Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määruse nr 352 "Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 43, 361

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määruse nr 352 "Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad" muutmine

Vastu võetud 28.07.2005 nr 202

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määruses nr 352 «Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad» (RT I 2004, 85, 579) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrust kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud jäätmeteks muutunud mootorsõidukitele (edaspidi romusõidukid) ja mootorsõidukite osadele (edaspidi kasutatud osad), mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõiduki kategooriad» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 ja N1, ning mootorsõidukite rehvidele (edaspidi vanarehvid ).

(2) Määrusega kehtestatakse romusõidukite, kasutatud osade ja vanarehvide kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Määrusega kehtestatakse romusõidukite taaskasutatava massi aastane protsentuaalne osakaal, määratakse sihtarvud ning tähtajad nende sihtarvude saavutamiseks.»;

3) paragrahvi 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Mootorsõidukite, nende osade või rehvide tootjate kohustused romusõidukite, kasutatud osade ning vanarehvide kogumise ja tootjale tagastamise osas»;

4) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mootorsõidukite, nende osade või rehvide «Jäätmeseaduse» §-le 23 vastav tootja (edaspidi tootja) korraldab vastavalt «Jäätmeseaduse» § 26 lõikele 1 romusõidukite, mootorsõidukite hooldamisel tekkinud kasutatud osade või vanarehvide kogumise ja edasise käitlemise oma toodetest tekkinud jäätmete osas.

(2) Romusõidukite, kasutatud osade või vanarehvide kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki, kasutatud osade või vanarehvide omanikule oleks sõidukist, kasutatud osadest või vanarehvidest loobumine võimalikult mugav ja romusõiduki, kasutatud osade või vanarehvide kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt selle omaniku elukohajärgse maakonna piires või 50 km raadiuses.»;

5) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Romusõidukite, kasutatud osade või vanarehvide kogumine»;

6) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Romusõiduki, kasutatud osad või vanarehvid annab kogumiskohta või lammutuskotta selle omanik või tema volitatud isik, nende isikute puudumisel valla- või linnavalitsus.»;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

« (11) Romusõiduki vastuvõtmisel on vastuvõtja kohustatud vastu võtma kuni 5 vanarehvi.»;

8) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Romusõidukite või kasutatud osade toimetamisel kogumiskohta või lammutuskotta tuleb vältida nende purunemist, mis takistaks hilisemat osade korduskasutamist ja materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.»;

9) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Romusõiduki mass arvutatakse, lahutades § 2 lõikes 3 nimetatud registreerimistunnistusel märgitud tühimassist 115 kg.»

10) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«, Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (Euroopa Liidu Teataja L 94, 13.04.2005, lk 30–33)».

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json