Teksti suurus:

Tartu Kunstimuuseumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:

Tartu Kunstimuuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.05.1998 nr 16
RTL 1998, 204, 810
jõustumine 04.07.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2005RTL 2005, 91, 136926.08.2005

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 43 lõike 5 ja muuseumiseaduse (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6 lõike 1 alusel määran:1. Kinnitada Tartu Kunstimuuseumi põhimäärus (lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Kinnitatud
kultuuriministri 28. mai 1998. a määrusega nr 16Tartu Kunstimuuseumi põhimäärus

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Tartu Kunstimuuseum (edaspidi TKM) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. TKM on asutatud 1940. a eesti kaasaegse kunsti kogumiseks.

2. TKM juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

3. TKM-il on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja seda ümbritsevad sõnad «Tartu Kunstimuuseum», samuti eelarve ja pangaarved.

4. TKM asub Tartus. TKM-i postiaadress on Vallikraavi 14, EE2400 Tartu.

II. osa ÜLESANDED JA TEGEVUS 

5. TKM kogub, säilitab ja uurib eesti maa ja rahva ajalooga seotud kunsti ja seda kajastavat ainest ning korraldab selle üldsusele vahendamist hariduslikel, teaduslikel, meelelahutuslikel ja museoloogilistel eesmärkidel.

6. TKM:

1) kogub eesti kunstilugu käsitlevaid kultuuriväärtusi ja arhiivimaterjale;2) säilitab, konserveerib, restaureerib ja korraldab muuseumis arvelevõetud museaale ja arhiivimaterjale;3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele ekspositsioonide, avalike ürituste, loengute, trükiste jm teel;4) teeb erialast teaduslikku uurimistööd ja teeb uurimistulemused avalikkusele kättesaadavaks;5) võimaldab kasutada oma kogu ja seda kirjeldavat andmebaasi kõigil, kes seda vajavad;6) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist Eesti ja väljaspool Eestit asuvate teiste muuseumide, teadus- ja õppeasutuste, organisatsioonide ja isikutega;7) juhendab metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas ning on eksperdiks kunstiesemete ja -nähtuste hindamisel ja uurimisel;8) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.


[RTL 2005, 91, 1369 - jõust. 26.08.2005]
7. TKM komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

8. TKM-i eri liiki alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, millest museaalide mahakandmine ja üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

9. TKM koostab oma tegevusplaanid vastavalt temale pandud ülesannetele ja esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

10. TKM-il on õigus:

1) korraldada muuseumikogus säilitatavate museaalide reproduktsioonide, koopiate jms valmistamist, müüki ja oksjone;2) osutada oma põhitegevusega seotud muid tasulisi teenuseid, samuti kaubandus- ja toitlustusteenuseid.

III. osa JUHTIMINE 

11. TKM-i juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu kultuuriminister. Direktori ametikoha täitmiseks viiakse läbi konkurss.

12. Direktor:

1) juhib TKM-i tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab TKM-ile pandud ülesannete täitmise eest;2) vastutab TKM-i tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;3) kinnitab TKM-i struktuuriüksuste ametikohtade arvu ning põhimäärused;4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud TKM-i töötajatega, määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused ja palgad ning kinnitab ametijuhendid. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;5) esindab TKM-i ja volitab vajadusel teisi isikuid;6) sõlmib lepinguid ning sooritab muid tehinguid;7) käsutab kooskõlas õigusaktidega TKM-i valduses olevat riigivara ja TKM-i rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;8) avab pankades arveid, annab välja volikirju, annab käskkirju;9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest asjaajamiskorra, samuti muud TKM-i sisesed eeskirjad;10) kinnitab ostu-ekspertiisikomisjoni koosseisu ja otsused;11) kinnitab TKM-i osutatavate tasuliste teenuste hinnad, sealhulgas piletihinnad;12) hoiab TKM-i pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.13. Direktorit asendab tema äraolekul teadusdirektor, viimase äraolekul direktori poolt määratud struktuuriüksuse juht.
[RTL 2005, 91, 1369 - jõust. 26.08.2005]
14. Teadusdirektor:

1) koordineerib TKM-i teadustööd vastavate struktuuriüksuste kaudu;2) suunab TKM-i kogumis- ja ostupoliitikat;3) jagab TKM-i töötajatele teaduslike uurimistööde teemasid ja jälgib nende töö käiku;4) korraldab museoloogiliste ja teaduslike trükiste toimetamist;5) asendab direktorit tema äraolekul;6) täidab teisi direktorilt saadud ülesandeid.


[RTL 2005, 91, 1369 - jõust. 26.08.2005]
15. TKM-i teadusliku ja muu tegevusega seotud oluliste küsimuste läbiarutamiseks võib moodustada nõuandvaid kogusid, mille koosseisu kinnitab ja pädevuse määrab direktor.

IV. osa STRUKTUUR 

16. TKM jaguneb järgmisteks struktuuriüksusteks:

1) kogude osakond, mille koosseisu kuuluvad esemekogud, teaduslik arhiiv ja restaureerimislaborid. Kogude osakonna põhiülesanded on kogude täiendamine, säilitamine ja museaalide üle arvestuse pidamine, museoloogilise hoiu, konserveerimise ja restaureerimise nõustamine. Kogude osakonda juhib peavarahoidja;2) näitustemaja, mille põhiülesanded on näituste üldstrateegia ettevalmistamine, näituste ja muuseumi teiste avalike ürituste korraldamine, nende tutvustamine ja propageerimine avalikkusele. Näitustemaja koosseisu kuulub hariduskeskus, mille ülesanne on loengute, ekskursioonide ja teiste pedagoogiliste ürituste organiseerimine ning õppematerjalide ettevalmistamine. Näitustemaja juhib näitustemaja juhataja;3) majandusosakond, mille põhiülesanded on TKM-i varustamine ja kommunikatsioonide tagamine, ehitus-, remondi- ja hooldustööde korraldamine, ruumide, territooriumi ja autode korrashoid, valve korraldamine. Majandusosakonda juhib majandusjuhataja;4) raamatupidamine ja kantselei, mille põhiülesanded on raamatupidamise-, personali- ja asjaajamistöö korraldamine ning asjaajamisarhiivi pidamine.


[RTL 2005, 91, 1369 - jõust. 26.08.2005]

V. osa VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

17. TKM-i valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras.

18. TKM-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest. TKM-i eelarve kinnitamine ja rahaliste vahendite kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

19. TKM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

20. TKM esitab ülevaateid oma tegevusest Kultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

21. TKM-i tegevust revideerivad Kultuuriministeerium ja Riigikontroll.

VI. osa ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

22. TKM-i tegevus korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

/otsingu_soovitused.json