Teksti suurus:

Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I 2005, 43, 358

Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 28.07.2005 nr 199

Määrus kehtestatakse « Andmekogude seaduse» § 32 lõike 1 alusel ning kooskõlas « Teeseaduse» § 11 lõikega 3.

1. peatükk
RIIKLIKU TEEREGISTRI ASUTAMINE

§1. Registri asutamine

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik teeregister» (edaspidi register) ja kehtestatakse «Riikliku teeregistri» pidamise põhimäärus.

§2. Registri asutamise eesmärk

Registri asutamise eesmärk on «Teeseaduse» § 11 lõigetes 1 ja 2 toodud teede kohta vajalike andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja avalikustamine.

§3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav ja volitatud töötleja on Maanteeamet.

2. peatükk
RIIKLIKU TEEREGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Registri ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

§4. Registri ülesehitus ja andmete töötlemine

Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§5. Registri koosseis

Register koosneb:
1) riigimaanteede andmebaasist;
2) kohalike teede andmebaasist;
3) metsateede andmebaasist;
4) erateede andmebaasist;
5) digitaalsest kanderaamatust;
6) arhiveeritud registriandmetest.

§6. Registriandmete arhiveerimine

(1) Registriandmed arhiveeritakse digitaalselt.

(2) Registriandmed arhiveeritakse nende aktuaalsuse kaotamise päeval.

(3) Tee registrisse kandmise aluseks olevad alusdokumendid arhiveerib volitatud töötleja.

(4) Registri arhivaale säilitatakse 10 aastat.

(5) Registrisse kantud andmete arhiveerimisel lähtutakse «Arhiiviseadusest», selle alusel vastuvõetud õigusaktidest ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

§7. Registrisse kantavad andmed

(1) Riigimaanteede andmebaasi kantakse järgmised andmed:
1) asukoht;
2) tee number, nimetus;
3) teeosa number, pikkus, tee liik, tee tüüp, tee klass, sõidutee kood, jaotuspunkti liik ja asukoha kirjeldus, maakonna, kohaliku omavalitsusüksuse, teedevalitsuse ja teepiirkonna, omaniku ja hooldaja kood;
4) katte, sõidutee ja tugipeenarde laius, katte liik, ehitamise kuupäev, ehitamise meetod, segu nimetus, segu kulu, segu omadusi parandavad lisandid, katselõigu paiknemine, pindamise kuupäev ja laius, killustiku liik, fraktsioon ja kulu, sideaine mark ja kulu;
5) nõutav suvine ja talvine seisunditase;
6) katte defektid, katte defektisumma ja registreerimise kuupäev, kandevõime mõõtmise kuupäev, mõõtmissuund, kasutatud mõõtmisseadme nimetus, katte keskmine temperatuur mõõtmisel, langeva koormuse suurus, mõõdetud läbipainde suurused paindekausis, kandevõime, tasasuse mõõtmise kuupäev, mõõdetud tasasuse väärtus – IRI (Internatio nal Roughness Index) arv, mõõtmissuund, kasutatud mõõtmisseadme nimetus, sõiduraja roopa sügavuse mõõtmise kuupäev, sõiduraja roobaste sügavused, suurimad roobaste sügavused, kasutatud mõõtmisseadme nimetus;
7) liiklusloenduse punkti tähis, tüüp, liik, loenduse läbiviimise aasta, aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus, maksimaalne ööpäevane liiklussagedus, sõiduautode ja kaubikute, veoautode ja autobusside ning autorongide liiklussageduse osakaal protsentides;
8) teeilmajaama nimi, tüüp ja paigaldamise aasta;
9) alalised kiiruspiirangud, liik ja tähistus;
10) liiklusõnnetuse toimumise kuupäev, kellaaeg, õnnetuse tüüp, osalejate, vigastada ja surma saanute arv;
11) ristmiku nimi, number, tüüp, ristuvate suundade arv, mahasõidutee number, mahasõidutee paiknemine, mahasõidutee liik, laius ja katte liik ning katte ulatus, truubi olemasolu mahasõiduteel ning mahasõidutee kasutusotstarve;
12) rööpapaaride arv raudteeületuskohal, ohutusseadmete liik, raudteemaa ulatus rööpa teljest arvates, raudtee omanik;
13) jalgtee ja jalgrattatee pikkus, laius, tüübi nimetus, eraldatus sõiduteest, omanik;
14) silla, viadukti, estakaadi või tunneli number, nimi, laius, pikkus, ületatav takistus, ehitusaasta, ümberehituse aasta, tüübi nimetus, normatiivne kandevõime, äärmiste paisumisvuukide vaheline kaugus, sõidutee ja kõnniteede laius, avade tüüp ja arv, avaehituse materjal, üksikute avade arvutuslikud pikkused, sammaste arv, samba tüüp, konstruktsioon ja  ehitusmaterjal, avaehituse ja pealesõidutee põrkepiirde materjal, suurim lubatud teljekoormus sõiduteel, suurim lubatud sõiduki kaal, seisundi kontrollimise aasta, seisundi hinne;
15) truubi ehitusaasta, ümberehituse aasta, avade arv, pikkus, päiste olemasolu, avade läbimõõdud;
16) ühissõiduki peatuskoha paiknemine ja nimi, ooteplatvormi ja ootekoja paiknemine, ootekoja omanik;
17) teevalgustusrajatise paiknemine ja omanik.

(2) Kohalike teede, metsateede ja avalikuks kasutuseks määratud erateede kohta kantakse vastavasse andmebaasi järgmised andmed:
1) asukoht;
2) tee number, nimetus;
3) teeosa number, pikkus, tee liik, tee tüüp, sõidutee kood, maakonna ja kohaliku omavalitsusüksuse kood, tee omanikuga sõlmitud tee avalikuks kasutamiseks määramise lepingu number ja kuupäev;
4) katte, sõidutee ja tugipeenarde laius, katte liik, ehitamise kuupäev, ehitamise meetod;
5) nõutav suvine ja talvine seisunditase;
6) ristmiku nimi, number, tüüp, ristuvate suundade arv;
7) rööpapaaride arv raudteeületuskohal, ohutusseadmete liik, raudteemaa ulatus rööpa teljest arvates, raudtee omanik;
8) kõnnitee, jalgtee ja jalgrattatee pikkus, laius, tüübi nimetus, eraldatus sõiduteest;
9) silla, viadukti, estakaadi või tunneli number, nimi, laius, pikkus, ületatav takistus, ehitusaasta, ümberehituse aasta, tüübi nimetus, normatiivne kandevõime, sõidutee laius, avaehituse materjal ja sammaste ehitusmaterjal;
10) truubi ehitusaasta, ümberehituse aasta, avade arv, pikkus, päiste olemasolu, avade läbimõõdud;
11) ühissõiduki peatuskoha paiknemine ja nimi, suletud või avatud tasku paiknemine, ooteplatvormi ja ootekoja paiknemine, ootekoja omanik;
12) teevalgustusrajatise paiknemine ja omanik.

(3) Avalikuks kasutamiseks määramata erateede kohta võib erateede andmebaasi kanda lõikes 2 sätestatud andmed või osa neist kohaliku omavalitsuse ettepanekul.

(4) Digitaalsesse kanderaamatusse kantakse:
1) saabunud alusdokumendi nimetus, number, kuupäev ja andmete registrisse kandmise kuupäev;
2) registrist väljavõtete väljastamisel andmete koosseis, andmete väljastamise aeg ja väljavõtte saanud isiku nimi.

§8. Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

2. jagu
Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registriandmetele

§9. Registrisse andmete esitaja

Registrisse andmete esitajad on:
1) riigimaanteede osas Maanteeamet;
2) kohalike ja erateede osas kohalikud omavalitsused;
3) metsateede osas riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus.

§10. Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

(1) Paragrahvi 5 punktides 1 kuni 4 nimetatud teede registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid (edaspidi alusdokument) on:
1) riigimaanteede nimekiri;
2) kohalike teede nimekiri;
3) metsateede nimekiri;
4) avalikuks kasutuseks määratud erateede nimekiri;
5) avalikuks kasutuseks määramata erateede nimekiri.

(2) Paragrahvis 7 nimetatud teed iseloomustavate andmete registrisse kandmise aluseks on tee-ehitus- ja teekasutusluba, teehoiutööde käigus ja järelevalve teostamisel koostatud dokumendid ning teised tee andmeid sisaldavad dokumendid.

§11. Andmete registrisse kandmise kord

(1) Volitatud töötleja kannab vastava tee registrisse kümne tööpäeva jooksul pärast § 10 lõikes 1 nimetatud alusdokumentide saamist.

(2) Andmete esitaja kannab teed iseloomustavad andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul pärast § 10 lõikes 2 nimetatud dokumendi saamist.

(3) Andmete registrisse kandmisel registreeritakse kande tegija ja kande tegemise kuupäev.

§12. Andmete ristkasutus

Volitatud töötleja teostab §-s 7 nimetatud andmete osas ristkasutust riigi põhiregistrite ja teiste riiklike registritega «Andmekogude seaduse» § 53 lõike 7 alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi nõuete kohaselt.

§13. Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registriandmete väljastamine

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud.

(2) Registrisse kantud andmetele tagatakse juurdepääs registri volitatud töötleja poolt määratud veebiaadressil.

(3) Registriandmete, sealhulgas registriarhiivi kantud registriandmete väljastamine toimub vastavalt «Avaliku teabe seaduses» sätestatule.

(4) Registriandmete kinnitatud väljavõtteid väljastab volitatud töötleja sellekohase taotluse saamisest alates viie tööpäeva jooksul.

(5) Alusdokumentide andmeid, millele õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku avalduse alusel digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

(6) Registrist väljastatakse andmeid tasuta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(7) Registrist andmete väljastamise kohta peetakse arvestust «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

§14. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Andmete esitaja on kohustatud tagama enda poolt registrisse kantud andmete õigsuse.

(2) Kui andmete esitaja avastab, et ta on kandnud registrisse ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama registrile õiged andmed.

(3) Registri volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi andmete õigsuse kohta.

(4) Ebaõigete andmete avastamisel registris sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu nendele andmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või nende parandamiseni. Viivitamata teavitatakse sellest andmete esitajat.

(5) Ebaõigete kannete avastamisel andmebaasis parandab registri volitatud töötleja vead viie tööpäeva jooksul, märkides paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aja ja paranduse tegemise aluseks olnud dokumendi.

§15. Registriandmete kaitsmine

(1) Andmete registrisse kandmisel järgitakse «Andmekogude seaduse» § 7 lõikes 4 sätestatud andmekogu kaitsmise abinõusid.

(2) Registri volitatud töötleja on kohustatud rakendama organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta registriandmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada registrisse kantud andmete terviklikkus ja käideldavuse nõuete täitmine.

3. jagu
Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimine

§16. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§17. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamiseks vajalikud kulud, mida kannab volitatud töötleja, nähakse riigieelarves sihtotstarbeliste summadena ette Maanteeameti eelarvereal.

§18. Registri likvideerimise kord

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduse» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§19. Andmete üleandmine registrisse

(1) «Riiklike registrite seaduse» ja Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1992. a määrusega nr 294 «Maanteeregistri asutamise kohta» asutatud riikliku maanteeregistri andmed loetakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas käesoleva määrusega asutatud «Riiklikku teeregistrisse» üleantuks käesoleva määruse jõustumisel.

(2) Kohaliku omavalitsuse teeregistrite andmed käesolevas määruses sätestatud andmete osas antakse «Riiklikku teeregistrisse» üle kolme kuu jooksul käesoleva määruse jõustumise päevast arvates.

§20. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2002. a määrus nr 177 « Riikliku maanteeregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 46, 295) tunnistatakse kehtetuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json