Teksti suurus:

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 93, 1404

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 24.08.2005 nr 30

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 «Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 2 kuni 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, Sihtasutuse Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Interneti kodulehekülgedel.

(3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes valdkondades:
1) matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia;
2) bioloogia, keskkonna- ja arstiteadused;
3) inseneri-, majandus- ja põllumajandusteadused;
4) sotsiaalteadused;
5) humanitaarteadused.

(4) Konkurss kuulutatakse välja järgmistel astmetel:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane Haridus- ja Teadusministeeriumile konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud köidetud ja nõuetekohaselt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta (edaspidi teadustöö). Konkursitööd esitatakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt konkursiteates näidatud aadressil.»;

3) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Teadustöid koos kõigi nõutavate dokumentidega võetakse Sihtasutuses Archimedes vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini (kaasa arvatud). Enne tähtaja möödumist postitatud teadustöö loetakse tähtaegselt esitatuks.»;

4) paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, Sihtasutuse Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajast 13-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.»;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) hindab eraldi igal õppeastmel ja valdkonnal konkursile esitatud teadustöid, selgitades välja igas neist kolm parimat tööd;»;

6) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) otsustada, millisesse konkursi valdkonda ja õppeastmele esitatud teadustöö kuulub;»;

7) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) vastava tasemega teadustööde puudumisel teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jätta vastavas konkursi valdkonnas ja vastavas õppeastmes osa auhindu välja andmata;
5) võrdse tasemega teadustööde puhul teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda vastavas konkursi valdkonnas ja vastavas õppeastmes auhind kõikidele võrdse tasemega teadustöödele;»;

8) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Auhinnad antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Archimedes korraldatud pidulikul konverentsil. Auhinnatud teadustöid säilitatakse Eesti Rahvusraamatukogus.»

Minister Mailis REPS

Kantsler Jaan KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json