Teksti suurus:

Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2006
Avaldamismärge:

Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1
[RTL 2005, 92, 1387 - jõust. 28.08.2005]

Vastu võetud 27.03.2001 nr 28
RTL 2001, 45, 639
jõustumine 12.04.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

14.05.2004 nr 133 (RTL 2004, 65, 1089) 29.05.2004

18.08.2005 nr 94 (RTL 2005, 92, 1387) 28.08.2005

 

Määrus kehtestatakse « Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 13 lõike 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Määrus kehtestab nõuded teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk) tehnoseisundi kontrollimisele.

(2) Määrus on kohustuslik kõigile Eesti territooriumil teel liiklevat sõidukit omavaile ja valdavaile füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

(3) Sõiduki tehnoseisundi kontrollimist teostavad «Liiklusseaduse» paragrahvi 46 lõikes 1 nimetatud liiklusjärelevalvet teostavad isikud (edaspidi kontrollijad).

[RTL 2005, 92, 1387 - jõust. 28.08.2005] 

§2. Sõiduki tehnoseisundi kontrollimine

(1) Sõiduki kontrollimise peab läbi viima kohas ja viisil, mis ei häiri liiklust ega loo ohtu teistele liiklejatele. Kontrollimine peab olema võimalikult lühiajaline. Kontrollimise käigus peab esmajärjekorras pöörama tähelepanu sellistele puudustele ja riketele, mille olemasolu korral on sõiduki edasine liiklemine ohtlik.

(2) Kontrollimine teostatakse vastavalt lisas 1 või 2 toodud kontrollkaartide vormidele, sõltuvalt sõiduki kategooriast. Kontrollija võib piirduda kontrollkaardi vormidele kantud üksikute osade ja sõlmede võimalike vigade ning puuduste kontrollimisega.

(3) Kontrollija peab andma sõidukijuhile võimaluse kontrollimisel avastatud rikke või puuduse kõrvaldamiseks kohapeal või juhatama ta lähimasse remondikohta. Kui rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata, peab kontrollija:
1) ohtliku vea korral (OV), mis on toodud lisas 2, suunama Eesti riiklikku liiklusregistrisse (edaspidi liiklusregister ) kantud sõiduki erakorralisele tehnoülevaatusele;
2) eriti ohtliku vea korral (EOV), mis on toodud lisas 2, keelustama sõiduki omal jõul liikumise.

(4) Ohtliku veaga sõiduki puhul peab kontrollija tegema liiklusregistrisse kantud sõiduki registreerimistunnistuse osasse «Tehnoülevaatused» sissekande «Erakorraline» koos kontrollija allkirja, nime ja kontrollimise kuupäeva äramärkimisega ning väljastama juhile vastava kontrollkaardi.

(5) Pärast ohtliku vea kõrvaldamist tuleb liiklusregistrisse kantud sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele. Sõiduki kasutamine liikluses ilma erakorralist tehnoülevaatust läbimata on keelatud ja võrdsustatakse tehnoülevaatust mitteläbinud sõidukiga. Erandina võib sellises tehnoseisundis oleva sõidukiga sõita rikete kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- või remondikohani ning pärast vea kõrvaldamist mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema vastav kontrollkaart.

(6) Eriti ohtliku veaga sõiduki puhul peab kontrollija tegema liiklusregistrisse kantud sõiduki registreerimistunnistuse osasse «Tehnoülevaatused» sissekande «Liiklemise keeld» koos kontrollija allkirja, nime ja kontrollimise kuupäeva äramärkimisega ning väljastama juhile vastava kontrollkaardi.

(7) Eriti ohtliku vea tõttu omal jõul liiklemiseks keelatud sõidukit võib olenevalt vea iseloomust edasi toimetada garažeerimis- või remondikohani vaid teisel sõidukil või puksiiris. Pärast vea kõrvaldamist tuleb liiklusregistrisse kantud sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema vastav kontrollkaart.

(8) Lisas 2 mittemääratletud liiklust ohustava vea avastamise korral peab kontrollija, lähtudes vea ohtlikkusest, keelama edasise sõidu või suunama liiklusregistrisse kantud sõiduki erakorralisele tehnoülevaatusele, toimides vastavalt § 2 lõigetes 4 ja 6 toodud nõuetele.

[RTL 2005, 92, 1387 - jõust. 28.08.2005] 

§3. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 27. mai 1996. a määrus nr 26 «Liikluses osaleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskirja ja sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtestamine» (RTL 1996, 84, 485) tunnistatakse kehtetuks.

1 Euroopa Nõukogu Direktiivid 96/96/EÜ (EÜT L 46, 17.2.1996, lk 1), 99/52/EÜ (EÜT L 142, 5.6.1999, lk 26) ja 2000/30/EÜ (EÜT L 203, 10. 8. 2000, lk 1)

2001/9/EÜ (EÜT L 48, 17.2.2001, lk 18), 2001/11/EÜ (EÜT L 48, 17.2.2001, lk 20), 2003/26/EÜ (ELT L 90, 8.4.2003, lk 37), 2003/27/EÜ (ELT L 90, 8.4.2003, lk 41).

[RTL 2004, 65, 1089 - jõust. 29.05.2004]

 

Lisa 1
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 28
«Teel liikleva sõiduki
tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

TEEL LIIKLEVA KOMMERTSSÕIDUKI TEHNOSEISUNDI KONTROLLKAART SÕITJATE-/VEOSEVEOL

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile (EÜ) nr 2000/30 ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta (ELT L 203, 10.08.2000, lk 1–8).

[RTL 2005, 92, 1387 - jõust. 28.08.2005]

Lisa 2
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 28
«Teel liikleva sõiduki
tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

TEEL LIIKLEVA SÕIDUKI TEHNOSEISUNDI KONTROLLKAART

1 «esitada erakorralisele ülevaatusele » – sõidukil on kas või üks ohtlik viga (OV). Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita vigade kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- või remondikohani. Pärast vigade kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema käesolev kontrollkaart.
2 «liiklemise keeld» – sõidukil on kas või üks eriti ohtlik viga (EOV). Kuni vigade kõrvaldamiseni võib sellises tehnoseisundis sõidukit edasi toimetada vaid teisel sõidukil või puksiiris. Pärast rikete kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema käesolev kontrollkaart.

[RTL 2005, 92, 1387 - jõust. 28.08.2005]

/otsingu_soovitused.json