Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 "Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 43, 363

Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 "Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" muutmine

Vastu võetud 28.07.2005 nr 204

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 ning § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruses nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» (RT I 2004, 91, 628) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnaühend «lahuskogumise märgis» sõnaga «märgis»;

2) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõna «Eestisse» sõnadega «Euroopa Liidu liikmesriiki»;

3) paragrahvi 1 lõiget 5 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Tootjaks ei loeta üksnes rahastamislepingu alusel rahastavat isikut, kui ta ei tegutse ka tootjana.»;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Rahastamisleping käesoleva määruse tähenduses on laenu-, liisingu-, rendi- või tarbijakrediidileping või kokkulepe, mis on seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, olenemata sellest, kas nimetatud lepingus või kokkuleppes või tagatislepingus või tagatiskokkuleppes sätestatakse, et nende seadmete omandiõigus läheb üle või võib üle minna.»;

5) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tootja kannab turule lastavatele elektri- ja elektroonikaseadmetele järgmised andmed:
1) tootjat identifitseerivad andmed;
2) pärast 13. augustit 2005. a turule lastavatele seadmetele märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419:2005.»;

6) paragrahvis 4 asendatakse sõna «turuleviidud» sõnadega «turule lastud» ja sõna «turuleviimisest» sõnadega «turule laskmisest»;

7) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektri- ja elektroonikaseadme turustaja on jäätmevaldajalt kohustatud tasuta tagasi võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.»;

8) paragrahvi 7 lõikes 2 lisatakse pärast sõna «taaskasutab» sõnad «jooksva kalendriaasta kestel kogutud»;

9) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tootja või tema volitatud isik tagab, et 31. detsembriks 2008. a saavutatakse jooksval kalendriaastal kogutud, § 7 lõikes 2 sätestatud elektroonikaromude taaskasutamine.»;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tootja või tema volitatud isik on vabastatud enne 13. augustit 2005. a turule lastud muude kui kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude käitlemisest kuni 13. augustini 2007. a.»;

11) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 13. augustil 2005. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json