Teksti suurus:

Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 191, 1902

Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2005 nr 19

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja Narva Linnavolikogu 29.06,2000.a. määrusega nr 36/16 kinnitatud Narva linna Põhimääruse punkti 4.4.11. alusel.

1. JAGU

Üldpõhimõtted

1. Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord (edaspidi Kord) reguleerib Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusametile (edaspidi Amet) linna eelarves intress (toetusteks eraldatud raha käsutamist.

2. Intressitoetus on krediidi- või finantseerimisasutustele (edaspidi Pank) väljamakstav summa, mille saamisel pank kohustub kokkulepitud tingimustel langetama elamumajandusliku laenu intressimäära ja hoidma laenulepingute üld- ja eritingimusi soodsatena. Intressitoetus arvutatakse kui kindlaksmääratud osa finantseeritavate tööde kogumaksumusest, millest on eelnevalt maha arvatud omafinantseerimine (edaspidi Netolaen). Intressitoetuse summad kantakse panga arvelduskontole üle (edaspidi Intressitoetuse reserv) pärast panga ja laenutaotleja vahel laenulepingu sõlmimist.

3. Intressitoetuse saamiseks sõlmitakse Narva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ja panga vahel Intressitoetuse reservi leping.

4. Narva linna poolt hüvitatakse intressitoetus 50% ulatuses intressi kogusummast. Osundatud hüvitamine kehtib laenusumma puhul, mis ei ületa 500 000 Eesti krooni, kui laen on sellest summast suurem.

5. Käesolev kord laieneb Narvas asuvale korterelamule, mis koosneb vähemalt kolmest eluruumist ja mille eluruumide üldpind on suurem selles hoones asuvate mitteeluruumide üldpinnast (edaspidi Elamu).

6. Eluruum käesoleva korra tähenduses on hoone osa, mis on ehituslikult tegelikkuses piiritletud ning ette nähtud alaliseks elamiseks.

7. Intressitoetusega laenu taotlejaks {edaspidi Laenutaotleja) võib olla:
7.1 korteriomanditeks jagamata elamu ainuomanik või kaasomanikud või
7.2 elamu korteriomanike kaasomandi ühise majandamisega tegelev juriidiline isik vastavalt Korteriomandiseaduse ja/või Korteriühistuseaduse sätetele või
7.3 elamuühistu.

8. Laenutaotleja peab täitma panga nõuded taotleja õigusliku vormi, majandusliku olukorra, finantseeritavate tööde ja teiste seonduvate tingimuste osas.

9. Intressitoetusega laenuga finantseeritakse elamuga seotud tööde läbiviimist vastavalt alljärgnevale (edaspidi Finantseeritavad tööd):
9.1 Eesti Vabariigi kehtivates ehitusala õigusaktides määratletud ehitustööd, välja arvatud ehitise püstitamine, alla kümne aasta vanuse ehitise laiendamine, ehitise lammutamine ja heakorrastamine;
9.2 ehitise tehnosüsteemide ja piirdekonstruktsioonide asendustööd;
9.3 ehitise viimistlustööd, välja arvatud eluruumide sisesed viimistlustööd;
9.4 ehitustöödele eelnevad projekteerimistööd või ehitustöödega üheaegsed projektjuhtimistööd.

10. Käesoleva korra alusel välja makstav toetus on tagastamatu, välja arvatud järgnevatel juhtudel:
10.1 intressitoetuse reservi või intressitoetusega laenu taotlemisel valeandmete esitamise korral;
10.2 ehitusloa ja kasutusloa mitteesitamise korral, kui see oli tingimuste kohaselt nõutud;
10.3 muudel juhtudel, mis tulenevad intressitoetuse reservi lepingu tingimustest.

11. Intressitoetusega laenulepinguid (edaspidi Laenuleping) võib sõlmida ühe laenutaotlejaga mitte tihedamini kui üks kord viie aasta jooksul.

12. Finantseeritavate tööde maksumuse finantseerimiseks sõlmitava laenulepingu maksegraafiku lühim kestus on selline, et intressitoetuse arvestamise järgne intressimäär (edaspidi Kliendiintressimäär) ei kujuneks negatiivseks.

13. Laenulepingu maksegraafiku pikim kestus on 120 (ükssada kakskümmend) kuud.

14. Käibemaksukohustuslasest laenutaotleja korral võetakse arvestuse aluseks finantseeritavate tööde lepingu hind ilma käibemaksuta maksumuses, kui maksukohustuslase vastav sisendkäibemaksusumma on Käibemaksuseaduse kohaselt tasumisele kuuluvast käibemaksust mahaarvatav.

2. JAGU

Laenutaotluste esitamine ja menetlemine

15. Laenulepingu sõlmimiseks peab laenutaotleja esitama pangale:
15.1 elamu tehnilise ülevaatuse akti, mille vormi kinnitab linnavalitsus, kusjuures elamu tehniline ülevaatus viiakse läbi laenutaotleja kulul ning tehnilise ülevaatuse teostab ekspert, kelle pädevus peab vastama Eesti Vabariigi kehtivatele ehitusala õigusaktide nõuetele;
15.2 tehnilise ülevaatuse tulemustele vastavate finantseeritavate tööde laenulepingu taotluse (edaspidi Laenutaotlus) vastavalt panga tavalistele ankeetidele ning märgib ankeedile oma laenulepingu soovi;
15.3 kinnistu puhul kinnistusraamatu registriosa teise jao väljavõtte või kinnistamata elamu puhul hooneregistri tõendi ehitise kuuluvuse kohta;

16. Pank kontrollib esitatud andmete õigsust ja laenutaotleja vastavust käesolevas korras esitatud nõuetele, muuhulgas küsib laenutaotlejalt informatsiooni elamu laenukõlbulikkuse kohta seoses võetud laenude tagasimaksmisega ning narvalaste arvu kohta elamus. Pank arvutab intressitoetuse summa ning rahuldab laenutaotluse vastavalt intressitoetuse reservi olemasolule.
16.1 Narvalaste arvu, millega ei seota isikuandmeid, küsimiseks edastab pank laenutaotlejale ühe päringuna kõigi füüsiliste isikute andmed, mis on punktides 13.3 viidatud dokumentides esitatud. Laenutaotleja vastab pangale 14 (neljateist) päeva jooksul päringu saamisest.

17. Laenutaotleja esitab pangale pärast laenulepingu sõlmimist ja 10 (kümne) päeva jooksul ehitusloa saamisest ehitusloa koopia.

18. Kasutusloa koopia mittesaamisel tagastab pank intressitoetuse summa intressitoetuse reservi ja jõustab ühepoolselt laenulepingu sätte, mille kohaselt laenutaotleja laenu põhisummalt arvutatakse kliendiintressimäära asemel panga pakkumuse baasintressimäära.

19. Intressitoetuse reservi taotluste vastuvõtuks kuulutatakse Ameti direktori käskkirjaga välja pankade vaheline ühevooruline avalik võistlus, mille minimaalne kestus on 21 (kakskümmend üks) tööpäeva.

20. Panga valik määratakse Narva Linnavalitsuse Rahandusameti poolt, võistluse tulemused kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

21. Võistluste arv aastas ja toimumisaeg ning iga võistlusega jagatava intressitoetuse reservi summa suurus sõltuvad linna eelarves intress (toetusteks eraldatud vahendite mahust.

22. Uus võistlus korraldatakse ka Ametite panga poolt vastavalt intressitoetuse reservi lepingule tagasi makstud intressitoetuse reservi summa uuesti jagamiseks.

23. Intressitoetuse reservi taotlemiseks esitab pank Ametile linnavalitsuse kinnitatud vormi kohase pakkumuse koos lisadega.

24. Intressitoetuse reservi taotluse hindamiseks ja menetlemiseks moodustab linnavalitsus komisjoni (edaspidi intressikomisjon).

25. Intressikomisjoni kuulub vähemalt 5 (viis) liiget Intressikomisjoni liikmete hulgas peab olema finantsekspert ja Ameti ametnik.

26. Intressikomisjoni istung toimub kähe nädala jooksul arvates pakkumuste esitamise tähtajast.

27. Intressikomisjoni istungid protokollitakse.

28. Intressikomisjoni protokoll on Ameti juhatajale aluseks linnavalitsuse kinnitatud intressitoetuse reservi tüüpvormi kohaste lepingute sõlmimisel ja rahaülekannete teostamisel.

29. Amet informeerib taotlejaid kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul arvates Intressikomisjoni otsuse tegemisest.

3. JAGU

Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise korra jõustumine

30. Käesolev Määrus jõustub selle vastuvõtmise hetkest.

31. Käesolev Kord rakendatakse alates 01.01.2005.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN