Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 167, 2445

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine

Vastu võetud 06.12.1999 nr 58

Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387) paragrahvi 20 lõike 1 alusel haridusminister  määrab:

Kinnitada «Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis» (juurde lisatud).

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS

Kinnitatud
haridusministri 6. detsembri 1999. a määrusega nr 58

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE PERSONALI MIINIMUMKOOSSEIS

1. Käesolevas miinimumkoosseisus sätestatakse koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteasutus) tegevuse tagamiseks vajalik minimaalne personali koosseis.

2. Lasteasutuses luuakse üks juhataja ametikoht olenemata rühmade arvust.

3. Lasteasutuses, kus on 5–6 rühma, luuakse 0,5 juhataja asetäitja ametikohta õppe- ja kasvatusalal. Seitsme ja enama rühmaga lasteasutuses luuakse üks juhataja asetäitja ametikoht õppe- ja kasvatusalal.

4. Õpetaja ametikohtade loomisel võetakse aluseks rühma tööaeg ja tööpäevade arv nädalas ning Vabariigi Valitsuse määrus, millega kehtestatakse lühendatud tööaeg pedagoogikaspetsialistidele.

5. Lasteasutuses luuakse iga kahe 2-aastaste ja vanemate laste rühma kohta 0,25 muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja ujumisõpetaja (ujumisbasseini olemasolu korral) ametikohta.

6. Lasteasutuses, kus on tasandusrühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht rühma kohta.

7. Lasteasutuses, kus on kehapuudega laste rühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht kümne kõneravi vajava kehapuudega lapse kohta.

8. Lasteasutuses, kus on meelepuudega laste rühmi, luuakse üks eripedagoogi ametikoht rühma kohta.

9. Lasteasutuses, kus on arendusrühmi ja/või liitpuudega laste rühmi, luuakse 0,5 eripedagoogi ja 0,2 logopeedi ametikohta rühma kohta.

10. Lasteasutuse laste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta.

11. Lasteasutuses, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, luuakse iga kahe 5–7-aastaste laste rühma kohta 0,25 eesti keele õpetaja ametikohta.

12. Lasteasutuse tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajate ametikohtade loomisel ja nende arvu määramisel lähtutakse lasteasutuse rühmade arvust, hoone(te), maa-ala suurusest ja seisundist ning ruumide koormatusest.

/otsingu_soovitused.json