Teksti suurus:

Rummu Erikutsekooli põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 98, 1468

Rummu Erikutsekooli põhimäärus

Vastu võetud 02.09.2005 nr 31

Määrus kehtestatakse « Kutseõppeasutuse seaduse» § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Rummu Erikutsekool

(1) Rummu Erikutsekool (edaspidi kool) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus. Rummu Erikutsekool korraldab õpet kinnipeetavatele Murru Vanglas ja Ämari Vanglas.

(2) Kool juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, kinnipeetavatele hariduse omandamise võimaldamisel vangistusseadusest, käesolevast põhimäärusest, vanglatega sõlmitud kokkulepetest ning teistest õigusaktidest.

(3) Kool on oma õppe- ja arengutegevuses õigusaktidega kehtestatud piires iseseisev. Tal on õigus otsustada oma põhitegevusest tulenevate eesmärkide teede ja vahendite kasutamise viiside üle.

§2. Kooli asukoht

Kool asub Vasalemma vallas. Kooli postiaadress on 76102 Rummu, Vasalemma vald, Harjumaa.

§3. Õppe- ja asjaajamise keel

(1) Kooli õppekeelteks on eesti ja vene keel. Teiste keelte kasutamise õppekeelena otsustab kooli omanik kooskõlas vanglate juhtkondadega.

(2) Kooli asjaajamise keeleks on eesti keel.

§4. Pitsat, eelarve ja sümboolika

Koolil on väikse riigivapi kujutisega oma nimega pitsat, iseseisev eelarve ja sümboolika.

2. peatükk
KOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§5. Eesmärgid

Kooli tegevuse eesmärgiks on kinnipeetavatele:
1) põhi- ja keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise võimaldamine;
2) põhihariduse puudumisel kutseõppe võimaldamine kursuste vormis;
3) täiskasvanute tööalase koolituse korraldamine;
4) kutsealase eelkoolituse võimaldamine.

§6. Kooli ülesanded

Kooli ülesanded on:
1) kinnipeetavatele (edaspidi õpilased ) eluks ja tööks vajalike teadmiste, oskuste ja eetiliste tõekspidamiste omandamiseks võimaluste loomine;
2) õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas kooli õppekavade koostamine ning arendamine;
3) osalemine õpetatavate kutsealade ja kooli arengukavade koostamisel ning elluviimisel;
4) õpilaste teavitamine ja nõustamine õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavatel kutsealadel;
5) õpilaste isiksuse arengut võimaldava töökorralduse ja õhkkonna loomine, et aidata neil saada oma kutseala valdavateks asjatundjateks;
6) töötajatele erialase ja pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmiseks tingimuste loomine;
7) koos vanglate juhtkondadega töötajaskonnale kaasaegsete töö- ja olmetingimuste loomine;
8) kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjate kaasamine õppetöö läbiviimiseks;
9) metoodiliste materjalide ja soovituste koostamine, väljaandmine ja levitamine;
10) õpilaste poolt õppetöökodades praktilise väljaõppe käigus valmistatud toodete ja teenuste turustamine;
11) õpetatavate kutsealade õppebaasi pidev täiendamine ja arendamine tulenevalt õppekavade nõuetest;
12) oma tegevusest koostööpartnerite ja üldsuse informeerimine.

3. peatükk
KOOLI JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§7. Kooli nõukogu

(1) Nõukogu on kooli tegevust suunav, arengu, vara ja eelarvega seotud küsimuste otsustamiseks moodustatud kogu.

(2) Nõukogu koosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister kolmeks aastaks.

(3) Nõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§8. Nõukogu ülesanded

Kooli nõukogu:
1) kinnitab kooli arengukavad;
2) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse eelarveliseks finantseerimiseks;
3) kuulab ära direktori aruande eelarve täitmise kohta ning direktori kava eelarveaastal kooli eelarve kulude planeerimise kohta ja edastab need koos omapoolse hinnanguga Haridus- ja Teadusministeeriumile;
4) kuulab ära kooli direktori ja tema asetäitjate aruanded ja võtab vastu sellest tulenevaid otsuseid.

§9. Kooli direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö.

(2) Kooli direktor:
1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
2) juhatab kooli õppenõukogu;
3) on tööandjaks personalile ja kinnitab käskkirjaga nende ametijuhendid ning loob tingimused personali kvalifikatsiooni täiendamiseks;
4) tagab kooli nõukogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
5) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
6) kinnitab käskkirjaga kooli sisekorra- ja asjaajamise eeskirjad ning muud töökorralduslikud dokumendid;
7) tagab kooli eelarveprojektide koostamise ja eelarve täitmise;
8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
9) lahendab talle pandud teisi küsimusi.

(3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille viib läbi kooli nõukogu haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

(4) Direktori kinnitab konkursi tulemuste alusel kuni viieks aastaks ametisse ja sõlmib, muudab ning lõpetab temaga töölepingu haridus- ja teadusminister.

§10. Õppenõukogu

(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on kooli õppetegevusega seotud küsimuste lahendamine. Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

(2) Kooli direktor kinnitab nimeliselt õppenõukogu koosseisu iga uue õppeaasta alguses.

§11. Õppenõukogu töökord

(1) Õppenõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku kooli direktor või tema äraolekul teda asendav isik.

(2) Õppenõukogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda õppeaastas.

(3) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

(4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

(5) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

§12. Õppenõukogu ülesanded

Õppenõukogu:
1) arutab kooli õppe-kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, pedagoogide enesetäiendamist andes hinnangu selle tulemustele ja kavandades meetmeid kooli töö parandamiseks ning täiustamiseks;
3) arutab õppekavade rakendamisega, õppepraktika korraldamisega seonduvaid küsimusi, arutab ja teeb ettepanekuid koolikorralduse ja sisekorra küsimustes;
4) otsustab õpilaste ühelt kursuselt järgmisele üleviimise, eksamite korraldamise, eksamitele lubamise ning teisi sellega seonduvaid küsimusi.

4. peatükk
ÕPPEKORRALDUS JA KOOLI LÕPETAMINE

§13. Õppetöö korraldus

(1) Õppetöö koolis toimub riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekavade järgi.

(2) Õppeaasta on vähemalt 40 õppenädalat. Õppeaasta alguse kutseõpperühmas määrab kooli õppenõukogu õppekava alusel.

(3) Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetunni kestus on 45 minutit nii teoreetilises kui ka praktilises õppetöös.

(4) Täiskasvanute tööalane ning põhiharidust mitteomavate kinnipeetavate koolitus toimub kursuste vormis.

§14. Kooli lõpetamine

(1) Kool loetakse õpilaste poolt lõpetatuks pärast õppekava täitmist täies mahus.

(2) Positiivsete eksamitulemuste põhjal väljastatakse lõpetanule vastav lõputunnistus.

(3) Täiskasvanute tööalase ning põhiharidust mitteomavate kinnipeetavate kutsekoolituskursuse läbinuile väljastatakse pärast õppekavas ettenähtud arvestuste või eksamite sooritamist tõend.

5. peatükk
KOOLI LIIKMESKOND

§15. Kooli liikmeskond

(1) Kooli liikmeskonna moodustavad kooli pedagoogid ja teised töötajad (edaspidi personal) ning õpilased.

(2) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud kooli direktor.

(3) Personali ametialased kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töötajatega sõlmitud töölepingus ning selle juurde kuuluvas ametijuhendis, töösuhteid reguleerivate õigusaktide ning koolis töösuhteid reguleerivate eeskirjade alusel.

§16. Kooli pedagoogid

(1) Kooli pedagoogid on õppealal töötavad isikud ning kooli direktor.

(2) Kooli pedagoogi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

(3) Pedagoogi ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(4) Pedagoogide põhiülesandeks on õppetöö korraldamine ja läbiviimine.

§17. Mittepedagoogiline personal

Mittepedagoogilise personali põhiülesandeks on kooli häireteta töö tagamine, vara korrashoid ja majanduslik teenindamine.

6. peatükk
ÕPILASED

§18. Õpilaskond

(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

(2) Kooli õpilasteks on kinnipeetavad.

(3) Tööalasel koolitusel ning põhiharidust mitteomavate kinnipeetavate koolituskursustel osalejad ei kuulu õpilaskonda.

§19. Kooli vastuvõtmine

(1) Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub isiklike avalduste alusel, mis kooskõlastatakse vanglate juhtkondadega.

(2) Täiskasvanute tööalasest koolitusest osavõtjate vastuvõtu tingimused kehtestab kooli direktor.

§20. Õpilaste tervisekaitse

(1) Õpilaste tervisliku seisundi vastavust õpitavale erialale kontrollivad vanglate meditsiiniteenistused.

(2) Kool koostöös vanglatega tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervisekaitse.

§21. Õpilaskonna õigused

(1) Kooli õpilaskonnal on õigus:
1) tutvuda enne kooli õppima asumist õppekavadega, sisekorra- ja õppekorralduse eeskirjadega ja käesoleva põhimäärusega;
2) nõuda õppekavajärgset õpetust;
3) valida õppeaineid valik- ja vabaainete piires;
4) kasutada väljaspool õppeaega kooli ruume kooli ja vanglate poolt kehtestatud korras;
5) saada konsultatsioone, kui teadmistes on tekkinud lünki.

(2) Õpilaskond võib vastu võtta oma põhikirja nõukogu poolt sätestatud tingimustel arvestades vanglas turvalisuse tagamise nõudeid.

§22. Õpilaskonna kohustused

(1) Kooli õpilasel on kohustus:
1) järgida seaduse, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirjade ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi;
2) hoida kooli kasutuses olevat riigivara ning hüvitada tema poolt nimetatud varale tekitatud kahju;
3) osaleda õppetöös ja sooritada õigeaegselt ettenähtud eksamid ja arvestused.

(2) Õpilased, kes süstemaatiliselt eiravad õpilastele kehtestatud kohustusi, kustutatakse õppenõukogu otsusega õpilaste nimekirjast.

7. peatükk
KOOLI FINANTSEERIMINE, VARA, ARUANDLUS JA ASJAAJAMINE

§23. Finantseerimine ja vara

(1) Kooli finantseeritakse riigieelarvest, kooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, kooli majandustegevusest, laekumistest sihtasutustelt ja muudest laekumistest ja vahenditest.

(2) Põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks kasutab kool kinnis- ja vallasvara, mis on riigi omand.

(3) Kool valdab, kasutab ja käsutab rahalisi vahendeid ja vara õigusaktidega kehtestatud korras.

§24. Raamatupidamine

Kool peab raamatupidamist Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

§25. Aruandlus

Koolis toimub õpilaste ja õppetegevuse arvestus ning kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega kehtestatud korras, mahus ja tähtaegadel.

8. peatükk
KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§26. Kooli ümberkorraldamine

(1) Kooli korraldab ümber Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(2) Kool korraldatakse ümber kutseõppeasutuse seadusega ja teiste õigusaktidega kehtestatud korras.

§27. Kooli tegevuse lõpetamine

(1) Kooli tegevuse lõpetab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(2) Kool tegevus lõpetatakse kutseõppeasutuse seadusega ja teiste õigusaktidega kehtestatud korras.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§28. Kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 17. märtsi 2000. a käskkiri nr 66 «Rummu Erikutsekooli põhimääruse kinnitamine» tunnistatakse kehtetuks.

§29. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2005. a.

Minister Mailis REPS

Kantsler Jaan KALLAS