Teksti suurus:

Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2007
Avaldamismärge:

Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine

Vastu võetud 22.03.2004 nr 81
RT I 2004, 15, 119
jõustumine 27.03.2004, rakendatakse alates 1.01.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
17.08.2004 nr 274 ( RT I 2004, 63, 444) 29.08.2004, rakendatakse alates 1.04.2004

18.03.2005 nr 57 (RT I 2005, 16, 94 ) 27.03.2005

11.08.2005 nr 209 (RT I 2005, 44, 368) 21.08.2005, rakendatakse alates 1.07.2005

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuste seaduse» (RT I 2003, 82, 552) §13 lõigete 2, 3 ja 4, § 14 lõike 2, § 17 lõike 1 ja § 30 lõike 5 alusel.

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega nimetatakse struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste ülesandeid täitvad riigiasutused ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning kinnitatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu.

2. peatükk
STRUKTUURIFONDIDE RAKENDUSASUTUSTE JA RAKENDUSÜKSUSTE NIMETAMINE

§2. Prioriteedi rakendusasutused

Prioriteedi rakendusasutused «Struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 2 tähenduses on:
1) Sotsiaalministeerium «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) prioriteedi 1 «Inimressursi arendamine» rakendajana;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arengukava prioriteedi 2 «Ettevõtluse konkurentsivõime» rakendajana;
3) Põllumajandusministeerium arengukava prioriteedi 3 «Põllumajandus, kalandus ja maaelu» rakendajana;
4) Rahandusministeerium arengukava prioriteedi 4 «Infrastruktuur ja kohalik areng» ning prioriteedi 5 «Tehniline abi» rakendajana.

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

§3. Meetme rakendusasutused

Meetme rakendusasutused «Struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 3 tähenduses on:
1) Haridus- ja Teadusministeerium arengukava meetmete 1.1 ja 4.3 rakendajana;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arengukava meetmete 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 ja 4.5 rakendajana;
3) Sotsiaalministeerium arengukava meetmete 1.3 ja 4.4 rakendajana;
4) Rahandusministeerium arengukava meetmete 5.1 ja 5.2 rakendajana;
5) Põllumajandusministeerium arengukava meetmete 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ja 3.12 rakendajana;
6) Siseministeerium arengukava meetme 4.6 rakendajana;
7) Keskkonnaministeerium arengukava meetme 4.2 rakendajana;
8) Riigikantselei arengukava meetme 1.4 rakendajana.

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

§4. Rakendusüksused

Rakendusüksused «Struktuuritoetuse seaduse» § 14 lõike 2 tähenduses on:
1) Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove arengukava meetmete 1.1 ja 4.3 rakendajana;
2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus arengukava meetmete 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja 4.6 rakendajana;
3) Tööturuamet arengukava meetme 1.3 rakendajana;
4) Riigikantselei arengukava meetme 1.4 rakendajana;
5) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet arengukava meetmete 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ja 3.12 rakendajana;
6) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus arengukava meetme 4.5 rakendajana;
7) Maanteeamet, Raudteeinspektsioon , Veeteede amet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam arengukava meetme 4.1 rakendajana;
8) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus arengukava meetme 4.2 rakendajana;
9) Sotsiaalministeerium arengukava meetme 4.4 rakendajana;
10) Rahandusministeerium arengukava meetmete 5.1 ja 5.2 rakendajana.

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

3. peatükk
ÜHTEKUULUVUSFONDI JA EUROOPA ÜHENDUSE ALGATUSE EQUAL RAKENDUSASUTUSTE JA RAKENDUSÜKSUSTE NIMETAMINE

§5. Ühtekuuluvusfondi rakendusasutused ja rakendusüksused

(1) Ühtekuuluvusfondi rakendusasutused «Struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 4 tähenduses on:
1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transpordi infrastruktuuriprojektide rakendajana;
2) Keskkonnaministeerium keskkonnaprojektide rakendajana.

(2) Ühtekuuluvusfondi rakendusüksused «Struktuuritoetuse seaduse» § 14 lõike 2 tähenduses on:
1) Maanteeamet, Raudteeinspektsioon , Veeteede Amet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam ning Rahandusministeerium transpordi infrastruktuuriprojektide rakendajana;
2) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprojektide rakendajana.

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

§6. Euroopa Ühenduse algatuse Equal rakendusasutus ja rakendusüksus

(1) [kehtetu - RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

(2) Euroopa Ühenduse algatuse Equal rakendusüksus «Struktuuritoetuse seaduse» § 30 lõike 5 tähenduses on Tööturuamet.

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

4. peatükk
RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE INVESTEERINGUTE MEETMETE LOETELU

§7. Riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmed

Riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmed «Struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõike 1 tähenduses on:
1) meetme 2.4 «Turismi arendamine» osa «Keskvalitsuse turismiinvesteeringu projektid»;
2) meede 4.1 «Transpordi-infrastruktuuri arendamine»;
3) meede 4.3 «Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri moderniseerimine»;
4) meede 4.4 «Haiglavõrgu reorganiseerimine»;
5) meede 4.5 «Infoühiskonna arendamine»;
6) meetme 4.6 «Kohalik sotsiaal-majanduslik areng» osa, mille raames toetatakse alljärgnevaid valdkondi: üldharidus ja tööturule orienteeritud sotsiaalne infrastruktuur, kohalik transpordi infrastruktuur, kohaliku omavalitsuse tehniline infrastruktuur;
7) meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» osa «Tööturuasutuste projektid».

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§8. Ülesannete täitjate määramine

(1) Paragrahvides 2 ja 3, § 5 lõikes 1 nimetatud rakendusasutuste juhid määravad kindlaks rakendusasutuse ülesandeid täitva struktuuriüksuse või vastutavad ametnikud, muutes vastavalt rakendusasutuse ja selle struktuuriüksuse põhimäärust.

(2) Kui rakendusüksuse ülesandeid täidab riigiasutus, määrab §-s 3, § 5 lõikes 1 nimetatud rakendusasutuse juht, kelle valitsemisalasse rakendusüksus kuulub, kindlaks rakendusüksuse ülesandeid täitvad struktuuriüksused või vastutavad ametnikud ning muudab rakendusüksuse ja selle vastavate struktuuriüksuste põhimäärusi.

(3) Kui rakendusüksuse ülesandeid täidab eraõiguslik juriidiline isik, määrab rakendusüksuse juht kindlaks rakendusüksuse ülesandeid täitvad struktuuriüksused või vastutavad töötajad.

(4) [kehtetu - RT I 2004, 63, 444 – jõust. 29.08.2004]

[RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

§9. [kehtetu - RT I 2005, 44, 368 – jõust. 21.08.2005]

§10. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2004. a.


/otsingu_soovitused.json