglateenistujal;
2) Justiitsministeeriumi teenistujal;
3) politseiametnikul ja arestimaja koosseisulisel teenistujal;
4) kinnipeeturegistri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul.

(2) Lõikes 1 nimetatud isikutel puudub õigus vaadata §-des 29, 31 ja 32 nimetatud andmeid, kui §-s 41 ei ole sätestatud teisiti.

(3) Kinnipeeturegistri vaatamise õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab kinnipeeturegistrit.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§41. Kinnipeeturegistri vaatamise õiguse erandid

(1) Kinnipeeturegistri andmeid on järgmistel isikutel õigus vaadata järgmises ulatuses:
1) – 4) [kehtetud - RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]
5) vangla meditsiiniteenistuse ametnikul §-s 29 sätestatud andmeid;
6) vangla psühholoogil §-s 31 sätestatud andmeid;
7) vangla kaplanil §-s 32 sätestatud andmeid;
8) kinnipeeturegistri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul §-des 29, 31 ja 32 sätestatud andmeid.

(2) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujale võib Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler anda õiguse vaadata § 40 lõikes 2 viidatud andmeid, kui see on vajalik tema teenistuskohustuste täitmiseks.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§42. Kinnipeeturegistrist andmete väljastamine

(1) Justiitsministeerium ja Politseiamet võivad kinnipeeturegistrist väljastada statistilisi andmeid kujul, mis ei võimalda isikut identifitseerida.

(2) Justiitsministeerium ja Politseiamet võivad kinnipeeturegistrist teabenõude alusel väljastada andmeid isikule, kellel on seadusest tulenevalt asutusesiseseks tunnistatud teabele juurdepääsu õigus.

(3) Kinnipeeturegistri andmete kohta päringu tegemise õigus on riigiteenistujal, kohaliku omavalitsuse teenistujal, kohtutäituril ja notaril seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

(4) Välisriiki väljastatakse kinnipeeturegistri andmeid vaid seaduse või välislepinguga ettenähtud juhtudel.

§43. Kinnipeeturegistri kasutamise õiguse ja päringu tegemise õiguse saamise kord

(1) Kinnipeeturegistri kasutamise õiguse ja kinnipeeturegistri andmete kohta päringu tegemise õiguse andmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler või tema volitatud isik.

(2) Lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab õigust saada sooviva isiku teenistuskohaks oleva asutuse juht taotluse allkirjastatult paberdokumendil või digitaaldokumendil (vorm lisatud). Taotlused säilitatakse Justiitsministeeriumis.

(3) Ministeeriumi teenistujale lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab taotluse ministeeriumi kantsler.

(4) Justiitsministeeriumi teenistujale lõikes 1 nimetatud õiguse andmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler omal algatusel.

(5) Kohtutäiturile lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab taotluse Justiitsministeeriumi kohtute asekantsler.

(6) Notarile lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab taotluse Notarite Koda.

(7) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler või tema volitatud isik lähtub otsuse tegemisel õigusaktidest ja sellest, kas kinnipeeturegistri kasutamise või päringu tegemise õigus on vajalik isiku teenistusülesannete täitmiseks.

[RT I 2005, 41, 335 – jõust. 24.07.2005]

§44. Kinnipeeturegistri kasutamise õiguse ja päringu tegemise õiguse äravõtmise kord

(1) Õiguse äravõtmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler või tema volitatud isik.

(2) Kui isikul langevad ära ülesanded, mille täitmiseks on vaja registri kasutamise või päringu tegemise õigust, esitab õiguse andmise taotluse esitanud isik taotluse õiguse osaliseks või täielikuks äravõtmiseks.

(3) Justiitsministeeriumi teenistujalt õiguse äravõtmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler omal algatusel.

(4) Õiguse äravõtmise taotlus esitatakse vähemalt kümme tööpäeva ette.

5. peatükk
KINNIPEETUREGISTRI JÄRELEVALVE, RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§45. Järelevalve kannete vormi õigsuse ja terviklikkuse üle

Kannete vormi õigsust ja terviklikkust jälgib vangla direktori või politseiprefekti volitatud isik.

§46. Järelevalve kinnipeeturegistri pidamise üle

(1) Käesoleva määruse nõuete täitmise eest asutuses vastutab asutuse juht.

(2) Kinnipeeturegistri pidamise järele valvavad kinnipeeturegistri vastutav töötleja ja Andmekaitse Inspektsioon oma pädevuse piires.

§47. Kinnipeeturegistri rahastamine

Kinnipeeturegistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest asjaomase riigiasutuse kaudu.

§48. Kinnipeeturegistri likvideerimine

Kinnipeeturegister likvideeritakse Vabariigi Valitsuse määrusega «Andmekogude seaduses» sätestatud korras.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§49. Arstikoodi kasutamine kuni registreerimistõendi saamiseni

Määruse § 29 lõike 2 punktis 15 ja lõike 3 punktis 2 nimetatud registreerimistõendi numbri asemel võib kuni arsti «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192) sätestatud korras registreerimiseni kasutada arstikoodi.

§-d 50 ja 51 [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2004. a määruse nr 246 «Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus»
lisa

 

...................................

TAOTLUS JUURDEPÄÄSUKS RIIKLIKU KINNIPEETAVATE, ARESTIALUSTE JA VAHISTATUTE REGISTRI ANDMETELE

(asutus)

 

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht ja tegevusvaldkond

Õiguse liik

Õiguse andmine/
äravõtmine

Kinnipeeturegistri põhimääruse sätted, mille piires isikule õigus anda / ära võtta

Õiguse andmise/
äravõtmise põhjendus (koos viidetega õigusakti sätetele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................

.........................

(taotluse esitaja allkiri)

(kuupäev)

................................................................................................
(taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

 

/otsingu_soovitused.json