Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 "Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 43, 360

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 "Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 28.07.2005 nr 201

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 36 6 lõike 4 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekesk- ning kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse andmisega seotud õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ning huvialahariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide kohta. Täitmata ametikohtade andmeid sisestatakse alamregistrisse alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse andmisega seotud õpetajate ja koolijuhtide ning huvialahariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja koolijuhtide kohta.»;

3) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 37 järgmises sõnastuses:

« 37) osalemine rahvusvahelistes projektides.»;

4) paragrahvi 18 lõike 3 punktid 8–13 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) ametikoht või ametikohad (õppejõud);
9) õppejõuna töötamise alus (lepingu liik), algus ja lõpp ning koormus;
10) kõrgeima omandatud õppetaseme lõpetamise aasta;
11) täidetud õppekava või eriala;
12) antud akadeemilise kraadi nimetus;
13) õpetatav õppekava/valdkond;»;

5) paragrahvi 18 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva määruse § 18 lõike 1 punktides 2–5 ning lõike 3 punktides 2–5 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist.»;

7) paragrahvi 20 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õppeasutused ning kohalikud omavalitsusüksused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude käesoleva määruse §-s 18 toodud andmete muutumisest. Õppeasutused kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta oktoobri, detsembri, veebruari, aprilli ning juuni 1.–5. kuupäeval.»;

9) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk on pidada arvestust põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste ja arst-residentide üle tagamaks koolitusvajaduse prognoosimise ning haridussüsteemi metoodilise teenindamise korraldamise.»;

10) paragrahvi 24 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:


«2) kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste ja arst-residentide kohta, kes õpivad õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantud õppekavade alusel;»;

11) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) digitaalne andmebaas kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste, eksternina lõpetajate ja arst-residentide üle arvestuse pidamiseks;»;

12) paragrahvi 26 lõike 1 preambul sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste, eksternina lõpetajate ja arst-residentide kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:»;

13) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 43, 44 ja 45 järgmises sõnastuses:

« 43) tugisüsteemi/õpiabi vajalikkus (ainult kutseõppeasutuse puhul);
44) tugisüsteemi/õpiabi liik (ainult kutseõppeasutuse puhul);
45) õppelaenu saamise kordade arv, aeg ning õppetase.»;

14) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

« 16) individuaalõppe liik (sh erivajadused);»;

15) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 22 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktidega 46 ja 47 järgmises sõnastuses:

« 46) põhikoolis haridust omandava õpilase osalemine kooli huviringides;
47) pensionäripere laps.»;

17) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määruse § 26 lõike 1 punktides 2–5 ning lõike 2 punktides 2–6 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist ning punktis 7 nimetatud andmed rahvastikuregistrist või isiku avalduse alusel.»;

18) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Üldhariduskoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu 5.–10. kuupäevaks.

(4) Kutseõppeasutused ja kõrgkoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu 10.–15. kuupäevaks.»;

19) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) õppeasutuse liik;
4) õppeasutuse alamliik;»;

20) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 20, 21, 31, 36 ja 37 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 38 sõnastatakse järgmiselt:

« 38) õpilaste/üliõpilaste kasutuses olevate arvutite arv;»;

22) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 50, 51 ja 52 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktidega 53 ja 54 järgmises sõnastuses:

« 53) kutseõppeasutuses täidetud õppekohtade arv valdkonniti;
54) kutseeksami sooritanute arv valdkonniti.»;

24) 6. peatükki täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« § 361. Andmete esitamise kord

(1) Õppeasutused esitavad andmeid õppeasutuste alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab kasutajatunnused ja salasõnad andmete esitajatele registri volitatud töötleja.

(2) Õppeasutused esitavad andmed viie tööpäeva jooksul andmete muutumise päevast arvates.

(3) Õppeasutused kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris iga aasta 5.–10. septembriks ning 20.–25. jaanuariks.»;

25) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvialahariduse omandamist või täienduskoolituse läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, programmide, koolituslubade ja akrediteeringute kohta.»;

26) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13) õppekava kinnitamise dokument õppeasutuses;»;

28) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:

« 28) õppetöökoormus;»;

29) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktidega 37 ja 38 järgmises sõnastuses:

« 37) koolitusloa väljaandmise kuupäev;
38) akrediteerimise taotluse esitamise kuupäev.»;

30) paragrahvi 41 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 6, 7, 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (6) Õppekava või residentuuri programmi registreerimisel lisab õppeasutus failina registrisse õppekava või programmi tervikteksti ning märke õpetajate või õppejõudude kvalifikatsiooni vastavuse kohta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

(7) Koolitusloa taotlemisel lisab kooli pidaja registrisse failidena koolitusloa kohustuslikud taotlusdokumendid ja muud lisaandmed.

(8) Akrediteerimisel lisab Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik või asutus failina ekspertraporti ja akrediteerimisotsuse. Akrediteerimise tulemus kantakse registrisse pärast akrediteerimise tulemuse kinnistamist haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

(9) Kutsekeskhariduse ja kõrghariduse õppekavade registrisse kandmise tähtaeg on kolm kuud.»;

32) paragrahvi 42 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 6–8, 10, 11, 14–16, 19, 21, 23, 28, 32–34, 37 ja 38 toodud andmeid.»;

33) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 6–8, 10, 11, 14–16, 21, 23, 28, 32–34, 37 ja 38 toodud andmeid.»;

34) paragrahvi 42 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kutsehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 16, 17, 32–34, 37 ja 38 toodud andmeid.»;

35) paragrahvi 42 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 42 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 6, 29–34, 37 ja 38 toodud andmed esitab alamregistrisse Haridus- ja Teadusministeerium või Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud töötaja või asutus.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Kultuuriminister
haridus- ja teadusministri ülesannetes Raivo PALMARU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json