Teksti suurus:

Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2010
Avaldamismärge:

Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad1

Vastu võetud 13.12.2004 nr 352
RT I 2004, 85, 579
jõustumine 19.12.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28. 07. 2005 nr 202 ( RT I 2005, 43, 361) 12. 08. 2005

 

Määrus kehtestatakse « Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§1. Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Määrust kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud jäätmeteks muutunud mootorsõidukitele (edaspidi romusõidukid) ja mootorsõidukite osadele (edaspidi kasutatud osad), mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõiduki kategooriad» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M 1 ja N1, ning mootorsõidukite rehvidele (edaspidi vanarehvid ).

(2) Määrusega kehtestatakse romusõidukite, kasutatud osade ja vanarehvide kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord.

(21) Määrusega kehtestatakse romusõidukite taaskasutatava massi aastane protsentuaalne osakaal, määratakse sihtarvud ning tähtajad nende sihtarvude saavutamiseks.

(3) Määrust ei kohaldata keskkonnasõbralikul viisil hoitavatele vanasõidukitele ja nende osadele, mille all mõeldakse ajaloolisi, kollektsionääridele huvi pakkuvaid või kultuuriväärtust omavaid sõidukeid, mis on kasutusel, kasutusvalmis või osadeks lahti võetud.

[RT I 2005, 43, 361 – jõust. 12. 08. 2005]

§2. Mootorsõidukite, nende osade või rehvide tootjate kohustused romusõidukite, kasutatud osade ning vanarehvide kogumise ja tootjale tagastamise osas

(1) Mootorsõidukite, nende osade või rehvide «Jäätmeseaduse» §-le 23 vastav tootja (edaspidi tootja) korraldab vastavalt «Jäätmeseaduse» § 26 lõikele 1 romusõidukite, mootorsõidukite hooldamisel tekkinud kasutatud osade või vanarehvide kogumise ja edasise käitlemise oma toodetest tekkinud jäätmete osas.

(2) Romusõidukite, kasutatud osade või vanarehvide kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki, kasutatud osade või vanarehvide omanikule oleks sõidukist, kasutatud osadest või vanarehvidest loobumine võimalikult mugav ja romusõiduki, kasutatud osade või vanarehvide kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt selle omaniku elukohajärgse maakonna piires või 50 km raadiuses.

(3) Tootja või tema volitatud isik (edaspidi vastuvõtja ) on kohustatud vastu võtma Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määruse nr 329 «Riikliku liiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 86, 516) §-ga 1 asutatud «Liiklusregistris» arvel olevad mootorsõidukid, millel on majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2004, 116, 1815) § 2 punkti 5 kohane registreerimistunnistus.

[RT I 2005, 43, 361 – jõust. 12. 08. 2005]

§3. Romusõidukite, kasutatud osade või vanarehvide kogumine

(1) Romusõiduki, kasutatud osad või vanarehvid annab kogumiskohta või lammutuskotta selle omanik või tema volitatud isik, nende isikute puudumisel valla- või linnavalitsus.

(11) Romusõiduki vastuvõtmisel on vastuvõtja kohustatud vastu võtma kuni 5 vanarehvi.

(2) Romusõiduki kogumiskoht või lammutuskoda annab romusõiduki üleandnud isikule majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» § 7 lõike 4 punktis 2 nimetatud lammutustõendi.

(3) Romusõidukite või kasutatud osade toimetamisel kogumiskohta või lammutuskotta tuleb vältida nende purunemist, mis takistaks hilisemat osade korduskasutamist ja materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

[RT I 2005, 43, 361 – jõust. 12. 08. 2005]

§4. Romusõidukis sisalduvate materjalide kordus- ja taaskasutamine

(1) Alates 1. jaanuarist 2006. a on tootja kohustatud romusõidukist taaskasutama vähemalt 85% romusõiduki aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete mass on vähemalt 80% romusõiduki aastasest keskmisest massist.

(2) Alates 1. jaanuarist 2015. a on tootja kohustatud romusõidukist taaskasutama vähemalt 95% romusõiduki aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete kogus on vähemalt 85% romusõiduki aastasest keskmisest massist.

§5. Romusõiduki keskmise massi arvutamine

(1) Romusõiduki mass arvutatakse, lahutades § 2 lõikes 3 nimetatud registreerimistunnistusel märgitud tühimassist 115 kg.

(2) Romusõiduki keskmine mass arvutatakse lõikes 1 esitatud viisil saadud romusõiduki masside summa ja romusõidukite arvu jagatisena.

(3) Kui romusõidukil puuduvad olulised osad nagu kere, sillad, mootor või käigukast, lahutatakse lõikes 1 märgitud viisil saadud massist täiendavalt puuduva osa mass.

[RT I 2005, 43, 361 – jõust. 12. 08. 2005]

§6. Romusõidukite lammutamist käsitlev teave

(1) Tootjad teevad lammutuskodadele kättesaadavaks romusõiduki demonteerimiseks vajalikud andmed.

(2) Uut tüüpi mootorsõiduki turule toomisel tehakse lõikes 1 märgitud andmed lammutuskodadele kättesaadavaks hiljemalt kuue kuu möödumisel mootorsõiduki turule toomisest.

§7. Romusõiduki kõrvaldamine

Romusõiduki ja selle osadest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse «Jäätmeseaduse» kohaselt.

§8. Määruse rakendamine

Tootja on vabastatud romusõiduki taaskasutamise kohustusest 31. detsembrini 2005. a.

§9. Määruse jõustumine

(1) Paragrahvi 2 lõige 2 jõustub 1. aprillil 2005. a.

(2) Paragrahvi 6 lõige 1 jõustub 1. märtsil 2005. a.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43), Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (Euroopa Liidu Teataja L 94, 13.04.2005, lk 30–33)

[RT I 2005, 43, 361 – jõust. 12. 08. 2005]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json