Teksti suurus:

Ohtlikust lastist teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu ning huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.07.2011
Avaldamismärge:RTL 2005, 90, 1343

Ohtlikust lastist teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu ning huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord1

Vastu võetud 10.08.2005 nr 89

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 42 lõike 9 ja lõike 12 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Teavitamisele kuulub iga ohtlik last või osalast (edaspidi ohtlik last), mille klassifitseerib ohtlikuks:
1) «Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks» (edaspidi IMDG koodeks);
2) «Tahkete puistkaupade veo ohutuskoodeks» (edaspidi BC koodeks);
3) «Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks» (edaspidi IBC koodeks);
4) «Rahvusvaheline veeldatud gaasi vedellastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeks» (edaspidi IGC koodeks) või
5) «Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt» (edaspidi MARPOL 73/78) I lisa.

(2) Infot lõikes 1 nimetatud konventsioonide kohta saab Veeteede Ameti veebilehelt.

(3) Ohtliku lasti nimetuse osas lähtutakse ingliskeelsest nimetusest, mis on kasutusel lõikes 1 loetletud dokumentides.

(4) Teave ohtlikust lastist peab olema lihtsalt äratuntav, selgelt loetav ja esitatud mittekustuvas kirjas. Kui teave on mitmel leheküljel, peavad leheküljed olema nummerdatud.

§ 2. Ohtlikust lastist teavitamise kord

(1) Teave ohtliku lasti ja laeva kohta edastatakse määruse lisas toodud teavitamise vormi (edaspidi teavitamise vorm) kaudu. Teave ohtliku lasti kohta edastatakse Veeteede Ametile Veeteede Ameti Teatajas või veebilehel avalikustatud sidekanali kaudu.

(2) Kui laevas olevast ohtlikust lastist teavitamine ei toimu «Meresõiduohutuse seaduses» ja käesolevas määruses ettenähtud korras või õigeaegselt, siis pöördub Veeteede Amet järelepärimisega esimeses järjekorras laevaagendi poole.

§ 3. Ohtliku lasti kohta esitatavad andmed

(1) Ohtliku lasti kohta tuleb esitada vähemalt järgmine teave:
1) ohtliku lasti või selle ohtlikkust määrava põhiaine korrektne tehniline nimetus (correct technical number, edaspidi tehniline nimetus), mis on kooskõlas IMDG, BC, IBC või IGC koodeksis või MARPOL 73/78 I lisas kasutatud nimetustega;
2) olemasolul ÜRO tunnusnumber (edaspidi UN number);
3) ohuklass (class) vastavalt IMDG, BC, IBC või IGC koodeksile. Võimalusel laeva klass vastavalt «Pakitud kujul kasutatud tuumakütuse, plutooniumi ja kõrgradioaktiivsete jäätmete ohutuks veoks laevadel koodeksile» (edaspidi INF koodeks);
4) lasti kogus ja veoüksuse, mis ei ole mahuti, identifitseerimisnumber;
5) aadress koos sidekanalite äranäitamisega, millelt on võimalik saada lasti kohta käivat üksikasjalikku teavet.

(2) Dokumendi vormi kasutamisel, millel on eraldi väljad teavitatava lasti ohtlikke omadusi iseloomustavate näitajate (näiteks leekpunkt, puistekauba varisemisnurk jm) jaoks, tuleb need täita konkreetse lasti kohta määratud näitajatega.

(3) IMDG koodeksi kohaselt pakitud ohtliku aine, materjali või toote kohta tuuakse ohtliku lasti kirjeldus, mis peab sisaldama järgnevat teavet:
1) UN number, millele eelnevad tähed «UN»;
2) ohtliku kauba õige nimetus (proper shipping name, edaspidi ohtliku kauba nimetus) vastavalt IMDG koodeksi punktile 3.1.2;
3) ohuklass või alaklass (division), mis 1. klassi (lõhkematerjalid) korral esitatakse koos sobivusrühma tähega. Kõik lisaohud ohuklassi või alaklassi numbritena esitatakse põhiohtu tähistava numbri järel sulgudes. Ingliskeelseid sõnu « class» või «division» võib kasutada vastavat ohtu tähistavate numbrite ees;
4) pakendirühm (edaspidi PG ), kui see on määratud, millele võib lisada tähed «PG».

(4) Ohtliku lasti kirjeldus esitatakse lõike 3 punktide 1, 2, 3 ja 4 järjekorras või järjestuses lõike 3 punkt 2, 3, 1 ja 4 ilma IMDG koodeksis nõutud täiendava teabe vahele lisamiseta. Juhul kui IMDG koodeks sätestab ohtliku kauba nimetuse kohustusliku täiendamise nõude (IMDG koodeks punkt 5.4.1.4.3), lisatakse lõikes 3 loetlemata täiendav teave ohtliku lasti kohta pärast ohtliku lasti kirjeldust.

(5) Mahtlastina veetavast ohtlikust lastist teavitamisel juhindutakse UN numbri, ohtliku kauba nimetuse või tehnilise nimetuse, ohuklassi ja muude iseloomustavate näitajate osas tahkete puistekaupade korral BC koodeksist, vedelkemikaalide korral IBC koodeksist, gaaside korral IG koodeksist ja vedelate naftasaaduste veol MARPOL 73/78 I lisast.

(6) Usaldusväärse teabe puudumisel ohtliku lasti kohta tuleb märkida sobival ja üheselt mõistetaval viisil «ei ole määratud ( not estimated)» või «ei ole rakendatav (not applicable)», et vältida ohtliku lasti kohta esitatud teabest vääriti arusaamist.

§4. Ohtliku lasti kohta õnnetus- või vahejuhtumi toimumisel esitatavad andmed

(1) Ohtliku lastiga merel juhtunud õnnetus- või vahejuhtumist ettekandmisel Veeteede Ametile juhindutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määrusest nr 178 «Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord» ja IMO resolutsiooni A.851(20) «Üldised põhimõtted ja nõuded laeva ettekannete süsteemidele, kaasa arvatud juhtnöörid juhtumitest teatamiseks, kuhu on kaasatud ohtlik last, kahjulikud ained ja/või merereostusained» standardse ettekande vormist.

(2) Õnnetus- või vahejuhtumi korral tuleb edastada andmed ohtliku lasti kohta järgmistel vormidel:
1) vorm P – ohtliku lasti üksikasjad vastavalt §-le 5, 6 või 7;
2) vorm Q – lühidalt rikete, vigastuste, puuduste ja piiravate asjaolude üksikasjad vastavalt §-le 6 või 7;
3) vorm R – keskkonnaohtliku lasti üksikasjad vastavalt §-le 5, 6 või 7;
4) vorm T – aadress, millelt on võimalik saada teavet pardal oleva ohtliku lasti kohta;
5) vorm X – muu asjakohane teave.

§ 5. Pakitud ohtliku lasti kohta õnnetus- või vahejuhtumi toimumisel esitatavad andmed

(1) Ettekanne pakitud ohtliku lasti, sealhulgas konteinerites, raudtee- või maanteeveokites, teisaldatavates mahutites ja lihtrites kaotamise või tõenäolise kaotamise korral, peab lasti eripärast tulenevaid asjaolusid kajastama vormidel P ja R.

(2) Vormil P teatatakse:
1) ohtliku kauba nimetus või tehniline nimetus või nimetused;
2) UN number;
3) IMO ohuklass;
4) kui on teada, siis ohtliku kauba valmistaja;
5) kaubasaaja või kaubasaatja;
6) pakendi tüüp, nagu teisaldatav mahuti, paakauto, veok, konteiner või mõni teine kaubaveoüksus koos pakendi juurde kuuluva identifitseerimismärgistuse ja registreerimismärkide ja -numbrite äranäitamisega;
7) ohtliku lasti koguse ja seisundi hinnang.

(3) Vormil R teatatakse lisaks lõikes 2 toodud teabele:
1) kas kaotatud ohtlik last jäi ujuma või uppus;
2) kas ohtliku lasti kaotamine jätkub või on lõppenud;
3) ohtliku lasti kaotamise põhjus.

§ 6. Tankeril veetava ohtliku lasti kohta õnnetus- või vahejuhtumi toimumisel esitatavad andmed

(1) Ettekanne mahtlastina veetava MARPOL 73/78 I lisa alla käiva nafta või naftasaaduse või MARPOL 73/78 II lisa alla käiva vedelkemikaali merre sattumisel või merre sattumise võimaluse tekkimisel peab lasti eripärast tulenevaid asjaolusid kajastama vormidel P, Q, R, T ja X.

(2) Vormil P teatatakse:
1) nafta või naftasaaduse tüüp või lastiks oleva kahjuliku kemikaali tehniline nimetus;
2) UN number;
3) iga kahjuliku kemikaali reostuskategooria vastavalt MARPOL 73/78 II lisale (A, B, C või D);
4) vajadusel lasti tootja, kaubasaaja või kaubasaatja;
5) ohtliku lasti kogus.

(3) Vormil Q teatatakse:
1) laeva seisund, kui see on oluline;
2) lasti, ballasti või kütuse üleandmise suutlikkus.

(4) Vormil R teatatakse:
1) merre sattunud nafta või naftasaaduse tüüp või kahjuliku kemikaali tehniline nimetus;
2) UN number;
3) iga kahjuliku kemikaali reostuskategooria vastavalt MARPOL 73/78 II lisale (A, B, C või D);
4) kui on asjakohane, siis lasti tootja, kaubasaaja või kaubasaatja;
5) merre sattunud aine hinnanguline kogus;
6) kas lekkinud aine jäi ujuma või uppus;
7) kas merrevoolamine jätkub või on lõppenud;
8) lekke põhjus;
9) hinnang lekkinud aine liikumise kohta merel, kui on teada, siis hetkeolukord;
10) võimaluse korral hinnang lekkinud aine laigu pindala kohta.

(5) Vormil T teatatakse laevaomaniku (reederi) ja tema esindaja (prahtija, operaatori või laevaagendi) nimi, aadress, olemasolul e-posti aadress, teleksi, faksi ja telefoni number.

(6) Vormil X teatatakse:
1) lekke ja laeva liikumise osas rakendatud meetmed;
2) palutud või pakutud abi või päästetegevus;
3) pääste- või abistava laeva kapteni ettekanne rakendatud või planeeritud tegevustest.

(7) Lisaks § 4 lõike 2 asjakohastele vormidele tuleb edastada täiendavalt:
1) vorm E – kurss kolmearvulise grupina;
2) vorm F – kiirus sõlmedes kahearvulise grupina;
3) vorm L – planeeritav teekond;
4) vorm N – järgmisesse sadamasse saabumise aeg kuuearvulise grupina (kuupäev, tunnid, minutid).

§ 7. Pakitud keskkonnaohtliku lasti kohta õnnetus- või vahejuhtumi toimumisel esitatavad andmed

(1) Ettekanne pakitult veetava merekeskkonnale ohtliku lasti merre sattumise kohta peab lasti eripärast tulenevaid asjaolusid kajastama vormidel P, Q, R, T ja X.

(2) Vorm P täidetakse vastavalt § 5 lõikes 2 sätestatule.

(3) Vormil Q teatatakse:
1) vajadusel laeva seisund;
2) lasti, ballasti ja kütuse üleandmise suutlikkus.

(4) Vorm R täidetakse vastavalt § 6 lõikes 4 sätestatule.

(5) Vorm T täidetakse vastavalt § 6 lõikes 5 sätestatule.

(6) Vorm X täidetakse vastavalt § 6 lõikes 6 sätestatule.

§ 8. Huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamine

(1) Ohtliku lasti kohta käiva teabe avalikustab Veeteede Amet vastavalt «Avaliku teabe seadusele». Konkreetse laevaga seotud teavet ohtliku lasti kohta väljastatakse mahus ja kujul, mis tagab Veeteede Ametile teatavaks saanud ärisaladuse kaitse.

(2) Ohtliku lastiga laevaga sadamas või merel juhtunud õnnetuse korral edastab Veeteede Amet ohtliku lasti kohta käiva teabe võimalikult lühikese aja jooksul pärast vastava päringu saamist:
1) päästetööde juhile või teda asendavale isikule;
2) välisriigi pädevale asutusele või isikule.

(3) Ohtliku lastiga laevaga juhtunud õnnetuse korral on Veeteede Amet kohustatud võtma vastu päringuid ja väljastama teavet ohtliku lasti kohta ööpäevaringselt.
1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi (EÜ) nr 2002/59, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ artiklite 12, 13 ja 17 rakendamiseks (EÜT L 208, 05. 08. 2002, lk 10–27).

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2005. a määruse nr 89 «Ohtlikust lastist teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu ja huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord»
lisa

TEAVE OHTLIKKU LASTI VEDAVA LAEVA KOHTA

INFORMATION ON VESSEL CARRYING DANGEROUS OR POLLUTING GOODS

1. Laeva nimi / Name of vessel: .....................................................................
       Kutsung / Call sign: ...............................................................................
       IMO number / IMO number: .................................................................
       või MMSI number / or MMSI number: .................................................

2. Sihtsadam / Port of destination: ................................................................

3. Eeldatav saabumise aeg / Estimated time of arrival

       lootsijaama / at the pilot station: kuupäev / date: .........  aeg / time : .........
       sihtsadamasse / at the port of destination: kuupäev / date: .........  aeg / time : .........

4. Eeldatav lahkumise aeg / Estimated time of departure: ......................................................

5. Inimeste arv laevas / Total number of persons on board: ...................................................

6. Ohtlik last, vaata järgnevat loetelu / Dangerous or polluting goods, see the list below

7. Kinnitus, et nimekiri, manifest või vastav stoovimisplaan koos üksikasjalise teabega veetava ohtliku lasti või osalasti kohta ja asukoha äratoomisega laeval on laeva pardal / Confirmation that a list or manifest or appropriate loading plan giving details of the dangerous or polluting goods carried and of their location on vessel is on board

       Jah / Yes                     Ei / No 

8. Aadress, millelt on võimalik saada lasti kohta käivat üksikasjalikku teavet / Address from which detailed information on the cargo may be obtained: ...........................................................

..............................................................................................................................................

Kuupäev / Date ..........................................            Allkiri / Signature ...................................

Teave ohtliku lasti kohta
Information on dangerous or polluting goods

Tanker / Tanker:  Nafta / Oil  Gaas / Gas  Kemikaal / Chemical

 Puistlast / Solid bulk cargo

 Ohtlik kaup pakitult / Dangerous goods
     in packaged form

Korrektne tehniline nimetus (ohtliku kauba õige nimetus) / Correct technical name (proper shipping name) UN number / UN No. IMDG, IBC, IGC, INF, BC koodeksi ohuklass (PG) / Code class (PG) Kogus, m3 või t / Quantity, m3 or t Asukoht / Location Kui ohtlik last on veoüksuses, mis ei ole tank, siis selle identifitseerimisnumber / If dangerous or polluting goods are being carried in cargo transport units other than tanks, the identification number thereof