Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 51, 402

Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas1

Vastu võetud 08.09.2005 nr 234

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes « Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§1. Järva maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

(1) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
1) Jalgsema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karstijärvede ja -järvikute (3180*)2, lubjavaesel mullal esinevate liigirikaste niitude (6270*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning puiskarjamaade (9070) kaitse;
2) Määru hoiuala, mille kaitse-eemärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal esinevate liigirikaste niitude (6270*) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) kaitse;
3) Preedi jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottus gobio ) elupaiga kaitse;
4) Pärnu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ja II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi ( Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu ( Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar ) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse;
5) Tudre hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal esinevate kuivade niitude (6210,* – orhideede oluliste kasvualade) ning karstijärvede ja -järvikute (3180*) kaitse;
6) Türi-Karjaküla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal esinevate liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) kaitse;
7) Võlingi oja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottus gobio ) elupaikade kaitse.

(2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on esitatud kaartidel määruse lisas3.

§2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus.

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.
3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Järvamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Jalgsema hoiuala

Määru hoiuala

Preedi jõe hoiuala

Pärnu jõe hoiuala

Pärnu jõe hoiuala2

Pärnu jõe hoiuala3

Pärnu jõe hoiuala4

Pärnu jõe hoiuala5

Tudre hoiuala

Türi-Karjaküla hoiuala1

Türi-Karjaküla hoiuala2

Türi-Karjaküla hoiuala3

Võlingi oja hoiuala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json