Teksti suurus:

Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 91, 1372

Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded

Vastu võetud 12.08.2005 nr 87

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 11 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded.

§ 2. Kahjustajavaba piirkonna ja piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded

(1) Taimetoodangu Inspektsioon tunnistab piirkonna kahjustajavabaks isiku taotluse alusel.

(2) Kahjustajavabaks piirkonnaks võib olla terve riik või osa riigist.

(3) Taotleda võib piirkonna tunnistamist kahjustajavabaks taimekahjustajast, mis on nimetatud «Taimekaitseseaduse» § 4 lõike 3 alusel kehtestatud ohtlike taimekahjustajate nimekirjas või mida sihtriigi nõuete kohaselt ei tohi esineda taimedel, taimsetel saadustel ja muudel objektidel nende ühendusevälisesse riiki toimetamise korral.

(4) Piirkonnas, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, ei esine lõikes 3 nimetatud taimekahjustajat seni teadaolevatel andmetel või on seal taimekahjustaja avastamise korral rakendatud tõrjeabinõusid, mille järel on piirkond tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

§ 3. Taotluse esitamine

(1) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamiseks esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile kirjalik taotlus, milles märgitakse:
1) taotluse esitaja nimi, elu- või asukoha aadress, äriregistri- või isikukood;
2) selle taimekahjustaja nimetus, millest kahjustajavabaks piirkonna tunnistamist taotletakse;
3) teave selle kohta, kas taotletakse terve riigi või selle osa kahjustajavabaks tunnistamist. Kui piirkonnaks, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, on osa riigist, märgitakse taotluses piirkonna pindala (km2), selle maakonna nimi või nende maakondade nimed, kus piirkond asub, ja piirkonna piiride kirjeldus;
4) piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise vajaduse põhjendus;
5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

(2) Kui piirkonnaks, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, on osa riigist, lisatakse taotlusele kaart, millel on märgitud piirkond, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse.

§ 4. Taotluse menetlemine

(1) Taimetoodangu Inspektsioon registreerib taotluse ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja piirkonna, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, vastavust kehtestatud nõuetele.

(2) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotluse menetlemise tähtaeg on kaks aastat alates taotluse registreerimise päevast.

(3) Taotluse menetlemise käigus kogub Taimetoodangu Inspektsioon erialakirjandusest, teadus- ja arendusasutustelt ning järelevalve tulemuste põhjal andmeid kahjustaja bioloogia ning Eestis ja teistes riikides kahjustaja esinemise ja leviku kohta.

(4) Taimetoodangu Inspektsioon teeb otsuse taotluses nimetatud piirkonnas taimekahjustaja mitteesinemise tuvastamiseks seireprogrammi läbiviimiseks, kui teadaolevatel andmetel taimekahjustaja Eestis esineb või on esinenud või kui on olemas oht, et taimekahjustaja Eestis levib ja kohastub.

(5) Taimetoodangu Inspektsioon võib taotluses esitatud kahjustajavaba piirkonna suurust ja piire muuta, kui on olemas oht, et taimekahjustaja levib taotluses esitatud piirkonda.

(6) Taimetoodangu Inspektsioon võib taotluse menetlemise tähtaega pikendada aasta võrra, kui seire tulemused on puudulikud või vastuolulised. Taotluse menetlemise tähtaja pikendamise korral teeb Taimetoodangu Inspektsioon taotlejale viivitamata kirjalikult posti teel teatavaks uue tähtaja ning näitab ära taotluse menetlemise tähtaja pikendamise põhjuse.

§ 5. Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamine

(1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb kogutud andmete analüüsi või seire tulemuste alusel piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse kahe aasta jooksul arvates taotluse registreerimisest.

(2) Juhul kui kahjustajavabaks piirkonnaks tunnistatakse osa riigist, märgitakse lõikes 1 nimetatud otsuses ka kahjustajavaba piirkonna piiride kirjeldus ning otsusele lisatakse kaart, millele on märgitud kahjustajavaba piirkond.

(3) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsus koos kaardiga avalikustatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

§ 6. Piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded

(1) Kahjustajavabas piirkonnas ei tohi esineda taimekahjustajat, millest piirkond on kahjustajavabaks tunnistatud.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon korraldab kahjustajavabas piirkonnas igal aastal seiret. Taimetoodangu Inspektsioon säilitab seire käigus kogutud andmeid paberkandjal 10 aasta ning elektrooniliselt vähemalt 20 aasta jooksul.

(3) Kahjustajavabasse piirkonda võib toimetada ja turustada taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mis pärinevad teisest kahjustajavabast piirkonnast või teise liikmesriigi kaitstavast piirkonnast või mis vastavad «Taimekaitseseaduse» § 6 lõike 4 alusel kehtestatud taimetervisenõuetele.

(4) Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mida toimetatakse ühest piirkonnast teise läbi kahjustajavaba piirkonna, ei pea vastama lõikes 3 kehtestatud nõuetele, kui kaubasaadetis läbib kahjustajavaba piirkonna suletult ja muutumatul kujul.

§ 7. Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamine

(1) Taimetoodangu Inspektsioon tunnistab piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsuse kehtetuks, kui seire ja järelevalve tulemused kinnitavad taimekahjustaja esinemist piirkonnas.

(2) Lõikes 1 nimetatud otsuse ärakiri või väljavõte otsusest saadetakse isikule, kelle taotluse alusel piirkond kahjustajavabaks tunnistati, otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel.

(3) Lõikes 1 nimetatud otsus avalikustatakse ka Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

§ 8. Kahjustajavabast piirkonnast teavitamine

Taimetoodangu Inspektsioon teavitab piirkonna kahjustajavabaks tunnistamisest või piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamisest ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json