Teksti suurus:

Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 98, 1476

Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral

Vastu võetud 13.09.2005 nr 105

Määrus kehtestatakse « Vedelkütusevaru seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse objekt

(1) Määrusega kehtestatakse vedelkütusevaru (edaspidi varu) haldaja tegutsemispõhimõtted ja varu haldaja poolt «Vedelkütusevaru seaduse» § 2 lõikes 1 kindlaksmääratud naftatoodete müümise kord varustamisraskuste korral, et oleks tagatud:
1) riigi julgeolek ja elanikkonna toimetulek;
2) riigile elutähtsate valdkondade toimimine «Hädaolukorraks valmisoleku seaduse» tähenduses;
3) tootmise säilimine naftatoodetega varustamise häirete korral;
4) energia ja kütuse varustamisega seotud rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmine.

(2) Varustamisraskuste korral tulenevad varu haldaja ülesanded «Vedelkütusevaru seadusest» ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

(3) Varu haldaja olulisim ülesanne on teha kasutusele võetud varu kogus kättesaadavaks vedelkütuse tarbijatele. Seejuures peab eesmärgiks olema ärajäänud tarnekoguste kiireim võimalik asendamine.

§2. Varu kasutusele võtmine ning importijate varu osakogus

(1) Vastavalt «Vedelkütusevaru seaduse» §-le 7 otsustab varustamisraskuste ilmnemise korral varu kasutusele võtmise Vabariigi Valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul, mis on eelnevalt kooskõlastatud Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoniga (edaspidi vabastamiskorraldus).

(2) Vabastamiskorralduses sisalduvate juhiste osas ei ole varu haldajal kasutusele võetud varu koguse suhtes ühegi muu ameti ega institutsiooni korralduste järgimise ega täitmise kohustust.

(3) Vastavalt «Vedelkütusevaru seaduse» § 7 lõikele 7 peab varu haldaja kasutusele võetud varu kogust müügiks pakkuma eelisjärjekorras isikutele, kelle nimel pakkumisele eelneva nelja kvartali jooksul on Eesti Vabariigis kütus tarbimisse lubatud «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» tähenduses (edaspidi importija ). Importijatele müügiks pakutava kütuse kogus (edaspidi varu osakogus) on võrdeline importijate turuosaga.

(4) Importijate varu osakoguste arvutamisel võetakse aluseks vabastamiskorralduse andmisele eelnenud nelja kvartali jooksul tarbimisse lubatud kütuse kogused (nt vabastamiskorraldus juunis 2005: ajaperiood varu osakoguste arvutamiseks on I kvartal 2005, IV kvartal 2004, III kvartal 2004 ja II kvartal 2004). Importijate varu osakogused arvutatakse eraldi iga «Vedelkütusevaru seaduse» § 2 lõikes 1 nimetatud varukategooria kohta. Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud teises varukategoorias määratakse importijate varu osakogused lennukipetroolile eraldi. Sellisel viisil määratletud varu osakogused on aluseks kasutusele võetud varu koguse jagamisele kogu varustamisraskuste perioodi jooksul alates esimesest vabastamiskorraldusest.

(5) Importijate varu osakoguste arvutamisel on aluseks igakuised Maksu- ja Tolliameti statistilised andmed vastavalt «Vedelkütusevaru seaduse» §-le 12. Varu osakoguste arvutamisel võetakse arvesse, et merelaevade poolt punkrivaruna tarbitud kütuse kogus ja eksporditud kütuse kogused Eesti Vabariigi territooriumilt on maha arvatud ning seda ei arvestata osakoguse hulka. Importijad, kellel on ainult mahaarvatavad kütuse kogused, jäetakse arvesse võtmata. Varu haldaja peab informeerima importijaid nende kehtivast varu osakogusest üks kord aastas hiljemalt 31. märtsiks.

§3. Kasutusele võetud varu müügihind

Varu haldaja müüb kasutusele võetud varu turuhinnaga, kuid mitte madalama hinnaga kui vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind. Soetushinnast madalama hinnaga müük on lubatud majandus- ja kommunikatsiooniministri loal. Turuhinnaks loetakse Platts European Marketscan noteeringute publikatsioonides avaldatud tulba «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» kõrgeim noteering, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele. Nädala jooksul importijatele müüdud kütuse koguste kohta väljastatakse arve tagantjärele, võttes aluseks kütuse väljastamisele eelnenud nädalal kehtinud arvutusliku keskmise turuhinna.

2. peatükk
VARU MÜÜGIKS PAKKUMISE KORD

§4. Varu jaotusperiood ja jaotusteade

(1) Varu jaotusperiood on nelja kalendrinädala pikkune periood, mille kohta varu haldaja teeb importijatele varu pakkumised.

(2) Iga varu jaotusperioodi kohta saab importija varu jaotusteate, mis sisaldab alljärgnevat infot iga varukategooria kohta:
1) jaotusperiood;
2) kogu kasutusele võetud varu kogus;
3) jaotuspõhimõte ja importija varu osakoguse suurus väljendatuna protsentides kogu kasutusele võetud varu kogusest;
4) importija varu osakogus tonnides või kuupmeetrites (arvutatuna temperatuuril 15 °C);
5) ajaperiood jaotuspõhimõtete hindamiseks.

§5. Varu pakkumised

Vahetult pärast vabastamiskorralduse jõustumist saadab varu haldaja koos varu jaotusteatega välja pakkumised, mis on kas müügilepingu vormis kütuse müügiks (müügipakkumine) või teatisena delegeeritud varu lepingu ajutisest seiskamisest. Pakkumisi võib edastada allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

§6. Müügipakkumine

(1) Importija saab kütuse ostuks konkreetse müügipakkumise, mis on esitatud müügilepingu vormis. Importija nõustumuse korral tuleb müügipakkumine tagastada etteantud tähtajaks varu haldajale allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

(2) Kütuse koguste osaline aktsepteerimine ei ole lubatud. Nõustumust ei aktsepteerita, kui müügipakkumine sisaldab muudatusi müügilepingu tekstis või importija poolseid lisatingimusi. Juhul kui importija ei ole allkirjastatud müügipakkumist etteantud tähtajaks varu haldajale tagastanud, loetakse jaotusperioodiks tehtud pakkumine importija poolt tagasilükatuks ning seega ei saa selline importija vastava jaotusperioodi jooksul varu haldajalt kütust osta.

(3) Müügipakkumises näidatud kütuse kogus jaotatakse võrdselt kogu jaotusperioodile.

(4) Juhul kui importija osakogus ühe varukategooria kohta on väiksem kui 100 tonni, teostatakse müük jaotusperioodi esimesel nädalal kehtinud hinnaga. Kütuse võib pakkumises näidatud terminalist välja vedada terve jaotusperioodi jooksul.

§7. Delegeeritud varu lepingu ajutine seiskamine

Delegeeritud varu lepingu korral võib varu haldaja esitada lepingu ajutise osaliselt või täielikult seiskamise teatise tingimusega müüa edaspidi kütuse kogused varu haldajale või teistele varu haldaja poolt nimetatud isikutele.

§8. Tagatis kütuse müügi korral

(1) Kütuse müügi korral nõuab varu haldaja importijalt tagatisi kütuse maksumuse tasumise tagamiseks. Tagatis peab katma vähemalt müügipakkumises näidatud kogu kütuse koguse maksumust, mille arvutamisel võetakse aluseks käesoleva määruse §-s 3 sätestatud turuhind varu haldaja poolt müügipakkumise tegemise kuupäeval. Juhul kui müügipakkumise tegemise kuupäeval on turuhind madalam kui vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind, võetakse tagatise suuruse arvutamisel aluseks vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind, mis antud olukorras tuleb tagatise arvutamise alusena näidata müügipakkumises.

(2) Tagatise olemasolu tõendatakse varu haldaja poolt eelnevalt aktsepteeritud Eesti või rahvusvahelise krediidi- või finantseerimisasutuse garantiiga või rahasumma deponeerimisega varu haldaja arvelduskontole. Krediidi- või finantseerimisasutuse krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireitingut olla alandatud viimase kolme kuu jooksul.

(3) Varu haldaja jätab endale õiguse lükata garantii tagasi.

(4) Krediidi- või finantseerimisasutuse garantii tekstina on aktsepteeritav ainult varu haldaja poolt etteantud tekst.

(5) Garantiidokument antakse kütuse ostjale tagasi pärast vastava jaotusperioodi kütuse ostu-müügiga kaasnenud kõikide arvete õigeaegset ning õiges mahus tasumist.

§9. Arveldamine

(1) Käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele vastava müügipakkumisega müüdavate kütuse koguste kohta esitatakse arve tagantjärele. Makse tähtaeg on 14 kalendripäeva pärast kütuse omandiõiguse üleminekut.

(2) Maksega hilinemise korral on varu haldajal õigus nõuda viivist iga viivitatud päeva eest. Viivise määr on 0,06 protsenti päevas. Vajaduse korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 8 nimetatud garantiid.

§10. Laooperaatori teavitamine ning kütuse vastuvõtmine

(1) Kütuse omandiõiguse varu haldajalt importijale üleminemiseks vajalik laooperaatori teavitamine eeldab pakkumise vastuvõtmist ning krediidi- või finantseerimisasutuse garantii olemasolu või rahasumma deponeerimist varu haldaja arvelduskontole.

(2) Kütus tuleb pakkumises näidatud terminalist välja vedada pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kütuse väljavedamisega hilinemise tagajärjed võtab importija enda kanda.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json