Teksti suurus:

Tagatistasu määramise üldine eeskiri ja arvutuspõhimõtted

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RTL 2005, 98, 1471

Tagatistasu määramise üldine eeskiri ja arvutuspõhimõtted

Vastu võetud 06.09.2005 nr 99

Määrus kehtestatakse « Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 15 lõike 3 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tagatistasu määramise üldine eeskiri ja arvutuspõhimõtted ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude riiklikul tagamisel Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse Kredex (edaspidi sihtasutus) poolt.

§2. Tagatistasu arvutuspõhimõtted

(1) Tagatistasu moodustub riskipreemiast ja lepingutasust.

(2) Riskipreemia suurus määratakse tagatise summa ja riskipreemia määra alusel.

(3) Lepingutasu on tagatislepingu sõlmimisel ja muutmisel võetav ühekordne tasu, mille suurus määratakse lepingutasu määra alusel.

§3. Tagatistasu määr

(1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud riskipreemia ja lepingutasu määrad kehtestab sihtasutus.

(2) Ettevõtluslaenude käenduste riskipreemia määra arvutamise aluseks on laenusaaja krediidivõimelisus. Lisaks eelnevale arvestatakse riskiperioodi pikkuse, tagatise suuruse, tagatise saaja omavastutuse ulatuse ja teiste sihtasutuse riski mõjutavate teguritega, samuti tagatisportfelli haldamise kuludega.

(3) Eluasemelaenude käenduste riskipreemia määra arvutamise aluseks on toodete pikaajaline riskikulu, mille hindamisel lähtutakse tagatise ulatusest, laenusaajate omafinantseeringu ulatusest, riskiperioodi pikkusest ja teistest sihtasutuse riski mõjutavatest teguritest, samuti tagatisportfelli haldamise kuludest.

(4) Kortermajade laenukäenduste riskipreemia määra arvutamise aluseks on laenusaajate krediidivõimelisus. Lisaks eelnevale arvestatakse riskiperioodi pikkuse, tagatise suuruse, tagatise saaja omavastutuse ulatuse ja teiste sihtasutuse riski mõjutavate teguritega, samuti tagatisportfelli haldamise kuludega.

(5) Lepingutasu määra arvutamise aluseks on tagatislepingu sõlmimisele eelneva riskide hindamise kulud.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json