Teksti suurus:

Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2013
Avaldamismärge:RTL 2005, 87, 1304

Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 29.07.2005 nr 57

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel ning tulenevalt «Muuseumiseaduse» § 6 lõikest 1.

§ 1. Üldsätted

(1) Eesti Loodusmuuseum (edaspidi loodusmuuseum) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on asutatud Eestimaa Kirjanduse Ühingu Provintsiaalmuuseumi loodusteaduslike kogude baasil ning alustas tegevust riigiasutusena 1. jaanuaril 1941. aastal.

(2) Loodusmuuseumi ametlik ingliskeelne nimetus on Estonian Museum of Natural History.

(3) Loodusmuuseum juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, keskkonnaministri määrustest ja käskkirjadest ning muudest õigusaktidest.

(4) Loodusmuuseumil on eelarve ja pangakonto ning oma nime ja väikese riigivapi kujutisega ringikujuline 30-mm läbimõõduga pitsat.

(5) Loodusmuuseum kasutab kujunduselemendina sümboolikat – öökulli kujutist, mis on esitatud määruse lisas.

(6) Loodusmuuseumi asukoht on Tallinn. Loodusmuuseumi postiaadress on Lai 29A, 10133 Tallinn. Loodusmuuseumi struktuuriüksuse, mis ei paikne loodusmuuseumi aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 2. Ülesanded

(1) Loodusmuuseum tegutseb looduse ainevaldkonnas riigimuuseumina ning on määratud Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 1997. a määruse nr 31 «Keskmuuseumide kindlaksmääramine» punktiga 4 keskmuuseumiks.

(2) Loodusmuuseumi põhiülesandeks on loodusobjektide ning nende kujutiste kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine ning uurimine, museaalide üle arvestuse pidamine ja loodusharidustöö, samuti museoloogiaalase töö edendamine.

(3) Loodusmuuseum täidab järgmisi ülesandeid:
1) kogub ja säilitab materjale Eesti looduse, selle uurijate ja kaitsjate kohta;
2) korraldab võimalusel ekspeditsioone ning kogub ja säilitab loodusobjekte ning nende dokumentaalseid kujutisi kogu maailmast;
3) korraldab Eesti ja muu maailma loodust ning loodus- ja keskkonnakaitset kajastavaid ekspositsioone ja näitusi, tagades punktides 1 ja 2 nimetatud museaalide üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel;
4) korraldab loenguid, ekskursioone, muuseumitunde, annab erialaseid konsultatsioone ja publitseerib loodusmuuseumi ülesannetega seotud materjale loodushariduslikel eesmärkidel;
5) teeb teaduslikku uurimistööd ja arendab vastavalt koostööd teiste sama ainevaldkonna asutustega;
6) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume loodusobjektide säilitamist ja uurimist puudutavates küsimustes;
7) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist teiste muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;
8) täidab muid seaduse või teiste õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Loodusmuuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt, arvestades museaalide arvelevõtmisel ja säilitamisel «Muuseumiseaduse» § 18 lõike 1 alusel kehtestatud korda ning peab muuseumisse hoiule antud kultuuriväärtustega asjade üle arvestust «Muuseumiseaduse» § 21 lõike 1 alusel kehtestatud korras.

(5) Loodusmuuseumi eri liiki alakogud moodustavad muuseumikogu, millest museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

(6) Loodusmuuseum koostab oma kogu komplekteerimise, teadustöö ja muu tegevuse plaanid vastavalt temale pandud ülesannetele ning esitab need Keskkonnaministeeriumile teadmiseks.

§ 3. Juhtimine

(1) Loodusmuuseumit juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib keskkonnaminister.

(2) Direktor:
1) juhib loodusmuuseumi tegevust ja asjaajamist käesoleva põhimääruse kohaselt ning vastutab loodusmuuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
2) esindab loodusmuuseumi suhetes riigi- ja omavalitsusasutustega ning teiste isikutega ning annab loodusmuuseumi esindamiseks volikirju;
3) loodusmuuseumi käsutuses olevate vahendite piires sõlmib loodusmuuseumi ülesannete täitmiseks füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid, tagades vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
4) valmistab ette loodusmuuseumi tulude ja kulude aastaeelarve eelnõu ning esitab selle keskkonnaministrile kinnitamiseks;
5) vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning aruannete õigeaegse esitamise eest;
6) vastutab loodusmuuseumi valitsemisele antud riigivara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
7) kinnitab loodusmuuseumi töötajate koosseisu;
8) moodustab komisjone loodusmuuseumi ülesannete täitmiseks või tegevuse kavandamiseks, määrates kindlaks komisjoni koosseisu ja pädevuse;
9) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud loodusmuuseumi töötajatega, kohaldab loodusmuuseumi töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
10) kinnitab loodusmuuseumi töösisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja, muuseumikogu korraldamise eeskirja, asjaajamiskorra ja töötajate ametijuhendid;
11) korraldab sisekontrolli;
12) tagab vastavalt kehtivale korrale kontrolli loodusmuuseumi finantstegevuse ja vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;
13) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks loodusmuuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määramise korra;
14) tagab loodusmuuseumi pitsati hoidmise ja kehtestab selle kasutamise korra;
15) täidab loodusmuuseumi juhtimiseks vajalikke muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Direktor annab oma ülesannete täitmisel ja muudes üksikküsimustes käskkirju.

(4) Direktor on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees.

(5) Direktori äraolekul asendab teda vastavalt direktori käskkirjale arendusdirektor või tema äraolekul haldus- ja personalijuht. Asendamisest informeerib direktor viivitamatult Keskkonnaministeeriumit.

(6) Arendusdirektoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu direktor. Arendusdirektor:
1) juhib loodusmuuseumi teadus-, ekspositsiooni-, kogudealast ja loodusharidustööd osakonnajuhatajate kaudu;
2) korraldab muuseumikogu täiendamist ja museaalide väljaandmist;
3) tagab järelevalve muuseumikogu nõuetekohase säilimise ja ekspositsiooni korrasoleku ja uuendamise üle;
4) korraldab museaalide üle arvestuse pidamist, sh tagab uute museaalide arvelevõtmise, korraldab museaalide muuseumikogust väljaarvamist ning kasutada andmist ning toimingute registreerimist;
5) koordineerib trükiste väljaandmist, muuseumi põhiülesannetega seotud ürituste, sh teaduslike konverentside korraldamist;
6) korraldab infotehnoloogiaalast tööd loodusmuuseumis;
7) vastutab tema vastutusalas tööplaanide ja aruannete nõuetekohase koostamise ja tähtajalise esitamise eest;
8) asendab direktorit viimase äraolekul direktori käskkirja alusel;
9) täidab muid direktori poolt antud ülesandeid.

§ 4. Struktuur ja struktuuriüksuste juhtimine

(1) Loodusmuuseumi struktuuriüksused on majandus- ja finantsosakond, loodushariduse osakond, botaanika osakond, geoloogia osakond, zooloogia osakond ja entomoloogia osakond.

(2) Majandus- ja finantsosakonda juhib vahetult direktorile alluv haldus- ja personalijuht, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest.

(3) Botaanika, geoloogia, zooloogia, entomoloogia ja loodushariduse osakonda juhivad osakonnajuhatajad, kes vastutavad osakondadele pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest.

(4) Eelmises lõikes loetletud osakondade juhid alluvad vahetult arendusdirektorile, kes koordineerib nende tööd.

§ 5. Struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Majandus- ja finantsosakond tagab loodusmuuseumi häireteta töö ja korraldab loodusmuuseumi raamatupidamist ning personalitööd.

(2) Botaanika, geoloogia, zooloogia ja entomoloogia osakond korraldavad vastavasse alakogusse kuuluvate museaalide kogumist, säilitamist, teaduslikku läbitöötamist ning oma erialaga seostuvaid ekspositsioone, näitusi ja uurimistöid.

(3) Loodushariduse osakond korraldab koostöös botaanika, geoloogia, zooloogia ja entomoloogia osakonnaga loodushariduslikku tööd, samuti loodusmuuseumi raamatukogu, slaidi- ja fotokogu ning meedia-alast tööd.

(4) Loodusmuuseumi osakondade täpsemad ülesanded määratletakse struktuuriüksuste põhimäärustega, mille kinnitab loodusmuuseumi direktor.

(5) Loodusmuuseumi osakondade töötajate ülesanded, õigused ja kohustused ning asendamine määratakse kindlaks töötajate ametijuhendites.

§ 6. Vara ja vahendid

(1) Loodusmuuseumi vara moodustub Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevast riigivarast.

(2) Loodusmuuseum valdab, kasutab ja käsutab tema valdusse antud vara «Riigivaraseaduses» ja teistes õigusaktides sätestatud korras «Muuseumiseaduses» sätestatud erisustega.

(3) Loodusmuuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

(4) Loodusmuuseum korraldab oma raamatupidamisarvestust ja -aruandlust vastavalt «Raamatupidamise seadusele» ja rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele.

(5) Loodusmuuseum esitab eelarve täitmise ja majandustegevuse kohta aruandeid keskkonnaministri määratud tähtpäevadeks ja kehtestatud vormide kohaselt.

(6) Loodusmuuseumi tegevuse üle teostatavad järelevalvet Keskkonnaministeerium, Riigikontroll ja Kultuuriministeerium.

§ 7. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Loodusmuuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

Minister Villu REILJAN

Rahvusvahelise koostöö asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

Keskkonnaministri 29. juuli 2005. a määruse nr 57 «Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus»
lisa

EESTI LOODUSMUUSEUMI SÜMBOOLIKA

/otsingu_soovitused.json