Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2009
Avaldamismärge:

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 24.12.2004 nr 376
RT I 2004, 91, 628
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28. 07. 2005 nr 204 ( RT I 2005, 43, 363) 13. 08. 2005

Määrus kehtestatakse « Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 25 lõike 4 ning § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrust kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete, mille kategooriad ja kategooriate alaliigid on sätestatud määruse lisas 1, ning nendest tekkinud jäätmete (edaspidi elektroonikaromud) suhtes.

(2) Määrusega kehtestatakse elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektroonikaromude kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad.

(3) Määrust ei kohaldata seadmele, mis on määruse lisas 1 nimetamata seadme osa.

(4) Määrust ei kohaldata spetsiaalselt riigi julgeoleku ja kaitsevõime tagamiseks valmistatud elektri- ja elektroonikaseadmetele.

(5) Tootja käesoleva määruse tähenduses on isik, kes müügiviisist olenemata, sealhulgas müük sidevahendite abil, valmistab ja müüb oma kaubamärgiga elektri- ja elektroonikaseadmeid, müüb muude tarnijate toodetud seadmeid oma kaubamärgiga edasi, veab elektri- ja elektroonikaseadmeid Euroopa Liidu Liikmesriiki sisse või välja kaubanduslikel alustel. Tootjaks ei loeta üksnes rahastamislepingu alusel rahastavat isikut, kui ta ei tegutse ka tootjana.

(51) Rahastamisleping käesoleva määruse tähenduses on laenu-, liisingu-, rendi- või tarbijakrediidileping või kokkulepe, mis on seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, olenemata sellest, kas nimetatud lepingus või kokkuleppes või tagatislepingus või tagatiskokkuleppes sätestatakse, et nende seadmete omandiõigus läheb üle või võib üle minna.

(6) Turustaja käesoleva määruse tähenduses on isik, kes kaubanduslikel alustel pakub elektri- ja elektroonikaseadmeid isikutele, kes kavatsevad neid tooteid kasutada.

(7) Ohtliku aine või valmistise hulka kuuluvate ainete või valmististe loetelu on sätestatud «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315; 75, 521) § 10 lõikes 5.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§2. Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

(1) Tootja kannab turule lastavatele elektri- ja elektroonikaseadmetele järgmised andmed:
1) tootjat identifitseerivad andmed;
2) pärast 13. augustit 2005. a turule lastavatele seadmetele märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419:2005.

(2) Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks.

(3) Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadme kasutusjuhendisse või garantiidokumendile.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§3. Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale esitatav teave

Tootja teeb müügikohtade kaudu elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale kättesaadavaks teabe:
1) tagastamiskohtadest (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet);
2) elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete ja valmististe võimalikust mõjust keskkonnale ja inimese tervisele;
3) märgise tähenduse kohta.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§4. Tootja poolt elektroonikaromude käitluskohtadele esitatav teave

Tootja teeb kättesaadavaks elektroonikaromude käitluskohtadele korduskasutamise ja töötlemisega seotud teabe iga turule lastud uut tüüpi elektri- ja elektroonikaseadme kohta hiljemalt ühe aasta möödumisel seadme turule laskmisest, nimetades komponendid ja materjalid ning ohtlike ainete ja valmististe asukohad.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§5. Elektroonikaromude kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

(1) Jäätmevaldaja kogub elektroonikaromud lahus muudest jäätmetest.

(2) Elektroonikaromude kogumisel tuleb vältida nende purunemist ja omavahelist segunemist, et korduskasutatavate komponentide või tervikseadmete korduskasutamine toimuks võimalikult suures ulatuses.

(3) Elektroonikaromude vedamisel tuleb vältida nende purunemist ning määruse lisas 1 sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate kaupa eelnevalt kogutud elektroonikaromude omavahelist segunemist.

(4) Elektroonikaromude vastuvõtmisest võib keelduda:
1) kui need sisaldavad muid jäätmeid;
2) kui need on saastunud ja ohustavad seetõttu personali tervist või takistavad edasist käitlust.

§6. Elektroonikaromude tagasivõtmine

(1) Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektri- ja elektroonikaseadme turustaja on jäätmevaldajalt kohustatud tasuta tagasi võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.

(2) Tootja on kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmete turustajalt elektroonikaromud tasuta vastu võtma.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§7. Elektroonikaromude taaskasutamine

(1) Elektroonikaromude taaskasutamisel tuleb võimaluse korral eelistada nende korduskasutamist tervikseadmetena.

(2) Tootja või tootja volitatud isik taaskasutab jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromusid:
1) määruse lisas 1 sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvaid seadmeid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist;
2) määruse lisas 1 sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvaid seadmeid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 65% ulatuses seadmete keskmisest massist;
3) määruse lisas 1 sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 2, 5, 6, 7 ja 9 kuuluvaid seadmeid vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 50% ulatuses seadmete keskmisest massist;
4) gaaslahenduslampide korduskasutatavaid ja ringlussevõetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 80% ulatuses lampide massist.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§8. Elektroonikaromude kõrvaldamine

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse «Jäätmeseaduse» kohaselt.

§9. Määruse rakendamine

(1) Tootja või tema volitatud isik on vabastatud elektroonikaromude kokkukogumise ja kõrvaldamise kohustusest kuni 12. augustini 2005. a.

(2) Tootja või tema volitatud isik tagab, et 31. detsembriks 2008. a saavutatakse jooksval kalendriaastal kogutud, § 7 lõikes 2 sätestatud elektroonikaromude taaskasutamine.

(3) Tootja või tema volitatud isik on vabastatud enne 13. augustit 2005. a turule lastud muude kui kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude käitlemisest kuni 13. augustini 2007. a.

[RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

§10. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 6 jõustub 13. augustil 2005. a.

(2) Määruse § 7 lõige 2 jõustub 31. detsembril 2008. a.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 037, 13.02.2003, lk 24–39), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/108/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 345, 31.12.2003, lk 106); EL nõukogu otsus 2004/312/EÜ, millega antakse Tšehhile, Eestile, Ungarile, Lätile, Leedule, Slovakkiale ja Sloveeniale teatud ajutised erandid direktiivist 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 100, 6.04.2004, lk 33–34).

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad»
lisa 1

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KATEGOORIAD NING KATEGOORIATE ALALIIGID

1. Suured kodumasinad

1.1. Suured jahutusseadmed

1.2. Külmikud

1.3. Sügavkülmikud

1.4. Muud suured seadmed, mida kasutatakse toiduainete külmutamiseks, säilitamiseks ja hoidmiseks

1.5. Pesumasinad

1.6. Pesukuivatid

1.7. Nõudepesumasinad

1.8. Toiduvalmistamise masinad

1.9. Elektripraeahjud

1.10. Elektrikeeduplaadid

1.11. Mikrolaineahjud

1.12. Muud suured seadmed, mida kasutatakse toidu valmistamiseks ja muuks toiduainete töötlemiseks

1.13. Elektrilised kütteseadmed

1.14. Elektriradiaatorid

1.15. Muud suured seadmed tubade, voodite ja istmete soojendamiseks

1.16. Elektriventilaatorid

1.17. Kliimaseadmed

1.18. Muud tuulutus-, väljatõmbe- ja konditsioneerimisseadmed

2. Väikesed kodumasinad

2.1. Tolmuimejad

2.2. Vaibaharjad

2.3. Muud puhastusseadmed

2.4. Õmblus-, kangakudumis- ja silmkudumismasinad ning muud tekstiilmaterjali töötlemise masinad

2.5. Triikrauad ja muud seadmed triikimiseks, pesu rullimiseks ning muuks rõivaste hoolduseks

2.6. Rösterid

2.7. Fritterid

2.8. Kohviveskid, kohvimasinad ja seadmed mahutite või pakendite avamiseks

2.9. Elektrinoad

2.10. Juukselõikusmasinad, föönid, hambaharjad, habemeajamisaparaadid, massaažiaparaadid ja muud kehahooldusseadmed

2.11. Kellad, käekellad ja seadmed aja mõõtmiseks, ajanäitude fikseerimiseks või registreerimiseks

2.12. Kaalud

3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

3.1. Suurarvutid

3.2. Miniarvutid

3.3. Printerit sisaldavad bürookombainid

3.4. Personaalarvutid (kaasa arvatud hiir, ekraan ja klaviatuur)

3.5. Sülearvutid (kaasa arvatud hiir, ekraan ja klaviatuur)

3.6. Pihuarvutid

3.7. Märkmikarvutid

3.8. Printerid

3.9. Koopiamasinad

3.10. Elektri- ja elektronkirjutusmasinad

3.11. Tasku- ja lauakalkulaatorid

3.12. Muud tooted ja seadmed andmete elektrooniliseks kogumiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, esitamiseks või edastamiseks

3.13. Faksid

3.14. Teleksid

3.15. Telefonid

3.16. Taksofonid

3.17. Traadita telefonid

3.18. Mobiiltelefonid

3.19. Automaatvastajad

3.20. Muud telekommunikatsioonitooted või -seadmed heli, kujutise või muu teabe edastamiseks

4. Tavatarbijatele määratud seadmed

4.1. Raadiod

4.2. Televiisorid

4.3. Videokaamerad

4.4. Videomagnetofonid

4.5. Kõrgekvaliteedilise heliga magnetofonid

4.6. Helivõimendid

4.7. Muusikariistad

4.8. Muud tooted või seadmed heli või kujutise salvestamiseks või esitamiseks, sealhulgas vahendid heli, kujutiste ja muude kui telekommunikatsiooni tehnoloogiate signaalide levitamiseks

5. Valgustusseadmed

5.1. Luminofoorlampide valgustid, välja arvatud kodumajapidamiste valgustid

5.2. Sirged luminofoorlambid

5.3. Kompaktlambid

5.4. Suure valgustugevusega lahenduslambid, sealhulgas kõrgrõhunaatriumlambid ja metallhaliidlambid

5.5. Madalrõhunaatriumlambid

5.6. Muud valgustusseadmed või seadmed valguse suunamiseks või reguleerimiseks, välja arvatud hõõglambid

6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)

6.1. Puurid

6.2. Saed

6.3. Õmblusmasinad

6.4. Seadmed puu, metalli või muu materjali treimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, saagimiseks, lõikamiseks, puurimiseks, augustamiseks, mulgustamiseks, kantimiseks, painutamiseks või muuks töötlemiseks

6.5. Tööriistad neetimiseks, naelutamiseks, kruvimiseks või neetide, naelte, kruvide eemaldamiseks või muuks sarnaseks otstarbeks

6.6. Tööriistad keevitamiseks, jootmiseks või muuks sarnaseks otstarbeks

6.7. Seadmed pihustamiseks, katmiseks, pritsimiseks või vedelike ja gaasiliste ainete muul viisil käsitsemiseks

6.8. Niidukid või muud aiatööriistad

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid

7.1. Elektrirongide või võidusõiduautode komplektid

7.2. Käeshoitavad videomängupuldid

7.3. Videomängud

7.4. Jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, sõudmise jm tegevuse jaoks mõeldud arvutid

7.5. Elektriliste või elektrooniliste komponentidega spordivahendid

7.6. Müntidega käivitatavad mänguautomaadid

8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)

8.1. Kiiritusraviseadmed

8.2. Kardioloogiaseadmed

8.3. Dialüüsiaparatuur

8.4. Hingamisaparaadid

8.5. Tuumameditsiiniseadmed

8.6. In vitro-diagnostikas kasutatavad laboriseadmed

8.7. Analüsaatorid

8.8. Sügavkülmikud

8.9. Rasedustestrid

8.10. Muud seadmed haiguse, vigastuse või puude avastamiseks, vältimiseks, jälgimiseks, ravimiseks või leevendamiseks

9. Seire- ja valveseadmed

9.1. Suitsuandurid

9.2. Kütteregulaatorid

9.3. Termostaadid

9.4. Kodumajapidamises või laboriseadmetena kasutatavad mõõtmis-, kaalumis- või reguleerimisseadmed

9.5. Muud tööstusettevõtetes kasutatavad seire- ja valveseadmed (näiteks juhtpaneelid)

10. Automaadid

10.1. Kuumade jookide automaadid

10.2. Soojade või külmade joogipudelite või -purkide automaadid

10.3. Tahkete toodete automaadid

10.4. Sularahaautomaadid

10.5. Muude toodete väljastamise automaadid

 

 

Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad»
lisa 2

[Kehtetu – RT I 2005, 43, 363 – jõust. 13. 08. 2005]

/otsingu_soovitused.json