Teksti suurus:

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 91, 1371

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 11.08.2005 nr 86

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80–102) art 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrust nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 109, 1749; 133, 2051) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulast jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT 2004, 24, 163; 34, 236)»;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad «toetuse taotlemise tähtaja esimene päev» sõnadega «toetuse taotlemise aasta 8. oktoobri» vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetust võib vastavalt arengukava punktile 9.5 taotleda füüsiline isik või juriidiline isik, kes peab loomakasvatusehitises õiguslikul alusel toetuse taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga kokku üle 10 loomühikule vastaval hulgal veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte (edaspidi põllumajandusloomad) või kelle seakarjas on toetuse taotlemise aasta 8. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena üle 10 loomühikule vastaval hulgal nuumsigu (edaspidi nuumsead) või üle 10 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi ja nuumsigu (edaspidi taotleja).»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõikes 1 nimetatud aasta keskmise nuumsigade hulga saamiseks jagatakse realiseeritud ning hukkunud nuumsigade arv läbi koefitsiendiga 2,4.»;

5) paragrahvi 3 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt: «Taotleja koostab iga sõnnikuhoidla kohta, mille kohta toetust taotletakse, lisas 1 toodud vormi kohase sõnnikuhoidmise korrastamise investeeringukava (edaspidi investeeringukava), milles kavandab kohustuseperioodi iga aasta kohta erineva § 2 lõigetes 2–5 nimetatud investeeringu (edaspidi kavandatud investeering).»;

6) paragrahvi 3 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Taotleja võtab kohustuse teha kavandatud investeering hiljemalt investeeringu kavandamisele järgneva aasta 4. novembriks ning täidab nimetatud kohustust alates toetuse esmakordse taotlemise aasta 5. novembrist kolme aasta jooksul (edaspidi kohustuseperiood).»;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

« (101) Kui ühe sõnnikuhoidla kohta taotlevad toetust kaks või enam taotlejat, peab lõikes 6 nimetatud investeeringukavast nähtuma, et kavandatud investeeringud ei kattu.»;

8) paragrahvi 3 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Toetust ei saa taotleda sõnnikuhoidla kohta, mille kohta on «Struktuuritoetuse seaduse» alusel kehtestatud korras tehtud taotluse rahuldamise või toetuse maksmise otsus.»;

9) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja võtab kohustuse pidada kohustuseperioodi kolmanda aasta 8. oktoobri seisuga § 3 lõikes 4 sätestatud nõuetele vastavaid põllumajandusloomi vähemalt 70 protsendi ulatuses toetuse esmakordse taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga § 3 lõikes 4 sätestatud nõuetele vastavate toetuse arvutamise aluseks olevate (edaspidi toetusaluste) põllumajandusloomade arvust.

(2) Taotleja võtab kohustuse pidada kohustuseperioodi kolmanda aasta 8. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena nuumsigu vähemalt 70 protsendi ulatuses toetuse esmakordse taotlemise aasta 8. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul peetud aasta keskmisest § 3 lõikes 4 sätestatud nõuetele vastavate toetusaluste nuumsigade arvust.»;

10) paragrahvi 5 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «Taotleja esitab» sõnadega «ajavahemikus 5.–30. septembrini»;

11) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) paragrahvi 3 lõikes 101 nimetatud juhul avalduse, millest nähtub isik, kes taotleb sama sõnnikuhoidla kohta § 2 lõigetes 2–5 nimetatud investeeringu tegemiseks toetust.»;

12) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui taotleja esitab toetuse esmakordsel taotlemisel nõutud dokumendid PRIA-le pärast lõikes 3 sätestatud tähtaega, jätab PRIA taotluse läbi vaatamata.»;

13) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Dokumentide esitamine kohustuseperioodi jooksul

(1) Toetuse esmakordsele taotlemisele järgneval kahel aastal esitab toetuse saaja § 5 lõikes 3 nimetatud tähtajal taotluse, lisas 5 toodud vormi kohase investeeringuaruande eelmise kohustuseperioodi aasta jooksul tehtud investeeringute kohta iga sõnnikuhoidla kohta, millega seotud loomakasvatusehitises peetavate loomade kohta toetust taotletakse ning iga sõnnikuhoidla kohta lisas 6 toodud vormi kohase investeeringuaruande lisa, millest nähtub, milliseid tegevusi investeeringu tegemiseks tehti, koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentide koopiatega.

(2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla:
1) «Ehitusseaduse» § 31 lõikes 2 nimetatud ehitustööde päevik;
2) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument;
3) projekteerimise puhul ehitusluba.

(3) Kohustuseperioodi lõpus esitab toetuse saaja § 5 lõikes 3 nimetatud tähtajal lisas 5 toodud investeeringuaruande ning iga sõnnikuhoidla kohta lisas 6 toodud vormi kohase investeeringuaruande lisa, millest nähtub, milliseid tegevusi kohustuseperioodi kolmandal aastal investeeringu tegemiseks tehti, koos lõikes 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavate dokumentide koopiatega.

(4) Kui toetuse saaja teeb kohustuseperioodi kolmele aastale kavandatud investeeringud lühema aja jooksul, esitab toetuse saaja lõikes 1 nimetatud dokumendid, millest nähtub, milliseid tegevusi investeeringu tegemiseks tehti, pärast kavandatud investeeringute lõpetamist § 5 lõikes 3 nimetatud tähtajal ning kohustuseperioodi lõpuni esitab ta lõikes 1 nimetatud taotluse § 5 lõikes 3 nimetatud tähtajal.»;

14) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud oluliseks muudatuseks ei loeta taotlusel märgitud põllumajandusloomade või nuumsigade arvu suurendamist, põllumajandusloomade § 3 lõikes 2 toodud kõrgema loomühiku määraga loomagruppi viimist või teisi muudatusi, mis suurendavad taotlejale määratavat toetust.»;

15) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohapealse kontrolli käigus kontrollitakse, kas vastava aasta investeering on tähtaegselt tehtud ning eelnevate aastate investeeringud lõpetatud.»;

16) paragrahvi 10 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui taotlejale on lõikes 3 nimetatud korras kohapealse kontrolli tegemisest ette teatatud, esitab taotleja kohapealse kontrolli käigus järelevalveametniku nõudmisel lõigetes 3 ja 6 nimetatud dokumendid ning § 6 lõikes 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendava dokumendi.»;

17) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «kuni 10% suurem» sõnadega «või loomakasvatusehitise kohta on nõuetekohaste põllumajandusloomade arvu vahe kuni 3 põllumajanduslooma»;

18) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu «kuni 20% suurem» sõnadega «või loomakasvatusehitise kohta on nõuetekohaste nuumsigade vahe kuni 10 nuumsiga»;

19) paragrahvi 11 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu «arvutatud toetust 20%» sõnadega «, välja arvatud § 11 lõikes 7 nimetatud juhul»;

20) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Kui taotlusel märgitud veiste arv loomakasvatusehitise kohta on nõuetele vastavate veiste arvust loomagrupiti suurem, kuid samas loomakasvatusehitises on kõrgema loomühikuga loomagruppi kuuluvaid nõuetele vastavaid veiseid, kelle kohta toetust ei ole taotletud, arvutab PRIA veiste arvu selliselt, et võtab arvesse ka eelnimetatud kõrgema loomühikuga loomagruppi kuuluvad veised.»;

21) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Toetuse vähendamine kohustuse täitmata jätmise korral

(1) Kui kohustuseperioodi teisel või kolmandal aastal tehakse kindlaks, et investeeringukavas kavandatud vastava aasta investeering ei ole tähtaegselt tehtud või eelnevate aastate investeeringud ei ole lõpetatud või ei ole esitatud § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavaid dokumente, vähendatakse vastavalt kohustuseperioodi teise või kolmanda aasta kohta makstavat toetussummat 20%.

(2) Kui kohustuseperioodi kolmandale aastale eelnenud 8. oktoobri seisuga on nõuetekohaste toetusaluste põllumajandusloomade või nuumsigade arv vähenenud kohustuseperioodi esimesele aastale eelnenud 8. oktoobri seisuga võrreldes rohkem kui 30%, kuid ei ületa 50%, vähendatakse kohustuseperioodi kolmanda aasta kohta makstavat toetussummat 20%.»;

22) paragrahvi 14 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu «taotlus rahuldamata» sõnadega «, välja arvatud § 11 lõikes 7 nimetatud juhul»;

23) paragrahvi 14 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna «nõuetekohaste» sõnaga «toetusaluste»;

24) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Kui sama sõnnikuhoidla kohta taotlevad toetust kaks või enam taotlejat ning taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et vastavalt investeeringukavale taotletakse toetust samade investeeringute kohta, jäetakse taotlused selle investeeringukava osas vastava aasta kohta rahuldamata ja eelmistel aastatel makstud toetus nõutakse tagasi.»;

25) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui toetuse saaja teeb kohustuseperioodi kolmele aastale kavandatud investeeringud kohutuseperioodi esimese aasta lõpuks ning kui kohustuseperioodi esimese ja teise aasta toetussumma ning kohustuseperioodi teise aasta kohta esitatud taotlusel märgitud nõuetekohaste põllumajandusloomade või nuumsigade arvu alusel kohustuseperioodi kolmandal aastal määratav toetussumma kokku ei ületa 391 165 krooni, määratakse koos kohustuseperioodi teise aasta toetusega ka kohustuseperioodi kolmanda aasta toetus taotleja esitatud avalduse alusel ning § 3 lõikes 9 nimetatud kohustus loetakse lõpetatuks. Avaldus esitatakse koos § 6 lõikes 1 nimetatud dokumentidega kohustuseperioodi teise aasta toetuse taotlemiseks sätestatud tähtajal.»;

26) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kohustuseperioodi jooksul võib toetuse saaja esitada PRIA-le kirjaliku avalduse kohustuse lõpetamise kohta, kui tagastab kogu temale makstud toetuse.»;

27) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõnad «taotluste vastuvõtmise tähtaja esimese päeva» sõnadega «toetuse taotlemise aasta 8. oktoobri»;

28) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Kohustuse ülevõtmine ja kohustuse üleandmine

(1) Kohustuse üleandmiseks ja ülevõtmiseks loetakse lisas 3 toodud kohustuse võtmise kinnitusel nende sõnnikuhoidlate üleandmist ja ülevõtmist, millega seotud loomakasvatusehitises peetavate põllumajandusloomade või nuumsigade kohta toetust taotletakse.

(2) Kohustuse ülevõtmisel vormistavad kohustuse üleandja ja kohustuse ülevõtja kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti, millest nähtub, milline sõnnikuhoidla üle võeti.

(3) Kui toetuse saaja annab kohustuseperioodi jooksul kogu oma põllumajandusettevõtte või selle osa üle teisele isikule, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ artiklit 36.

(4) Kohustuse ülevõtmisel loetakse esialgne kohustus ja ülevõetud kohustus, sealhulgas §-s 4 sätestatud põllumajanduslooma pidamise kohustus ülevõetud sõnnikuhoidlaga seotud loomade osas, üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse pikemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuse kestuseks üle võetud kohustuse kestus.

(5) Kohustuse ülevõtnud isik teavitab PRIA-t kohustuse ülevõtmisest § 5 lõikes 3 sätestatud tähtajal, esitades PRIA-le lõikes 2 nimetatud kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti, avalduse lisas 3 toodud kohustuse võtmise kinnituse muutmiseks koos § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidega ning avalduse kohustuse ülevõtja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui kohustuse ülevõtja andmed ei ole sellesse registrisse kantud.

(6) Kui taotleja teavitab kohustuse ülevõtmisest pärast § 5 lõikes 3 sätestatud tähtaega, võetakse see toetuse määramise otsuse tegemisel arvesse alates kohustuse ülevõtmise teatamisele järgnevast kohustuseperioodi aastast.»;

29) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetus nõutakse tagasi «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõigete 1 ja 11 alusel.»;

30) paragrahvi 20 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

31) määruse lisades asendatakse läbivalt sõnad «kohustuse number» sõnadega «taotluse number»;

32) määruse lisas 2 sõnastatakse tabeli 2 pealkiri järgmiselt:

«2. Sõnnikuhoidla (SH)1 tähis, liik ja sõnniku ning virtsa kogus»;

33) määruse lisa 2 normitehniline märkus 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7 V 24 – üle 24 kuu vanune veis; V 6…24 – 6–24 kuu vanune veis; V 6 – kuni 6 kuu vanune veis; L – lambad; K – kitsed; E/K – emised ja kuldid; N – nuumsead; H – hobused; KL – kodulinnud. Märkige reale sõnnikuhoidlaga seotud loomakasvatusehitises peetavate põllumajandusloomade liik ja arv (nt V 24 – 12, see tähendab 12 üle 24 kuu vanust veist)»;

34) määruse lisa 3 tabeli 3 «Taotleja kinnitus» punktid A, B ja C sõnastatakse järgmiselt:

«A. VÕTAN KOHUSTUSE täita sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamiseks vajalikke nõudeid alates toetuse esmakordse taotlemise aasta 5. novembrist KOLME AASTA JOOKSUL.

B. VÕTAN KOHUSTUSE teha investeeringukavas kavandatud investeeringud tähtajaks.

C. VÕTAN KOHUSTUSE kohustuseperioodi kolmanda aasta 8. oktoobri seisuga pidada määruses nimetatud nõuetele vastavaid põllumajandusloomi või nuumsigu vähemalt 70% ulatuses toetuse esmakordse taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga toetusaluste põllumajandusloomade või nuumsigade arvust.»;

35) määruse lisa 4 tabeli 2 «Andmed loomakasvatusehitise ja selles peetavate loomade kohta» rea 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Vähemalt 2 kuu vanused nuumsead (loomakasvatusehitises aasta keskmine karjas olnud nuumsigade arv toetuse taotlemise aasta 8. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul4)»;

36) määruse lisa 4 täiendatakse normitehnilise märkusega 4 järgmises sõnastuses:

«4 Aasta keskmise nuumsigade hulga arvutamiseks jagatakse realiseeritud ning hukkunud nuumsigade arv läbi koefitsiendiga 2,4»;

37) määrust täiendatakse lisaga 6 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse investeeringuaruande lisa investeeringu lõpetamise kohta» (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» muutmine
lisa 6
(Põllumajandusministri 11. augusti 2005. a määruse nr 86 sõnastuses)

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json