Teksti suurus:

Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 209, 2012

Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord

Vastu võetud 26.05.2005 nr 15

Määrus antakse looduskaitseseaduse paragrahvi 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Tiheasustusalal kasvavate puude raiumise kord (edaspidi kord) sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused Kuusalu vallas. Kord ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses), viljapuude ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2. Mõisted

Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

(1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 12 sentimeetrit;

(2) tiheasustusala – olemasolev või kavandatav selgelt piiritletud Kuusalu valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega ala.

§ 3. Raieluba

Igasugune puude raie tiheasustusalal ja/või kalmistul on lubatud Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt välja antud raieloa (lisa nr 2) alusel.

§ 4. Raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine

(1) Kinnistu omanik esitab Kuusalu Vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse (lisa 1).

(2) Juhul, kui raie toimub kohas, mis sisaldab kaitstavat loodusobjekti, tuleb raieloa taotlus eelnevalt kooskõlastada vastavalt kaitseala valitsejaga või muinsuskaitsealasel territooriumil Muinsuskaitseametiga.

(3) Kuusalu Vallavalitsuse keskkonna peaspetsialist:
1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
2) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
3) otsustab raieloa andmise või mitteandmise ühe kuu jooksul alates selle taotlemisest;
4) kui on vajadus raiuda suuremal territooriumil, mitmel kinnistul (nt park, alle vms) või korraga üle 10 puu, mille puhul on nõutav vastava projekti või detailplaneeringu olemasolu, siis suunab otsustamise vallavalitsusele või volikogule, valmistades ette vastava eelnõu;
5) määrab kindlaks raieloa kehtivuse (kuni 6 kuud);
6) vormistab puude raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb Kuusalu Vallavalitsusele;
7) märgistab puude raieloa andmise korral puud looduses.

§ 5. Vastutus

(1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa taotleja.

(2) Ebaseadusliku ja omavolilise puude raiumise korral tiheasustusaladel kohaldatakse meetmeid looduskaitseseaduse paragrahvi 73 kohaselt.

(3) Raiekoha korrastamast jätmisel teeb vallavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

§ 6. Määruse avaldamine

Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Sõnumitooja ning Kuusalu valla veebilehel.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 02. juunil 2005.a

Volikogu esimees Kalmer MÄRTSON

Lisa 1
Kuusalu Vallavolikogu 26. mai 2005. a määrus nr 15

RAIELOA TAOTLUS

1. Füüsilise või juriidilise isiku nimi ........................................................................................

2. Volitatud esindaja ............................................................................................................

3. Isikukood/registrikood .....................................................................................................

4. Elukoha/asukoha aadress .................................................................................................

............................................................................................................................................

5. Kontaktandmed (telefon, e-post) .....................................................................................

............................................................................................................................................

6. Kinnistusregistri number ...................................................................................................

7. Soovitakse raiuda: ............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Puu(de) raiumise põhjus: ....................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Vajadusel lisatakse taotlusele väljavõte kinnistusraamatust, krundiplaan, millel on ära näidatud raiutav puu või puud, ning volikiri esindaja volituste tõendamiseks.

 

..................................................................
/allkiri/
...............................................................................
/kuupäev/

Lisa 2
Kuusalu Vallavolikogu
26. mai 2005. a määrus nr 15

 

KUUSALU VALLAVALITSUS

RAIELUBA nr ____

1. Raieloa saaja: .....................................................................................................................

2. Isikukood/registrikood: .......................................................................................................

3. Esindaja: ...........................................................................................................................

4. Elukoha /asukoha aadress: .................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. Raieloa taotluse esitamise kuupäev .....................................................................................

6. Lubatakse raiuda kinnistul (kinnistusregistri number)............................................................

mis asub järgmisel aadressil ...................................................................................................


PUU LIIK ARV PÕHJUS
     
     

KOKKU ...............................................................................................................................

7. Raiekoha puhastamise viis ..................................................................................................

..............................................................................................................................................

8. Raieloa kehtivus ................................................................................................................

9. Muud tingimused ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

Raieloa väljastas ....................................................................................................................

Raieloa võttis vastu ...............................................................................................................

/otsingu_soovitused.json