Teksti suurus:

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 927070

lisa24

 

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”

lisa 24

(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50

sõnastuses)

 

Vorm INF 11

 

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

 

 

Residendist äriühingu

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

                                                                                                                  

 

MAKSUSTAMISELE  MITTEKUULUVATE  DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE DEKLARATSIOON

                                 

_____________aasta __________kuu

 

 

1. Deklaratsioon on kehtestatud “Tulumaksuseaduse” § 56 lõike 21 alusel.

 

2. Deklaratsioon täidetakse ja esitatakse juhul, kui residendist äriühing teeb väljamakseid, mida  “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11 alusel ei maksustata. Vorm INF 11 esitatakse koos deklaratsiooniga INF 1.

 

3. Residendist äriühingu (dividendi saaja) väljamakstavad dividendid ja muud kasumieraldised on maksuvabad, juhul kui dividendid, mille arvel tehakse väljamakse, on:

 

a) saadud pärast 1. jaanuari 2005. a (“Tulumaksuseaduse“ § 61 lõige 26) ja

 

b) väljamakse aluseks olev kasumiosa on saadud dividendina residendist või mitteresidendist äriühingult ning sellelt on tulumaks tasutud või kinni peetud (“Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 11).

 

Maksuvabad on ka residendist äriühingu välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel väljamakstud dividendid, kui sellelt kasumilt on püsiva tegevuskoha riigis  tulumaks makstud (“Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 11).

 

4. Tabelis 1 näidatakse saadud dividendid, mille saajale kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20 % dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

 

Saadud dividendide arvestus näidatakse tabelis 1.

 

TABEL 1

 

Riigi

Väljamaksja

Dividendi

saaja osalus

%

Dividendi

saamise

kuupäev

Saadud

dividend

kroonides

Saadud dividendilt

kinnipeetud tulumaks

kroonides

Saadud

dividendi aluseks olevalt

kasumiosalt tasutud tulumaks kroonides

nimi

kood

nimi

kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

 

4.1. Veerus 2 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis “X”. Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 2 null.

 

4.2 Tabel 1 täidetakse iga dividendi väljamaksnud äriühingu või residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kohta eraldi.

 

4.3. Veerus 5 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata. Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse osaluse suuruseks 100%.

 

4.4 Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veergu 6 püsiva tegevuskoha kasumiosalt tulumaksu tasumise kuupäev.

 

4.5 Veerus 7 näidatakse saadud dividend koos kinnipeetud tulumaksuga. Veergudes 8 ja 9 näidatakse mitteresidendilt saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile. Eesti äriühingult saadud dividendi korral märgitakse veergu 9 tähis “X”.

 

4.6 Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veerus 7 püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa suurus. Veerus 8 näidatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa sama äriühingu Eestis asuvale struktuuriüksusele üleandmisel välisriigis tasutud tulumaks. Veerus 9 näidatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks.

 

5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing tabelis kajastada ainult välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

 

6. Veergudes 8 ja 9 võetakse arvesse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi või püsiva tegevuskoha asukohariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

 

7. Tabelis 2 peetakse arvestust tabelis 1 näidatud saadud dividendi arvelt väljamakstud dividendide kohta.

 

TABEL 2

kroonides

Kalendrikuu alguseks saadud ja väljamaksmata dividendide summa kokku (tabel 1 veerg 7 – tabel 1 veerg 8 + eelmise väljamakse kuu  tabel 2 veerg 3)

Kalendrikuus veerus 1 näidatud dividendide summa arvelt väljamakstud summa kokku

Kalendrikuu lõpuks väljamaksmata dividendide summa (veerg 1- veerg 2), mis kantakse järgnevale dividendide väljamaksmise kalendrikuu  tabeli 2 veergu 1

1

2

3

 

 

 

 

8. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse väljamakstud dividendi summa enne “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel tulumaksu kinnipidamist.

 

9. Dividendide väljamaksmisel tuleb käesolev deklaratsioon esitada koos deklaratsiooniga INF1.

 

10. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

 

/otsingu_soovitused.json