Teksti suurus:

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 927068

lisa8

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 8

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50

sõnastuses)

 

Vormi TSD lisa  7

 

Maksumaksja

 

Nimi

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIDENDID JA MUUD KASUMIERALDISED

_____________aasta __________kuu

          

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Maksustamisele kuuluv aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa

 

2.

Arvutatud tulumaks: rida 1x 24/76  

 

3.

Tulumaksu  mahaarvatav osa: rida 1 x k

 

4.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi alguses

 

5.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi lõpus:

rida 2 - rida 3 - rida 4 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

6.

Maksukohustus real 1 näidatud dividendilt: rida 2 - rida 3 - rida 4 (positiivne tulem)

 

7.

Maksustamisele kuuluv kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates  1.01.2000. a teenitud kasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa 

 

8.

Arvutatud tulumaks: rida 7 x 24/76

 

9.

Dividendilt arvutatud maksukohustus kokku: rida 6 + rida 8

 

10.

Eestis arvesse võetav välismaal alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa (tabeli 2 veeru 9 kokkuvõte)

 

101.

Eestis arvesse võetav välismaal kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa (lisaleht 1 tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte)

 

 

11.

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (lisaleht 2 tabeli 4 veeru 6 kokkuvõte)

 

111.

Mitteresidendilt saadud litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabeli 3 veeru 9 kokkuvõte)

 

12.

Kuni 31.12.1999. a kehtinud "Tulumaksuseaduse" § 32 lõike 2 alusel tasutud dividendi tulumaksu enammakse

 

13.

Eelmiselt maksustamisperioodilt edasi kantud tulumaksukohustust vähendav osa 

 

14.

Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu kohustust vähendav summa: rida 9 – rida 10 - rida 101 - rida 11- rida 111 - rida 12 - rida 13 (negatiivne tulem plussmärgiga) või

 

15.

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 - rida 101  - rida 11 - rida 111 - rida 12 - rida 13 (positiivne tulem)

 

 

 

 

 

 

MAKSUMAKSJA/JUHT

VÕI  ESINDAJA

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

Märkused

 

1. Vormi TSD lisas 7 näidatakse residendist äriühingu poolt kalendrikuul väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 50 lõikele 1, § 54 lõigetele 5, 53 ja 54, §-le  60 ja § 61 lõigetele 25-28.

 

2. Vormi TSD lisa 7 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal väljamakseid tehti, olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.

 

3. Vormi TSD lisa 7 real 1 näidatakse aastatel 1994-1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud ja "Tulumaksuseaduse" § 50 lõike 1 alusel maksustamisele kuuluv dividendi summa. Siin ei näidata kuni 31.12.1999. a kehtinud "Tulumaksuseaduse" § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt makstud dividendi vastavalt kehtiva “Tulumaksuseaduse” § 60 lõikele 8. Real 1 näidatakse dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel.

 

4. Real 2 arvutatakse tulumaksu summa real 1 näidatud väljamaksetelt.

 

5. Real 3 näidatakse tulumaksu mahaarvatav osa, mis saadakse koefitsiendi k korrutamisel real 1 näidatud summaga, kuid mitte rohkem kui real 2 arvutatud tulumaks (“Tulumaksuseaduse” § 60 lõige 2). Koefitsient k arvutatakse tabelis 1 esitatud andmete alusel.

 

 

TABEL 1

Kroonides

 

Aasta

 

Tulumaks (T)

 

Puhaskasum (K1)

Fondiemissiooni summa (F1)

Väljamakstud dividend (D1)

1

2

3

4

5

1994

 

 

 

 

1995

 

 

 

 

1996

 

 

 

 

1997

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

Maksumaksja poolt tabeli 1 andmete alusel arvutatud  k = T/(K1 - F1) kolme kohaga pärast koma

 

 

 

5.1 Tabel 1 täidetakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel (“Tulumaksuseaduse” § 60 lõige 2). Residendist äriühing, kes on aastal 2000 või hiljem esitanud vormi TSD lisa 7, ei pea tabelit 1 täitma.

 

5.2  1994. a tuludeklaratsioonidest võetakse arvesse aasta deklaratsioon. Kui äriühingu majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, siis mahaarvatava tulumaksu arvutamisel lähtutakse nendest majandusaastatest, mis lõppesid aastatel 1994-1999, millele lisatakse 31.12.1999. a lõppenud maksustamisperioodi tulemused nimetatud perioodi eest esitatud tuludeklaratsiooni  ja bilansi alusel.

 

5.3 Tabeli 1 veerus 2 näidatakse maksustatavalt tulult arvutatud ja soodustusega korrigeeritud tulumaksu (T) summad, mis saadakse aastate 1994-1999 ettevõtte tuludeklaratsiooni realt 22. Maksuhalduri poolt tehtud maksuotsuse alusel on maksumaksjal kuni 1999. a täiendavalt määratud ja pärast tulumaksu tasumist õigus muuta veergu (T) ja arvutada uus k.

 

5.4 Veerus 3 näidatud puhaskasum (K1) saadakse 1994-1999. a  majandusaasta aruannete bilansi realt “aruandeaasta kasum (kahjum)”. Kui majandusaastal saadi kahjumit, märgitakse vastavale reale kahjum miinusmärgiga. Konsolideeritud aruandluse korral näitab iga äriühing vaid oma majandusaasta kasumi/kahjumi.

 

5.5 Veerus 4 näidatud fondiemissiooni summa (F1) on aastatel 1994-1999  samade aastate puhaskasumi arvel läbiviidud fondiemissiooni summa.

 

5.6 Veerus 5 näidatakse aastatel 1994-1999 samade aastate puhaskasumi arvel enne 1.01.2000. a. väljamakstud dividendi (D1) summa.

 

5.7 Esmasel 1994-1999 aastate puhaskasumi arvelt dividendi väljamaksmisel pärast 1.01.2000. a arvutatakse tabelis 1 esitatud koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langev mahaarvatav tulumaksu osa (edaspidi koefitsient k) lähtuvalt tabelis 1 toodud valemist. Kui K1 või  K1-F1 on negatiivne arv või null, samuti kui T on null, siis koefitsienti  k ei arvutata.

Vormi TSD lisa 7 esitamisel jääb koefitsient k edaspidi muutumatuks.

 

6. Vormi TSD lisa 7 real 4 näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 5 negatiivne tulem plussmärgiga. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 4 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 real 18 näidatud jäägist kasutamata tulumaksu mahaarvamise õigus ("Tulumaksuseaduse" § 60 lõige 6).

 

7. Real 5 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata jääk, mida saab järgmistel maksustamisperioodidel kasutada real 1 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustuse vähendamiseks. Kui residendist äriühingul ei ole enam aastatel 1994-1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumit, millest dividendi välja maksta, kuid real 5 on veel tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääki, siis selle jäägiga ei saa katta real 7 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustust vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 60 lõikes 2 sätestatule.

 

8. Real 6 arvutatakse maksukohustus real 1 näidatud väljamaksetelt.

 

9. Real 7 näidatakse kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist  ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist väljamakstud dividend. Siin ei näidata alates 2005. aasta 1. jaanuarist saadud ja § 50 lõikes 11 sätestatud tingimustel väljamakstavaid maksustamisele mittekuuluvaid dividende. Real 7 näidatakse dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel.

 

10. Real 8 arvutatakse maksukohustus real 7 näidatud väljamaksetelt.

 

11. Real 9 näidatakse ridadel 1 ja 7 näidatud väljamaksete maksukohustus kokku enne "Tulumaksuseaduse" § 54 lõigetes 5, 53 ja 54, § 60 lõikes 1 ja § 61 lõigetes 27 ja 28  sätestatud mahaarvamiste rakendamist.

 

12. Rea 10 täidab residendist äriühing alates 2005. aasta 1. jaanuarist mitteresidendilt saadud dividendi arvel tehtud väljamaksete kohta vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26, kui:

- on täidetud read 1 ja/või 7 ja

- võetakse arvesse mitteresidendi äriühingult saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu;

- osaluse  suurus dividendi maksnud  mitteresidendist äriühingus oli dividendi maksmise ajal alla 20%.

 

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2.

“Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu arvesse ei võeta ja tabelis 2 ei kajastata.

 

TABEL 2

 

Riik

Väljamakse tegija

 

Dividendisaaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend

kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

 

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Summa

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Kokku

 

 

 

12.1 Tabeli 2 veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule. 

 

Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut   ei ole, märgitakse veergu 2 tähis “X”.

 

12.2 Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

 

12.3 Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

 

 

12.4 Veergudes 6-8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

12.5 Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

12.6 Veerg 9. "Tulumaksuseaduse" § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25: 

 

kui  veerg 7 x 24/76 ≤  kui veerg 8, siis  veerg 9 = veerg 7 x 24/76;

kui  veerg 7 x 24/76  >  kui veerg 8, siis  veerg 9 = veerg 8.

 

12.7 Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi allikariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

 

12.8 Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 10.

 

13. Rida 101 täidetakse lisalehe 1 alusel. Kuni 31. detsembrini 2004. a välisriigist saadud,  kuid kuni eelnimetatud kuupäevani kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2 kajastamata dividendide arvestus on toodud käesoleva vormi lisalehel 1, kus tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101.  Lisaleht 1 esitatakse koos maksustamisperioodi vormi TSD lisaga 7 (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 28).

 

14. Rida 11 täidetakse lisalehe 2 alusel. Kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult saadud, kuid kuni eelnimetatud kuupäevani kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 3 kajastamata dividendide arvestus on toodud käesoleva vormi lisalehel 2, kus tabeli 4 veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11. Lisaleht 2 täidetakse ainult juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli vähemalt 20% (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 27).

 

15. Rea 111 ja tabeli 3 täidab residendist äriühing vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 54 lõigetele 53 ja 54, kui § 50 lõike 1 alusel tekkinud maksukohustuse  vähendamiseks võetakse arvesse Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks. Samuti võetakse siin arvesse Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks. 

 

 

TABEL 3

 

 

 

 

 

Riigi

nimetus

 

Väljamakse tegija

 

Osaluse suurus ≥ 25%

Saamise kuupäev

Litsentsi-tasu  kroonides

Intress

kroonides

Välisriigis  kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav  tulumaksu osa kroonides

Nimi

Registri-kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kokku

 

 

 

15.1 Litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks arvestatakse juhul, kui eelnimetatud tasude maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul  on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline  osalus võib olla:

- litsentsitasu või intressi saaval äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- litsentsitasu või intressi maksval äriühingul litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu, samuti litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.  

 

15.2 Iga litsentsitasu või intressi väljamaksnud mitteresidendi ning tululiigi (intressi või litsentsitasu) kohta täidetakse eraldi read.

 

15.3 Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata). 

 

15.4 Veergudes 6 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks ning veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud intress ja intressilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

Veerus 8 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

 

15.5 Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

15.6 Veerus 9 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25:

kui (veerg 6 või veerg 7) x 24/76 ≤  kui veerg 8, siis veerg 9 = (veerg 6 või veerg 7) x 24/76,

kui (veerg 6 või veerg 7) x 24/76 >  kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.

 

15.7 Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 111.

 

16. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 12 maksumaksja poolt esitatud  viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 rea 18 jäägist edasikantav kasutamata tulumaksu enammakse osa.

 

Rea 12 täidavad ka need residendist äriühingud, kes aastal 2000 või hiljem ei ole esitanud ühtegi vormi TSD lisa 7 ning kellel enne kehtiva seaduse jõustumist kehtinud “Tulumaksuseaduse” § 32 lõike 2 alusel tasutud tulumaks ei olnud 1999. a maksustamisperioodi kohta esitatud viimases ettevõtte tuludeklaratsioonis täies ulatuses maha arvatud sellesama seaduse alusel tasumisele kuuluvast ettevõtte tulumaksust. Real 12 näidatakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel tulumaksu enammakse jääk kontokaardilt, kaasa arvatud enne 2000. a tekkinud dividendi tulumaksu võlg, mis on tasutud pärast 1.01.2000. a.

 

17. Rida 13. Täidetakse pärast 1.01.2003. a vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel maksumaksja poolt viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 6 rea 14 ja/või vormi TSD lisa 7 real 7.1.3 näidatud jääkide alusel. Edaspidi näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 14 negatiivne tulem plussmärgiga.

 

18. Real 14 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks “Tulumaksuseaduse” § 54 lõigetes 5, 53, ja 54, § 60 lõikes 1 ja § 61 lõigetes 27 ja 28 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata osa, mida saab kasutada järgmistel maksustamisperioodidel real 9 näidatud maksukohustuse vähendamiseks ja mis kantakse järgmise esitamisele kuuluva vormi TSD lisa 7 reale 13.

 

18. Real 15 näidatud tulumaksu summa kantakse vormi TSD reale 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja

"Töötuskindlustuse seadusest"  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"

lisa 81

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50

sõnastuses)

 

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2

 

Lisaleht 1 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).

 

Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 101 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 61 lõikele 28, kui:

-         on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja/või 7 ja

-         võetakse arvesse mitteresidendilt äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu või

-          võetakse arvesse mitteresidendilt äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt  välisriigis tasutud tulumaksu, kui dividendi saanud residendist äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividende maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

 

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud ja saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2a juhul, kui eespoolnimetatud tingimustel mitteresidendilt saadud dividende ei ole eelnevalt kajastatud kuni 31. detsembrini 2004. a kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2.

 

 

TABEL  2a

 

Riik

Väljamakse tegija

 

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Saadud dividend

Dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Kasumiosalt tasutud  tulumaks

Arvesse võetav  kinnipeetud ja kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Summa

kroonides

Kuu-päev

Summa

krooni-des

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

13.1 Tabeli 2a veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule.  Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut  ei ole,  märgitakse veergu 2 tähis "X".

 

13.2 Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

 

13.3 Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud mitteresidendist äriühingus, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Kui maksulepingu kohaselt dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvessevõtmiseks nõutav osaluse suurus on väiksem kui 20%, siis võetakse aluseks maksulepingus sätestatud osaluse suurus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

13.4 Veergudes 6-10 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

 

13.5 Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

13.6 Veerud 9 ja 10 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 5.

 

13.7 Veerg 11. “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast: 

 

kui  veerg 7 x 24/76 ≤  kui veerg 8 + veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 7 x 24/76;

kui  veerg 7 x 24/76  >  kui veerg 8 + veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 8 + veerg 10.

 

13.8 Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

 

13.9 Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja

"Töötuskindlustuse seadusest"  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"

lisa 81

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50

sõnastuses)

 

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2

 

 

Lisaleht 2 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).

 

Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 11 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 61 lõikele 27, kui:

 

-         on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja/või 7 ja

 

-         residendist äriühing on saanud alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult dividendi ja dividendi saaja osalus dividende maksvas äriühingus dividendi maksmise ajal on vähemalt 20% ning neid saadud dividende ei ole kajastatud kuni 31. detsembrini 2004. a kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 3.

 

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi ning maksumaksja maksukohustust vähendava summa arvestus näidatakse tabelis 4.

 

 

TABEL 4

 

 

Dividendi väljamaksnud residendist  äriühingu

Dividendi saaja

osaluse suurus %

Dividendi saamise kuupäev

Dividendi summa  kroonides

Maksukohustust vähendav summa kroonides

Nimi

Registrikood

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Kokku

 

 

 

14.1 Tabelis 3 peetakse eraldi arvestust igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta.

 

14.2 Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud residendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

14.3 Veerus 4 näidatakse dividendi saamise kuupäev.

 

14.4 Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend.

 

14.5 Veerus 6 arvutatakse maksukohustust vähendav summa: veerg 5 x 24/76. Veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11.

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json