Teksti suurus:

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006» meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 86, 1295

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006» meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» tingimused

Vastu võetud 21.07.2005 nr 83

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.9 «Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine» kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse (edaspidi toetus ) andmise alused, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord.

§2. Kalalaev

Kalalaev selle määruse tähenduses on EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59–80) artikli 3 punktis c nimetatud laev, mis on registreeritud kalalaevade riiklikus registris.

§3. Püügivõimsus

Püügivõimsus selle määruse tähenduses on eraldi võetuna olemasoleva kalalaeva kogumahutavus ja masinate koguvõimsus EL Nõukogu määruse 2930/1986/EMÜ kalalaevade omaduste määratlemise kohta (EÜT L 286, 09.10.1986, lk 30) artiklite 4 ja 5 tähenduses.

§4. Utiliseerimine ja sihtotstarbe lõplik muutmine

(1) Utiliseerimine selle määruse tähenduses on kalalaeva kasutamiskõlbmatuks muutmine lammutamise teel.

(2) Sihtotstarbe lõplik muutmine selle määruse tähenduses on kalalaeva kasutusele võtmine mittetulutooval eesmärgil ja muuks tegevuseks kui kalapüük, nagu näiteks kalalaeva kasutamine õppe, teadusuuringute, ajaloo säilitamise, järelevalve või muul eesmärgil.

§5. Toetuse eesmärk

(1) Toetuse üldine eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.

(2) Toetuse spetsiifiline eesmärk on vähendada kalalaevastiku püügivõimsust.

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§6. Toetatavad tegevused

Toetust võib taotleda kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks (edaspidi toetatavad tegevused).

§7. Toetuse määr

(1) Maksimaalseks toetuse määraks on EL Nõukogu määruse 2792/1999/EÜ, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10–28), artikli 7 lõikes 5 nimetatud määr:
1) 10–15 aasta vanuse kalalaeva puhul määruse lisas 1 toodud määrad;
2) 16–29 aasta vanuse kalalaeva puhul määruse lisas 1 toodud määrad vähendatuna 1,5 protsendi võrra iga aasta kohta, mis ületab 15 aastat;
3) vähemalt 30 aasta vanuse kalalaeva puhul määruse lisas 1 toodud määrad vähendatuna 22,5 protsendi võrra.

(2) Kui toetuse saaja on põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 127 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 3.10 «Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine» tingimused» alusel saanud toetust kalalaeva moderniseerimiseks ja kalalaev kustutatakse kalalaevade riiklikust registrist viie aasta jooksul pärast moderniseerimist, siis vähendatakse määruse alusel antavat toetust EL Nõukogu määruse 2369/2002/EÜ, millega muudetakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikke eeskirju ja korda kehtestavat määrust (EÜ) nr 2792/1999 (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 49–56), artikli 1 punkti 10 alapunkti c kohaselt.

(3) EL Nõukogu määruse 2792/1999/EÜ lisa III punkti 1.1 alapunkti c kohaselt teeb rakendusüksus kindlustusandja poolt makstavale hüvitisele vastava finantseerimiskorrektsiooni, kui laev kaotatakse hüvitise andmise otsuse kuupäeva ja tegeliku lõpliku kõrvaldamise kuupäeva vahelisel ajal.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD
NÕUDED

§8. Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

(1) Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes on kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva kapitalirendilepingu alusel ning kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel (edaspidi taotleja).

(2) Toetust võib anda taotlejale, kellel ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või kelle riikliku maksu maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

(3) Taotlus peab vastama «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 1 toodud nõuetele.

(4) Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks. Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust.

(5) Kui taotleja esitab kaks taotlust ja mõlemad taotlused rahuldatakse, peab toetuse saaja lähtuma kalalaeva utiliseerimisel või sihtotstarbe muutmisel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi Amet) poolt koostatud paremusjärjestusest § 15 lõike 5 tähenduses.

(6) Toetuse saaja peab kalalaeva, mille sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks ta toetust taotles, võõrandama tasuta.

(7) Taotleja on kohustatud kirjalikult teavitama Ametit kõikidest kalalaevale seatud koormatistest, merivõlast ja pooleliolevatest võlaõiguslikest kohtumenetlustest, mis on seotud toetuse objektiga.

(8) Taotleja on kohustatud teavitama taotluse esitamisest kõiki võlausaldajaid, kelle õigused on tagatud kalalaevaga, mille utiliseerimiseks või sihtotstarbe muutmiseks toetust taotletakse.

§9. Kalalaevale esitatavad nõuded

(1) Kalalaev, mille utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks toetust taotletakse, peab olema vähemalt kümme aastat vana.

(2) Kalalaeva vanus selle määruse tähenduses on EL Nõukogu määruse 2369/2002/EÜ lisa punkti 3 alapunktis b nimetatud vanus.

(3) Kalalaevaga peab olema merel kala püütud kahel taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12-kuulisel perioodil ja kummalgi perioodil vähemalt 75 päeva või 80% «Kalapüügiseaduse» alusel püügivõimalusena eraldatud püügipäevadest. Läänemerel vähendatakse püügipäevade arvu vastavalt EL Nõukogu määruse 2792/1999/EÜ lisas III punktis 1.1 toodule järgmiselt:
1) 60 päevani kalalaeva puhul, mis on registreeritud põhja pool paralleeli 59°30¢ asuvas sadamas;
2) 40 päevani kalalaeva puhul, mis on registreeritud põhja pool paralleeli 59°30 ¢ asuvas sadamas ja mida kasutatakse lõhepüügiks.

(4) Taotluse rahuldamise ajal peab kalalaev olema töökorras vastavalt «Meresõiduohutuse seadusele».

(5) Kalalaev peab kuuluma Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2004. a määruse nr 62 «Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus» lisas toodud segmenti koodiga 4S1.

§10. Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile:
1) vormikohane taotlus (lisa 2);
2) taotleja või taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
3) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
4) kalalaeva sihtotstarbe muutmise korral kirjalik kinnitus isikult, kelle omandisse kalalaev pärast sihtotstarbe muutmist jääb, selle kohta, et ta kasutab laeva vaid mittetulutooval eesmärgil ja muuks otstarbeks kui kalapüük ning et ta on teadlik kõigist toetuse saajale kehtestatud nõuetest ja täidab neid. Lisaks peab kirjalikus kinnituses olema eraldi välja toodud, millisel muul sihtotstarbel kalalaeva kasutama hakatakse;
5) kinnitatud väljavõte laevakinnistusraamatust, kus kajastuvad kalalaevale seatud hüpoteegid ning omaniku nimi;
6) kui laevale on seatud hüpoteek, siis hüpoteegipidaja kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks;
7) koopia kehtivast kalalaeva kalapüügiloast;
8) koopia kehtivast merekõlblikkuse tunnistusest;
9) koopia kalalaeva mõõtekirjast;
10) taotleja poolt kinnitatud väljavõte logiraamatust või püügipäevikust kahe taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12-kuulise perioodi kohta;
11) taotleja poolt kinnitatud nimekiri kalalaeva laevapereliikmete ja nende tööstaaži kohta. Kui laevapere liikmeid on nimekirjas üle seitsme, tuleb anda Ametile selle kohta lisaselgitusi;
12) kirjalik kooskõlastus Põllumajandusministeeriumist, kui tahetakse muuta kalalaeva sihtotstarvet;
13) kui taotleja on rentnik, siis koopia kapitalirendilepingust ning omaniku kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks.

(2) Lisaks esitab taotleja Ametile avalduse «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuste registrisse kandmiseks.

4. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJA JA TAOTLUSE NÕUETELE VASTAVAKS TUNNISTAMISE ALUSED JA KORD

§11. Taotluse esitamine ja tähtaeg

(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus ning § 10 lõikes 1 nimetatud dokumendid (edaspidi taotlus) selleks ettenähtud tähtajal.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel esitatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

(3) Kui taotleja andmed ei ole põllumajandustoetuste ja põllumajandusmassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks.

(4) Amet teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(5) Kui taotleja soovib muuta kalalaeva sihtotstarvet, siis enne Ametile taotluse esitamist esitab ta Põllumajandusministeeriumile avalduse, kus on ära toodud, mil viisil soovitakse kalalaeva sihtotstarvet muuta ja kellele antakse kalalaev sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks üle. Põllumajandusministeerium vastab avaldusele 15 kalendripäeva jooksul. Kui Põllumajandusministeerium vajab otsuse tegemiseks lisainfot, võib avaldusele vastamise tähtaega pikendada 15 kalendripäeva võrra.

(6) Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata Ametit kirjalikult § 10 lõikes 1 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest.

§12. Taotluse vastuvõtmine

(1) Amet kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

(2) Amet teeb taotleja äriregistri kaardist väljatrüki, mille taotleja allkirjastab.

(3) Ameti volitatud ametnik koostab kontroll-lehe. Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

(4) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtajaks, registreerib Amet taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 10 lõikes 2 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille allkirjastavad taotleja ja taotluse vastuvõtja. Taotluse vastuvõtja avab taotlustoimiku, millele lisatakse avalduse osa väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht. Teine eksemplar avalduse osa väljatrükist väljastatakse taotlejale.

(5) Kui taotleja ei ole esitanud taotlust tähtajaks, tagastatakse taotlus «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 6 kohaselt läbi vaatamata.

(6) Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, võtab Amet taotluse vastu ja avab taotlustoimiku.

§13. Esitatud andmete õigsuse kontroll

(1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, tema eelneva püügitegevuse ja kalalaeva vastavust arengukavas, «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele.

(2) Ameti volitatud isikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja juuresolekul selle ettevõttes, sealhulgas hoones, kinnisasjal ja laeval, ning kontrollida dokumente kohapeal. Ameti volitatud isikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida selle isiku nõusolekul, kelle käest taotleja kalalaeva utiliseerimiseks tellib teenust või tööd või kellele taotleja annab kalalaeva üle sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks, tema ettevõttes, sealhulgas hoones, kinnisasjal ja laeval, ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul.

(3) Kontrollitoimingu tulemuste kohta koostab Ameti volitatud isik kontrollakti, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja või isik, kelle käest taotleja kalalaeva utiliseerimiseks tellib teenust või tööd või kellele taotleja annab kalalaeva üle sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks.

(4) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse menetlemise tähtaega võib «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 kohaselt pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja võrra.

§14. Taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks tunnistamine

(1) Taotleja ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 2 või § 19 lõike 3 alusel.

(2) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) on täidetud kõik selles määruses taotlejale ja taotlusele sätestatud nõuded;
2) ei esine «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 4 nimetatud asjaolusid;
3) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad.

(3) Taotluse ja taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 3 või § 19 lõike 5 kohaselt.

(4) Kui taotleja, tema eelnenud püügitegevus ja kalalaev ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, tuleb kontroll-lehel märkida, millistele nõuetele nad ei vasta ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

5. peatükk
TAOTLUSE HINDAMINE

§15. Taotluse hindamine

(1) Taotluste esmane paremusjärjestus moodustatakse vastavaks tunnistatud taotlustest, milles taotletakse toetust kalalaeva sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks õppe, teadusuuringute või järelevalve eesmärgil vastavalt lõikele 5.

(2) Taotluste teisene paremusjärjestus moodustatakse vastavaks tunnistatud taotlustest, milles taotletakse toetust üle 20-aastase kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks eesmärgil, mida ei ole nimetatud lõikes 1 vastavalt lõikele 5.

(3) Taotleja määrab taotluses, mitmest tonnist kahe toetuse taotlemisele eelneva kalendriaasta õiguspäraselt omandatud püügivõimalusest (edaspidi ajaloolise püügiõiguse arvutamise alus) on ta nõus toetuse saamise korral loobuma. Juhul kui taotlejale on eraldatud püügivõimalus räime, kilu või tursa väljapüügiks, määrab taotleja eraldi liikide ja aastate kaupa, mitmest tonnist ajaloolise püügiõiguse arvutamise alusest ta loobub.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud paremusjärjestuse moodustamiseks arvutab Amet täpsusega neli kohta pärast koma:
1) mitu protsenti moodustab taotleja määratud taotletav toetuse summa § 7 lõikes 1 toodud maksimaalsest toetuse määrast. Iga protsent võrdsustatakse 1 punktiga;
2) mitu protsenti moodustab taotleja loovutatav ajaloolise püügiõiguse arvutamise alus kalalaeva väljapüügist taotlemisele eelnenud kahel kalendriaastal. Iga protsendi eest annab Amet 0,2 punkti, kuid kokku mitte üle 30 punkti. Juhul kui taotlejale on eraldatud püügivõimalus räime, kilu või tursa väljapüügiks ja ta soovib loobuda teatud osast räime, kilu või tursa püügivõimalusest, liidetakse nimetatud püügivõimalused. Tursa väljapüük tonnides arvestatakse arvutamisel kümnekordses koguses võrreldes räime ja kilu väljapüügiga.

(5) Taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamiseks lahutab Amet lõike 4 punktis 1 saadud väärtusest punktis 2 saadud väärtuse ning reastab need väiksemast suuremani. Võrdsete väärtuste korral eelistatakse taotlejat, kelle kalalaev on vanem.

(6) Esmalt kuuluvad rahuldamisele lõikes 1 nimetatud paremusjärjestuses olevad taotlused ning kui nimetatud taotluste rahastamise summa ei ületa meetme taotluste rahastamise eelarvet, siis rahuldatakse lõikes 2 nimetatud paremusjärjestuses olevad taotlused.

(7) Kui lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluste rahastamise summa ei ületa meetme taotluste rahastamise eelarvet, siis rahuldatakse vastavalt lõikes 5 toodud paremusjärjestusele ka taotlused, mille puhul kalalaeva vanus on 20 aastat ja alla selle.

6. peatükk
TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE

§16. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Ameti peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus vormistatakse Ameti peadirektori käskkirjaga.

(2) Taotluse menetlemine lõpetatakse, kui taotleja on esitanud Ametile enne lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist kirjaliku avalduse taotluse edasise menetlemise lõpetamiseks.

(3) Amet saadab taotlejale taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse käskkirja koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(4) Ameti peadirektor võib »Struktuuritoetuse seaduse» § 20 2 kohaselt taotluse rahuldamise otsust muuta ja kehtetuks tunnistada.

(5) Toetuse saaja on kohustatud taotlema Ametilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta:
1) projekti tegevuse elluviimise algus- ja lõppkuupäeva, kusjuures projekti tegevuse elluviimise alguskuupäev ei või olla varasem kui taotluse Ametile esitamise kuupäev ja lõppkuupäev ei või olla hilisem kui 31. august 2008. a;
2) projektis ettenähtud tegevust või eesmärki;
3) projekti eelarvet.

(6) Ametil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav tulemus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju.

(7) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab Ameti peadirektor 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

(8) Ameti peadirektor võib taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
2) toetuse saaja ei ole tagastanud allkirjastatud kinnituskirja käesoleva määruse §-s 17 sätestatud tähtaja jooksul;
3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
4) projekti elluviimist ei ole võimalik lõpetada 31. augustiks 2008. a;
5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
6) toetuse saaja esitab põhjendatud avalduse tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.

§17. Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

(1) Koos taotluse rahuldamise otsuse käskkirja koopiaga saadab Amet «Struktuuritoetuse seaduse» § 201 lõike 2 kohaselt toetuse saajale Ameti peadirektori või tema volitatud ametniku allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris, mille allkirjastamisega toetuse taotleja või saaja kinnitab oma valmisolekut kasutada toetust vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule.

(2) Toetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamiseks kirjutab toetuse saaja kinnituskirjale alla, märgib sellele allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari Ametile posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

(3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus:
1) toetuse vastu võtma;
2) objekti või sihtotstarvet muudetud kalalaeva mittesihipärase kasutamise korral saadud raha Ameti nõudmisel tagasi maksma;
3) võõrandama sihtotstarbe lõpliku muutmise korral kalalaeva, tagades võõrandamislepinguga, et uus omanik täidab kõiki toetuse saajale kehtestatud nõudeid;
4) sihtotstarbe lõpliku muutmise korral kustutama kalalaeva kalalaevade riiklikust registrist enne kalalaeva võõrandamist uuele omanikule;
5) täitma muid «Struktuuritoetuse seaduse» § 41 lõikes 3 nimetatud kohustusi.

(4) Toetuse saaja lubab Ametil teostada järelevalvet ning viie aasta jooksul alates viimase toetusosa väljamaksmisest esitada Ameti määratud tähtajal Ametile kirjalikud andmed toetuse mõju hindamiseks «Struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.

(5) Kalalaeva utiliseerimise ja sihtotstarbe lõpliku muutmisega ei tohi alustada enne kinnituskirja tagastamist.

(6) Amet moodustab kinnituskirja tagastanud toetuse saajatest nimekirja ja saadab selle teadmiseks Keskkonnainspektsioonile.

7. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED

§18. Järelevalve

(1) Amet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud andmete õigsust ja toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

(2) Toetuse saaja on kohustatud teavitama Ametit vähemalt 14 kalendripäeva enne kalalaeva utiliseerimise või sihtotstarbe lõpliku muutmise alustamist sellest kirjalikult. Toetuse saaja peab võimaldama järelevalveametnikul identifitseerida utiliseeritav kalalaev laeva nime ja pardanumbri abil vahetult enne utiliseerimise algust ning viibida utiliseerimise juures.

(3) Kui taotlejaks oli rentnik, siis esitab toetuse saaja koos lõikes 4 nimetatud teavitamisega Ametile väljavõtte laevakinnistusraamatust, mis tõendab, et ta on saanud kalalaeva omanikuks enne kalalaeva utiliseerimise või sihtotstarbe muutmise algust.

(4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja või isik, kelle käest toetuse saaja tellis kalalaeva utiliseerimiseks teenust või tööd, või isik, kellele anti kalalaev sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks üle.

§19. Ameti ettekirjutus

«Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel on Ameti järelevalveametnikul õigus järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks teha toetuse saajale ettekirjutus.

§20. Toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) Toetust makstakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.

(2) Toetuse summa väljamaksmiseks peab toetuse saaja esitama Ametile väljamaksetaotluse (lisa 3) koos järgmiste dokumentidega:
1) kalalaeva utiliseerimise korral laevakinnistusraamatu kinnitatud väljavõte, mis tõendab, et kalalaev on laeva kinnitusraamatust kustutatud;
2) kalalaeva sihtotstarbe muutmise korral laevakinnistusraamatu kinnitatud väljavõte, mis tõendab, et kalalaev ei ole koormatud laevahüpoteegiga;
3) Põllumajandusministeeriumile esitatud notariaalselt kinnitatud ajaloolise püügiõiguse arvutamise aluse loobumisavalduse ärakiri, milles taotleja kinnitab püügiõiguse arvutamise alusest loobumist liikide ja aastate lõikes. Ajaloolise püügiõiguse arvutamise alus loobumisavalduse ärakirjas ei tohi olla väiksem võrreldes esitatud andmetega § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluses;
4) kinnitatud väljavõte kalalaevade riiklikust registrist kalalaeva kustutamise kohta.

(3) Toetuse summa väljamaksmiseks peab kalalaev olema utiliseeritud või kalalaeva sihtotstarve lõplikuks muutmiseks üle antud uuele omanikule.

(4) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha toetuse saaja arvelduskontole kanda kolme kuu jooksul arvates lõikes 4 nimetatud nõuete täitmisest.

(5) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Maksmisest keeldumise otsust tuleb põhjendada.

(6) Toetust ei maksta, kui:
1) toetuse saaja ei ole täitnud lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõudeid;
2) toetuse saaja tegevus ei vasta «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses kehtestatud nõuetele või kui toetuse saaja ei kasuta saadud toetust sihipäraselt;
3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 17 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata ning kalalaev on kalalavade registrist kustutamata;
4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
5) paragrahvi 8 lõigetes 4–7 nimetatud nõuded ei ole täidetud.

(7) Amet saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse käskkirja koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§21. Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja ja Amet säilitavad toetusega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini. Amet säilitab nimetatud dokumente «Arhiiviseaduse» kohaselt. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

Minister Ester TUIKSOO

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json