Teksti suurus:

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 927069

lisa14

Rahandusministri 24.12.2003 a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"

lisa 14

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

 

Vorm INF 1

 

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

 

Dividende või muid kasumieraldisi väljamaksva äriühingu

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

                                                                                                                         

 

DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE SAAJATE DEKLARATSIOON

 

_______________aasta ________________kuu

 

Saaja isikukood

või

registrikood

Ees- ja perekonna-nimi või

nimi

Resi- dendi-

riigi kood

Elukoha või asukoha aadress

Maksustatud dividendi arvelt  väljamakstud dividendid   kroonides

Maksuvabade dividendi arvelt  väljamakstud dividendid   

kroonides

Osaluse suuruse %

1

2

3

4

5

51

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kokku                                                                                                    

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

 

Märkused

 

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud  ja täidetakse vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 56 lõikele 21. Sellel vormil näitab residendist äriühing väljamakstud  dividendid ja muud kasumieraldised (edaspidi dividendid) ning nende saajad. Lisaks vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7 näidatud dividendi saajatele näidatakse ka isikud, kellele tehakse väljamakseid kuni 31.12.1999. a kehtinud “Tulumaksuseaduse” § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt, samuti “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11 kohaselt.

 

2. “Tulumaksuseaduse” § 50 lõikes 11 sätestatud tingimustele vastavate dividendide väljamaksmise korral esitatakse vorm INF 1 koos vormiga INF 11.

 

3. Veerus 3 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 3 tähis “X”. Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 3 null.

 

4. Veerus 5 näidatakse maksustatud dividendide arvelt väljamakstud dividendid või muud kasumieraldised enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel, st sama summa, mis on näidatud vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7.

 

5. Veerus 51 näidatakse kuni 31.12.1999. a kehtinud “Tulumaksuseaduse” § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt ning  “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11  alusel makstud dividendid  enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel. Kui deklareeritakse ainult “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11  alusel makstud dividendi, peavad vormi INF 1 veeru 51 andmed võrduma vormi INF 11 tabeli 2 veerus 2 näidatud andmetega.

 

6. Veerus 6 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus, kui see on vähemalt 10%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

 

7. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

/otsingu_soovitused.json