Teksti suurus:

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2006
Avaldamismärge:

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Vastu võetud 03.06.1997 nr 108
RT I 1997, 45, 727
jõustumine 21.06.1997

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
3. 03. 1999 nr 78 (RT I 1999, 25, 372) 15. 03. 1999
6. 04. 1999 nr 124 (RT I 1999, 37, 477) 16. 04. 1999
8. 06. 1999 nr 177 (RT I 1999, 52, 561) 19. 06. 1999
23. 11. 1999 nr 364 ( RT I 1999, 87, 802) 29. 11. 1999
30. 12. 1999 nr 438 ( RT I 2000, 2, 8) 13. 01. 2000
25. 04. 2000 nr 134 ( RT I 2000, 34, 209) 5. 05. 2000
27. 06. 2000 nr 205 ( RT I 2000, 52, 331) 6. 07. 2000
30. 08. 2000 nr 283 ( RT I 2000, 71, 446) 8. 09. 2000
19. 12. 2000 nr 431 ( RT I 2000, 100, 646) 1. 01. 2001
12. 06. 2001 nr 195 ( RT I 2001, 53, 322) 23. 06. 2001
17. 07. 2001 nr 248 ( RT I 2001, 67, 401) 26. 07. 2001
29. 01. 2002 nr 58 ( RT I 2002, 15, 86) 10. 02. 2002
10. 12. 2002 nr 378 ( RT I 2002, 101, 596) 16. 12. 2002
28.02.2005 nr 42 (RT I 2005, 13, 69) 11.03.2005
21.07.2005 nr 191 ( RT I 2005, 42, 350) 31.07.2005
 

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada maavalitsuste asukohad ja struktuurid (lisad 1-15).

2. Seadustes ja Vabariigi Valitsuse määrustes maavanemale ja maavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks kinnitavad maavanemad käesoleva määrusega kinnitatud struktuuri ja põhiülesannete ning Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 89 lõike 2 alusel maavalitsuse kantselei ja osakondade põhimäärused, millega määratakse kindlaks nende struktuur ja täpsemad ülesanded.

3. Maavanematel viia maavalitsuse struktuur ja koosseisud kooskõlla käesoleva määrusega kinnitatud struktuuriga 2 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

4. Maavalitsuse struktuuriüksused, mille nimetus käesoleva määruse jõustumisel muutub, võivad kasutada enne käesoleva määruse jõustumist kasutatud nimetusega pitsateid ja dokumendiplanke kuni 1. jaanuarini 1998. a.

 

 

Lisa 1
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Harju Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Harju Maavalitsus asub Tallinnas Roosikrantsi 12, postiindeks on 15077.

2. Harju Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arengu- ja planeeringuosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;
8) majandusosakond - korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;
9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;
10) infosüsteemide osakond - korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;
11) õigusosakond - korraldab maavalitsuse õigusalast teenindamist, maavanema järelevalve juriidilist tagamist, kohalike omavalitsuste töötajate juriidilist nõustamist, teenindab maavalitsuse omandireformi komisjoni. Õigusosakond allub maasekretärile;

12) siseauditiosakond - teostab maavalitsuses siseauditit, koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes, teostab järelevalvet kohalikele omavalitsustele riikliku välisabi korras eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

 

 

Lisa 2
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Hiiu Maavalitsus asub Kärdlas Leigri väljak 5, postiindeks on 92401.

2. Hiiu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, töökorraldus- ja haldusküsimusi ning teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) majandusarenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist, välissuhteid ja rahvusvaheliste programmide elluviimist maakonnas;

8) [kehtetu]

9)--10) [Kehtetud -  RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

11) registrite osakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid toiminguid, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist, infosüsteemide alast koostööd maakonnas ning koordineerib maavalitsuse avaliku teabe avalikustamist.

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

 

 

 

Lisa 3
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Ida-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Ida-Viru Maavalitsus asub Jõhvis Keskväljak 1, postiindeks on 41594.

2. Ida-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;
2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]
4) [kehtetu – RT I 2005, 13, 69 – jõust. 11.03.2005]
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arendus- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja maamajandusalaste ülesannete täitmist, riigihüpoteegi pidamist ja järelevalvet, maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas;
8) [kehtetu – RT I 2005, 13, 69 – jõust. 11.03.2005]
9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

[RT I 2005, 13, 69 – jõust. 11.03.2005]

 

 

Lisa 4
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Jõgeva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Jõgeva Maavalitsus asub Jõgeval Suur 3, postiindeks on 48306.

2. Jõgeva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse rahvastikutoiminguid, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas ja teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) majandusarenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, planeerib riiklikke investeeringuid maakonda ja tagab nende elluviimise ning korraldab regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist ja Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas;

8)-9) [kehtetud]

 

 

Lisa 5
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Järva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Järva Maavalitsus asub Paides Rüütli 25, postiindeks on 72713.

2. Järva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;
2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]
4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arendus- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringu-, haldusterritoriaalse jaotuse korralduse, ettevõtlus- ja infrastruktuurialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmide elluviimist;
8) [kehtetu - RT I 2005, 13, 69 – jõust. 11.03.2005]
9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;
10) [kehtetu]

[RT I 2005, 13, 69 – jõust. 11.03.2005]

 

 

Lisa 6
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Lääne Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Lääne Maavalitsus asub Haapsalus Lahe 8, postiindeks on 90503.

2. Lääne Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist, Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas ning välissuhteid;

[RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]
8) [kehtetu - RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]
9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;
10) infosüsteemide osakond - korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;
11) siseauditiosakond - teostab maavalitsuses siseauditit ning koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes.

 

 

Lisa 7
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Lääne-Viru Maavalitsus asub Rakveres Kreutzwaldi 5, postiindeks on 44314.

2. Lääne-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, perekonnaseisualaseid ülesandeid, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

[RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) [kehtetu - RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

8) majandus- ja arenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist ning regionaalarengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas;

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

9) [kehtetu - RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]

 

 

Lisa 8
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Põlva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Põlva Maavalitsus asub Põlvas Kesk 20, postiindeks on 63308.

2. Põlva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide ellurakendamist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd, korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

8) [kehtetu]

9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;
10) [kehtetu]

 

 

Lisa 9
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Pärnu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Pärnu Maavalitsus asub Pärnus Akadeemia 2, postiindeks on 80088.

2. Pärnu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) majandusarenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

8) [kehtetu]

9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

 

 

 

Lisa 10
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Rapla Maavalitsus asub Raplas Tallinna mnt 14, postiindeks on 79513.

2. Rapla Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust ning töökorraldus- ja haldusküsimusi;

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus-, maareformi- ja omandireformialaste ülesannete täitmist ning omandireformikomisjoni teenindamist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist, Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas ning välissuhteid;

[RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]

8) [kehtetu - RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002];
9) informaatika ja rahvastikutoimingute osakond - korraldab registrialaseid ning perekonnaseisualaseid toiminguid, koordineerib maavalitsuse avaliku teabe avalikustamist, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas;

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

 

 

Lisa 11
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Saare Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Saare Maavalitsus asub Kuressaares Lossi 1, postiindeks on 93816.

1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, välissuhtlust ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;

[RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]

8) majandusosakond – korraldab maavalitsuse majandus- ja kommunikatsioonialaste ülesannete täitmist ning vastavate rahvusvaheliste projektide elluviimist maakonnas;

[RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]

9) perekonnaseisuosakond – korraldab maavalitsuse perekonnaseisu- ja registrialaseid toiminguid, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist;

[RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16. 12. 2002]

10) siseauditiosakond - teostab maavalitsuses siseauditit ning koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes.

 

  

Lisa 12
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Tartu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Tartu Maavalitsus asub Tartus Riia 15, postiindeks on 51010.

2. Tartu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) majandusarenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

8) [kehtetu]

9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

 

 

 

Lisa 13
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Valga Maavalitsus asub Valgas Kesk 12, postiindeks on 68203.

2. Valga Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli ja perekonnaseisualaseid küsimusi ning teenindab omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) majandusarenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu ja Euroopa Liidu struktuurifondide programmide elluviimist maakonnas, ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja maamajandusalaste ülesannete täitmist ning infosüsteemialast tööd maavalitsuses ja maakonnas;

8) [kehtetu]

9) [kehtetu - RT I 2002, 101, 596 - jõust. 16.12.2002]

10) [kehtetu – RT I 2005, 42, 350 – jõust. 31.07.2005]

[RT I 2005, 42, 350 - jõust. 31.07.2005]

 

 

Lisa 14
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Viljandi Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Viljandi Maavalitsus asub Viljandis Vabaduse plats 2, postiindeks on 71020.

2. Viljandi Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;
5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;
7) arenguosakond - korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd, korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

8) [kehtetu]

9) perekonnaseisuosakond - korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;
10) siseauditiosakond - teostab maavalitsuses siseauditit ning koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes.

 

 

 

Lisa 15
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
3. juuni 1997. a.
määrusega nr. 108

Võru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

 

1. Võru Maavalitsus asub Võrus Jüri 12, postiindeks on 65620.

2. Võru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust ning töökorraldus- ja haldusküsimusi;

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

2) rahandusosakond - korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
3) [kehtetu]

4) maaosakond - korraldab maavalitsuse maakorraldus-, maareformi- ja omandireformialaste ülesannete täitmist ning omandireformi komisjoni teenindamist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond - korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;
6) haridus- ja kultuuriosakond - korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) majandusarenguosakond - korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, ehitus-, infrastruktuuri, majandus- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalarengut tagavate majandus- ja arenguprojektide koostamist ja kureerimist, maakondlike andmekogude pidamist ja väljaarendamist ning infosüsteemialast tegevust maakonnas;

8) [kehtetu]

9) registrite osakond - korraldab registrialaseid ning perekonnaseisualaseid toiminguid, koordineerib maavalitsuse avaliku teabe avalikustamist;

[RT I 2002, 15, 86 - jõust. 10. 02. 2002]

10)--11) [kehtetud]

/otsingu_soovitused.json