Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2006
Avaldamismärge:

Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2001 nr 29
RTL 2001, 78, 1059
jõustumine 01.07.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.01.2002/8 (RTL 2002, 11, 109 ) 24.01.2002.

27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39) 09.01.2003.

12.03.2003/21 (RTL 2003, 38, 552) 27.03.2003 

13.12.04/63 (RTL 2004, 156, 2354) 01.01.2005

12.08.05/26 (RTL 2005, 91, 1363 ) 26.08.2005 

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 43 lõigete 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga ».

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§1. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo moodustamine

 (1) Moodustada Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo.

(2) Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo (edaspidi büroo) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis teenindab Haridus- ja Teadusministeeriumi selle hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ning rakenduskõrgkoolide juhtimise küsimustes.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

§2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab büroo riiki.

§3. Pitsat, eelarve

(1) Bürool on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve.

(2) Büroo kulud kaetakse riigieelarvest. Büroo eelarve kinnitab haridus- ja teadusminister.

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

§4. Aruandekohustuslikkus

Büroo on aruandekohustuslik haridus- ja teadusministri ees, kes suunab tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

§5. Asukoht

Büroo asub Tallinnas.

2. peatükk

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI KOOLIVÕRGU BÜROO EESMÄRGID JA ÜLESANDED

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

§6. Eesmärk

Büroo eesmärk on tagada Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ning rakenduskõrgkoolide (edaspidi õppeasutused) otstarbekas ja efektiivne juhtimine.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

§7. Põhiülesanne

Büroo põhiülesanne on teenindada Haridus- ja Teadusministeeriumi õppeasutuste eesmärgipäraseks ja efektiivseks juhtimiseks vajalike tugiteenuste süsteemi loomisel ning õppeasutuste tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ja analüüsimisel.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

 

[Paragrahvi 8 sõnastus kuni 31.12.2005]

§8. Ülesanded

Büroo põhiülesandest tulenevalt on bürool järgmised ülesanded:

1) kavandab ümberkorraldused õppeasutuste võrgus ja korraldab nende läbiviimise;

2) hindab ning analüüsib õppeasutuste tegevust ja juhtimist ning esitab õppeasutustele ettepanekuid nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

3) hindab ning analüüsib õppeasutuste arengukavasid ning esitab õppeasutustele ettepanekuid arengukavade täiendamiseks ja/või muutmiseks;

4) rakendab ning arendab õppeasutuste finantseerimisnorme ja -standardeid;

5) hindab ja analüüsib õppeasutuste eelarvelist finantseerimist ning esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid nende eelarveliseks finantseerimiseks;

6) hindab ja analüüsib õppeasutuste infrastruktuuri investeeringute vajadust ning esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid õppeasutuste infrastruktuuri investeeringute kavandamiseks;

7) kehtetu

8) jälgib õppeasutuste eelarvete täitmist, hindab ja analüüsib eelarvevahendite sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist ning teeb õppeasutustele ettepanekuid eelarvevahendite kasutamiseks;

9) hindab kutseõppeasutuste õppekeskkonda ja koolitusvõimalusi ning kavandab riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade jaotuse kutseõppeasutuste vahel;

10) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate rakenduskõrgkoolide nõunike kogude ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste nõukogude kinnitamiseks;

11) koordineerib õppeasutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseauditi läbiviimist;

12) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid õppeasutuste moodustamiseks, ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks;

13) esitab haridus- ja teadusministrile ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate rakenduskõrgkoolide rektoritega ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste direktoritega (edaspidi õppeasutuste juhid ) töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks ning peab õppeasutuste juhtide kohta personaliarvestust;

14) esitab haridus- ja teadusministrile ettepanekuid õppeasutuste juhtidele distsiplinaarkaristuse määramiseks.

15) korraldab vastava kokkuleppe alusel õppeasutusega (edaspidi teenindatav asutus) õppeasutuse raamatupidamise arvestust ja aruandlust ning nõustab õppeasutusi raamatupidamise küsimustes;

16) korraldab büroo ning õppeasutuste valduses oleva riigivara sihipärast, efektiivset ning säästlikku haldamist, riigivara arendamist ning selle üle arvestuse pidamist;

17) teavitab Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetuste kasutamise võimalustest «Eesti riiklikus arengukavas Euroopa Liidu Struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ning nõustab projektitaotlejaid;

 18) koordineerib ja korraldab munitsipaalkoolide õpilaskodude projekti rakendamist;

19) koordineerib üld- ja kutsehariduse korraldamist vanglates.

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

[RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

 [Paragrahvi 8 sõnastus alates 1.01.2006]

§8. Ülesanded

Büroo põhiülesandest tulenevalt on bürool järgmised ülesanded:

1) kavandab ümberkorraldused õppeasutuste võrgus ja korraldab nende läbiviimise;

2) hindab ning analüüsib õppeasutuste tegevust ja juhtimist ning esitab õppeasutustele ettepanekuid nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

3) hindab ning analüüsib õppeasutuste arengukavasid ning esitab õppeasutustele ettepanekuid arengukavade täiendamiseks ja/või muutmiseks;

4) rakendab ning arendab õppeasutuste finantseerimisnorme ja -standardeid;

5) hindab ja analüüsib õppeasutuste eelarvelist finantseerimist ning esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid nende eelarveliseks finantseerimiseks;

6) hindab ja analüüsib õppeasutuste infrastruktuuri investeeringute vajadust ning esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid õppeasutuste infrastruktuuri investeeringute kavandamiseks;

7) kehtetu

8) jälgib õppeasutuste eelarvete täitmist, hindab ja analüüsib eelarvevahendite sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist ning teeb õppeasutustele ettepanekuid eelarvevahendite kasutamiseks;

9) hindab kutseõppeasutuste õppekeskkonda ja koolitusvõimalusi ning kavandab riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade jaotuse kutseõppeasutuste vahel;

10) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate rakenduskõrgkoolide nõunike kogude ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste nõukogude kinnitamiseks;

11) koordineerib õppeasutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseauditi läbiviimist;

12) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid õppeasutuste moodustamiseks, ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks;

13) esitab haridus- ja teadusministrile ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate rakenduskõrgkoolide rektoritega ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste direktoritega (edaspidi õppeasutuste juhid ) töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks ning peab õppeasutuste juhtide kohta personaliarvestust;

14) esitab haridus- ja teadusministrile ettepanekuid õppeasutuste juhtidele distsiplinaarkaristuse määramiseks.

15) koordineerib õppeasutuste raamatupidamise arvestust ja aruandlust ning nõustab õppeasutusi raamatupidamise küsimustes;

16) korraldab büroo ning õppeasutuste valduses oleva riigivara sihipärast, efektiivset ning säästlikku haldamist, riigivara arendamist ning selle üle arvestuse pidamist;

17) teavitab Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetuste kasutamise võimalustest «Eesti riiklikus arengukavas Euroopa Liidu Struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ning nõustab projektitaotlejaid;

18) koordineerib ja korraldab munitsipaalkoolide õpilaskodude projekti rakendamist;

19) koordineerib üld- ja kutsehariduse korraldamist vanglates.

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

[RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

§9. Õigused

(1) Bürool on õigus osutada raamatupidamise arvestusega seotud tasulisi teenuseid.

(2) Bürool on õigus saada õppeasutustelt büroole pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente.

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

3. peatükk

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI KOOLIVÕRGU BÜROO JUHTIMINE JA STRUKTUUR

 [RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

1. jagu

Juhataja

§10. Büroo juhtimine

Bürood esindab ja selle tööd juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo juhataja (edaspidi juhataja).

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

§11. Juhataja ülesanded

Juhataja:

1) esindab ja juhib bürood, vastutab büroole pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest;

2) määrab kindlaks büroo töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse, korraldab büroo sisekontrolli ning hindab selle toimimist;

3) juhib vahetult piirkonna peadirektorite tööd ning osakonnajuhatajate kaudu osakondade tööd;

4) kinnitab büroo töösisekorra, asjaajamise korra ja töötajate ametijuhendid;

5) tagab büroo tegevuseks vajalikud organisatsioonilised ja majanduslikud tingimused;

6) korraldab büroo eelarve projekti koostamise;

7) käsutab rahalisi ja varalisi vahendeid büroo eelarve alusel;

8) annab Haridus- ja Teadusministeeriumile aru büroo tegevusest;

9) sõlmib töölepingud büroo töötajatega;

91) sõlmib, muudab ja lõpetab oma pädevuse piires büroo töö korraldamiseks tsiviilõiguslikke lepinguid;

10) annab büroo töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju;

101) [Kehtetu RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

11) täidab muid haridus- ja teadusministri või Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri või Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asekantsleri poolt antud ülesandeid.

[RTL 2003, 38, 552 - jõust 27.03.2003]

[RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

§12. Juhataja asendamine

Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid tema poolt volitatud osakonnajuhataja.

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

11. jagu – kehtetu [ RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

2. jagu  - kehtetu [ RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

3. jagu

 [RTL 2003, 38, 552 - jõust 27.03.2003]

4. jagu

Osakonnajuhataja

§15. Osakonnajuhataja ülesanded

 (1) Osakonnajuhataja juhib osakonna tööd ja tagab osakonna ülesannete täitmise.

 (2) Osakonnajuhataja:

1) planeerib ja korraldab osakonna tööd;

2) annab juhatajale aru osakonna tegevusest;

3) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;

4) korraldab alluvate töötajate tööd, nõutab selleks vajalikud rahalised ja muud vahendid;

5) valvab osakonna töötajate töökohustuste täitmise üle;

6) taotleb osakonna töötajatele täienduskoolitust;

7) teeb juhatajale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajatele palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;

8) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid vastavalt büroo asjaajamiskorrale;

9) käsutab osakonna eelarvelisi vahendeid;

10) täidab muid büroo põhimäärusega talle pandud või juhataja antud ülesandeid.

(3) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

[RTL 2003, 38, 552 - jõust 27.03.2003]

5. jagu

Osakond

[Paragrahvi 16 sõnastus kuni 31.12.2005]

§16. Osakond ja selle ülesanded

 (1) Osakond on büroo struktuuriüksus. Struktuuriüksuses võib olla allüksusi.

 (2) Büroo osakonnad on:

1) kutsehariduse osakond;

2) üldhariduse osakond;

3) siseauditi osakond;

4) finantsarvestuse osakond;

5) riigivara osakond;

6) Euroopa Liidu struktuurifondide osakond;

7) üldosakond.

(3) Kutsehariduse osakond:

1) kavandab koostöös vastava piirkonna peadirektoriga ümberkorraldused Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste võrgus ja korraldab nende läbiviimise;

2) hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste tegevust ja juhtimist ning esitab neile ettepanekuid nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

3) kavandab koostöös piirkondade peadirektoritega riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade jaotuse kutseõppeasutuste vahel;

4) rakendab ning arendab Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste finantseerimisnorme ja -standardeid,

5) hindab ja analüüsib koos vastava piirkonna peadirektoriga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste eelarvelist finantseerimist ning koostab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud kutseõppeasutuste eelarveliseks finantseerimiseks;

6) jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste eelarvete täitmist, hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga eelarvevahendite sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.

(4) Üldhariduse osakond:

1) analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga riigi põhikoolide ja gümnaasiumide võrgu toimimist ning kavandab koolivõrgu korrastamist;

2) korraldab tingimuste loomist õpilaste haridusnõudluse rahuldamiseks riigi põhikoolides ja gümnaasiumides;

3) hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide tegevust ja juhtimist ning esitab neile ettepanekuid nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

4) rakendab ning arendab riigi põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimisnorme ning -standardeid;

5) hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga riigi põhikoolide ja gümnaasiumide eelarvelist finantseerimist ning koostab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud nende eelarveliseks finantseerimiseks;

6) jälgib riigi põhikoolide ja gümnaasiumide eelarvete täitmist, hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga eelarvevahendite sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.

(41) Siseauditi osakond:

1) koostab büroo ja õppeasutuste auditeerimise strateegia ja koordineerib sisekontrolli- ja siseauditialast tegevust;

2) analüüsib ja hindab büroo ja õppeasutuste töökorraldust ja tegevuste vastavust püstitatud eesmärkidele, kooskõlastatud protseduurireeglitele, kehtivatele seadustele ning teistele õigusaktidele;

3) analüüsib ja hindab büroo ja õppeasutuste raamatupidamis- ja finantsaruandeid ning toiminguid ja dokumentatsiooni vara säilimise tagamiseks, samuti rahaliste dokumentide usaldusväärsust ja raamatupidamise korraldust;

4) analüüsib ja hindab Euroopa Liidu struktuurivahendite, abi ja toetuse kasutamist büroos ja õppeasutustes;

5) analüüsib ja hindab varade kasutamise efektiivsust ja otstarbekust büroos ja õppeasutustes;

6) annab hinnangu rakendatavatele sisekontrollimehhanismidele ja teeb vajadusel ettepanekuid büroo või õppeasutuse juhtkonnale sisekontrolli süsteemi tõhustamiseks;

7) nõustab büroo või õppeasutuse juhtkonda sisekontrolli- ja juhtimissüsteemi täiustamisel.

(42) Finantsarvestuse osakond:

1) korraldab büroo ja teenindatavate asutuste raamatupidamise arvestust vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

2) töötab välja büroo raamatupidamise sise-eeskirjad ja osaleb vajadusel teenindatavate asutuste raamatupidamise sise-eeskirjade väljatöötamisel;

3) koostab ja esitab büroo ja teenindatavate asutuste perioodilised aruanded ning aastaaruanded õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras;

4) korraldab büroo ja teenindatavate asutuste valduses oleva vara arvestust, dokumenteerimist ja kajastamist raamatupidamises ning osaleb vara inventeerimisel;

5) esitab büroo juhatajale ja teenindatavatele asutustele sisekontrolli ja juhtimissüsteemi tõhustamiseks vajalikke raamatupidamisandmeid;

6) hindab ja analüüsib õppeasutuste raamatupidamise arvestust ning teeb ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, büroole ning õppeasutustele raamatupidamise arvestuse täiustamiseks ja kaasajastamiseks;

7) koordineerib õppeasutuste raamatupidamisaruandluse esitamist.

(43) Riigivara osakond:

1) hindab ja analüüsib õppeasutuste valduses oleva riigivaraga seotud investeeringuvajadusi;

2) teeb kokkuvõtteid õppeasutuste valduses oleva riigivaraga seotud investeeringute eelarve täitmisest;

3) menetleb taotlusi tehingute sooritamiseks õppeasutuste valduses oleva riigivaraga ja vormistab vastavaid eelnõusid;

4) teeb ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, büroo juhatajale ning õppeasutustele riigivara säästlikuks ja efektiivseks kasutamiseks, haldamiseks ja arendamiseks;

5) korraldab büroo valduses oleva riigivara arendamist ja haldamise planeerimist.

(44) Euroopa Liidu struktuurifondide osakond:

1) nõustab projektitaotlejaid meetmespetsiifilistes ja taotlusvormi küsimustes;

2) algatab piirkondlikke ja koordineerib piirkondade vahelisi koondprojekte;

3) osaleb Euroopa Sotsiaalfondi info- ja teabepäevade korraldamisel.

(5) Üldosakond:

1) korraldab juhataja ja büroo töötajate õigusalast nõustamist;

11) valmistab ette õppeasutuste juhtide ja büroo töötajate personalitööga seotud õigusaktide eelnõud ja muud dokumendid ning korraldab personaliarvestust

2) korraldab büroo asjaajamist ja arhiivitööd;

3) korraldab dokumentide siseringlust;

4) korraldab sissetuleva ja väljamineva korrespondentsi vastuvõtmist, registreerimist, täitjatele suunamist ja kättetoimetamist;

5) tagab dokumentide täitmise kontrollsüsteemi toimimise;

6) korraldab dokumentide arhiveerimist;

7) korraldab dokumentide arvestust ja arendab dokumentide arvestuse andmebaase.

(6) kehtetu

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

[RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

 

[Paragrahvi 16 sõnastus alates 1.01.2006]

§16. Osakond ja selle ülesanded

 (1) Osakond on büroo struktuuriüksus. Struktuuriüksuses võib olla allüksusi.

 (2) Büroo osakonnad on:

1) kutsehariduse osakond;

2) üldhariduse osakond;

3) siseauditi osakond;

4) finantsarvestuse osakond;

5) riigivara osakond;

6) Euroopa Liidu struktuurifondide osakond;

7) üldosakond.

(3) Kutsehariduse osakond:

1) kavandab koostöös vastava piirkonna peadirektoriga ümberkorraldused Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutse��ppeasutuste võrgus ja korraldab nende läbiviimise;

2) hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste tegevust ja juhtimist ning esitab neile ettepanekuid nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

3) kavandab koostöös piirkondade peadirektoritega riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade jaotuse kutseõppeasutuste vahel;

4) rakendab ning arendab Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste finantseerimisnorme ja -standardeid,

5) hindab ja analüüsib koos vastava piirkonna peadirektoriga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste eelarvelist finantseerimist ning koostab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud kutseõppeasutuste eelarveliseks finantseerimiseks;

6) jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste eelarvete täitmist, hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga eelarvevahendite sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.

(4) Üldhariduse osakond:

1) analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga riigi põhikoolide ja gümnaasiumide võrgu toimimist ning kavandab koolivõrgu korrastamist;

2) korraldab tingimuste loomist õpilaste haridusnõudluse rahuldamiseks riigi põhikoolides ja gümnaasiumides;

3) hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide tegevust ja juhtimist ning esitab neile ettepanekuid nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

4) rakendab ning arendab riigi põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimisnorme ning -standardeid;

5) hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga riigi põhikoolide ja gümnaasiumide eelarvelist finantseerimist ning koostab Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud nende eelarveliseks finantseerimiseks;

6) jälgib riigi põhikoolide ja gümnaasiumide eelarvete täitmist, hindab ja analüüsib koostöös vastava piirkonna peadirektoriga eelarvevahendite sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.

(41) Siseauditi osakond:

1) koostab büroo ja õppeasutuste auditeerimise strateegia ja koordineerib sisekontrolli- ja siseauditialast tegevust;

2) analüüsib ja hindab büroo ja õppeasutuste töökorraldust ja tegevuste vastavust püstitatud eesmärkidele, kooskõlastatud protseduurireeglitele, kehtivatele seadustele ning teistele õigusaktidele;

3) analüüsib ja hindab büroo ja õppeasutuste raamatupidamis- ja finantsaruandeid ning toiminguid ja dokumentatsiooni vara säilimise tagamiseks, samuti rahaliste dokumentide usaldusväärsust ja raamatupidamise korraldust;

4) analüüsib ja hindab Euroopa Liidu struktuurivahendite, abi ja toetuse kasutamist büroos ja õppeasutustes;

5) analüüsib ja hindab varade kasutamise efektiivsust ja otstarbekust büroos ja õppeasutustes;

6) annab hinnangu rakendatavatele sisekontrollimehhanismidele ja teeb vajadusel ettepanekuid büroo või õppeasutuse juhtkonnale sisekontrolli süsteemi tõhustamiseks;

7) nõustab büroo või õppeasutuse juhtkonda sisekontrolli- ja juhtimissüsteemi täiustamisel.

(42) Finantsarvestuse osakond:

1) korraldab büroo raamatupidamise arvestust vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

2) töötab välja büroo raamatupidamise sise-eeskirjad;

3) koostab ja esitab büroo perioodilised aruanded ning aastaaruanded õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras;

4) korraldab büroo valduses oleva vara arvestust, dokumenteerimist ja kajastamist raamatupidamises ning osaleb vara inventeerimisel;

5) esitab büroo juhatajale sisekontrolli ja juhtimissüsteemi tõhustamiseks vajalikke raamatupidamisandmeid;

6) hindab ja analüüsib õppeasutuste raamatupidamise arvestust ning teeb ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, büroole ning õppeasutustele raamatupidamise arvestuse täiustamiseks ja kaasajastamiseks;

7) koordineerib õppeasutuste raamatupidamisaruandluse esitamist.

(43) Riigivara osakond:

1) hindab ja analüüsib õppeasutuste valduses oleva riigivaraga seotud investeeringuvajadusi;

2) teeb kokkuvõtteid õppeasutuste valduses oleva riigivaraga seotud investeeringute eelarve täitmisest;

3) menetleb taotlusi tehingute sooritamiseks õppeasutuste valduses oleva riigivaraga ja vormistab vastavaid eelnõusid;

4) teeb ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, büroo juhatajale ning õppeasutustele riigivara säästlikuks ja efektiivseks kasutamiseks, haldamiseks ja arendamiseks;

5) korraldab büroo valduses oleva riigivara arendamist ja haldamise planeerimist.

(44) Euroopa Liidu struktuurifondide osakond:

1) nõustab projektitaotlejaid meetmespetsiifilistes ja taotlusvormi küsimustes;

2) algatab piirkondlikke ja koordineerib piirkondade vahelisi koondprojekte;

3) osaleb Euroopa Sotsiaalfondi info- ja teabepäevade korraldamisel.

(5) Üldosakond:

1) korraldab juhataja ja büroo töötajate õigusalast nõustamist;

11) valmistab ette õppeasutuste juhtide ja büroo töötajate personalitööga seotud õigusaktide eelnõud ja muud dokumendid ning korraldab personaliarvestust

2) korraldab büroo asjaajamist ja arhiivitööd;

3) korraldab dokumentide siseringlust;

4) korraldab sissetuleva ja väljamineva korrespondentsi vastuvõtmist, registreerimist, täitjatele suunamist ja kättetoimetamist;

5) tagab dokumentide täitmise kontrollsüsteemi toimimise;

6) korraldab dokumentide arhiveerimist;

7) korraldab dokumentide arvestust ja arendab dokumentide arvestuse andmebaase.

(6) kehtetu

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

[RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

6. jagu

Piirkonna peadirektor

§17. Piirkonna peadirektor ja tema ülesanded

(1) Büroo koosseisus on kuus peadirektori ametikohta:

1) Kesk-Eesti piirkonna peadirektor;

2) Lääne-Eesti piirkonna peadirektor;

3) Lõuna-Eesti piirkonna peadirektor;

4) Tallinna piirkonna peadirektor;

5) Tartu piirkonna peadirektor;

6) Virumaa piirkonna peadirektor.

(2) Piirkonna peadirektor:

1) hindab ning analüüsib tema piirkonda kuuluvate õppeasutuste tegevust ja juhtimist ning koostab ettepanekud nende tegevuse ja juhtimise paremaks korraldamiseks;

2) esitab tema piirkonda kuuluvatele õppeasutustele soovituslikke ettepanekuid eelarvevahendite kasutamiseks;

3) hindab tema piirkonda kuuluvate kutseõppeasutuste õppekeskkonda ja koolitusvõimalusi ning kavandab riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade jaotuse kutseõppeasutuste vahel;

4) valmistab ette Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatavad ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate rakenduskõrgkoolide nõunike kogude ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste nõukogude koosseisude kinnitamiseks;

5) esitab vajadusel büroo juhatajale ettepanekuid õppeasutuste moodustamiseks, ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks;

6) kehtetu;

7) kehtetu.

[RTL 2004, 156, 2354 - jõust 01.01.2005]

[RTL 2005, 91, 1363 – jõust. 26.08.2005]

4. peatükk

VARA JA RAHALISTE VAHENDITE MOODUSTUMINE

§18. Vara

Büroo vara on riigivara.

§19. Rahalised vahendid

Büroo rahalised vahendid moodustuvad riigieelarvelistest eraldistest, eelarvevälistest ja muudest vahenditest.

5. peatükk

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI KOOLIVÕRGU BÜROO ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§20. Ümberkorraldamine ja lõpetamine

Büroo tegevuse korraldab ümber ja lõpetab haridus- ja teadusminister.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 09.01.2003]

/otsingu_soovitused.json