Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 "Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 98, 1478

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 "Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord" muutmine

Vastu võetud 08.09.2005 nr 62

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 111 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määrust nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» (RTL 2002, 55, 805; 2004, 9, 131) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ning paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui maksuvõla ajatamine on riigiabi, esitab maksuhaldur rahandusministrile riigiabi andmise loa taotluse «Konkurentsiseaduse» §-s 341 sätestatud korras.»;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus teeb riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kohta otsuse, kui ajatamist taotleb füüsiline isik või kui ajatatav maksuvõlg ei ületa 1 000 000 krooni ja taotletav tasumise ajakava ei ületa 24 kuud. Ülejäänud juhtudel edastab piirkondlik struktuuriüksus maksuvõla tasumise ajatamise taotluse kümne päeva jooksul koos omapoolse seisukohaga Maksu- ja Tolliametile.»

§ 2. Määruse rakendamine

Paragrahvi 1 punktides 1 ja 3 sätestatud muudatuste osas, mis on tingitud Maksu- ja Tolliameti struktuurireformist, rakendatakse määrust alates 2005. aasta 1. juulist.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json