Teksti suurus:

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 927066

lisa7

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 7

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr  50 sõnastuses)

 

  Vormi TSD lisa 6 

Maksumaksja

 

Nimi

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD KULUD JA MUUD VÄLJAMAKSED NING MITTERESIDENDI PÜSIVA TEGEVUSKOHA  KASUMIERALDISED

 

____________ aasta  _______________kuu

 

                                                       

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Püsivast tegevuskohast väljaviidud vara maksumuse ja selle vara eest vastu saadud vara või  teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 1)

 

2.

Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel mitteresidendi peakontorile või muudele  struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 2) 

 

3.

Püsiva tegevuskoha kaudu  või arvel  kolmandale isikule tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 3)

 

4.

Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: (rida 1 + rida 2 + rida 3) x 24/76 > 0 (positiivne tulem)

 

5.

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamine (tabel 4)

 

51.

Mitteresidendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamine (tabel 5)

 

52.

Mitteresidendilt saadud litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 6)

 

 

53.

Mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 61)

 

 

54.

Mitteresidendilt saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu mahaarvamine maksulepingu alusel (tabel 62)

 

6.

Eelmise vormi TSD lisa 6 realt 7 edasikantav tulumaksu osa

 

7.

Tulumaksu mahaarvamise õiguse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav osa:

rida 4 - rida 5 – rida 51 – rida 52 – rida 53 – rida 54 -  rida 6 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

8.

Korrigeeritud tasumisele kuuluv tulumaksu summa: rida 4 - rida 5 - rida 51 – rida 52  – rida 53 – rida 54 - rida 6 ≥ 0 (positiivne tulem)

 

9

Korrigeeritud tagastamisele kuuluv tulumaks  (tabel 7)

 

 10.

Omavahel seotud isikute vahel sõlmitud tehingute väärtuse vahe (tabel 8)

 

11.

Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha ning “Maksukorralduse seaduse” alusel tasutud intressid

 

12.

Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus

 

13.

Vee erikasutuse eest erikasutusloata või üle lubatud koguse tasutud maksed

 

14.

Kõrgendatud määra järgi tasutud saastetasu

 

15.

Pistis ja altkäemaks

 

16.

Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud, tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud

 

17.

Puuduva  või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamaksed    

 

 18.

Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks, vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu, sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks

 

19.

Maksumaksjaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete  maksustatav osa või selle korrigeerimine  (tabel 9)

 

20.

Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberite soetamise  kulud

 

21.

Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse omandamise kulud

 

22.

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivis või leppetrahv, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju

 

23.

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laen, tehtud ettemaks või muul viisil omandatud nõudeõigus

 

24.

Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse võõrandamisest või sissenõudmise loobumisest

 

25.

Maksustamisele kuuluva summa vähendamine

 

 

26.

Maksustamisele kuuluv summa kokku:  ridade 10 kuni 24 summa - rida 25

 

 

27.

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 26 x 24/76 + rida 8 – rida 9  > 0 

 

 

28.

Tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 26 x 24/76 + rida 8 - rida 9 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

 

 

 

MAKSUMAKSJA/JUHT

VÕI  ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

 

Märkused

 

 

1. Vormi TSD lisas 6 näidatakse kalendrikuul tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused ja muud väljamaksed. Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (“Tulumaksuseaduse” § 7) näitab kalendrikuul tehtud kasumieraldised vastavalt “Tulumaksuseaduse” §-dele 50–53,  § 54 lõigetele 5, 53, 54 ja 6 ning § 61 lõigetele  25-28.

 

2. Vormi TSD lisa 6 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal lisas 6 toodud väljamakseid ja kulutusi tehti, olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.

 

3. Maksumaksjad täidavad vormi TSD lisa 6 järgmiselt:

- residendist äriühing (välja arvatud krediidiasutus) täidab read 10-23 ja 25-28;

- residendist krediidiasutus täidab read 10-20, 22 ja 24-28;

- residendist mittetulundusühing (k.a erakond, ametiühing), sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus täidab read 10-15, 17-23 ja 25-28;

- mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus) täidab read 1-9, 11-23 ja 25-28;

- mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal täidab read 1-9, 11-20,  22 ja 24-28.

 

4. Read 1-9 täidab mitteresidendist juriidiline isik, sealhulgas krediidiasutus, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (edaspidi  püsiv tegevuskoht). Eelnimetatud ridadest ühe või mitme täitmisel tuleb täita vastav lisatabel (tabelid 1-7). Kui maksustamisperioodil § 53 lõikes 4 nimetatud väljaviidud vara või tehtud väljamakse eest on maksustamisperioodil vastu saadud samas väärtuses muud vara, kaupa või teenust,  siis sellise tehingu summasid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

 

5. Real 1 näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 1) tabeli 1 alusel.

 

6. Real 2 näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 2) tabeli 2 alusel.

 

7. Real 3 näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 3) tabeli 3 alusel.

 

8. Real 4 arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks (positiivne tulem). Negatiivse tulemi korral täidetakse tabeli 7 alusel rida 9.

 

9. Real 5 näitab püsiv tegevuskoht tabeli 4 alusel residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus  dividendi maksvas äriühingus oli dividendi saamise ajal vähemalt 20% (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 27). Arvutatud summa  suurus maksukohustuse tekkimise ajal ei või ületada 24/76  residendist äriühingult saadud dividendist (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 25). Igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja tabel 4 täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht  on täitnud vormi TSD lisa 6 rea 4.

 

10. Rea 51 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 5 alusel, kui võetakse arvesse välisriigis kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt kinnipeetud  ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 28).

 

11. Ridadel 52-54 näidatakse välisriigis saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks.  Rea 52 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 6 alusel, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Kreeka, Hispaania, Portugali, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks.

Real 52 näidatakse ka Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks  (“Tulumaksuseaduse” § 54 lõiked 53 ja 54 ).

 

Rea 53 ja tabeli 61 täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu, kui osaluse suurus on alla 20%. (“Tulumaksuseaduse” § 54 lõige 5).

Kui dividendi saaja osalus on vähemalt 20%, siis alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendi arvelt tehtud väljamakseid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

 

Real 54 näitab püsiv tegevuskoht välisriigist saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu, kui selle mahaarvamine tuleneb kehtivast tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust. Reale 54 ei märgita ridadel 51- 53 näidatud väljamaksetelt tasutud või kinnipeetud tulumaksu. Täidetakse tabel 62.

 

12. Real 9 näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa. Täidetakse tabel 7.

 

13. Real 10 näidatakse residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuste vahe. Tehingute väärtuse määramisel tuleb lähtuda rahandusministri määrusega kehtestatud korrast “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid”.

 

 

TABEL 8

 

 

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

10.1

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtus

 

10.2

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute väärtus

 

10.3

Maksumaksja saamata jäänud tulu:

 Rida 10.1 – rida 10.2 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga) või

 

10.4

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute kulud

 

10.5

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute kulud        

 

10.6

Kulud, mis maksumaksjal oleks jäänud kandmata:

rida 10.4 – rida 10.5 > 0 (positiivne tulem)

 

10.7

Vormi TSD lisa 6 reale 10 kantav summa: rida 10.3 + rida 10.6

 

 

 

14. Read 11-18 täidetakse vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 51 lõigetele 1-3 ja § 52 lõike 2 punktile 1.

 

15. Real 15 näidatakse väljamaksed, mis on seotud pistise ja altkäemaksu andmisega.

 

16. Residendist äriühing ja püsiv tegevuskoht näitavad real 18 kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks ja ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, samuti kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks. Siin näitab ka residendist mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus kulud põhikirjalise tegevusega (sh põhikirjas lubatud ettevõtlusega) mitteseotud teenuste ja vara soetamiseks.

 

17. Real 19 näitab residendist juriidiline isik vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 51 lõikele 4 kalendrikuu jooksul temaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete kogusumma, millest on maha arvatud samal kalendrikuul tagastatud laenud, avansid ja ettemaksed ning samal kalendrikuul eelnimetatud avansside või ettemaksete arvel soetatud kaupade ja teenuste maksumus ja töö- või teenustasude summad, mis ületavad 50% maksumaksja poolt eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid.

 

 

TABEL 9

 

 

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

19.1

Antud laenude, avansside ja tehtud ettemaksete summa kokku

 

19.2

Tagastatud laenud, avansid ja ettemaksud ning teised arveldatud summad         kokku

 

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on positiivne, täidetakse read 19.3 kuni 19.5

 

19.3

Eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: vormi TSD rida 3 + vormi TSD lisa 4 rida 19

 

19.4

50 %  real 19.3 näidatud summast

 

19.5

Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa: rida 19.1 – rida 19.2 – rida 19.4 (positiivne tulem)

 

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on negatiivne, täidetakse read 19.6 kuni 19.8

 

19.6

Eelmise ümberarvestuse kuu realt 19.8 ülekantav jääk, millele lisatakse         eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 ridadel 19 näidatud  positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 19.6, kokku (positiivne tulem)

 

  19.7    Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa:

X

 

kui rida 19.6 ³ [(rida 19.1 – rida 19.2 < 0 ) negatiivne tulem plussmärgiga],

siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rida 19.1 – rida 19.2 < 0 tulem

(miinusmärgiga)

 

 

kui rida 19.6 < [(rida 19.1 – rida 19.2 ) negatiivne tulem plussmärgiga],

siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rea 19.6 tulem (miinusmärgiga)

 

19.8

Real 19.6 nimetatud summade ümberarvestuse jääk kuu lõpuks, mis järgneval ümberarvestuse kuul kantakse reale 19.6: [rida 19.6 + vormi TSD lisa 6 (rida 19 negatiivne summa miinusmärgiga)] ≥ 0 (positiivne tulem või null)

 

 

 

18. Read 20-23 täidetakse vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 52 lõike 2 punktidele 2-5.

 

19. Äriühing, sh krediidiasutus, ei täida rida 20 juhul, kui madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad "Investeerimisfondide seaduse" (RT I 2004, 36, 251) § 251 lõikes 1 toodud tingimustele.

 

20. Real 22 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju. Krediidiasutus näitab madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju, välja arvatud juhul, kui väljamakse on tehtud krediidi- või finantseerimisasutusele, mis vastab oma asukohariigi seaduses Eesti krediidi- või finantseerimisasutusele samaväärse asutuse kohta esitatud nõuetele.

 

21. Real 23 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laenu või sooritatud ettemaksu või muul viisil nõudeõiguse omandamist madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.

 

22. Real 24 näitab residendist krediidiasutus kahju, mida ta saab madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse, sealhulgas antud laenu ja tehtud ettemakse võõrandamisest või sissenõudmisest loobumisest (“Tulumaksuseaduse” § 52 lõike 3 punkt 3).

 

23. Rida 25 täidetakse vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 54 lõikele 6 juhul, kui langevad ära § 51 lõike 2 punktides 3-5, § 51 lõikes 3, § 52 lõigetes 2 ja 3 maksustamise aluseks olevad asjaolud. Varasemate maksustamisperioodide maksustatavate summade vähendamisel (rea 25 täitmisel) vastavaid parandusi eelmiste deklaratsioonide ridadel  17, 18 ja 20-24 ei tehta. Paragrahvi 51 lõike 4 osas tehtav ümberarvutus näidatakse real 19 ning § 53 lõike 4 osas – ridadel 1-3.

 

24. Real 27 näidatud  tasumisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 11.

 

25. Real 28 näidatud  tagastamisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 71

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50.

sõnastuses)

 

Vormi TSD lisa 6 tabelid 1-7

 

 

Tabelis 1  (vormi TSD lisa 6 rida 1) näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 1).

 

TABEL 1

 

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.1

Vara maksumus maksustamisperioodi alguses või eelmise vormi TSD lisa 6 tabeli 1:

rida 1.1 – rida 1.2 + rida 1.3 (vastava märgiga)

 

1.2

Väljaviidud vara maksumus (plussmärgiga)

 

1.3

Püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse maksumus

 

1.4

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1:

rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem  > 0

 

1.5

 

Ümberarvestus tehakse juhul, kui:

rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem ≤ 0

 

 

1.6

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 1.8 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide

 vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 1.6

 

1.7

Tagastamisele kuuluv summa

  X

1.7.1

Kui rida 1.6    rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6

reale 1 real 1.6 näidatud summa miinusmärgiga

 

1.7.2

Kui rida 1.6  > rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1

 real 1.5 näidatud summa miinusmärgiga

 

1.8

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 1.6 + vormi TSD lisa 6 real 1

näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)

 

 

 

1. Tabeli 1 real 1.1 näidatakse maksustamise aluseks oleva vara maksumus. Tabeli esmakordsel täitmisel näidatakse püsiva tegevuskoha vara maksumus seisuga  31.12.1999. a, mida on enne käesoleva deklaratsiooni esitamist vähendatud püsivast tegevuskohast väljaviidud vara  võrra ning suurendatud püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse (edaspidi vara) võrra.

Igal järgneval korral kantakse reale 1.1 eelmisel maksustamisperioodil esitatud vormi TSD lisa 6  tabeli 1 alusel arvutatud maksustamise aluseks oleva vara maksumus maksustamisperioodi alguseks vastava märgiga.

 

2. Ridadel 1.2 ja 1.3 näidatakse maksustamise aluseks oleva vastavalt väljaviidud ja sissetoodud vara maksumus.

Kui rida 1.2 - rida 1.3 > 0, siis täidetakse rida 1.4. Kui rida 1.2 - rida 1.3 < 0, siis täidetakse read 1.5 kuni 1.8.

 

3. Real 1.4 näidatakse maksustatav summa - väljaviidud vara maksumus osas, mis ületab sissetoodud vara maksumuse ja vastu saadud vara või osutatud teenuse maksumuse. Tulem kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1.

 

4. Real 1.5 näidatakse saadud vara või teenuse maksumuse summa, mis ületab väljaviidud vara maksumuse.

    

5. Real 1.6 näidatakse eelmise ümberarvestuse perioodi real 1.8 arvutatud maksuvähenduse kasutamata osa, millele lisatakse eelmisele ümberarvestusele järgnenud perioodidel maksukohustuse arvutamise aluseks olevad summad.

 

6. Read 1.7.1 või 1.7.2 täidetakse juhul, kui on täidetud rida 1.5. Maksustamisperioodil täidetakse üks ridadest: 1.7.1 või 1.7.2. Ridade täitmine oleneb sellest, kas tagastamisele kuuluv summa on suurem või väiksem varem maksustamise aluseks olevast summast.

 

7. Real 1.8 näidatakse ümberarvestuse summa, mida maksustamisperioodil ei ole maksu vähendusena arvestatud ja mis järgmise ümberarvestuse tegemise kuul kantakse reale 1.6. 

 

Tabelis 2 (vormi TSD lisa 6 rida 2) näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 2).

 

TABEL 2

 

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

 

2.1

Mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud

väljamaksed

 

 

2.2

Real 2.1 näidatud väljamaksete eest  vastu saadud kauba või teenuste maksumus

 

 

2.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2:

 rida 2.1 – rida 2.2 > 0

 

 

2.4

 Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 2.1 – rida 2.2 ≤ 0

 

 

2.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 2.7 jääk, millele lisatakse eelmiste

maksustamisperioodide  vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud positiivsed summad,

mis ei ole eelnevalt kajastatud real 2.5

 

 

2.6

Tagastamisele kuuluv summa

 X

 

2.6.1

Kui rida 2.5    rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD

lisa 6 reale 2 real 2.5 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

2.6.2

Kui rida 2.5  > rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD

lisa 6 reale 2 real 2.4 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

2.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 2.5 + vormi TSD

lisa 6 real 2 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)

 

 

8. Tabeli 2 ridadel 2.1 ja 2.2 näidatakse vastavalt mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 2 täidetakse analoogselt  käesoleva vormi tabeliga 1.

 

Tabelis 3 (vormi TSD lisa 6 rida 3) näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 3).

 

TABEL 3

 

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

 

3.1

Kolmandatele isikutele  tehtud väljamaksed

 

 

3.2

Real 3.1 näidatud väljamaksete eest  vastu saadud kauba või teenuste maksumus

 

 

3.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3:

 rida 3.1 – rida 3.2 > 0

 

 

3.4

 Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 3.1 – rida 3.2 ≤ 0

 

 

3.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 3.7 jääk, millele lisatakse eelmiste

maksustamisperioodide  vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud positiivsed summad,

mis ei ole eelnevalt kajastatud real 3.5

 

 

3.6

Tagastamisele kuuluv summa

 X

 

3.6.1

Kui rida 3.5    rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3

real 3.5 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

3.6.2

Kui rida 3.5  > rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6

reale 3 real 3.4 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

3.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 3.5 + vormi TSD lisa 6

real 3 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)

 

 

9. Tabeli 3 ridadel 3.1 ja 3.2 näidatakse vastavalt kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 3 täidetakse analoogselt  käesoleva vormi tabeliga 1.

 

Tabelis 4 (vormi TSD lisa 6 rida 5) näitab püsiv tegevuskoht residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi arvel tehtud väljamakselt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus on vähemalt 20% (“Tulumaksuseaduse” § 61 lg 27) ja kui püsiv tegevuskoht ei ole enne 31. detsembrit 2003. a nimetatud dividendi käesolevas tabelis näidanud. Arvutatud summa  suurus maksukohustuse tekkimise ajal võrdub 24/76-ga residendist äriühingult saadud dividendist (“Tulumaksuseaduse” § 61 lg 25). Igalt residendist äriühingult saadud  dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja alljärgnev tabel täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht  on täitnud vormi TSD lisa 6 rea 4.

 

TABEL 4

 

Residendist äriühingu nimi

Residendist äriühingu registrikood

Dividendi

saaja osaluse

suurus %

Dividendi

saamise

kuupäev

Dividendi

suurus

kroonides

Veerg 5x 24/76

kroonides

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

10. Tabeli 4 veerus 1 näidatakse püsivale tegevuskohale dividendi maksnud residendist äriühingu nimi ja veerus 2 sama äriühingu registrikood.

 

11. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas residendist äriühingus.  Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

12. Veerus 4 näidatakse tehingu toimumise kuupäev.

 

13. Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend. Veerus 6 arvutatakse “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvatav summa, mis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 5.

 

Tabeli 5 (vormi TSD lisa 6 rida 51) täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse kuni 31. detsembrini 2004. a välisriigis saadud ja tabelis 5 kajastamata  dividendilt kinnipeetud  ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 28).

 

TABEL 5

 

Riigi

nimetus

 

Väljamakse tegija

 

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend

kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Välisriigis kasumiosalt tasutud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud ja kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Sum-ma

Kuu-päev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku                

 

 

 

14. Veerud 2 ja 3 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

 

15. Veerus 4 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus.  Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

16 Veergudes 5-9 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt dividendi maksmise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

17. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

18. Veerud 8 ja 9 täidetakse juhul, kui dividendi saajale kuulus dividendi maksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

 

19. Veerg 10. “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast: 

kui  veerg 6 x 24/76 ≤  kui veerg 7 + veerg 9, siis  veerg 10 = veerg 6 x 24/76;

kui  veerg 6 x 24/76  >  kui veerg 7 + veerg 9, siis  veerg 10 = veerg 7 + veerg 9.

 

20. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

 

21. Veeru 10 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 51.

 

Tabeli 6 (vormi TSD lisa 6 rida 52) täidab püsiv tegevuskoht vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 54 lõigetele 53 ja 54, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks. Siin näidatakse ka Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks. 

 

TABEL 6

 

Riigi

nimetus

 

Väljamakse tegija

 

Osaluse suurus ≥ 25%

Saamise

kuupäev

Litsentsi-tasu summa

kroonides

Intressi summa kroonides

Välisriigis litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimi

Registri-kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kokku

 

 

 

22. Litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks arvestatakse juhul, kui eelnimetatud tasude  maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul  on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline  osalus võib olla:

- litsentsitasu või intressi saaval äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- litsentsitasu või intressi maksval äriühingul litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu, samuti litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.  

 

23. Iga litsentsitasu või intressi väljamaksnud mitteresidendi ning tululiigi (intress või litsentsitasu) kohta täidetakse eraldi read.

 

24. Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata). 

 

25. Veergudes 6 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks ning veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigis saadud intressi ja intressilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

26. Veerus 7 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

 

27. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

28. Veerus 9 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25:

kui (veerg 6 või veerg 7) x 24/76 ≤  kui veerg 8, siis veerg 9 = (veerg 6 või  veerg 7) x 24/76,

kui (veerg 6 või veerg 7) x 24/76 >  kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.

 

29. Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 52.

 

Tabeli 61 (vormi TSD lisa 6 rida 53) täidab püsiv tegevuskoht, kes on alates 1. jaanuarist 2005. a saanud teiselt mitteresidendilt dividende ning osalus dividendi maksjas on alla 20% vastavalt

“Tulumaksuseaduse” § 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26. “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 41 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu  siinkohal arvesse ei võeta.

 

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 61.

 

TABEL 61

 

Riik

Väljamakse tegija

 

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend

kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku                                                                                                                       Kokku:

 

 

30. Veerus 1 näidatakse riik, kus tulu on saadud.

 

31. Veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole,  märgitakse veergu 2 tähis “X”. 

           

32 .Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

 

33. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

34.Veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud  dividend, dividendilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

35. Välisriigis kinnipeetud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

36.  Veerg 9. “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25: 

 

kui  veerg 7 x 24/76 ≤  kui veerg 8, siis  veerg 9 = veerg 7 x 24/76;

kui  veerg 7 x 24/76  >  kui veerg 8, siis  veerg 9  = veerg 8

 

37.  Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

 

38. Veeru 9  kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 53.

 

Tabelis 62 näidatakse püsiva tegevuskoha maksulepingu alusel Eestis arvesse võetav välisriigis saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks, välja arvatud tabelites 4-61 arvesse võetud tulumaks. Saadud tulu näidatakse koos kinnipeetud tulumaksuga.

 

 

TABEL 62

 

Riik

Väljamakse tegija

Väljamakse

Välisriigis saadud tulu  kroonides

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Liik

Kood

Kuu-päev

Summa

Kuu-päev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

39. Arvesse võetakse see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik.

 

40. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

41. Veerus 1 näidatakse riik, kus tulu on saadud.

 

42. Veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole,  märgitakse veergu 2 tähis “X”. 

 

43. Veerud 3 ja 4. Iga väljamakse tegija (mitteresidendi) kohta täidetakse eraldi rida.

 

44. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood, mis määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 - kinnisvaratulu, 7 - ärikasum, 8 - rahvusvaheline transport, 11 – intressid (välja arvatud tabelis 6 näidatud), 12 – litsentsitasud (välja arvatud tabelis 6 näidatud), 17- kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

 

45. Veerus 7 näidatakse väljamakse kuupäev. Veerus 8 näidatakse välisriigist saadud, välisriigis maksustatud tulu summa enne tulumaksu kinnipidamist. Tulu näidatakse Eesti kroonides vastavalt väljamakse toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

 

46. Veergudes 9 ja 10 näidatakse väljamaksetelt välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks koos tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäeva märkimisega. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks näidatakse Eesti kroonides vastavalt tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

47. Veerg 11. Tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigist saadud väljamakselt kinnipeetud või tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24% saadud väljamaksest: 

kui veerg 8 x 24/100 ≤  kui veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 8 x 24/100;

kui veerg 8 x 24/100  >  kui veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 10.

 

48. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 54.

 

Tabelis 7 (vormi TSD lisa 6 rida 9) näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa.

 

TABEL 7

 

Eelmise

tabeli  7

veerg  5

 

 

Vormi TSD lisa 6 ridade 8 kokkuvõte

 

 

Käesoleva vormi TSD lisa 6

(rida 1+rida 2+rida3)x24/76<0

negatiivne tulem plussmärgiga

 

Tagastamisele kuuluv tulumaksu osa

 

 

Järgmistele ümberarvestuse perioodidele edasikantav tulumaks

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

49. Veerus 1 näidatakse eelmise ümberarvestusperioodi  sama tabeli veerus 5 näidatud edasikantud tulumaks. Püsiv tegevuskoht, kes täitis perioodil 01.01.2004-30.04.2004. a tabeli 5 veeru 5, kannab pärast 01.05.2004. a esmakordselt täitmisele kuuluva tabeli 7 veergu 1 enne 30.04.2004. a täidetud viimase tabeli 5 veeru 5 summa.

 

50. Veerus 2 näidatakse pärast viimast ümberarvestust tasumisele kuulunud tulumaksu summad käesoleva ja eelmiste deklaratsioonide vormi TSD lisa 6 realt 8.

 

51. Veerus 3 arvutatakse tagastamisele kuuluv tulumaks.

 

52. Veerus 4 korrigeeritakse tagastamisele kuuluv tulumaks tegelikult tasutud tulumaksuga:

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 > 0, siis veerg 4 = veerg 3  

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 < 0, siis veerg 4 = veerg 1 + veerg 2.

Veerus 4 olev summa  kantakse vormi TSD lisa 6 reale 9. 

 

53. Veerus 5 arvutatakse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav tulumaks:

kui veerg 4 = veerg 3, siis veerg 5 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3

kui veerg 4 = veerg 1 + veerg 2, siis veerg 5 = 0.

 

 

/otsingu_soovitused.json