Teksti suurus:

Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2007
Avaldamismärge:RT I 2005, 47, 389

Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 01.09.2005 nr 230

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõike 6 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seadusega».

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine ja ametlik nimetus

(1) «Struktuuritoetuse riiklik register» on asutatud Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2004. a määrusega nr 43 «Struktuuritoetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

(2) Registri ametlik nimetus on «Struktuuritoetuse riiklik register» (edaspidi register).

§2. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärgiks on koguda statistilist ja finantsinformatsiooni, pidada arvestust toetuse andmise ja kasutamise üle Euroopa Komisjonile vajalike andmete esitamiseks ning toetuse andmise ja kasutamise juhtimiseks vastavalt ELi Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT L 161, 26.02.1999, lk 1–42), artikli 34 lõike 1 punktile a, ning koguda toetuse väljamaksete aluseks olevaid andmeid.

§3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja (edaspidi vastutav töötleja ) on korraldusasutus «Struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi seadus ) § 10 lõike 1 tähenduses.

(2) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Rahandusministeerium ning rakendusasutused ja rakendusüksused seaduse § 13 lõigete 2 ja 3, § 14 lõike 2 ning § 30 lõike 5 tähenduses.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

(2) Register jaguneb põhiandmekoguks ja arhiveeritud registriandmeteks.

(3) Registri koosseisu kuuluvad:
1) andmed projekti kohta;
2) andmed kasutaja kohta;
3) süsteemilogid.

(4) Andmed projektide kohta sisaldavad kõiki antud projekti kohta sisestatud andmeid. Igal projektil on unikaalne registrikood.

(5) Andmed kasutaja kohta sisaldavad kõiki kasutajaga seotud andmeid. Igal kasutajal on unikaalne nimi.

(6) Süsteemilogid on elektroonselt hoitav informatsioon registri toimingute kohta.

§5. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse alljärgnevad struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Ühenduse algatuse «Equal» toetuse andmise ja kasutamisega seotud andmed:
1) toetuse andmisega seotud organisatsioonilised andmed;
2) toetuse taotleja, toetuse saaja, töövõtja ja partneritega seotud andmed;
3) taotluse ja projekti andmed;
4) projekti finantseerimise allikatega seotud andmed;
5) projekti auditeerimisega seotud andmed;
6) projekti edenemist kajastavad andmed;
7) projekti kulusid ja teostatud väljamakseid kajastavad andmed.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmete sisestamine sätestatakse lisades 1 ja 3 ning sisestatavate andmete ulatus lisades 2 ja 4.

(3) Registrisse kantakse andmed toetuse taotluste kohta, mille suhtes on tehtud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus. Registrisse ei sisestata andmeid toetuse taotluse kohta, mis seaduse § 19 lõike 6 kohaselt tagastatakse toetuse taotlejale läbi vaatamata.

§6. Registrisse kantud andmete õiguslik režiim

(1) Registrisse kantud § 5 lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud andmed on informatiivse ja statistilise tähendusega.

(2) Registrisse kantud § 5 lõike 1 punktides 2–4, 6 ja 7 nimetatud andmed on õigusliku tähendusega.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRI ANDMETELE

§7. Andmete esitamine

(1) Registrisse esitavad andmeid toetuse taotleja või saaja, taotluse menetleja ja projekti üle järelevalve teostaja.

(2) Toetuse taotleja esitab registrisse kantavad andmed enda ja oma taotluse kohta toetuse taotlust menetleva rakendusüksuse poolt sätestatud vormidel ja juhiste kohaselt paberkandjal ning võimalusel ka elektroonselt.

(3) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§8. Andmete sisestamine registrisse ja andmete ristkasutus

(1) Andmed sisestatakse registrisse volitatud töötleja poolt antud kasutajaõiguste alusel.

(2) Andmed sisestatakse registrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates andmete teatavaks saamisest.

(3) Kui § 5 lõikes 1 nimetatud andmed on sisestatud teistesse registritesse, teostatakse nende andmete osas ristkasutust «Andmekogude seaduse» § 53 lõike 7 alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi nõuete kohaselt.

(4) Kui lõikes 3 sätestatud kohustust ei ole täidetud, korraldab teise registri vastutav või volitatud töötleja andmete registrisse käsitsi sisestamise.

§9. Alusdokumendid ja nende säilitamine

(1) Registrisse sisestatavate andmete alusdokumentideks on:
1) seaduse § 16 või § 17 alusel kehtestatud meetme tingimustes või § 29 lõike 2 või § 30 lõike 6 alusel kehtestatud korras toodud taotlusvorm ja selle lisad;
2) projekti aruanded;
3) väljamaksetaotlused ja -korraldused;
4) projekti kuludokumendid;
5) projekti auditi ja järelevalve aruanded;
6) muud dokumendid, mis on registrisse kantavate andmete aluseks.

(2) Registrisse sisestatavate andmete alusdokumente säilitatakse vähemalt 31. detsembrini 2015. a.

§10. Andmete kättesaadavus ja nende registrist väljastamise kord

(1) Registrisse kantud andmete avalikustamisel lähtutakse seaduse § 9 lõigetes 3–5 sätestatud põhimõtetest.

(2) Seaduse § 9 lõikes 4 nimetatud andmed projekti äriplaani, tehnoloogiliste lahenduste ja omafinantseeringu kohta, välja arvatud omafinantseeringu osas, mis on saadud riigieelarve vahenditest, ning muud andmed, mida loetakse ärisaladuseks või mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras, on piiratult kättesaadavad andmed ning nendele on ligipääs andmed sisestanud volitatud töötlejal, toetuse taotlejal või saajal, vastutaval töötlejal ning riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikul oma ametiülesannete täitmiseks.

(3) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel paberkandjal või elektroonselt vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele. Andmed väljastab volitatud töötleja «Avaliku teabe seaduse» §-s 18 või §-s 19 sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

(4) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

(5) Andmete väljastamise aja, andmete saaja ja väljastamise viisi kohta peetakse elektroonselt arvestust volitatud töötleja dokumendiregistris.

§11. Registri andmete muutmine ja puuduste kõrvaldamine

(1) Registrisse kantud andmete muutmise õigus on volitatud töötlejal.

(2) Registrisse kantud toetuse taotleja või saaja isikuandmeid võib volitatud töötleja muuta või kustutada (edaspidi parandama) toetuse taotleja või saaja kirjaliku avalduse alusel. Volitatud töötleja poolt toetuse taotleja või saaja isikuandmete sisestamisel tekkinud viga parandatakse ilma toetuse taotleja või saaja avalduseta.

(3) Volitatud töötleja parandab andmed ja teavitab andmete parandamisest isikut, kelle taotluse alusel andmeid parandati 10 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

(4) Toetuse taotlust menetleva rakendusüksuse poolt registrisse sisestatud andmeid võib enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemist parandada ainult rakendusüksuse volitatud ametnik või töötaja.

(5) Toetuse taotlust menetleva rakendusüksuse poolt registrisse sisestatud andmeid võib rakendusüksuse volitatud ametnik või töötaja pärast taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemist parandada ainult rakendusüksuse juhi või juhtorgani vastava kirjaliku otsuse alusel.

(6) Rakendusüksuse juht või juhtorgan võib kehtestada nimekirja andmetest, mida rakendusüksuse volitatud ametnik või töötaja võib pärast taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemist parandada ilma rakendusüksuse juhi või juhtorgani kirjaliku otsuseta.

(7) Projekti staatuse, osapoolte, eelarve ja maksekorralduse staatuse andmete parandamine registris fikseeritakse süsteemi poolt automaatselt, säilitades andmed paranduse sisu, paranduse tegemise kuupäeva ja paranduse tegija kohta.

§12. Andmete säilitamine ja arhiveerimine

(1) Registri andmeid säilitatakse vähemalt 31. detsembrini 2035. a.

(2) Registri andmete säilitamiseks kopeerib vastutav töötleja andmed ja korraldab koopiate säilitamise.

4. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE

§13. Järelevalve teostajad ja ulatus

Registri pidamise ja andmete töötlemise üle teostavad järelevalvet:
1) andmekaitse järelevalveasutus temale õigusaktidega ettenähtud ulatuses ja korras;
2) vastutava töötleja selleks volitatud ametnik (edaspidi järelevalveametnik) käesolevas määruses, seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatu järgimise ning vastutava töötleja korralduste täitmise üle.

§14. Järelevalve teostaja õigused

Paragrahvi 13 punktis 2 nimetatud järelevalveametnikul on õigus:
1) tutvuda registri andmete alusdokumentidega, registrisse kantud andmetega ning registri pidamise vahendite ja dokumentidega;
2) tutvuda registri andmetega, dokumentidega ja rakendustega, mis ei kuulu avalikustamisele, välja arvatud andmetega kasutajatunnuste kohta;
3) siseneda ruumidesse, kus registri andmeid töödeldakse või kus paiknevad andmete töötlemiseks kasutatavad seadmed;
4) saada teavet andmete registrisse sisestamise, registrist väljastamise ja kasutamise kohta;
5) teha volitatud töötlejale ettekirjutus registri pidamisel ja andmete töötlemisel teostatavate toimingute õigusaktidega ning lepingutega kooskõlla viimiseks;
6) teha vastutavale töötlejale ettepanek andmete töötlemise õiguse peatamiseks või lõpetamiseks.

§15. Järelevalve teostamise akt

(1) Järelevalve teostamisel koostab § 13 punktis 2 nimetatud järelevalveametnik järelevalve akti (edaspidi akt).

(2) Akti märgitakse:
1) akti koostamise aeg ja koht;
2) järelevalveasutuse nimi ja järelevalvet teostanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
3) akti koostamise juures viibinud volitatud töötleja töötaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
4) registri pidamisel, andmete töötlemisel ja andmete kaitsmisel esinevate puuduste või rikkumiste kirjeldus, nende leidmise korral;
5) järelevalvealuse asutuse või isiku vastutava ametiisiku selgitused puuduste või rikkumiste kohta, nende olemasolu korral;
6) järelevalve teostaja ettekirjutus või ettepanek asutusele või isikule, kelle üle järelevalvet teostatakse, või ettepanek vastutavale töötlejale.

(3) Aktile kirjutavad alla järelevalve teostamiseks volitatud ametnik ja järelevalve juures viibinud järelevalvealuse asutuse või isiku vastutav töötaja või töötajad.

(4) Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb asutusele või isikule, kelle üle järelevalvet teostati, teine vastutavale töötlejale ja kolmas edastatakse andmekaitse järelevalve asutusele.

§16. Ettekirjutuse täitmine

Järelevalve korras tehtud ettekirjutuste täitmisest teavitab asutus või isik, kellele ettekirjutus tehti, järelevalveametnikku ja andmekaitse järelevalve asutust ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul või, kui sellist tähtaega ei määratud, ühe kuu jooksul ettekirjutuse teatavaks tegemisest.

5. peatükk
REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§17. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse registri vastutavale töötlejale riigieelarves ettenähtud sihtotstarbelistest vahenditest.

§18. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» sätestatuga.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 230 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus»
lisa 1

STRUKTUURIFONDIDEST JA EUROOPA ÜHENDUSE ALGATUSEST «EQUAL» ERALDATUD VAHENDITE KOHTA REGISTRISSE SISESTATAVAD ANDMED

  Korraldus-
asutuse poolt sisestatavad andmed
Rakendus-
üksuse poolt sisestatavad andmed
Auditeeriva asutuse või rakendus-
asutuse või rakendus-
üksuse auditi läbiviija poolt sisestatavad andmed
Riikliku järelevalve ametniku poolt sisestatavad andmed Süsteemi poolt genereeritavad andmed
1. Toetuse andmisega seotud organisatsioonilised andmed          
1) «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava nimetus x        
2) struktuurifondi nimetus x        
3) prioriteedi (või tehnilise abi) nimetus x        
4) meetme nimetus x        
5) meetme osa nimetus x        
6) rakendusüksuse nimi ja kontaktandmed x        
7) rakendusasutuse nimi ja kontaktandmed x        
8) makseasutuse nimi ja kontaktandmed x        
9) korraldusasutuse nimi ja kontaktandmed x        
10) volitatud töötleja ametnik või töötaja ja kasutaja roll   x      
11) korraldusasutuse ja rakendusasutuse kasutaja ees- ja perekonnanimi ning asutus, ametikoht ja kasutaja roll x        
2. Toetuse taotleja, toetuse saaja ja partneritega seotud andmed          
1) taotleja nimi, registri- või isikukood, pangakonto number, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed   x      
2) taotleja juriidiline vorm   x      
3) taotleja tüüp   x      
4) taotleja roll finantsallikana   x      
5) partneri kood   x      
6) taotleja esindaja, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed   x      
7) partneri nimi, registri- või isikukood, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed   x      
8) partneri juriidiline vorm   x      
9) partneri tüüp   x      
10) partneri roll finantsallikana   x      
11) partneri esindaja, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed   x      
12) toetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul taotlejale antud avaliku sektori toetus, sealhulgas vähese tähtsusega riigiabi   x      
3. Taotluse ja projekti andmed          
1) taotluse tunnusnumber         x
2) projekti nimetus   x      
3) sekkumisvaldkonna kood   x      
4) projekti eest vastutav koordinaator   x      
5) projekti tüüp   x      
6) tegevusala kood   x      
7) maksevaluuta   x      
8) riigiabi tüüp   x      
9) projekti algus- ja lõppkuupäev   x      
10) projekti kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev   x      
11) projekti sihtgrupp   x      
12) projekti rakenduspiirkond ja rakendamise koht   x      
13) sisuaruannete sagedus   x      
14) raamatupidamise asukoht   x      
15) kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest   x      
16) loetelu projektiga sisuliselt seonduvatest projektidest   x      
17) projekti mõju keskkonnaseisundile   x      
18) projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt ja tööhõives   x      
19) projekti mõju regionaalarengu ühtlustumisele   x      
20) projekti mõju infoühiskonna edendamisele   x      
21) projekti mõju tööhõivele (töökohtade säilitamine või loomine)   x      
22) projekti tegevuste ajaplaan   x      
23) projekti kogumaksumus ja finantsallikad   x      
24) taotluse kinnitaja (taotleja seaduslik esindaja) ja kinnitamise kuupäev   x      
25) taotluse registreerinud rakendusüksus ning taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise kuupäev   x      
26) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsuse kuupäev   x      
27) märge, kui eraldatav toetus on riigiabi või vähese tähtsusega riigiabi   x      
28) projektiga seotud seirearuanded   x      
29) projektiga seotud hankeinformatsioon   x      
30) projektiga seotud kontrollide ja auditite andmed   x      
31) projektiga seotud andmed vaiete kohta   x      
32) projektiga seotud andmed rikkumiste, tagasinõuete ja -maksete kohta   x      
33) projekti jooksul koolitatud isikud (nende isikukood, ees- ja perekonnanimi, maakond, vald/linn), koolitusel osalemise periood, makstava toetuse liik ja summa   x      
34) maksetaotluse informatsioon (makse saaja, arveldusarve number, makse aluseks oleva kuludokumendi rekvisiidid)   x      
4. Projekti finantseerimise allikatega seotud andmed          
1) avaliku sektori abikõlblik omafinantseering (sealhulgas riigieelarvest, kohalikest eelarvetest, avaliku sektori valitseva mõju all olevate isikute eelarvetest jm)   x      
2) Eesti riigi osalus struktuuritoetuses   x      
3) erasektori finantseering   x      
4) Euroopa Investeerimispanga finantseering   x      
5) muu finantseering   x      
6) muud allikad, millest taotletakse või kavatsetakse taotleda vahendeid projekti finantseerimiseks   x      
7) Euroopa Liidu struktuurifondid   x      
8) muud meetme tingimustes märgitud andmed projekti eelarve kohta   x      
9) projekti arvestuslikud abikõlblikud kulud   x      
10) Euroopa Liidu ja Eesti riigi osaluse suurus ja määr (%) struktuuritoetuses, võrreldes projekti avaliku sektori abikõlblike kuludega         x
5. Projekti auditeerimisega seotud andmed          
1) auditeeritava projekti nimetus ja tunnusnumber     x    
2) auditeeritava projekti riskiaste     x    
3) auditi läbiviimise aeg ja ulatus     x    
4) auditi eest vastutav isik ja auditi läbiviija     x    
5) kokkuvõte auditi tulemustest     x    
6. Projekti edenemist kajastavad andmed          
1) projekti eesmärkide täitmine   x      
2) indikaatorite (väljund- ja tulemusindikaatorid) mõõtühikud ja saavutamise tase   x      
3) järelevalvetoimingute läbiviimise aeg       x  
4) järelevalve teostamise eest vastutava isiku ja läbiviija ees- ja perekonnanimi ning asutus ja ametikoht ja kasutaja roll       x  
5) kokkuvõte järelevalvetoimingute tulemustest       x  
7. Projekti kulusid ja teostatud väljamakseid kajastavad andmed          
1) kulude jaotuskava kuude lõikes   x      
2) kulusid deklareeriva rakendusüksuse nimi   x      
3) abikõlblikuks tunnistatud ja mitteabikõlblikud kulutused   x      
4) andmed teostatud väljamaksete kohta   x      
5) deklareeritud kuludest maha arvatud tulud   x      
6) kuludest finantskorrektsioonide teel maha arvatud summad   x      
7) makseasutuse poolt deklareeritud ja tõendatud kulud (eurodes) ning kuludeklaratsiooni kuupäev   x      
8) kohaldatud eurokurss   x      
9) finantsaruanded   x      

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 230 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus»
lisa 2

STRUKTUURIFONDIDEST JA EUROOPA ÜHENDUSE ALGATUSEST «EQUAL» ERALDATUD VAHENDITE KOHTA REGISTRISSE SISESTATAVATE ANDMETE ULATUS

  Rahuldamata taotluse kohta sisestatavad andmed Rahuldatud taotluse kohta sisestatavad andmed
1. Toetuse andmisega seotud organisatsioonilised andmed    
1) «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava nimetus x x
2) struktuurifondi nimetus x x
3) prioriteedi (või tehnilise abi) nimetus x x
4) meetme nimetus x x
5) meetme osa nimetus x x
6) rakendusüksuse nimi ja kontaktandmed x x
7) rakendusasutuse nimi ja kontaktandmed x x
8) makseasutuse nimi ja kontaktandmed x x
9) korraldusasutuse nimi ja kontaktandmed x x
10) volitatud töötleja ametnik või töötaja ja kasutaja roll x x
11) korraldusasutuse ja rakendusasutuse kasutaja ees- ja perekonnanimi ning asutus, ametikoht ja kasutaja roll x x
2. Toetuse taotleja, toetuse saaja ja partneritega seotud andmed    
1) taotleja nimi, registri- või isikukood, pangakonto number, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed x x
2) taotleja juriidiline vorm x x
3) taotleja tüüp x x
4) taotleja roll finantsallikana x x
5) partneri kood x x
6) taotleja esindaja, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed x x
7) partneri nimi, registri- või isikukood, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed x x
8) partneri juriidiline vorm x x
9) partneri tüüp x x
10) partneri roll finantsallikana x x
11) partneri esindaja, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed x x
12) toetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul taotlejale antud avaliku sektori toetus, sealhulgas vähese tähtsusega riigiabi   x
3. Taotluse ja projekti andmed    
1) taotluse tunnusnumber   x
2) projekti nimetus x x
3) sekkumisvaldkonna kood x x
4) projekti eest vastutav koordinaator x x
5) projekti tüüp x x
6) tegevusala kood x x
7) maksevaluuta x x
8) riigiabi tüüp x x
9) projekti algus- ja lõppkuupäev x x
10) projekti kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev x x
11) projekti sihtgrupp x x
12) projekti rakenduspiirkond ja rakendamise koht x x
13) sisuaruannete sagedus x x
14) raamatupidamise asukoht x x
15) kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest x x
16) loetelu projektiga sisuliselt seonduvatest projektidest x x
17) projekti mõju keskkonnaseisundile   x
18) projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt ja tööhõives   x
19) projekti mõju regionaalarengu ühtlustumisele   x
20) projekti mõju infoühiskonna edendamisele   x
21) projekti mõju tööhõivele (töökohtade säilitamine või loomine)   x
22) projekti tegevuste ajaplaan   x
23) projekti kogumaksumus ja finantsallikad x x
24) taotluse kinnitaja (taotleja seaduslik esindaja) ja kinnitamise kuupäev   x
25) taotluse registreerinud rakendusüksus ning taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise kuupäev   x
26) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsuse kuupäev x x
27) märge, kui eraldatav toetus on riigiabi või vähese tähtsusega riigiabi   x
28) projektiga seotud seirearuanded   x
29) projektiga seotud hankeinformatsioon   x
30) projektiga seotud kontrollide ja auditite andmed   x
31) projektiga seotud andmed vaiete kohta   x
32) projektiga seotud info rikkumiste, tagasinõuete ja -maksete kohta   x
33) projekti jooksul koolitatud isikud (nende isikukood, ees- ja perekonnanimi, maakond, vald/linn), koolitusel osalemise periood, makstava toetuse liik ja summa   x
34) maksetaotluse informatsioon (makse saaja, arveldusarve number, makse aluseks oleva kuludokumendi rekvisiidid)   x
4. Projekti finantseerimise allikatega seotud andmed    
1) avaliku sektori abikõlblik omafinantseering (sealhulgas riigieelarvest, kohalikest eelarvetest, avaliku sektori valitseva mõju all olevate isikute eelarvetest jm)   x
2) Eesti riigi osalus struktuuritoetuses   x
3) erasektori finantseering   x
4) Euroopa Investeerimispanga finantseering   x
5) muu finantseering   x
6) muud allikad, millest taotletakse või kavatsetakse taotleda vahendeid projekti finantseerimiseks   x
7) Euroopa Liidu struktuurifondid   x
8) muud meetme tingimustes märgitud andmed projekti eelarve kohta   x
9) projekti arvestuslikud abikõlblikud kulud   x
10) Euroopa Liidu ja Eesti riigi osaluse suurus ja määr (%) struktuuritoetuses, võrreldes projekti avaliku sektori abikõlblike kuludega   x
5. Projekti auditeerimisega seotud andmed    
1) auditeeritava projekti nimetus ja tunnusnumber   x
2) auditeeritava projekti riskiaste   x
3) auditi läbiviimise aeg ja ulatus   x
4) auditi eest vastutav isik ja auditi läbiviija   x
5) kokkuvõte auditi tulemustest   x
6. Projekti edenemist kajastavad andmed    
1) projekti eesmärkide täitmine   x
2) indikaatorite (väljund- ja tulemusindikaatorid) mõõtühikud ja saavutamise tase   x
3) järelevalvetoimingute läbiviimise aeg   x
4) järelevalve teostamise eest vastutava isiku ja läbiviija ees- ja perekonnanimi ning asutus ja ametikoht ja kasutaja roll   x
5) kokkuvõte riikliku järelevalve toimingute tulemustest   x
7. Projekti kulusid ja teostatud väljamakseid kajastavad andmed    
1) kulude jaotuskava kuude lõikes   x
2) kulusid deklareeriva rakendusüksuse nimi   x
3) abikõlblikuks tunnistatud ja mitteabikõlblikud kulutused   x
4) andmed teostatud väljamaksete kohta   x
5) deklareeritud kuludest maha arvatud tulud   x
6) kuludest finantskorrektsioonide teel maha arvatud summad   x
7) makseasutuse poolt deklareeritud ja tõendatud kulud (eurodes) ning kuludeklaratsiooni kuupäev   x
8) kohaldatud eurokurss   x
9) finantsaruanded   x

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 230 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus»
lisa 3

ÜHTEKUULUVUSFONDIST ERALDATUD VAHENDITE KOHTA REGISTRISSE SISESTATAVAD ANDMED

  Korraldus-
asutuse poolt registrisse sisestatavad andmed
Rakendus-
asutuse poolt registrisse sisestatavad andmed
Rakendus-
üksuse poolt registrisse sisestatavad andmed*
Auditeeriva asutuse või rakendus-
asutuse või rakendus-
üksuse auditi läbiviija poolt sisestatavad andmed
1. Toetuse andmisega seotud organisatsioonilised andmed        
1) rakendusüksuse nimi ja kontaktandmed x      
2) rakendusasutuse nimi ja kontaktandmed x      
3) makseasutuse nimi ja kontaktandmed x      
4) korraldusasutuse nimi ja kontaktandmed x      
5) registri kasutaja ees- ja perekonnanimi ning asutus, ametikoht ja kasutaja roll x      
2. Toetuse saaja, töövõtja ja partneriga seotud andmed        
1) toetuse saaja nimi, registri- või isikukood, pangakonto number, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed     x  
2) toetuse saaja juriidiline vorm     x  
3) toetuse saaja raamatupidamise asukoht     x  
4) toetuse saaja roll finantsallikana     x  
5) toetuse saaja tehingupartneri kood     x  
6) toetuse saaja esindaja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed     x  
7) töövõtja nimi, registri- või isikukood, pangakonto number, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed     x  
8) töövõtja juriidiline vorm     x  
9) töövõtja raamatupidamise asukoht     x  
10) töövõtja roll finantsallikana     x  
11) töövõtja partneri kood     x  
12) töövõtja esindaja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed     x  
13) partneri nimi, registri- või isikukood, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed     x  
14) partneri juriidiline vorm     x  
15) partneri raamatupidamise asukoht     x  
16) partneri roll finantsallikana     x  
17) partneri tehingupartneri kood     x  
18) partneri esindaja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed     x  
3. Taotluse ja projekti andmed        
1) taotluse registreerimise number või projekti rahastamisotsuse number     x  
2) rahastamisotsuse kuupäev     x  
3) projekti nimetus     x  
4) sekkumisvaldkonna kood     x  
5) projekti eest vastutav koordinaator     x  
6) projekti tüüp     x  
7) tegevusala kood     x  
8) riigiabi     x  
9) projekti kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev     x  
10) projekti rakenduspiirkonna ulatus     x  
11) sisuaruannete sagedus     x  
12) projekti valdkond     x  
13) kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest     x  
14) projekti mõju keskkonnaseisundile     x  
15) projekti tegevuste ajaplaan     x  
16) projekti eelarve ja finantsallikad     x  
17) projektiga seotud seirearuanded     x  
18) projektiga seotud hankeinformatsioon     x  
19) projektiga seotud andmed kontrollide kohta   x x  
20) projektiga seotud andmed auditite kohta       x
21) projektiga seotud andmed vaiete kohta     x  
22) projektiga seotud andmed rikkumiste, tagasinõuete ja -maksete kohta x x x x
23) maksetaotluse informatsioon (makse saaja, arveldusarve number, makse aluseks oleva kuludokumendi rekvisiidid)     x  
4. Projekti finantseerimise allikatega seotud andmed        
1) kohaliku omavalitsuse finantseering     x  
2) riiklik finantseering     x  
3) muu riigisisene avaliku sektori finantseering     x  
4) Ühtekuuluvusfondi toetus     x  
5) erasektori finantseering     x  
6) rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide finantseering     x  
7) toetuse määr (%) projekti finantseerimise allikate lõikes     x  
5. Projekti auditeerimisega seotud andmed        
1) auditi läbiviimise aeg ja ulatus       x
2) auditi läbiviimise staatus       x
3) auditi eest vastutava isiku ja auditi läbiviija ees- ja perekonnanimi ning asutus ja ametikoht ja kasutaja roll       x
4) kokkuvõte auditi tulemustest       x
6. Projekti edenemist kajastavad andmed        
1) projekti eesmärkide täitmine     x  
2) näitajate (väljund- ja tulemusnäitajate) mõõtühikud, sihtmäärad ja saavutamise tase     x  
7. Projekti kulusid ja teostatud väljamakseid kajastavad andmed        
1) eelarveline jaotuskava kuude lõikes     x  
2) kulusid deklareeriva rakendusüksuse nimi     x  
3) abikõlblikuks tunnistatud ja mitteabikõlblikud kulutused     x  
4) andmed teostatud väljamaksete kohta     x  
5) kuludest finantskorrektsioonide teel maha arvatud summad     x  
6) makseasutuse poolt deklareeritud ja tõendatud kulud (eurodes) ning kuludeklaratsiooni kuupäev     x  
7) finantsaruanded     x  

* Kui Ühtekuuluvusfondi toetuse saaja on korraldusasutus või rakendusasutus, siis registri mõistes on ta kasutaja, kes kannab registrisse rakendusüksuse poolt sisestatavaid andmeid.

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määruse nr 230 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus»
lisa 4

ÜHTEKUULUVUSFONDIST ERALDATUD VAHENDITE KOHTA REGISTRISSE SISESTATAVATE ANDMETE ULATUS

  Rahuldamata taotluse kohta sisestatavad andmed Rahuldatud taotluse kohta sisestatavad andmed
1. Toetuse andmisega seotud organisatsioonilised andmed    
1) rakendusüksuse nimi ja kontaktandmed x x
2) rakendusasutuse nimi ja kontaktandmed x x
3) makseasutuse nimi ja kontaktandmed x x
4) korraldusasutuse nimi ja kontaktandmed x x
5) registri kasutaja ees- ja perekonnanimi ning asutus, ametikoht ja kasutaja roll x x
2. Toetuse saaja, töövõtja ja partneriga seotud andmed    
1) toetuse saaja nimi, registri- või isikukood, pangakonto number, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed x x
2) toetuse saaja juriidiline vorm x x
3) toetuse saaja raamatupidamise asukoht x x
4) toetuse saaja roll finantsallikana x x
5) toetuse saaja partneri kood x x
6) toetuse saaja esindaja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed x x
7) töövõtja nimi, registri- või isikukood, pangakonto number, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed   x
8) töövõtja juriidiline vorm   x
9) töövõtja raamatupidamise asukoht   x
10) töövõtja roll finantsallikana   x
11) töövõtja partneri kood   x
12) töövõtja esindaja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed   x
13) partneri nimi, registri- või isikukood, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number ning kontaktandmed x x
14) partneri juriidiline vorm x x
15) partneri raamatupidamise asukoht x x
16) partneri roll finantsallikana x x
17) partneri tehingupartneri kood x x
18) partneri esindaja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoht, roll ja isikukood ning kontaktandmed x x
3. Taotluse ja projekti andmed    
1) taotluse registreerimise number või projekti rahastamisotsuse number x x
2) rahastamisotsuse kuupäev   x
3) projekti nimetus x x
4) sekkumisvaldkonna kood   x
5) projekti eest vastutav koordinaator   x
6) projekti tüüp x x
7) tegevusala kood   x
8) riigiabi x x
9) projekti kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev   x
10) projekti rakenduspiirkonna ulatus x x
11) sisuaruannete sagedus   x
12) projekti valdkond x x
13) kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest x x
14) projekti mõju keskkonnaseisundile x x
15) projekti tegevuste ajaplaan   x
16) projekti eelarve ja finantsallikad   x
17) projektiga seotud seirearuanded   x
18) projektiga seotud hankeinformatsioon   x
19) projektiga seotud andmed kontrollide kohta   x
20) projektiga seotud andmed auditite kohta   x
21) projektiga seotud andmed vaiete kohta   x
22) projektiga seotud andmed rikkumiste, tagasinõuete ja -maksete kohta   x
23) maksetaotluse informatsioon (makse saaja, arveldusarve number, makse aluseks oleva kuludokumendi rekvisiidid)   x
4. Projekti finantseerimise allikatega seotud andmed    
1) kohaliku omavalitsuse finantseering   x
2) riiklik finantseering   x
3) muu riigisisene avaliku sektori finantseering   x
4) Ühtekuuluvusfondi toetus   x
5) erasektori finantseering   x
6) rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide finantseering   x
7) toetuse määr (%) projekti finantseerimise allikate lõikes   x
5. Projekti auditeerimisega seotud andmed    
1) auditi läbiviimise aeg ja ulatus   x
2) auditi läbiviimise staatus   x
3) auditi eest vastutava isiku ja auditi läbiviija ees- ja perekonnanimi ning asutus ja ametikoht ja kasutaja roll   x
4) kokkuvõte auditi tulemustest   x
6. Projekti edenemist kajastavad andmed    
1) projekti eesmärkide täitmine   x
2) näitajate (väljund- ja tulemusnäitajate) mõõtühikud, sihtmäärad ja saavutamise tase   x
7. Projekti kulusid ja teostatud väljamakseid kajastavad andmed    
1) eelarveline jaotuskava kuude lõikes   x
2) kulusid deklareeriva rakendusüksuse nimi   x
3) abikõlblikuks tunnistatud ja mitteabikõlblikud kulutused   x
4) andmed teostatud väljamaksete kohta   x
5) kuludest finantskorrektsioonide teel maha arvatud summad   x
6) makseasutuse poolt deklareeritud ja tõendatud kulud (eurodes) ning kuludeklaratsiooni kuupäev   x
7) finantsaruanded   x

Rahandusminister Aivar SÕERD

/otsingu_soovitused.json