Teksti suurus:

”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetmest 5.1 „Programmi juhtimine ja rakendamine” ja meetmest 5.2 „Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine” toetuse andmise tingimused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetmest 5.1 „Programmi juhtimine ja rakendamine” ja meetmest 5.2 „Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine” toetuse andmise tingimused

Vastu võetud 11.01.2005 nr 6
RTL 2005, 89, 1329
jõustumine 23.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2005RTL 2005, 89, 132919.08.2005(rakendatakse alates 1.07.2005)
05.09.2005RTL 2005, 96, 146018.09.2005(rakendatakse alates 1.07.2005)
20.02.2006RTL 2006, 22, 37810.03.2006(rakendatakse alates 1.01.2006)
28.07.2006RTL 2006, 62, 113301.09.2006
31.01.2007RTL 2007, 15, 24716.02.2007(rakendatakse alates 1.01.2007)
04.07.2008RTL 2008, 60, 85321.07.2008
13.03.2009RTL 2009, 28, 36123.03.2009

Määrus kehtestatakse « Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse » § 16 lõike 1 alusel.

– rakendatakse alates 1.01.2007
[RTL 2007, 15, 247 - jõust. 16.02.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) meetmete 5.1 ja 5.2 raames Euroopa Liidu struktuurifondide administreerimiseks antava struktuuritoetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused, sealhulgas taotluste esitamise, hindamise ja rahuldamise kord.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) meetmete 5.1 ja 5.2 rakendusüksuse ülesandeid täitev korraldusasutus (edaspidi korraldusasutus) – Rahandusministeerium kui Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 63, 444) § 4 punkti 10 alusel nimetatud arengukava meetmete 5.1 ja 5.2 rakendamise eest vastutav asutus;
  2) meetmete 5.1 ja 5.2 rakendusüksuse ülesandeid täitva korraldusasutuse juht (edaspidi korraldusasutuse juht) – rahandusminister;
  3) prioriteedi juhtkomisjon – «Struktuuritoetuse seaduse» § 5 lõike 4 alusel rahandusministri käskkirjaga moodustatud komisjon, mille ülesanne on jälgida, kas arengukava 5. prioriteedi rakendamine on eesmärgipärane, õigusaktidega kooskõlas ja tulemuslik;
  4) prioriteedi rakendusasutuse ülesandeid täitev korraldusasutus (edaspidi korraldusasutus)– Rahandusministeerium kui Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» § 2 punkti 4 alusel nimetatud arengukava 5. prioriteedi rakendamise eest vastutav ministeerium;
  5) rakendusasutuse ülesandeid täitva korraldusasutuse juht (edaspidi korraldusasutuse juht)– rahandusminister;
  6) projekt – toetuse taotluses kirjeldatud ühe meetme raames elluviidavad abikõlblikud tegevused, mille kaasrahastamist taotletakse;
  7) tehniline abi – arengukava 5. prioriteedi raames antav toetus, mille eesmärk on arengukava tõhus ja tulemuslik elluviimine;
  8) tehnilise abi kasutamise kava – toetuse andmist reguleeriv dokument, kus on näidatud tehnilise abi vahendite jaotus erinevate toetuse saajate vahel meetmete 5.1 ja 5.2 lõikes.
[RTL 2005, 89, 1329 - jõust. 19.08.2005]

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on arengukava tõhus ja tulemuslik elluviimine, sealhulgas:
  1) rakendusüksuste võimekuse tõstmine struktuurifondide vahenditest toetatud projektide ettevalmistamiseks ja juhtimiseks;

§ 3.    punkt 2 sõnastus kuni 31.08.2006
  2) struktuurifondide vahenditest toetatud projektide asjakohase eelhindamise tagamine ja tõhusa riikliku järelevalve teostamine;

§ 3.    punkt 2 sõnastus alates 1.09.2006
  2) struktuurifondide vahenditest toetatud projektide asjakohase eelhindamise tagamine ja tõhusa järelevalve teostamine;
[RTL 2006, 62, 1133 - jõust. 01.09.2006]
  3) seire tulemuslik teostamine kõigil arengukava rakendamise tasanditel;
  4) tõhusa kontrolli tagamine struktuurifondide kasutamise üle;
  5) toetuse saajate ja avalikkuse informeerimine struktuurifondide panusest ja toetusvõimalustest.

§ 4.  Toetatavad tegevused

  (1) Rahastamisele kuuluvad tegevused peavad vastama järgmistele tingimustele:
  1) olema otseselt seotud arengukava rakendamisega;
  2) olema otseselt suunatud arengukava ja 5. prioriteedi eesmärkide saavutamisele;
  3) tegevuse järgi peab olema põhjendatud vajadus.

  (2) Meetme 5.1 raames toetatakse alljärgnevaid tegevusi:
  1) toetuse andmise ja tegevuste ettevalmistamine, sealhulgas struktuurifonde puudutava info jagamine potentsiaalsetele taotlejatele, taotlejate nõustamine sobiva rahastamisallika leidmisel ja projektiidee vormistamisel ning toetuse rakendamisega seotud tegevuste ja protseduuride ettevalmistamine struktuurifonde rakendavates asutustes;
  2) struktuurifondide projektitaotluste hindamine ja rahastatavate projektide valik;
  3) seire teostamine struktuurifondide projekti, meetme, prioriteedi ja arengukava tasandil ning järelevalve teostamine;
[RTL 2006, 62, 1133 - jõust. 01.09.2006]
  4) arengukava seirekomisjoni ja muude struktuuritoetuse rakendamisega tegelevate komisjonide koosolekute korraldamine;
  5) struktuurifondide rakendamisega seotud auditite läbiviimine.

  (3) Meetme 5.2 raames toetatakse järgmisi tegevusi:
  1) arengukava ja üksikute meetmete asjakohasuse, mõju ning rakendamisvõimaluste uuringud;
  2) struktuurifondide rakendamisega seotud seminaride korraldamine struktuurifonde rakendavate asutuste töötajatele, toetuse taotlejatele, toetuse saajatele ja koolitajatele;
  3) teavitamine, sealhulgas meetmeid tutvustavate kodulehtede loomine, toimetamine ja hooldus, teavitustöö läbi trükimeedia, tele- ja raadiokanalite, info- ja juhendmaterjalide väljaandmine trükistena, teabepäevade korraldamine;
  4) arengukava hindamine;
  5) infosüsteemide soetamine ja paigaldamine ning nende kasutamiseks vajalike tehniliste vahendite hankimine.

§ 5.  Toetatavate tegevuste ajaline abikõlblikkus

  (1) Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood algab taotluses märgitud kuupäeval, kuid mitte varem kui 2004. aasta 1. jaanuaril. Abikõlblikkuse perioodi algus võib eelneda taotluse rahuldamise otsusele.

  (2) Projekti tegevuste ajalise abikõlblikkuse lõpp on taotluses näidatud toetuse kasutamise perioodi lõpp, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2009. a.
[RTL 2009, 28, 361 - jõust. 23.03.2009]

§ 6.  Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) kulud vastavad taotluse rahuldamise otsuses sätestatule, sealhulgas otsuse lisas toodud projekti tegevuste kirjeldusele ja eelarvele;
  2) kulud on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuses märgitud projekti abikõlblikkuse alguskuupäeva ja enne abikõlblikkuse lõppkuupäeva;
  3) kulud vastavad tehnilisest abist rahastatavate kulude piirmääradele, mis on kehtestatud määruse lisas 3;
  4) kulude tegemisel on järgitud Euroopa Komisjoni määruses 448/2004/EÜ (ELT L 072, 11.03.2004, lk 66–77) ja teistes õigusaktides sätestatud tingimusi.

  (2) Meetme 5.1 raames on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) meetme 5.1 tegevusi ellu viivate teenistujate ja teiste töötajate töötasu;
  2) töökohtade sisustamine meetme 5.1 raames tööle võetud inimestele;
  3) meetme 5.1 raames tööle võetud inimeste kontorikulud ja üldised majanduskulud;
  4) meetme 5.1 tegevuste elluviimiseks tööle võetud ekspertide töötasu;
  5) meetme 5.1 tegevuste elluviimisega seotud majutus- ja transpordikulud, töölähetuste päevaraha ning välislähetuste kindlustuskulud;
  6) meetme 5.1 tegevuste elluviimisega seotud tõlkekulud;
  7) meetme 5.1 tegevuste elluviimisega seotud materjalide soetamine, paljundamine ja trükkimine ning tehnika ja varustuse ostmine;
  8) konverentsiruumide ja -tehnika rent arengukava seirekomisjoni ning muude struktuurifondide rakendamisega tegelevate komisjonide ja töögruppide koosolekute läbiviimiseks, toitlustus koosolekutel;
  9) audititeenuse ostmine;
  10) teabenõude esitamisega seotud kulud (toetuse taotleja või saaja tausta või taotluse kontrollimiseks).

  (3) Meetme 5.2 raames on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) meetme 5.2 tegevuste elluviimiseks palgatud töötajate (välja arvatud teenistujate) töötasu;
  2) meetme 5.2 tegevuste elluviimisega seotud majutus- ja transpordikulud, töölähetuste päevaraha ning välislähetuste kindlustuskulud;
  3) meetme 5.2 tegevuste elluviimisega seotud materjalide soetamise, paljundamise ja trükkimise kulud;
  4) meetme 5.2 tegevuste elluviimisega seotud tõlkekulud;
  5) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud uuringute tellimine;
  6) koolitus- ja hindamisteenuse ostmine;
  7) ruumide ja presentatsioonitehnika rent seminaride ja teavitamisürituste läbiviimiseks;
  8) toitlustus seminaridel;
  9) kohvipausid teavitamisüritustel;
  10) tele- ja raadiosaadete produtseerimisega seotud kulud;
  11) info- ja koolitusmaterjalide toimetamise, kujundamise ja avaldamise kulud;
  12) tarkvara ja riistvara soetamise ja paigaldamisega seotud kulud;
  13) meetme 5.2 tegevuste elluviimisega seotud postikulud;
  14) meetme 5.2 tegevuste elluviimiseks palgatud töötajate (välja arvatud teenistujate) kontorikulud ja üldised majanduskulud.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) puhkusetoetuse ja teiste töötajatele makstavate toetustega seotud kulud;
  2) erisoodustustelt makstavad maksud (tulumaks ja sotsiaalmaks);
  3) nende töötajate töökoha sisustamine ja puhkusetasu, kes tegelevad meetme 5.1 tegevustega osalise tööajaga, kui meetme 5.1 tegevustega seotud töö osakaal kogu tööajast ei ole fikseeritud;
  4) muud projekti elluviimisega otseselt mitte seotud kulud.
[RTL 2005, 89, 1329 - jõust. 19.08.2005]

§ 7.  Projekti omafinantseerimise määr

  Projekti omafinantseerimise määr peab olema vähemalt 25% projekti kogueelarvest.

2. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.  Tehnilise abi kasutamise kava koostamine

  (1) Korraldusasutus koostab tehnilise abi kasutamise kava ettepaneku, mis saadetakse prioriteedi juhtkomisjonile.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (2) Prioriteedi juhtkomisjon kinnitab tehnilise abi kasutamise kava vastavalt oma töökorrale.

  (3) Vajadusel muudab prioriteedi juhtkomisjon tehnilise abi kasutamise kava.

§ 9.  Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  Meetmete 5.1 ja 5.2 raames võivad toetuse taotlejaks olla ainult valitsusasutused või eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» paragrahvides 10–14 sätestatule täidavad korraldusasutuse, makseasutuse, auditeeriva asutuse, prioriteedi rakendusasutuse, meetme rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesandeid.

§ 10.  Taotlus ja sellele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlus on täidetud taotlusvorm (lisa 1) koos eelarvega (lisa 2).

  (2) Taotluses tuuakse eraldi välja meetme 5.1 tegevuste kirjeldus ja eelarve ning meetme 5.2 tegevuste kirjeldus ja eelarve. Meetme 5.1 ja meetme 5.2 projekti võib esitada ühes taotluses.

  (3) Projekti eelarve peab olema vastavuses tehnilise abi kasutamise kavas sätestatuga.

  (4) Korraldusasutusel on õigus tutvuda taotleva organisatsiooni koolitusplaani, struktuurifondide teavitamise tegevuskava või muude projekti tegevuste elluviimisega seotud dokumentidega.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (5) Taotlus peab sisaldama kinnitust taotlemisel esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta.

  (6) Taotlusele kirjutab alla toetust taotleva asutuse või isiku juht.

§ 11.  Taotluse esitamise tähtaeg

  Taotlused tehnilisest abist rahastatavate tegevuste kohta esitatakse korraldusasutusele hiljemalt 25 tööpäeva jooksul pärast projekti rakendamise aasta riigieelarve jõustumist.
[RTL 2005, 89, 1329 - jõust. 19.08.2005]

§ 12.  Taotlejate teavitamine

  (1) Taotlejad ja toetuse saajad saavad tehnilise abi rakendamise aluseks olevate õigusaktide ning dokumentidega tutvuda veebilehel www.struktuurifondid.ee.

  (2) Korraldusasutus teavitab taotlejaid ja toetuse saajaid tehnilise abi taotlemise ja projekti elluviimisega seotud küsimustest kirjalikult ning vajadusel korraldab infopäevi.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

§ 13.  Taotluse läbivaatamine ja vastavaks tunnistamine

  (1) Taotluse läbivaataja on korraldusasutus.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (2) Taotlus tunnistatakse vastavaks, kui täidetud on alljärgnevad tingimused:
  1) taotlus esitati tähtaegselt;
  2) taotleja vastab §-s 9 sätestatud tingimustele;
  3) kõik taotlusvormi osad on täidetult esitatud;
  4) taotlus on asutuse või isiku juhi poolt kinnitatud;
  5) projekti tegevused on abikõlblikud;
  6) projekti eelarves olevad kulud on abikõlblikud;
  7) projekti eelarves toodud kulud vastavad tehnilisest abist rahastatavate kulude piirmääradele (lisa 3);
  8) projekti eelarve on põhjendatud ja realistlik;
  9) projekti eelarve sisaldab vähemalt minimaalset nõutavat omafinantseeringut

  (3) Kui lõike 2 punktides 1 ja 2 toodud tingimused ei ole täidetud või esinevad «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 4 punktides 2 ja 3 toodud asjaolud, tunnistatakse taotlus mittevastavaks ja tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.
[RTL 2006, 62, 1133 - jõust. 01.09.2006]

  (4) Kui taotlus ei ole asutuse või isiku juhi poolt kinnitatud, mõni täidetud taotlusvormi osa on puudu või taotluses ei ole esitatud kogu nõutud infot, esitab korraldusasutus taotlejale nõude puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks või esitatud andmetes või dokumentides sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse vähemalt seitse tööpäeva.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (5) Pärast puuduste kõrvaldamist teostab korraldusasutus rakendusüksus uue taotluse vastavuse kontrolli ning võtab edasisse menetlusse vaid taotlused, mille puhul on kõik lõike 2 punkides 1–4 toodud tingimused täidetud.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (6) Kui lõike 2 punktides 1–4 nimetatud tingimused ei ole pärast puuduste kõrvaldamist täidetud, tunnistatakse taotlus mittevastavaks ja tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (7) Kui lõike 2 punktides 1–4 toodud tingimused on täidetud, kuid osad projekti tegevustest või eelarves olevatest kuludest ei ole abikõlblikud, tunnistatakse taotlus vastavaks abikõlblike tegevuste ja kulude osas.

  (8) Korraldusasutus võib projekti tegevuste ja kulude abikõlblikkuse ning projekti eelarve põhjendatuse kontrollimiseks taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisikult täiendavat teavet küsida. Teabe esitamiseks antakse vähemalt neli tööpäeva.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (9) Kui täiendavat teavet ei esitata tähtajaks, on korraldusasutusel õigus loobuda taotluse menetlemisest nende tegevuste või kulude suhtes, mille kohta lisateavet ei esitatud, ja tunnistada taotlus osaliselt vastavaks.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (10) Korraldusasutuse juht teeb otsuse taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta hiljemalt 25 tööpäeva jooksul §-s 11 sätestatud taotluste esitamise tähtajast.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (11) Korraldusasutuse juht informeerib taotlejat taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsusest kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

§ 14.  Taotluse rahuldamise otsuse tegemine

  (1) Rahuldamisele kuuluvad kõik taotlused, mis tunnistatakse vastavaks ja mille maht ei ole suurem kui prioriteedi juhtkomisjoni poolt kinnitatud tehnilise abi kasutamise kavas taotlejale eraldatud toetus.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse teeb korraldusasutuse juht hiljemalt 25 tööpäeva jooksul pärast §-s 11 sätestatud taotluse esitamise tähtaega. Taotluse vastavaks tunnistamise ja taotluse rahuldamise otsus vormistatakse samas haldusaktis.
[RTL 2005, 89, 1329 - jõust. 19.08.2005]

§ 15.  Projekti muudatustest teavitamine

  (1) Toetuse saaja peab korraldusasutust teavitama elektrooniliselt kõigist kavandatavatest muudatustest, mis puudutavad projekti ajakava, eelarvet või tegevuste sisu.

  (2) Täiendavate tegevuste lisandumisel või vahendite juurde taotlemisel teavitab toetuse saaja korraldusasutust kirjalikult, tuues välja järgneva info:
  1) muudatuse vajalikkuse põhjendus;
  2) muudetud tegevuste kirjeldus koos ajakavaga;
  3) muudatused projekti eelarves.
[RTL 2006, 22, 378 - jõust. 10.03.2006(rakendatakse alates 1.01.2006)]

§ 16.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse, kui
  1) muutub projekti lõpptähtaeg;
  2) suureneb projekti tegevuse eelarve või kavandatakse täiendavaid tegevusi.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks esitab toetuse saaja korraldusasutusele taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse, tuues välja § 15 lõikes 2 toodud info.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse teeb korraldusasutuse juht.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (4) Korraldusasutuse juht keeldub toetuse saaja taotletud muudatuste heakskiitmisest, kui
  1) muudatused ei ole vastavuses § 13 lõike 2 punktides 5–9 toodud tingimustega;
  2) projekti eelarve ületab muudatuse tõttu prioriteedi juhtkomisjoni poolt toetuse saajale eraldatud toetuse piirmäära.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (5) Korraldusasutuse juht teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise või muutmisest keeldumise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal toetuse saaja projekti muutmise taotluse esitas.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (6) Korraldusasutuse juht informeerib toetuse saajat taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või muutmisest keeldumisest kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

3. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 17.  Toetuse maksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja korraldusasutusele väljamakse taotluse ja kuludokumentide nimekirja määruse lisades 4 ja 5 toodud vormidel. Väljamakse taotlus peab sisaldama kõiki toetuse saaja poolt viimase 90 kalendripäeva jooksul tasutud väljamakse taotluse aluseks olevaid kulusid. Põhjendatud juhtudel ja kokkuleppel korraldusasutusega võib väljamakse taotluses kajastada eelmisest väljamakse taotlusest välja jäänud kulusid.

  – rakendatakse alates 1.01.2007
[RTL 2007, 15, 247 - jõust. 16.02.2007]

  (2) Väljamakse tegemiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja koos väljamakse taotlusega järgmised kulusid tõendavad dokumendid:
  1) tehingute puhul, mille abikõlblik summa on vähemalt 100 000 krooni (ilma käibemaksuta), hankijaga, kellelt toetuse saaja tellis teenust või ostis kaupa, sõlmitud lepingu või hankija poolt esitatud garantiikirja koopia ning koopia hankija poolt väljastatud arvest ja tasumist tõendavast dokumendist;»;

[RTL  2007, 15, 247 – jõust. 16.02.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007


  2) projekti kuludesse kantavate transpordi-, side- ja üldkulude summa ning nende arvutamise metoodika ;
  3) töötasude esmase esitamise korral koopia töölepingust või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirjast, mis sisaldab makstava töötasu suurust ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et täidetakse abikõlblikke ülesandeid;
  4) töötasude korral töötasu ja maksude arvestust selgitav leht;
  5) muud korraldusasutuse poolt nõutud kulude väljamaksmiseks vajalikud dokumendid.
[RTL 2006, 62, 1133 - jõust. 01.09.2006]

  (3) Ettemaksu taotlemisel esitab toetuse saaja koos väljamakse taotlusega järgmised rahalise kohustuse tekkimist tõendavad dokumendid:
  1) tehingute puhul, mille abikõlblik summa on vähemalt 100 000 krooni (ilma käibemaksuta), hankijaga, kellelt toetuse saaja tellis teenust või ostis kaupa, sõlmitud lepingu või hankija poolt esitatud garantiikirja koopia ning koopia hankija poolt väljastatud arvest ja tasumist tõendavast dokumendist;
  2) projekti kuludesse kantavate transpordi-, side- ja üldkulude summa ning nende arvutamise metoodika kohta;
  3) töötasude korral töötasu ja maksude arvestust selgitav leht;
  4) töötasude esmakordsel hüvitamiseks esitamisel koopia töölepingust või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirjast, mis sisaldab makstava töötasu suurust ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et täidetakse abikõlblikke ülesandeid.

[RTL 2007, 15, 247 – jõust. 16.02.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007

  (31) Seitsme tööpäeva jooksul pärast ettemakse laekumist esitatakse tasumist tõendavad dokumendid korraldusasutusele. Palgakulude korral esitatakse tasumist tõendavad dokumendid korraldusasutusele seitsme tööpäeva jooksul pärast palga väljamaksmist ning töötasudega kaasnevate maksude osas seitsme tööpäeva jooksul pärast maksude tasumist.

  – rakendatakse alates 1.01.2007
[RTL 2007, 15, 247 - jõust. 16.02.2007]

  (4) Korraldusasutus kontrollib toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotlust ja kuludokumente.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (5) Kui väljamakse aluseks olevad kulud on abikõlblikud ning vastavad taotluse rahuldamise otsuses sätestatule, makstakse toetus taotlejale välja rahandusministri 19. augusti 2005. a määruses nr 31 «Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord» sätestatud korras.

  – rakendatakse alates 1.01.2007
[RTL 2007, 15, 247 - jõust. 16.02.2007]

  (6) Kui toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus on puudulik, teavitab korraldusasutus meetmete toetuse saajat puudustest seitsme tööpäeva jooksul väljamakse taotluse esitamisest. Väljamakse tegemiseks peab toetuse saaja esitama parandatud väljamakse taotluse või lisainformatsiooni esitatud taotluse kohta.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (7) Väljamakse tegemiseks esitab toetuse saaja korraldusasutusele järgmisel kuul taotletava väljamakse kogusumma kohta broneeringu hiljemalt jooksva kalendrikuu viieteistkümnendal kuupäeval.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

4. peatükk DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 18.  Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel korraldusasutusele esitatud dokumente taotlejale ja toetuse saajale ei tagastata. Korraldusasutus tagab dokumentide säilitamise 2015. aasta 31. detsembrini.
[RTL 2005, 96, 1460 - jõust. 18.09.2005]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti elluviimise ja toetuse kasutamisega seotud dokumentide, sealhulgas kuludokumentide ja lepingute, säilitamise vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Rahandusministri 11. jaanuari 2005. a määruse nr 6 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004 – 2006» meetmest 5.1 «Programmi juhtimine ja rakendamine» ja meetmest 5.2 «Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine» toetuse andmise tingimused»
lisa 1
rahandusministri 31. jaanuari 2007. a määruse nr 6  sõnastuses
[RTL 2007, 15, 247 – jõust. 16.02.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007STRUKTUURITOETUSE TAOTLUS

Riikliku arengukava prioriteet 5: Tehniline abi
A1: Andmed taotleja kohta

 Organisatsioon

 

Asutuse registreerimisnumber

 

Aadress

 

Postiindeks

 

Telefon

 

Faks

 

E-post

 

Taotleja esindaja (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

 

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisik (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

 A2: Andmed projekti kohta

Tehnilise abi taotlemise eesmärk

 

Abikõlblikkuse periood

 

Meetme 5.1 raames planeeritud tegevuste kogueelarve (kroonides)

 

Sealhulgas struktuurifondide kaasfinantseerimine

 

Sealhulgas taotleja omafinantseering

 

Meetme 5.2 raames planeeritud tegevuste kogueelarve (kroonides)

 

Sealhulgas struktuurifondide kaasfinantseerimine

 

Sealhulgas taotleja omafinantseering

 

Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht (asukohad)

  

Rahandusministri 11. jaanuari 2005. a määruse nr 6 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004 – 2006» meetmest 5.1 «Programmi juhtimine ja rakendamine» ja meetmest 5.2 «Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine» toetuse andmise tingimused»
lisa 2
rahandusministri 31. jaanuari 2007. a määruse nr 6  sõnastuses
[RTL  2007, 15, 247 – jõust 16.02.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007Taotleja nimi

Tehnilisest abist planeeritud tegevuste eelarve

Meede 5.1: Programmi juhtimine ja rakendamine

Abikõlblikud kulud

Finantseerimisallikad

Kulud

Maksumus kokku

SF toetus

Omafinantseering

I Meetme 5.1 töötajatega seotud kulud

 

 

 

1.1 Kulu 1

 

 

 

1.2 Kulu 2

 

 

 

....

 

 

 

II Toetuse ja tegevuste ettevalmistamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Projektide hindamine ja valik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Seire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Komisjonide koosolekute korraldamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Auditid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEEDE 5.1 KOKKU

 

 

 Meede 5.2: Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine

Abikõlblikud kulud

Finantseerimisallikad

Kulud

Maksumus kokku

SF toetus

Omafinantseering

I Uuringud

 

 

 

1.1 Kulu 1

 

 

 

1.2 Kulu 2

 

 

 

....

 

 

 

II Seminarid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Teavitamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Hindamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tarkvara ja riistvara soetamine ja installeerimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEEDE 5.2 KOKKU

 

 

  

Rahandusministri 11. jaanuari 2005. a määruse nr 6 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004 – 2006» meetmest 5.1 «Programmi juhtimine ja rakendamine» ja meetmest 5.2 «Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine» toetuse andmise tingimused»
lisa 3
rahandusministri 4. juuli 2008. a määruse nr 19  sõnastuses.
[RTL 2008, 60, 853 – jõust. 21.07.2008]Meetme 5.1 raames palgatud töötajatega seotud kulud

Maksimaalne tehnilisest abist toetatav kulu kroonides koos toetuse saaja omafinantseeringuga

Töökoha sisustamine (sisaldab laua, tooli, riiulite, telefoni, lambi ostmist)

15 000 (ilma käibemaksuta)

Arvuti ostmine (sisaldab riistvara ja operatsioonisüsteemi tarkvara)

15 000 (ilma käibemaksuta)

Sülearvuti ostmine (sisaldab riistvara ja operatsioonisüsteemi tarkvara)

25 000 (ilma käibemaksuta)

Mobiiltelefoni ostmine

3000 (ilma käibemaksuta)

Meetme 5.1 ja meetme 5.2 projektide tegevustega seotud kulud

Maksimaalne tehnilisest abist toetatav kulu kroonides koos toetuse saaja omafinantseeringuga

Isikliku või asutuse auto kasutamise kompensatsioon kilomeetri kohta

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad» toodud tulumaksuvabadele piirmääradele

Majutus Eestis ööpäeva kohta

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruses nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» toodud tulumaksuvabadele piirmääradele

 

Majutus välisriigis ööpäeva kohta

Päevaraha ühepäevasel riigisisesel lähetusel

Päevaraha mitmepäevasel riigisisesel lähetusel

Päevaraha ühepäevasel välislähetusel

Päevaraha mitmepäevasel välislähetusel 

Kinnitatud
rahandusministri 11. jaanuari 2005. a määrusega nr 6 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetmest 5.1 «Programmi juhtimine ja rakendamine» ja meetmest 5.2 «Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine» toetuse andmise tingimused»
lisa 4 – väljamakse taotlusRahandusministeerium

Meie______________________Väljamakse taotlus nr___ ülekannete teostamiseks arvestusperioodi

____________________ – ____________________ kohta

Meede ____

Käesolevaga palub_____________________________________________________________

(asutuse või isiku nimi)

teostada ülekanded vastavalt lisatud kuludokumentide nimekirjale summas ______ krooni.

Samuti kinnitan, et projekti rakendamine toimub vastavuses ühtse programmdokumendi 2004–2006,
programmitäiendi ja struktuuritoetuse kasutamist reguleerivate õigusaktidega.

Toetuse saaja esindaja

________________________________________

 

Nimi/ametikoht/allkiriLisad: Kuludokumentide nimekiri ___ eks ___ lehel

Koostaja nimi, telefon, e-post

 

Lisa 5 – kuludokumentide nimekiri
Kinnitatud
Rahandusministri 11. aanuari 2005. a määrusega nr 6 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa
Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetmest 5.1
Programmi juhtimine ja rakendamine» ja meetmest 5.2 «Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine»
toetuse andmise tingimused»
lisa 5
rahandusministri 28. juuli 2006. a määruse nr 46 sõnastuses
[RTL 2006, 62, 1133 – jõust. 1.09.2006]VÄLJAMAKSE TAOTLUSE NR ... KULUDOKUMENTIDE NIMEKIRI

Kuupäev
Asutus või isik:
Valuuta: Eesti kroon
Täpsusastmega kaks kohta pärast koma

Tabel 1

jrk nr

arve esitaja nimi

kulukoht

arve number

arve kuupäev

toetuse saaja nimi

toetuse saaja konto number

TA taotluse eelarve meetme ja kulurea nr

eelarve-klassifikaator

välja-makse tüüp (ettemaks/ tavaline)

summa käibe-maksuta

käibe-maks

summa kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 Asutuse või isiku juht (nimi/ametinimetus/allkiri)

Koostaja (nimi/telefon/e-post)

Valuuta: Eesti kroon
Täpsusastmega kaks kohta pärast koma

Tabel 2

jrk nr

mitteabikõlblikud kulud (sh käibemaks)

abikõlblik käibemaks

abikõlblik summa kokku

Finantseerimisallikad

struktuuritoetus

abikõlblik omafinantseering

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 Asutuse või isiku juht (nimi/ametinimetus/allkiri)

Koostaja (nimi/telefon/e-post)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json