Teksti suurus:

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi aastateks 2004-2006 meetme 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul" osa "Tööturuasutuste projektid" raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 99, 1512

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi aastateks 2004-2006 meetme 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul" osa "Tööturuasutuste projektid" raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri

Vastu võetud 16.09.2005 nr 100

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõike 2 alusel ja kooskõlas § 16 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» (edaspidi arengukava) prioriteedi 1 «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» osa «Tööturuasutuste projektid» raames antava toetuse kasutamise kava (edaspidi kava) koostamise tingimused ja korra, toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra ning toetuse seire läbiviimise eeskirja.

§ 2. Toetuse andmise eesmärk

Toetuse andmise eesmärgid on:
1) integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötuid;
2) integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötajaid, kes on saanud koondamisteate;
3) võimaldada riskirühmadele paremat ligipääsu tööturule;
4) tõsta tööturuteenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti.

§ 3. Toetatavad tegevused

Meetme osa raames toetatavad tegevused on:
1) töötute ja koondamisteate saanud töötajate täiendus- ja ümberõpe (sh ettevõtlusalane õpe);
2) riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine;
3) ebapiisava eesti keele oskusega isikutele tööalaselt vajaliku keeleõppe võimaluste pakkumine toetamaks nende integratsiooni tööturule;
4) tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine;
5) abi andmine ettevõtlusega alustamiseks;
6) naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine;
7) tööturule integreerimist toetavate teenuste osutamine;
8) olemasolevate tööturuteenuste edasiarendamine ning kohandamine piirkondlike vajadustega ning uute tööturumeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
9) aktiivseid tööturumeetmeid ja tööturule integreerimist toetavaid teenuseid osutavate töötajate koolitus;
10) Tööturuameti ja tööhõiveametite (edaspidi tööturuasutused ) moderniseerimine.

§ 4. Toetus ja toetuse määr

(1) Toetus käesoleva määruse mõistes on riigi poolt antav rahaline abi, mida kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

(2) Euroopa Sotsiaalfondi vahendid võivad moodustada maksimaalselt 80% käesoleva määruse § 5 lõike 1 kohaselt koostatava kava alusel rahuldatud taotluste abikõlblikest kogukuludest.

(3) Vähemalt 20% kava alusel rahuldatud taotluste abikõlblikest kogukuludest peab olema finantseeritud Eesti avaliku sektori poolt. Eesti avaliku sektori finantseeringuks loetakse järgmiste isikute finantseeringut:
1) riik;
2) kohaliku omavalitsuse üksus;
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik;
4) juriidilised isikud, mille üle punktides 1–3 nimetatud isikud omavad «Raamatupidamise seaduse» § 27 lõike 1 tähenduses valitsevat mõju.

(4) Kui toetuse andmine on riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 mõistes, järgitakse Euroopa Komisjoni määruses 2204/2002/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi suhtes (ELT L 337, 13.12.2002, lk 3–14) ja Euroopa Komisjoni määruses 68/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 20–29), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 363/2004/EÜ (ELT L 63, 28.02.2004, lk 20–21) ning Euroopa Komisjoni määruses 70/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antava riigiabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 364/2004/EÜ (ELT L 63, 28.02.2004, lk 22–29) sätestatud tingimusi.

2. peatükk
KAVA KOOSTAMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 5. Kava

(1) Kava koosneb tööturuasutuste eelistusnimekirjana esitatud investeeringute ettepanekutest (edaspidi taotlused) tegevuste toetamiseks, mis on loetletud määruse §-s 3.

(2) Kavas loetletud taotlustele antava toetuse summa kokku ei tohi ületada Vabariigi Valitsuse korralduses kinnitatud summat.

(3) Iga kava eelnõus nimetatud taotluse kohta märgitakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõikes 4 sätestatud andmed.

§ 6. Kava koostamise alused

(1) Kava koostatakse vastavuses arengukavas ja programmitäiendis nimetatud meetme eesmärkide ja toetatavate tegevustega.

(2) Sotsiaalministeerium määrab Tööturuametile tähtaja § 5 lõikes 1 nimetatud taotluste esitamiseks.

§ 7. Kava koostamise kord

(1) Tööturuamet esitab koos taotluste elektrooniliste koopiate ja originaalidega Sotsiaalministeeriumile ettepaneku kava koostamiseks.

(2) Sotsiaalministeerium koostab saabunud taotluste põhjal kava eelnõu ja esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul § 6 lõikes 2 nimetatud tähtajast.

(3) Kava koostamisel lähtub Sotsiaalministeerium järgmistest kriteeriumitest:
1) taotlus peab vastama vähemalt ühele arengukavas ja programmitäiendis nimetatud meetme eesmärkidest;
2) taotluse tegevusvaldkond on vastavuses arengukavas ja programmitäiendis nimetatud meetme tegevusvaldkondadega.

§ 8. Kava muutmine

Sotsiaalministeerium võib teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku kava muutmiseks, kui:
1) pärast toetuse väljamakseid kavas nimetatud projektidele jääb meetme osa eelarvesse kasutamata vahendeid;
2) kava muutmine on vajalik muudest asjaoludest tulenevalt.

3. peatükk
TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED NING TAOTLEJA JA TAOTLUSE VASTAVAKS JA MITTEVASTAVAKS TUNNISTAMINE

§ 9. Taotlejad ja nõuded taotlusele

(1) Taotlejaks käesoleva määruse mõistes on Tööturuamet ja tööhõiveametid.

(2) Taotleja peab omama vähemalt kaheaastast kogemust tööturuteenuste osutamisel.

(3) Taotlus on nõuetekohane, kui:
1) taotlus on vormikohane ning sellele on lisatud (lisa 1) kinnituskiri § 4 lõikes 3 nimetatud finantseeringu olemasolu kohta;
2) toetust on taotletud §-s 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks;
3) § 4 lõikes 3 nimetatud finantseering moodustab vähemalt 20% taotluse abikõlblikest kogukuludest;
4) tegevuskavas on arvesse võetud kõik taotluse elluviimiseks vajalikud tegevused ja need on ajaliselt teostatavad;
5) eelarves kajastatud kulud on abikõlblikud ja põhjendatud ja vastavad Euroopa Komisjoni määruse 448/2004 §-s 3 sätestatule ning «Struktuuritoetuse seaduse» § 42 lõike 3 alusel kehtestatud määruse tingimustele;
6) toetatav tegevus lõpetatakse hiljemalt 31. augustiks 2008. a;
7) esitatud andmed on piisavad ja õiged;
8) see on allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku poolt.

§ 10. Taotluse vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine

(1) Sotsiaalministeerium kontrollib 20 tööpäeva jooksul pärast kava kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt taotluse vastavust § 9 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

(2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitab Sotsiaalministeerium taotlejat puudustest kirjalikult viie tööpäeva jooksul ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Taotlus tunnistatakse vastavaks, kui taotlus vastab kõigile §-s 9 sätestatud nõuetele.

(4) Taotlus tunnistatakse mittevastavaks ja tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, kui taotlus ei vasta kasvõi ühele § 9 lõikes 4 sätestatud nõuetest.

4. peatükk
TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE

§ 11. Taotluse rahuldamine

(1) Rahuldamisele kuuluvad kõik nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis on loetletud Vabariigi Valitsuse poolt «Struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõike 4 alusel eelistusnimekirjana kinnitatud investeeringute loetelus.

(2) Sotsiaalminister teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 tööpäeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt eelistusnimekirjana esitatud investeeringute loetelu kinnitamisest.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotleja nõusolekul taotletud toetuse summat ja projekti tegevusi muuta vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõikes 6 sätestatule.

§ 12. Taotluse rahuldamise otsus

Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
1) toetuse saaja;
2) otsuse kuupäev;
3) viide otsuse tegemise alustele ning toetuse saaja kohutustele;
4) toetatava projekti nimi ja abikõlblikud kogukulud;
5) toetuse maksimaalne suurus Eesti kroonides ja toetuse ning Eesti avaliku sektori finantseeringu määr projekti abikõlblikest kogukuludest;
6) kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;
7) tähtaeg jooksva eelarveaasta riigieelarveliste väljamaksete prognoosi esitamiseks;
8) ettemakse tegemise tingimused;
9) projekti seirearuannete esitamise tähtajad;
10) esimese väljamakse taotluse esitamise tähtaeg.

§ 13. Otsuse teatavaks tegemine

Sotsiaalministeerium saadab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koopia taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 14. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» §-s 20 ja «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korrale.

(2) Taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks esitab taotleja avalduse Sotsiaalministeeriumile Tööturuameti kaudu.

(3) Tööturuamet kontrollib viie tööpäeva jooksul muudatuse põhjendatust ning esitab omapoolse hinnangu muudatuse aktsepteerimise kohta Sotsiaalministeeriumile.

(4) Sotsiaalministeerium vaatab avalduse läbi 15 tööpäeva jooksul avalduse kättesaamisest ning teavitab taotlejat kirjalikult otsusest.

5. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED

§ 15. Abikõlblikud kulud

(1) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega 448/2004/EÜ, millega muudetakse määrust 1685/2000/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu määruse nr 1260/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus 1145/2003/EÜ (ELT L 072, 11.03.2004, lk. 66–77) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1784/1999/EÜ Euroopa Sotsiaalfondi kohta (ELT L 213, 13.08.1999, lk 5–8), «Struktuuritoetuse seaduse» § 42 lõike 3 alusel kehtestatud määruse tingimustega ning muude õigusaktidega.

(2) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
1) käibemaks, välja arvatud juhul, kui on võimalik näidata, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigus projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel;
2) kulud projekti personali töötervishoiu tagamiseks, kui need ei ole seadustega ette nähtud;
3) allhangetest tingitud kulud, kui nende allhangete korraldamine tekitab projektile kulusid, loomata sellele samas proportsionaalset lisaväärtust;
4) maa ja piiramatu kasutuseaga põhivara ning kinnisvara soetus- ja renoveerimiskulu;
5) trahvid, finantskaristused ja kohtukulud;
6) organisatsioonide liikmemaksud;
7) ametnike töötasu, kui nende ülesanded projektis langevad kokku ülesannetega, mida nad täidavad ametnikena;
8) hüvitised ametist vabastamise ja töölepingu lõpetamise korral;
9) erisoodustusena käsitletavad majutus-, eluaseme-, sõidu- ja toitlustuskulud ning päevarahad.

(3) Abikõlblikud on kulutused, mis on tehtud toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse alguskuupäevast lõppkuupäevani.

§ 16. Kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev

(1) Kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses vastavalt taotluses märgitud projekti eeldatavale algus- ja lõppkuupäevale.

(2) Kulude abikõlblikkuse alguskuupäev võib olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev, kuid mitte varasem kui 1. jaanuar 2004. a.

(3) Kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev ei või olla hilisem kui 31. august 2008. a.

§ 17. Toetuse saaja kohustused

Toetuse saaja on kohustatud:
1) vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud küsimustele;
2) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2015. a;
3) näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on toetuse abil teostatud projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat kooskõlas Euroopa Komisjoni määruses 1159/2000/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (Euroopa Liidu Teataja L 130, 31.05.2000, lk 30–36), sätestatuga;
4) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 18. Toetuse väljamaksmine

(1) Toetus makstakse toetuse saajale välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras.

(2) Toetuse saaja esitab Tööturuametile 10. detsembriks järgneva eelarveaasta väljamaksete prognoosi. Esimese eelarveaasta väljamaksete prognoosi esitab toetuse saaja 14 päeva jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(3) Väljamakse taotlus on nõuetekohane, kui:
1) see vastab «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustele;
2) see on vormikohane (lisa 2);
3) esitatud andmed on täielikud ja õiged;
4) see on allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku poolt.

(4) Kui väljamakse taotluses esineb puudusi, teavitab Tööturuamet toetuse saajat puudustest kirjalikult ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(5) Kulusid ei hüvitata, kui väljamakse taotlus ei vasta vähemalt ühele lõikes 3 sätestatud nõuetest või toetuse saaja ei ole täitnud «Struktuuritoetuse seaduse» § 41 lõikes 3 ja käesoleva määruse §-s 15 sätestatud tingimusi.

(6) Tööturuamet edastab väljamakse taotluse ja maksekorralduste nimekirja ülekannete teostamiseks makseasutusele «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras või teavitab toetuse saajat kulude hüvitamisest keeldumisest kirjalikult 15 tööpäeva jooksul alates väljamakse taotluse kättesaamisest või puuduste kõrvaldamisest.

§ 19. Väljamakse taotluse esitamise sagedus ja tähtaeg

(1) Toetuse saaja võib esitada väljamakse taotluse (lisa 2) Tööturuametile vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuue kuu tagant.

(2) Esimene väljamakse taotlus esitatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul § 16 lõikes 2 nimetatud väljamaksete prognoosi esitamisest.

(3) Viimane väljamakse tehakse toetuse saajale pärast projekti lõpparuande heakskiitmist Tööturuameti poolt.

(4) Viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 5% taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast.

6. peatükk
TOETUSE SEIRE LÄBIVIIMINE

§ 20. Projekti seirearuande esitamine

(1) Toetuse saaja esitab Tööturuametile taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajaks projekti seirearuande (lisa 3) kirjalikult ja elektrooniliselt.

(2) Seirearuandeid esitatakse vähemalt kaks korda aastas.

(3) Kui projekti kestus ei ületa kuut kalendrikuud, esitab toetuse saaja ainult projekti lõpparuande.

§ 21. Projekti lõpparuande esitamine

(1) Toetuse saaja esitab Tööturuametile vormikohase projekti lõpparuande (lisa 3) ja selle elektroonilise koopia koos projekti viimase väljamakse taotlusega 30 päeva jooksul alates projekti kulude abikõlblikkuse lõppkuupäevast.

(2) Rakendusüksus ja rakendusasutus peavad kõiki toetuse taotlemise, menetlemise ja seirega seotud dokumente säilitama vähemalt 31. detsembrini 2015. a.

§ 22. Projekti seirearuandele ja lõpparuandele esitatavad nõuded

Projekti seirearuanne ja lõpparuanne on nõuetekohased, kui:
1) need vastavad «Struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustele;
2) need on vormikohased (lisa 3) ja sisaldavad nõutud andmeid;
3) esitatud andmed on täielikud ja õiged;
4) need on allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku poolt.

§ 23. Projekti seirearuande ja lõpparuande kontrollimine ja kinnitamine

(1) Tööturuamet kontrollib seirearuande ja lõpparuande vastavust §-s 22 sätestatud nõuetele.

(2) Tööturuamet kinnitab projekti seirearuande või teavitab toetuse saajat seirearuandes esinevatest puudustest «Struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras 20 tööpäeva jooksul projekti seirearuande saamisest.

(3) Tööturuamet võib seirearuande kinnitamiseks küsida toetuse saajalt projekti elluviimist puudutavaid täiendavaid andmeid ja dokumente ning teha toetuse saajale ettepanekuid projekti tegevuskava, finantsplaani või eelarve muutmiseks, kui projekti seirearuandes esitatud andmetest selgub, et projekti eduka elluviimise tagamiseks on vajalik muudatuste tegemine.

§ 24. Meetme seirearuanne

Käesoleva määruse alusel rahuldatud projektide seireandmed lisatakse sotsiaalministri 7. juuli 2004. a määruse nr 89 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri» §-s 23 nimetatud meetme seirearuandesse ning esitatakse selles nimetatud kuupäevadel.

7. peatükk
MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 25. Rakendussäte

Sotsiaalministeeriumi 7. juuli 2004. a määruse nr 89 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri» (edaspidi Sotsiaalministeeriumi 7. juuli 2004. a määrus nr 89) alusel rahuldatud Tööturuameti toetuse taotlustes esitatud projektid kantakse käesoleva määruse kohaselt koostatud toetuse kasutamise kavasse. Sotsiaalministeeriumi 7. juuli 2004. a määruse nr 89 alusel rahuldatud Tööturuameti taotlused loetakse rahuldatuks käesolevas määruses sätestatud korras ning rahuldatud taotluste rakendamine jätkub Sotsiaalministeeriumi 7. juuli 2004. a määruses nr 89 sätestatud korras.

§ 26. Sotsiaalministeeriumi 7. juuli 2004. a määruse nr 89 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006 meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri» muutmine

Sotsiaalministeeriumi 7. juuli 2004. a määruses nr 89 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006 meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri» (RTL 2004, 96, 1508) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul», välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri»;

2) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja määrust täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Määrust ei kohaldata lõikes 1 nimetatud meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» osa «Tööturuasutuste projektid» raames antavatele toetustele, mille rakendamine toimub «Struktuuritoetuse seaduse» § 17 ja selle alusel sätestatud tingimustel ja korras.»;

3) paragrahvi 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) riigiasutused, välja arvatud Tööturuamet ja tööhõiveametid või»;

5) paragrahvi 12 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa 1 vorm A

Lisa 3 vorm A

Lisa 941525 Lisa 1 vorm B

Lisa 941526 Lisa 1 vorm C

Lisa 941530 Lisa 1 vorm D

Lisa 941532 Lisa 1 vorm E

Lisa 941535 Lisa 2 vorm A

Lisa 941536 Lisa 2 vorm B

Lisa 941537 Lisa 3 vorm B

Lisa 941538 Lisa 3 vorm C

/otsingu_soovitused.json