Teksti suurus:

Keskkriminaalpolitsei põhimääruse

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2006
Avaldamismärge:

Keskkriminaalpolitsei põhimääruse

Vastu võetud 14.11.2003 nr 93
RTL 2003, 118, 1903

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2003/113 (RTL 2003, 132, 2137) 01.01.2004

02.07.2004/41 (RTL 2004, 94, 1462) 18.07.2004

26.04.2005/44 (RTL 2005, 48, 675) 08.05.2005

03.08.2005/67 (RTL 2005, 89, 1330) 01.09.2005

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Keskkriminaalpolitsei staatus

(1) Keskkriminaalpolitsei on Politseiameti halduses olev valitsusasutus, mis üleriigilise spetsialiseeritud politseiasutusena kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab Keskkriminaalpolitsei riiki.

§2. Keskkriminaalpolitsei eelarve, pangaarve, pitsat ja sümboolika

(1) Keskkriminaalpolitseil on oma eelarve ja pangaarve. Keskkriminaalpolitsei kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) Keskkriminaalpolitseil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõna «Keskkriminaalpolitsei».

(3) Keskkriminaalpolitseil on oma nimetusega üld- ja kirjaplank. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksusel võib olla oma kirjaplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimäärusega.

(4) Keskkriminaalpolitseil võib olla oma embleem, mis registreeritakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Embleemi võib kasutada Keskkriminaalpolitsei külaliskaartidel ja muudel Keskkriminaalpolitsei trükistel või suveniiridel.

§3. Järelevalve Keskkriminaalpolitsei tegevuse üle

Keskkriminaalpolitsei on aruandekohustuslik Politseiameti ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

§4. Keskkriminaalpolitsei asukoht

Keskkriminaalpolitsei asub Tallinnas. Keskkriminaalpolitsei postiaadress on Tööstuse 52, 10416 Tallinn. Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuste, mis ei paikne Keskkriminaalpolitsei asukohas, postiaadressid tuuakse ära nende struktuuriüksuste põhimäärustes.

2. peatükk
KESKKRIMINAALPOLITSEI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§5. Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkond

(1) Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkond on jälitustegevus, kohtueelne uurimine ning nendega seonduva koostöö korraldamine käesolevas põhimääruses sätestatud juhtudel. Keskkriminaalpolitsei koordineerib kriminaalpolitseialast tegevust riigis ja kriminaalpolitsei rahvusvahelist koostööd.

(2) Keskkriminaalpolitsei menetlusalluvusse kuuluvad kuritegelike ühenduste tegevusega puutumuses olevad ja politseiprefektuuride teenistuspiirkondade ülest iseloomu omavad narko-, majandus-, või infotehnoloogiakuriteod, kui nad vajavad ulatuslikku rahvusvahelist koostööd või oma ühiskonnaohtlikkuse tõttu tsentraalset menetlemist.

[RTL 2004, 94, 1462 - jõust. 18.07.2004]

(3) Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo tegevusvaldkonnaks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine.

[RTL 2003, 132, 2137 - jõust. 01.01.2004]

(4) Keskkriminaalpolitsei on Europoli riiklik üksus ja Interpoli rahvuslik keskbüroo Eesti Vabariigis.

[RTL 2004, 94, 1462 - jõust. 18.07.2004]

§6. Keskkriminaalpolitsei ülesanded

(1) Keskkriminaalpolitsei ülesanded jälitustegevuse teostamisel on:
1) jälituse eri- ja erandtoimingute teostamine;
2) kriminaalmenetluse välise jälitustegevuse teostamine riigis;
3) osalemine rahvusvahelises jälitustegevuse alases koostöös;
4) kriminaalpolitseialase teabe kogumise, talletamise ja kasutamise korraldamine riigis.

(2) Keskkriminaalpolitsei ülesanded rahvusvahelise koostöö teostamisel on:
1) kriminaalpolitsei koostöö korraldamine Interpoli, Europoli ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide raames ja teistes riikides paiknevate politsei sideohvitseridega;
2) keskasutusena tegutsemine Eesti Vabariigis jõustunud ja kuritegevusega võitlemist reguleerivate rahvusvaheliste lepingute täitmisel kriminaalpolitseis;

3) õigusabipalvete täitmise korraldamine;

4) õigusabipalvete kiiretel juhtudel teistesse riikidesse edastamine;
5) piiriüleste kriminaalpolitseioperatsioonide korraldamine ja koordineerimine;
6) kriminaalteabe kogumine, talletamine ja edastamine piiriülese organiseeritud kuritegevuse kohta;
7) isikute ja varastatud esemete rahvusvahelise tagaotsimise korraldamine;
8) ööpäevase rahvusvahelise kommunikatsiooni tagamine.

[RTL 2004, 94, 1462 - jõust. 18.07.2004]

(3) Keskkriminaalpolitsei ülesanded kriminaalpolitseialase tegevuse koordineerimisel on:
1) politseiasutustele parima kriminaalmenetluspraktika küsimustes juhiste andmine;
2) politseipeadirektorile ettepanekute tegemine Politseiameti ja tema hallatavate asutuste uurimisalluvuse muutmiseks ning politseiasutuste vaheliste uurimisgruppide moodustamiseks;
3) jälitustegevuse erandtoimingute läbiviimise võimalikkuse üle otsustamine;
4) vajadusel politseiasutuste jälitustegevuse kontrollimine;
5) politsei üleriigilise jälitustegevuse arvestuse pidamine;
6) riigiasutustele avalduste ja märgukirjade lahendamiseks edastamine.

(5) Keskkriminaalpolitsei täidab muid talle seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega, siseministri määruste ja käskkirjadega ning politseipeadirektori käskkirjadega pandud ülesandeid.

3. peatükk
KESKKRIMINAALPOLITSEI JUHTIMINE

§7. Keskkriminaalpolitsei juht

Keskkriminaalpolitseid juhib politseipeadirektori asetäitja (edaspidi Keskkriminaalpolitsei juht), kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist politseipeadirektori ettepanekul siseminister.

§8. Keskkriminaalpolitsei juhi ülesanded

(1) Keskkriminaalpolitsei juht:
1) juhib struktuuriüksuste juhtide kaudu või vahetult Keskkriminaalpolitsei tööd;
2) vastutab Keskkriminaalpolitsei tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise ning tulemusliku toimimise eest ja annab tööst aru politseipeadirektorile;
3) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist Keskkriminaalpolitsei vanem- ja noorempolitseiametnikud ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud;
5) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei kõrgemate politseiametnike ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;
6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid Keskkriminaalpolitsei abiteenistujatega;
7) edutab tema poolt ametisse nimetatavaid politseiametnikke ja teisi teenistujaid, kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud alustel ja korras, teeb politseipeadirektorile esildisi autasustada oma alluvaid ning teisi isikuid;
8) esitab politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkonna korraldamiseks ja politseiprefektuuride kriminaalpolitseialase töö tõhustamiseks;
9) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid Keskkriminaalpolitsei eelarveprojekti kohta ja valvab eelarve täpse täitmise üle, vastutab eelarve otstarbeka kasutamise ja majandustegevuse eest ning dokumentatsiooni ja informatsiooni säilimise eest;
10) kinnitab Keskkriminaalpolitsei sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sise-eeskirjad, struktuuriüksuste põhimäärused ning ametnike ametijuhendid;
11) otsustab Keskkriminaalpolitsei valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel ning teostab oma pädevuse piires riigihankeid;
12) esindab Keskkriminaalpolitseid ja annab volitusi Keskkriminaalpolitsei esindamiseks;
13) moodustab Keskkriminaalpolitsei tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste ja kuritegude lahendamiseks töö- ning uurimisgruppe, kaasates neisse vajadusel teiste valitsusasutuste või teadusasutuste töötajaid ning muid isikuid;
14) annab seaduse, Vabariigi Valituse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja ning politseipeadirektori käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;
15) annab pädevuse piires teenistuslikes küsimustes suulisi ja kirjalikke korraldusi;
16) täidab muid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega või politseipeadirektori poolt talle pandud ülesandeid.

(2) Keskkriminaalpolitsei juhi äraolekul asendab teda Keskkriminaalpolitsei juhi määratud kõrgem politseiametnik. Asendamine vormistatakse politseipeadirektori käskkirjaga. Keskkriminaalpolitsei juhi lühiajalisel äraolekul, mitte üle seitsme ööpäeva, vormistatakse tema asendamine tema enda käskkirjaga, millest informeeritakse viivitamatult politseipeadirektorit. Käskkirja koopia edastatakse kohe Politseiametile.

4. peatükk
KESKKRIMINAALPOLITSEI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§9. Keskkriminaalpolitsei struktuur

Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksused on:
1) analüüsi- ja planeerimisbüroo;
2) menetlusosakond;
3) kriminaalteabe osakond;
4) operatiivosakond;

41) rahapesu andmebüroo;
5) personalibüroo;
6) asjaajamisbüroo;
7) rahandusbüroo;
8) majandusbüroo.

[RTL 2003, 132, 2137 - jõust. 01.01.2004]

§10. Struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Analüüsi- ja planeerimisbüroo põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei tegevuse analüütiline ning strateegilise planeerimise alane toetamine.

(2) Menetlusosakonna põhiülesanne on jälitustegevus, kohtueelne menetlus ning nendega seonduva koostöö korraldamine käesolevas põhimääruses sätestatud juhtudel.

(3) Kriminaalteabe osakonna põhiülesanne on koostöö piiriülese organiseeritud või muu tõsise kuritegevuse tõkestamiseks, samuti rahvusvahelise õigusabi osutamine kriminaalmenetluses. Kriminaalteabe osakond koordineerib ja korraldab kriminaalpolitsei rahvusvahelist koost��öd.

[RTL 2004, 94, 1462 - jõust. 18.07.2004]

(4) Operatiivosakonna põhiülesanne on politseioperatsioonide läbiviimine, kriminaalpolitsei tegevuse politseitaktikaline toetamine ning jälitustegevuse eri- ja erandtoimingute teostamine.

(41) Rahapesu andmebüroo põhiülesanne on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine vastavalt seaduses sätestatule, kogutud materjalide edastamine uurimisasutustele rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitleva kuriteo tunnuste ilmnemisel ning rahapesuga seonduvate väärtegude menetlemine.

(5) Personalibüroo põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei personalitöö ning koolitusküsimuste korraldamine.

(6) Asjaajamisbüroo põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei asjaajamise korraldamine.

(7) Rahandusbüroo põhiülesanne on Keskkriminaalpolitsei eelarve ning raamatupidamisega seotud asjade korraldamine.

(8) Majandusbüroo põhiülesanne on kõikide Keskkriminaalpolitsei majandustegevusega seotud asjade korraldamine.

(81) [Kehtetu - RTL 2005, 89, 1330 - jõust. 01.09.2005]

(9) Keskkriminaalpolitsei struktuuriüksuste täpsemad ülesanded, pädevus ning struktuuriüksuse juhi õigused ja kohustused kehtestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

(10) Struktuuriüksuse juht vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Tema pädevus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

[RTL 2003, 132, 2137 - jõust. 01.01.2004]

§101. Väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametikohad

(1) Keskkriminaalpolitsei struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ametikohad.

(2) Väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud alluvad vahetult Keskkriminaalpolitsei juhile.

[RTL 2005, 48, 675 - jõust. 08.05.2005]

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 31. jaanuaril 2001. a määrus nr 6 «Keskkriminaalpolitsei põhimääruse kinnitamine», (RTL 2001, 14, 189; 65, 894; 2002, 14, 176; 27, 377; 64, 971; 2003, 43, 629) tunnistatakse kehtetuks.

§12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

/otsingu_soovitused.json