Teksti suurus:

Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2013
Avaldamismärge:RT I 2005, 46, 384

Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm

Vastu võetud 29.08.2005 nr 225

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vormi, et tagada väikelaevajuhtide väljaõpe ja ohutu veeliiklus.

2. peatükk NÕUDED VÄIKELAEVAJUHI TEOREETILISTELE TEADMISTELE JA PRAKTILISTELE OSKUSTELE 

§ 2.  Nõuded terminoloogia- ja merepraktikaalastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma:
  1) väikelaeva ehitust ja väikelaeva osade nimetusi;
  2) mootoritüüpe;
  3) käituritüüpe, sealhulgas purjesid;
  4) erinevast materjalist otste omadusi ja peamiste sõlmede kasutamist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud väikelaevajuht peab oskama teha ja kasutada peamisi sõlmi.

§ 3.  Nõuded püstuvusalastele teadmistele

  Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma:
  1) väikelaeva püstuvuse ja uppumatuse aluseid;
  2) väikelaeva mereomadusi ja trimmi.

§ 4.  Nõuded meresõiduohutusalastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) merel kokkupõrke vältimise reegleid (COLREG) ja Euroopa sisevetel liiklemise koodeksi (CEVNI) väikelaevu puudutavaid sätteid;
  2) kehtivaid meresõiduohutusalaseid ja sisevetealaseid õigusakte;
  3) tulekustutusvahendeid ja tuleohutusnõudeid väikelaevas;
  4) hädasignaale ja nende kasutamise korda;
  5) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamaid ühelipulisi signaale;
  6) päästevarustust;
  7) enesepääste ja inimese veest päästmise võtteid (faktorid, mis suurendavad pääsemise võimalust, hüpotermia, põletused, dehüdratsioon, abi kutsumine).

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab oskama:
  1) merel tegutseda erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke vältimise reeglitele, laevatatavatel sisevetel vastavalt laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale ja Euroopa sisevetel liiklemise koodeksile;
  2) kasutada pääste- ja tulekustutusvahendeid;
  3) anda esmaabi ja elustada kannatanut.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma ja oskama lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud:
  1) lõike 1 punktis 1 nimetatud, merel kokkupõrke vältimise reeglid (COLREG);
  2) lõike 1 punktis 2 nimetatud, kehtivad meresõiduohutusalased õigusaktid;
  3) lõike 2 punktis 1 nimetatud tegutsemine merel erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke vältimise reeglitele.

§ 5.  Nõuded meteoroloogiaalastele teadmistele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) mereilmateate ja sisevete ilmateate saamise võimalusi;
  2) kohalikke märke ilma ennustamiseks;
  3) kuidas toimida erinevates ilmaoludes.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma lõikes 1 sätestatut, välja arvatud punktis 1 nimetatud mereilmateate saamise võimalused.

§ 6.  Nõuded navigatsioonialastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) kuidas määrata ja parandada kurssi ning arvestada läbitud teekonda;
  2) kuidas määrata esemete nähtavuskaugust;
  3) kuidas määrata väikelaeva kiirust;
  4) asukoha määramise erinevaid navigatsiooni viise;
  5) kuidas kasutada orienteerumiseks toodreid, poisid ja kaldamärke ning tulede nähtavuskaugust;
  6) poide ja kaldamärkide tulede iseloome;
  7) kuidas kasutada mere- ja järvekaarte, jõeatlast ja käsiraamatuid navigatsiooni- ja lootsindusalase info saamiseks.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab oskama:
  1) lugeda kaarti ja teha kaarditööd (kanda kaardile kursse ja vahemaid);
  2) määrata väikelaeva asukohta visuaalsete ja elektroonsete meetoditega;
  3) määrata väikelaeva kurssi ja kiirust, kasutades erinevaid tehnilisi vahendeid;
  4) kasutada tulede raamatut, eristada meremärkide tulede iseloomu, leida tulede nähtavuskaugust, lugeda kaldamärke.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab teadma ja oskama lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud lõike 1 punktis 7 nimetatud merekaartide kasutamine.

§ 7.  Nõuded teadmistele ja oskustele väikelaeva käsitsemisel

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma:
  1) väikelaeva juhtimise iseärasusi sõltuvalt vee sügavusest, laevatee laiusest, tuulest, lainetusest ja voolust;
  2) ohutusnõudeid sõidul, ankrul, manööverdamisel ja sadamas;
  3) kuidas pääseda madalikult, likvideerida lekki ja pukseerida teist väikelaeva;
  4) kuidas väikelaevaga silduda ja lahkuda, ankrusse jääda ja ankrust lahkuda.

  (2) Lõikes 1 nimetatud väikelaevajuht peab oskama:
  1) juhtida väikelaeva erineva tuule ja lainetusega ning arvestada voolu mõju juhitavusele;
  2) jääda ankrusse, poile, tulla kai äärde või teise laeva pardasse, sealt lahkuda;
  3) pukseerida teist väikelaeva;
  4) teostada manöövrit «mees üle parda».

§ 8.  Nõuded merepääste ja -otsingutealastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma, kuidas tegutseda otsingu- ja päästeoperatsiooni teostamisel ning kuidas ja kellele teatada õnnetusjuhtumist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud väikelaevajuht peab oskama eristada ja kasutada rahvusvahelisi hädasignaale.

§ 9.  Nõuded teadmistele keskkonnareostuse vältimiseks

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) kuidas vältida keskkonnareostust merel, siseveekogul ja sadamas;
  2) kuidas ja kellele teatada avastatud reostusest või reostusjuhtumist.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma lõikes 1 sätestatut, välja arvatud punktis 1 nimetatud keskkonnareostuse vältimine merel.

3. peatükk VÄIKELAEVAJUHI VÄLJAÕPE JA VÄIKELAEVAJUHI TUNNISTUS 

§ 10.  Väikelaevajuhi väljaõpe

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused, võib omandada Veeteede Ameti poolt tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.

  (2) Väikelaevajuhi ettevalmistus peab hõlmama 2. peatükis nimetatut.

§ 11.  Väikelaevajuhi eksam

  (1) Väikelaevajuhi eksam koosneb teooria- ja praktikaeksamist.

  (2) Praktikaeksam sooritatakse osaliselt või täielikult väikelaeval või sertifitseeritud ja Veeteede Ameti poolt heakskiidetud simulaatoril. Praktikaeksami sooritamise väikelaeval või simulaatoril otsustab §-s 12 sätestatud komisjon.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade «meri ja siseveed» saamiseks täiendavalt teadma:
  1) merel kokkupõrke vältimise reegleid (COLREG);
  2) meresõiduohutusalaseid õigusakte;
  3) mereilmateate saamise võimalusi;
  4) merekaartide kasutamist;
  5) keskkonnareostuse vältimist merel.

  (4) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade «meri ja siseveed» saamiseks täiendavalt oskama merel tegutseda erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke vältimise reeglitele.

  (5) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade «meri ja siseveed» saamiseks sooritama edukalt teooria- ja praktikaeksami lõigetes 3 ja 4 nimetatud teadmiste ja oskuste osas.

  (6) Korduseksameid teooria ja praktika osas võib sooritada mitte varem kui ühe kuu möödumisel ebaõnnestunult sooritatud eksamist.

§ 12.  Väikelaevajuhi eksami komisjon

  (1) Väikelaevajuhi teooria- ja praktikaeksami vastuvõtmiseks moodustab kursusi korraldav isik eksamikomisjoni, kooskõlastades selle koosseisu Veeteede Ametiga.

  (2) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama Veeteede Ametit kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil või elektronposti teel kursuste ja eksamite toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva enne nende algust.

  (3) Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teadmised ja oskused iseseisvalt omandanud isik sooritab Veeteede Ametile esitatud taotluse alusel teooria- ja praktikaeksami kursusi korraldava isiku moodustatud eksamikomisjoni juures.

  (4) Eksamikomisjon peab koosnema komisjoni esimehest ja vähemalt kahest liikmest. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluv isik peab omama väikelaevajuhi tunnistust, laevajuhi meresõidudiplomit või kutsetunnistust või siseveelaeva laevajuhi diplomit.

  (5) Eksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on komisjoni esimees ja vähemalt kaks komisjoni liiget.

  (6) Eksamikomisjon vormistab eksamiprotokolli. Eksamiprotokollile kirjutavad alla eksamikomisjoni esimees ja kohal viibinud eksamikomisjoni liikmed.

  (7) Eksamiprotokolli ühe eksemplari edastab kursusi korraldav isik Veeteede Ametile ja teise eksemplari Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele (edaspidi ARK) hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami toimumisest.

§ 13.  Väikelaevajuhi tunnistus

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse vorm on toodud määruse lisas.

  (2) Väikelaevajuhi tunnistus mõõtmetega 53,98×85,6 mm trükitakse turvaelementidega varustatud blanketile ja lamineeritakse.

§ 14.  Väikelaevajuhi tunnistuse väljastamine

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse väljastab ARK taotleja avalduse, kehtiva tervisetõendi ja eksamiprotokolli alusel.

  (2) Avalduse saab esitada alates viiendast tööpäevast pärast väikelaevajuhi eksami edukalt sooritamist.

  (3) Väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks esitab laevajuhi meresõidudiplomit või kutsetunnistust või siseveelaeva laevajuhi diplomit omav isik Veeteede Ametile avalduse, laevajuhi meresõidudiplomi või kutsetunnistuse või siseveelaeva laevajuhi diplomi koopia ja ARKile kehtiva tervisetõendi. Kooskõlastatud avalduse ja diplomi koopia edastab Veeteede Amet ARKile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. ARKile saab nimetatud isik kehtiva tervisetõendi esitada viie tööpäeva möödumisel avalduse esitamisest Veeteede Ametile.

  (4) Kui väikelaevajuhi tunnistuse taotleja ei ole 12 kuu jooksul pärast väikelaevajuhi eksami edukalt sooritamist väikelaevajuhi tunnistust välja võtnud, tuleb isikul uuesti edukalt sooritada väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks nõutav teooria- ja praktikaeksam üldistel alustel.

  (5) Väikelaevajuhi tunnistus kehtib 10 aastat.

  (6) Väikelaevajuhi tunnistus vahetatakse taotleja avalduse ja kehtiva tervisetõendi alusel väikelaevajuhi tunnistuse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda väikelaevajuhi tunnistuse omanikku.

  (7) Väikelaevajuhi tunnistuse duplikaadi väljastab ARK taotleja avalduse ja eksamiprotokolli või Veeteede Ameti või ARKi arhiivis olevate muude väikelaevajuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide ning kehtiva tervisetõendi alusel. Duplikaat väljastatakse Eestis väljaantud väikelaevajuhi tunnistuse kaotuse, varguse või hävimise korral sama kehtivusajani, mis oli märgitud kaotatud, varastatud või hävinud väikelaevajuhi tunnistusel, välja arvatud juhul, kui kehtivuse lõppemiseni on jäänud vähem kui 12 kuud – sellisel juhul väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus kehtivusega 10 aastat. Kirjaliku teate saamisest arvates tunnistatakse väljaantud kehtiva tähtajaga väikelaevajuhi tunnistus kehtetuks.

  (8) Väikelaevajuhi tunnistuse saab taotleja ARKi büroost kätte kümne tööpäeva jooksul, alates avalduse või lõikes 3 nimetatud juhul kehtiva tervisetõendi esitamisele järgnevast päevast.

§ 15.  Välisriigis sooritatud väikelaevajuhi väljaõpe või välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistus

  Välisriigis väljaantud, väikelaevajuhi väljaõpet tõendava dokumendi alusel ei väljastata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistust ja välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistust ei vahetata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistuse vastu.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Väikelaevajuhi eksami sooritamine käesoleva määrusega sätestatud mahus

  Isikutel, kes on väikelaevajuhi teoreetilised teadmised ja praktilised oskused omandanud käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud nõuetes sätestatud mahus, kuid ei ole enne käesoleva määruse jõustumist sooritanud teooria- või praktikaeksamit, on õigus sooritada teooria- või praktikaeksam käesoleva määrusega väikelaevajuhi teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele sätestatud mahus.

§ 17.  Paragrahvi 14 lõike 4 kohaldamine

  Paragrahvi 14 lõikes 4 nimetatud korda kohaldatakse isikute suhtes, kes sooritavad väikelaevajuhi eksami alates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 18.  Varem väljaantud väikelaevajuhi tunnistuse kehtivus

  (1) Enne 12. aprilli 1999. a väljastatud väikelaevajuhi tunnistus kehtib koos sellel sätestatud piirangutega kuni 31. detsembrini 2006. a.

  (2) Alates 12. aprillist 1999. a kuni 1. juulini 2005. a Veeteede Ameti poolt väljaantud väikelaevajuhi tunnistus jääb kehtima koos sellel sätestatud piirangutega.

§ 19.  Enne 1. juulit 2005. a väljavõtmata tunnistuse väljastamine ja väljavõetud tunnistuse ümbervahetamine

  (1) Isikul, kes on alates 1. jaanuarist 1999. a kuni 1. juulini 2005. a sooritanud edukalt väikelaevajuhi eksami, kuid ei ole väikelaevajuhi tunnistust välja võtnud, on õigus esitada avaldus väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks kuni 31. detsembrini 2006. a.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isikule väljastatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil väikelaevajuhi tunnistus järgmiselt:
  1) väikelaevajuhi eksami sooritanule, kelle lubatud sõidupiirkonnad olid meri ja laevatatavad siseveed või meri ja siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  2) väikelaevajuhi eksami sooritanule, kelle lubatud sõidupiirkond oli meri, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  3) väikelaevajuhi eksami sooritanule, kelle lubatud sõidupiirkond oli laevatatavad siseveed või siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkonnaga siseveed.

  (3) Paragrahvis 18 nimetatud tunnistuse asemel väljastatakse tunnistuse omaniku avalduse alusel käesoleva määruse lisas toodud vormil väikelaevajuhi tunnistus järgmiselt:
  1) väikelaevajuhile, kelle lubatud sõidupiirkonnad olid meri ja laevatatavad siseveed või meri ja siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  2) väikelaevajuhile, kelle lubatud sõidupiirkond oli meri, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  3) väikelaevajuhile, kelle lubatud sõidupiirkond oli laevatatavad siseveed või siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkonnaga siseveed.

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määrus nr 290 «Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm» (RT I 2004, 67, 462) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus ANSIP
Peaminister

Aivar SÕERD
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Marten KOKK
Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json