Teksti suurus:

Euroopa koolide põhikirja konventsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 22, 78

Euroopa koolide põhikirja konventsioon

Euroopa koolide põhikirja konventsiooniga ühinemine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Sõlmitud 21. juunil 1994. a Luxembourgis, jõustus 1. septembril 2005. a
PREAMBUL

Kõrged konventsiooniosalised, Euroopa ühenduste liikmed ja Euroopa ühendused, edaspidi «konventsiooniosalised»;

võttes arvesse, et tagamaks Euroopa institutsioonide nõuetekohane toimimine, on Euroopa ühenduste teenistujate lastele ühtse hariduse andmiseks alates 1957. aastast loodud asutusi, mida nimetatakse Euroopa koolideks;

võttes arvesse, et Euroopa ühendused püüavad tagada kõnealuste laste ühtset haridust ja eraldavad selleks Euroopa koolide eelarvesse raha;

võttes arvesse, et Euroopa koolide süsteem on ainulaadne; võttes arvesse, et see on liikmesriikidevahelise ning liikmesriikide ja Euroopa ühenduste vahelise koostöö vorm, mille puhul teadvustatakse siiski täielikult liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja oma haridussüsteemi korraldamise ning oma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse eest;

arvestades, et:
– 1957. aastal vastuvõetud Euroopa kooli põhikiri tuleks konsolideerida, et võtta arvesse kõiki asjaomaseid tekste, mille konventsiooniosalised vastu on võtnud;
– põhikirja tuleks kohandada, võttes arvesse Euroopa ühenduste arengut;
– koolide organite otsustamismenetlust tuleks muuta;
– arvesse tuleks võtta koolide töötamise käigus saadud kogemusi;
– õpetajatele ja teistele põhikirjas käsitletud isikutele tuleks tagada piisav õiguskaitse kuratooriumi või haldusnõukogude otsuste eest; selleks tuleks moodustada pretensioonide nõukogu, millel oleks rangelt piiritletud pädevus;
– pretensioonide nõukogu pädevus ei piira siseriiklike kohtute pädevust seoses tsiviil- ja kriminaalvastutusega;

võttes arvesse, et Münchenis avati 15. detsembri 1975. aasta täiendava protokolli alusel kool, kus antakse ühtset haridust Euroopa Patendiorganisatsiooni töötajate lastele,

on kokku leppinud järgmises.

I jaotis
EUROOPA KOOLID

Artikkel 1

Käesolevas konventsioonis määratletakse Euroopa koolide (edaspidi koolid) põhikiri.

Koolide eesmärk on anda ühtset haridust Euroopa ühenduste teenistujate lastele. Lisaks artiklites 28 ja 29 sätestatud kokkulepetes käsitletud lastele võivad koolides käia ka teised lapsed, vastavalt kuratooriumi kehtestatud piirangutele.

Koolid on loetletud I lisas, mida kuratoorium võib muuta, et võtta arvesse artiklite 2, 28 ja 31 alusel tehtavaid otsuseid.

Artikkel 2

1. Kuratoorium võib ühehäälselt otsustada luua uusi koole.

2. Ta määrab nende asukoha kokkuleppel vastuvõtva liikmesriigiga.

3. Enne uue kooli avamist liikmesriigi territooriumil peavad kuratoorium ja vastuvõttev liikmesriik sõlmima lepingu, mis käsitleb uue kooli jaoks sobivate ruumide tasuta kasutamist ja hooldamist.

Artikkel 3

1. Kõikides koolides hõlmab õpetus õppekursusi kuni keskkooli lõpuni.

Õppeaeg võib sisaldada:
– lasteaeda;
– viieaastast algkooli;
– seitsmeaastast keskkooli.

Koolid peavad koostöös vastuvõtva riigi haridussüsteemiga võimalikult täpselt arvesse võtma vajadust tehnilise hariduse järele.

2. Õpetust annavad õpetajad, kelle liikmesriigid on lähetanud või määranud kooskõlas otsustega, mille kuratoorium on teinud artikli 12 lõikes 4 sätestatud korras.

3. a) Ettepanekud kooli põhistruktuuri muutmiseks nõuavad kuratooriumi kuuluvate liikmesriikide esindajate ühehäälset otsust.
b) Ettepanekud õpetajate ametiseisundi muutmiseks nõuavad kuratooriumi ühehäälset otsust.

Artikkel 4

Koolides antav haridus on korraldatud järgmiste põhimõtete kohaselt:
1. õppekursused toimuvad II lisas täpsustatud keeltes;
2. kuratoorium võib nimetatud lisa muuta, et võtta arvesse artiklite 2 ja 32 alusel tehtavaid otsuseid;
3. teatavaid õppeaineid õpetatakse samal tasemel olevatele ühendklassidele, et soodustada kooli ühtsust, viia kokku eri keelesektsioonide õpilasi ja edendada vastastikust mõistmist. Sellistes ühendklassides võib kasutada kõiki ühenduse keeli, tingimusel et kuratooriumi otsuse kohaselt on nende kasutamine vastavas olukorras õigustatud;
4. eriti püütakse õpilastele anda põhjalikke teadmisi elavatest keeltest;
5. õppekavades väärtustatakse Euroopa mõõdet;
6. hariduses ja õpetuses austatakse üksikisikute südametunnistust ja veendumusi;
7. võetakse meetmeid, et hõlbustada haridusalaste erivajadustega laste vastuvõtmist õppetööle.

Artikkel 5

1. Koolis edukalt läbitud õppeaastaid ja nendega seoses antud diplomeid ja tunnistusi tunnustatakse liikmesriikide territooriumil kooskõlas vastavustabeliga kuratooriumi kehtestatud tingimustel, mis on sätestatud artiklis 11, ja vastavalt pädevate siseriiklike asutuste kokkuleppele.

2. Euroopa küpsustunnistus, mida käsitletakse 11. aprilli 1984. aasta lepingus, millega muudetakse Euroopa kooli põhikirja lisa, millega nähakse ette Euroopa küpsustunnistuse reglement, edaspidi Euroopa küpsustunnistuse leping, antakse pärast keskhariduse omandamist. Kuratoorium võib liikmesriikide esindajate ühehäälse otsuse alusel teha kõnealusesse lepingusse vajalikke kohandusi.

Euroopa küpsustunnistuse omanikel:
a) on liikmesriigis, mille kodanikud nad on, õigus kasutada kõiki pärast selle riigi keskkoolihariduse omandamist antava diplomi või tunnistuse omamisega kaasnevaid eeliseid;
b) on õigus astuda mis tahes liikmesriigi territooriumil asuvasse ülikooli samadel tingimustel, kui selle liikmesriigi samaväärse kvalifikatsiooniga kodanikud.

Käesolevas konventsioonis kasutatakse sõna «ülikool»:
a) ülikoolide kohta;
b) institutsioonide kohta, mida liikmesriigis, mille territooriumil need asuvad, loetakse ülikooliga võrdväärseks.

Artikkel 6

Igal koolil on artiklis 1 määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalik iseseisev õigusvõime. Seepärast on igal koolil vaba voli hallata oma eelarveosa assigneeringuid artikli 13 lõikes 1 nimetatud finantsmääruses sätestatud tingimustel. Kool võib olla kohtus hageja või kostja. Ta võib soetada ja käsutada vallas- ja kinnisvara.

Seoses oma õiguste ja kohustustega käsitatakse kooli vastavalt käesoleva konventsiooni erisätetele igas liikmesriigis avaliku õigusega reguleeritava haridusasutusena.

II jaotis
KOOLIDE ORGANID

Artikkel 7

Organid, mis on kõikidel koolidel ühised:
1. kuratoorium;
2. peasekretär;
3. inspektorite nõukogud;
4. pretensioonide nõukogu.

Iga kooli haldab haldusnõukogu ja juhib direktor.

I peatükk
Kuratoorium

Artikkel 8

1. Kui artiklist 28 ei tulene teisiti, koosneb kuratoorium järgmistest liikmetest:
a) iga Euroopa ühenduste liikmesriigi ministeeriumi tasandil esindaja või esindajad, kellel on õigus võtta selle liikmesriigi valitsuse nimel siduvaid kohustusi, tingimusel et igal liikmesriigil on ainult üks hääl;
b) Euroopa Ühenduste Komisjoni liige;
c) personalikomitee (õpetajate hulgast) määratud esindaja kooskõlas artikliga 22;
d) õpilaste vanemate esindaja, kelle lastevanemate ühendused on määranud kooskõlas artikliga 23.

2. Kõikide liikmesriikide ministeeriumi tasandil esindajad ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liige võivad määrata teisi isikuid ennast esindama. Teisi liikmeid, kes ei saa kohal viibida, esindavad nende asendusliikmed.

3. Õpilaste esindaja võib kutsuda kuratooriumi koosolekutele vaatlejana õpilasi puudutavate küsimuste puhul.

4. President kutsub kuratooriumi kokku omal algatusel või kolme kuratooriumi liikme või peasekretäri põhjendatud taotluse korral. Kuratoorium tuleb kokku vähemalt üks kord aastas.

5. Presidendiks on ühe aasta kaupa kõikide liikmesriikide esindajad kordamööda järgmises riikide järjekorras: Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iiri, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Ühendkuningriik.

Artikkel 9

1. Välja arvatud juhul, kui käesoleva konventsiooniga nõutakse ühehäälsust, võetakse kuratooriumi otsused vastu selle moodustavate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastavalt järgmistele sätetele:
a) mõne liikmesriigi erihuve mõjutava otsuse vastuvõtmine, näiteks selle territooriumil asuva kooli ruumide märkimisväärne laiendamine või kooli sulgemine, nõuab kõnealuse liikmesriigi esindaja poolthäält;
b) kooli sulgemiseks on vaja komisjoni liikme poolthäält;
c) avaliku õigusega reguleeritava organisatsiooni esindaja, kes on saanud kuratooriumis koha ja hääle artiklil 28 põhineva kokkuleppe alusel, hääletab kõikides sellises kokkuleppes käsitletud kooliga seotud küsimustes;
d) artikli 8 lõike 1 punktis c nimetatud personalikomitee esindaja ja artikli 8 lõike 1 punktis d nimetatud õpilaste vanemate esindaja õigust hääletada piiratakse haridusküsimusi puudutavate otsuste vastuvõtmisega vastavalt artiklile 11, välja arvatud otsused, mis käsitlevad Euroopa küpsustunnistuse lepingu kohandusi, ja otsused, millel on mõju majandusele või eelarvele.

2. Juhul kui käesoleva konventsiooniga nõutakse ühehäälsust, ei takista kohal viibivate või esindatud liikmete hääletamisest hoidumine otsuste vastuvõtmist kuratooriumis.

3. Kõikidel hääletamistel on igal kohal viibival või esindatud liikmel üks hääl, ilma et see piiraks artikli 8 lõike 1 punkti a erisätte kohaldamist.

Artikkel 10

Kuratoorium kontrollib käesoleva konventsiooni rakendamist; selleks on tal vajalikud volitused otsuste tegemiseks haridus-, eelarve- ja haldusküsimustes ning artiklites 28–30 nimetatud kokkuleppeid käsitlevateks läbirääkimisteks. Kuratoorium võib moodustada komiteesid, kes vastutavad otsuste ettevalmistamise eest.

Kuratoorium näeb ette koolide üldeeskirjad.

Kuratoorium koostab igal aastal peasekretäri ettevalmistatud eelnõu alusel aruande koolide töö kohta ja edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 11

Haridusküsimustes määrab kuratoorium õpingute suunitluse ja nende korralduse. Eelkõige teeb kuratoorium pärast asjaomase inspektorite nõukogu arvamuse saamist järgmist:
1. võtab vastu ühtlustatud õppekavad ja tunniplaanid igaks õppeaastaks ja iga moodustatud sektsiooni jaoks ning annab soovitusi kasutatavate meetodite kohta;
2. tagab, et inspektorite nõukogu teeb õpetuse üle järelevalvet, ja kehtestab selleks eeskirjad;
3. määrab vanuse eri tasemetele pääsemiseks. Kuratoorium näeb ette eeskirjad õpilaste üleviimiseks järgmisesse klassi või keskkooli ja eeskirjad koolis läbitud õppeaastate tunnustamiseks kooskõlas artikliga 5, et võimaldada õpilastel igal ajal oma riiklikesse koolidesse tagasi pöörduda. Kuratoorium koostab artikli 5 lõikes 1 nimetatud vastavustabeli;
4. korraldab eksameid, mille eesmärk on kontrollida koolis tehtud tööd; kuratoorium näeb ette eksamite eeskirjad, määrab eksamikomisjonid ja annab välja diplomid. Ta tagab, et eksamite tase vastab artiklis 5 sätestatud tingimustele.

Artikkel 12

Haldusküsimustes teeb kuratoorium järgmist:
1. näeb ette peasekretäri, direktorite, õpetajate ja vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile a haldus- ja abipersonali teenistust korraldavad dokumendid;
2. määrab peasekretäri ja peasekretäri asetäitja;
3. määrab iga kooli direktori ja asedirektorid;
4. a) määrab igal aastal inspektorite nõukogu ettepanekul õpetajate vajaduse, luues või koondades ametikohti. Kuratoorium tagab, et ametikohad jaotatakse liikmesriikide vahel õiglaselt. Ta reguleerib koos valitsustega küsimusi, mis on seotud kooli keskkooli- ja algkooliõpetajate ning haridusnõustajate määramise või lähetamisega. Personal säilitab siseriiklike eeskirjadega tagatud õigused edutamisele ja pensionile jäämisele;
b) määrab igal aastal peasekretäri ettepanekul haldus- ja abipersonali vajaduse;
5. korraldab oma tegevust ja koostab oma protseduurireeglid.

Artikkel 13

1. Eelarveküsimustes teeb kuratoorium järgmist:
a) võtab vastu finantsmääruse, täpsustades eelkõige koolide eelarve koostamise ja täitmise menetlust;
b) võtab kooskõlas lõikega 4 igaks majandusaastaks vastu koolide eelarve;
c) kiidab heaks iga-aastase tulude ja kulude aruande ning edastab selle Euroopa ühenduste pädevatele asutustele.

2. Kuratoorium koostab hiljemalt iga aasta 30. aprilliks koolide tulude ja kulude kalkulatsiooni järgmiseks majandusaastaks ja edastab selle komisjonile, kes teeb selle põhjal Euroopa ühenduste üldeelarve esialgses projektis vajalikud prognoosid.

Euroopa ühenduste eelarvepädevad institutsioonid määravad kindlaks Euroopa ühenduste osamaksu vastavalt oma eelarvemenetlusele.

3. Kuratoorium edastab tulude ja kulude kalkulatsiooni ka teistele artiklis 28 sätestatud avaliku õigusega reguleeritavatele organisatsioonidele ja artiklis 29 sätestatud organisatsioonidele või institutsioonidele, kelle rahaline toetus moodustab olulise osa kooli eelarvest, nii et need võiksid oma osamaksu suuruse kindlaks määrata.

4. Kuratoorium võtab koolide eelarve vastu enne eelarveaasta algust ja kohandab seda vajaduse korral vastavalt Euroopa ühenduste ja lõikes 3 nimetatud organisatsioonide ja institutsioonide osamaksudele.

Artikkel 14

Kuratooriumi esindab peasekretär, kes juhib sekretariaati kooskõlas artikli 12 lõikes 1 sätestatud peasekretäri teenistust korraldavate dokumentidega. Ta esindab koole kohtumenetlustes. Peasekretär allub kuratooriumile.

2. peatükk
Inspektorite nõukogud

Artikkel 15

Koolide jaoks luuakse kaks inspektorite nõukogu: üks lasteaedadele ja algkoolidele ning teine keskkoolidele.

Artikkel 16

Iga konventsiooniosalist liikmesriiki esindab kummaski nõukogus üks inspektor. Inspektori määrab asjaomase poole ettepanekul ametisse kuratoorium.

Inspektorite nõukogude eesistujaks on selle liikmesriigi inspektorite nõukogu esindaja, kelle esindaja on kuratooriumi president.

Artikkel 17

Inspektorite nõukogude ülesanne on kindlustada koolides antava hariduse kvaliteet ja tagada, et koolides viidaks selleks läbi nõutavad kontrollid.

Inspektorite nõukogud esitavad kuratooriumile artiklites 11 ja 12 sätestatud seisukohad ja ettepanekud ning vajaduse korral ettepanekud õppekavade muutmiseks ja õppetöö korraldamiseks.

Artikkel 18

Inspektorite ülesanded on järgmised:
1. tagada oma vastutusalas järelevalve oma valitsuse määratud õpetajate töö üle;
2. võrrelda õppetöös saavutatud taset ja õpetamismetoodika kvaliteeti;
3. edastada direktoritele ja õpetajatele oma kontrollide tulemused.

Võttes arvesse kuratooriumi hinnangule vastavaid vajadusi, tagavad kõik liikmesriigid inspektoritele tingimused, mis on vajalikud nende ülesannete täitmiseks koolides.

3. peatükk
Haldusnõukogu

Artikkel 19

Kui artiklites 28 ja 29 ei ole sätestatud teisiti, koosneb iga artiklis 7 sätestatud haldusnõukogu kaheksast liikmest, kelleks on:
1. peasekretär, kes on eesistuja;
2. kooli direktor;
3. Euroopa Ühenduste Komisjoni esindaja;
4. kaks õpetajat, kellest üks esindab keskkooliõpetajaid ning teine lasteaia- ja algkooliõpetajaid;
5. kaks liiget, kes esindavad artiklis 23 sätestatud lastevanemate ühendust;
6. haldus- ja abipersonali esindaja.

Selle liikmesriigi esindaja, kus kool asub, võib haldusnõukogu koosolekutel osaleda vaatlejana.

Kui käsitletavad küsimused puudutavad õpilasi, kutsutakse kooli haldusnõukogu koosolekutele vaatlejatena osalema kaks õpilaste esindajat.

Artikkel 20

Haldusnõukogu ülesanneteks on:
1. koostada kooli tulude ja kulude kalkulatsioon kooskõlas finantsmäärusega;
2. teha järelevalvet kooli eelarveosa rakendamise üle ja koostada igaaastane tulude ja kulude aruanne;
3. tagada nõuetekohased füüsilised tingimused ja kooli töötamist soodustav õhkkond;
4. täita muid kuratooriumi antavaid haldusülesandeid.

Koosolekute kokkukutsumise ja haldusnõukogu otsuste tegemise menetlused nähakse ette artiklis 10 sätestatud koolide üldeeskirjadega.

4. peatükk
Direktor

Artikkel 21

Direktor täidab oma ülesandeid artiklis 10 sätestatud üldeeskirjade kohaselt. Tal on distsiplinaarvõim artikli 12 lõike 4 punktidega a ja b ettenähtud korras koolile määratud personali üle.

Tal on pädevus ja kvalifikatsioon, mida tema riigis nõutakse sellise haridusasutuse juhtimiseks, mille lõputunnistus annab selle omanikule õiguse astuda ülikooli. Direktor allub kuratooriumile.

III jaotis
PERSONALI ESINDATUS

Artikkel 22

Moodustatakse personalikomitee, mis koosneb iga kooli õpetajate ning haldus- ja abipersonali valitud esindajatest.

Komitee aitab kaasa koolide nõuetekohasele töötamisele, võimaldades personalil võtta ja väljendada oma seisukohti.

Personalikomitee valimise ja töötamise menetlused määratakse kindlaks artikli 12 lõikes 1 sätestatud õpetajate ning haldus- ja abipersonali teenistust korraldavate dokumentidega.

Kord aastas määrab personalikomitee oma õpetajate hulgast liikme ja asendusliikme, kes esindavad personali kuratooriumis.

IV jaotis
LASTEVANEMATE ÜHENDUS

Artikkel 23

Õpilaste vanemate ja koolijuhtide suhete hoidmiseks tunnustab kuratoorium iga kooli puhul ühendust, mis esindab õpilaste vanemaid.

Kõnealune lastevanemate ühendus määrab igal aastal asjaomase kooli haldusnõukogusse kaks esindajat.

Kord aastas määravad koolide lastevanemate ühendused liikme ja asendusliikme, kes esindavad ühendusi kuratooriumis.

V jaotis
EELARVE

Artikkel 24

Koolide eelarveaasta vastab kalendriaastale.

Artikkel 25

Koolide eelarvet rahastatakse järgmistest allikatest:
1. liikmesriikide osalus lähetatud või määratud õpetajate töötasude pideva maksmise kaudu ja vajaduse korral rahaline toetus, mille üle kuratoorium otsustab ühehäälselt;
2. Euroopa ühenduste osamaks, mille eesmärk on katta vahe koolide kulude kogusumma ja muude tulude kogusumma vahel;
3. nende ühenduseväliste organisatsioonide osamaksud, kellega kuratoorium on sõlminud kokkuleppe;
4. kooli omatulud, eelkõige koolimaksud, mida kuratoorium lastevanematelt nõuab;
5. muu tulu.

Euroopa ühenduste osamaksu kasutatavaks tegemise kord nähakse ette kuratooriumi ja komisjoni erikokkuleppega.

VI jaotis
VAIDLUSED

Artikkel 26

Konventsiooniosaliste vahelised vaidlused, mis käsitlevad käesoleva konventsiooni tõlgendamist ja kohaldamist ning mida kuratoorium ei ole lahendanud, kuuluvad Euroopa Ühenduste Kohtu ainupädevusse.

Artikkel 27

1. Moodustatakse pretensioonide nõukogu.

2. Kui ametkondlikul teel ei ole võimalik küsimust lahendada, on pretensioonide nõukogul esimese ja lõpliku instantsina ainupädevus kõikides vaidlustes, mis käsitlevad käesoleva konventsiooni kohaldamist kõikide selles käsitletud isikute suhtes, välja arvatud haldus- ja abipersonal, ja kõikide kõnealuseid isikuid negatiivselt mõjutavate konventsioonil või selle alusel kehtestatud eeskirjadel põhinevate aktide seaduslikkust, mille kuratoorium või kooli haldusnõukogu on käesolevas konventsioonis täpsustatud volitusi täites vastu võtnud. Kui sellised vaidlused käsitlevad raha, on pretensioonide nõukogul täielik pädevus.

Nende menetlustega seotud tingimused ja üksikasjalikud eeskirjad nähakse vastavalt vajadusele ette õpetajate teenistust korraldavate dokumentide või osalise tööajaga töötavate õpetajate teenistustingimuste või koolide üldeeskirjadega.

3. Pretensioonide nõukogu liikmete sõltumatus peab olema väljaspool kahtlust ja nad peavad olema tunnistatud juriidiliselt pädevaks.

Pretensioonide nõukogu liikmeks võivad saada üksnes isikud, kes on Euroopa Ühenduste Kohtu koostatud nimekirjas.

4. Kuratoorium võtab ühehäälselt vastu pretensioonide nõukogu põhikirja.

Pretensioonide nõukogu põhikirjas määratakse nõukogu liikmete arv, menetlus, mille alusel kuratoorium nad ametisse nimetab, nende ametiaja kestus ja nende suhtes kohaldatav rahastamiskord. Põhikirjas täpsustatakse nõukogu tegutsemisviis.

5. Pretensioonide nõukogu võtab vastu oma protseduurireeglid, mis sisaldavad põhikirja kohaldamiseks vajalikke sätteid.

Protseduurireeglid nõuavad kuratooriumi ühehäälset heakskiitu.

6. Pretensioonide nõukogu otsused on konventsiooniosalistele siduvad ja juhul, kui konventsiooniosalised neid ei rakenda, pööravad liikmesriikide asjaomased asutused need täitmisele kooskõlas vastavate siseriiklike õigusaktidega.

7. Muud vaidlused, milles koolid osalevad, kuuluvad siseriiklikku pädevusse. Käesolev artikkel ei mõjuta siseriiklike kohtute pädevust seoses tsiviil- ja kriminaalvastutusega.

VII jaotis
ERISÄTTED

Artikkel 28

Kuratoorium võib ühehäälse otsuse alusel sõlmida olemasolevat või vastavalt artiklile 2 loodavat kooli käsitleva osaluskokkuleppe mis tahes avaliku õigusega reguleeritava organisatsiooniga, kellel on oma asukoha tõttu huvi koolide töötamise vastu. Sellise kokkuleppe sõlmimisel saab see organisatsioon kuratooriumis koha ja hääle kõikides kõnealuse kooliga seotud küsimustes, kui organisatsiooni rahaline toetus moodustab olulise osa kooli eelarvest. Samuti võib ta saada koha ja hääle kõnealuse kooli haldusnõukogus.

Artikkel 29

Kuratoorium võib ühehäälse otsuse alusel pidada läbirääkimisi ka muude kokkulepete kui osaluskokkulepete sõlmimiseks avaliku või eraõigusega reguleeritavate organisatsioonide või institutsioonidega, kellel on huvi mõne kooli töötamise vastu.

Kuratoorium võib anda neile koha ja hääle kõnealuse kooli haldusnõukogus.

Artikkel 30

Kuratoorium võib selle riigi valitsusega, kus kool asub, pidada läbirääkimisi, et sõlmida täiendavad kokkulepped, mis on vajalikud, et kool saaks töötada parimates võimalikes tingimustes.

Artikkel 31

1. Iga konventsiooniosaline võib Luksemburgi valitsusele adresseeritud kirjaliku teatega käesoleva konventsiooni denonsseerida; Luksemburgi valitsus teavitab pärast sellise teate saamist teisi konventsiooniosalisi. Denonsseerimisest teatatakse iga aasta 1. septembriks, et see saaks jõustuda järgmise aasta 1. septembrist.

2. Konventsiooniosaline, kes käesoleva konventsiooni denonsseerib, loobub igasugusest osast koolide varades. Kuratoorium otsustab, milliseid korralduslikke meetmeid, sealhulgas personaliga seotud meetmeid võtta pärast seda, kui mõni konventsiooniosaline on konventsiooni denonsseerinud.

3. Kuratoorium võib kooskõlas artiklis 9 sätestatud hääletamismeetodiga otsustada kooli sulgeda. Sama menetluse alusel võib ta kõnealuse kooli suhtes tarvitusele võtta vajalikuks peetavaid abinõusid, eelkõige seoses õpetajate ja haldus- ja teenindava personali olukorra ning kooli varade jaotamisega.

4. Iga konventsiooniosaline võib taotleda käesoleva konventsiooni muutmist. Selleks teatab ta oma taotlusest Luksemburgi valitsusele. Luksemburgi valitsus teeb vajalikud korraldused konventsiooniosalisega, kes on sel ajal Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistuja, et kutsuda kokku valitsustevaheline konverents.

Artikkel 32

Iga ühenduse liikmeks saav riik võib käesoleva konventsiooniga ühinemiseks esitada kirjaliku avalduse Luksemburgi valitsusele, kes teavitab sellest teisi konventsiooniosalisi.

Ühinemine jõustub 1. septembril pärast päeva, kui ühinemiskirjad Luksemburgi valitsusele hoiule antakse.

Alates sellest kuupäevast muudetakse vastavalt koolide organite koosseisu.

Artikkel 33

Käesoleva konventsiooni ratifitseerivad konventsiooniosalised liikmesriigid kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Euroopa ühenduste osas sõlmitakse see kooskõlas Euroopa ühenduste asutamislepingutega. Ratifitseerimiskirjad ja käesoleva konventsiooni sõlmimisest teatavad aktid antakse hoiule Luksemburgi valitsusele, kes on ka Euroopa koolide põhikirja hoidja. Luksemburgi valitsus teavitab hoiuleandmisest kõiki teisi konventsiooniosalisi.

Konventsioon jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast seda, kui liikmesriigid on kõik ratifitseerimiskirjad ja Euroopa ühenduse sõlmimisest teatavad aktid hoiule andnud.

Konventsioon, mis on koostatud ühes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keeles, kusjuures kõik üheksa teksti on võrdselt autentsed, antakse hoiule Luksemburgi valitsuse arhiivi ja Luksemburgi valitsus edastab tõestatud koopiad kõikidele teistele konventsiooniosalistele.

Artikkel 34

Käesoleva konventsiooniga tühistatakse ja asendatakse 12. aprilli 1957. aasta põhikiri ja sellele lisatud 13. aprilli 1962. aasta protokoll.

Kui käesoleva konventsiooniga ei ole ette nähtud teisiti, jääb Euroopa küpsustunnistuse leping jõusse.

Käesolev konventsioon ei mõjuta Müncheni kooli käsitlevat täiendavat protokolli, mis on koostatud 13. aprilli 1962. aasta protokolli arvesse võttes ja millele kirjutati alla 15. detsembril 1975 Luxembourgis.

Varasemates koole käsitlevates aktides leiduvaid viiteid tõlgendatakse käesoleva konventsiooni vastavate artiklite alusel.

[Sõlmitud Luxembourgis kahekümne esimesel juunil ühe tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal.]
Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og fire og halvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.
Έγινε οτο Λονξεμβοδїγο, οτις ειχοτ μια Ιουνίου χίλια єννιακόσια є νενή νια τέσσεδα .
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantaquattro.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνικής Δημοκρατіας
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

[Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergia Ühenduse nimel]
Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
For Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωοπϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Community and the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique
Per la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

[Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nimel]
Por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
For Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άυθρακα και Χάλυβα
For the European Coal and Steel Community
Pour la Communauté européenne du charbon et de l’acier
Per la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço

I LISA

Põhikirja kohaldatakse järgmiste Euroopa koolide suhtes:
Bergeni Euroopa kool
I Brüsseli Euroopa kool
II Brüsseli Euroopa kool
III Brüsseli Euroopa kool (*)
Culhami Euroopa kool
Karlsruhe Euroopa kool
Luxembourgi Euroopa kool
Mol’i Euroopa kool
Müncheni Euroopa kool
Varese Euroopa kool
* Kuratoorium otsustas selle kooli luua 27.–29. oktoobri 1992. aasta koosolekul.

II LISA

Baasõpet antakse järgmistes keeltes:
taani keel
hollandi keel
inglise keel
prantsuse keel
saksa keel
kreeka keel
itaalia keel
portugali keel
hispaania keel

CONVENTION DEFINING THE STATUTE OF THE EUROPEAN SCHOOLS
PREAMBLE

The High Contracting Parties, Members of the European Communities and the European Communities,

hereinafter referred to as “the Contracting Parties”;

considering that, for the education together of children of the staff of the European Communities in order to ensure the proper functioning of the European Institutions, establishments bearing the name “European School”, have been set up from 1957 onwards;

considering that the European Communities are anxious to ensure the education together of these children and, for this purpose, make a contribution to the budget of the European Schools;

considering that the European School system is “sui generis”; considering that it constitutes a form of cooperation between the Member States and between them and the European Communities while fully acknowledging the Member States’ responsibility for the content of teaching and the organization of their educational system, and for their cultural and linguistic diversity;

considering that:
– the Statute of the European School, adopted in 1957, should be consolidated to take account of all the relevant texts adopted by the Contracting Parties;
– it should be adapted, taking into account the development of the European Communities;
– the decision-making procedure within the organs of the Schools should be modified;
– experience in the operation of the Schools should be taken into account;
– adequate legal protection against acts of the Board of Governors or the Administrative Boards should be provided to the teaching staff as well as other persons covered by it; to this end a Complaints Board should be created, with strictly limited jurisdiction;
– the jurisdiction of the Complaints Board will be without prejudice to national courts’ jurisdiction in relation to civil and criminal liability;

considering that a School has been opened in Munich on the basis of the Supplementary Protocol of 15 December 1975 for the education together of children of the staff of the European Patent Organization,

Have agreed as follows:

Title I
THE EUROPEAN SCHOOLS

Article 1

This Convention defines the Statute of the European Schools (hereinafter referred to as “Schools”).

The purpose of the Schools is to educate together children of the staff of the European Communities. Besides the children covered by the Agreements provided for in Articles 28 and 29, other children may attend the Schools within the limits set by the Board of Governors.

The Schools are listed in Annex I, which may be amended by the Board of Governors to take account of decisions made under Articles 2, 28 and 31.

Article 2

1. The Board of Governors, acting unanimously, may decide to establish new Schools.

2. It shall determine their location in agreement with the host Member State.

3. Before a new School is opened in the territory of a Member State, an Agreement must be concluded between the Board of Governors and the host Member State concerning the free provision and maintenance of suitable premises for the new School.

Article 3

1. The instruction given in each School shall cover the course of studies up to the end of secondary school.

It may comprise:
– a nursery school;
–  five years of primary school;
–  seven years of secondary school.

Technical education requirements shall as far as possible be covered by the Schools in cooperation with the education system of the host country.

2. Instruction shall be provided by teachers seconded or assigned by the Member States in accordance with decisions taken by the Board of Governors under the procedure laid down in Article 12 (4).

3. (a) Any proposal to modify the fundamental structure of a School shall require a unanimous vote of the Member State representatives on the Board of Governors.
(b) Any proposal to modify the official status of the teachers shall require a unanimous vote of the Board of Governors.

Article 4

The education given in the Schools shall be organized on the following principles:
1. the courses of study shall be undertaken in the languages specified in Annex II;
2. that Annex may be amended by the Board of Governors to take account of decisions taken under Articles 2 and 32;
3. in order to encourage the unity of the School, to bring pupils of the different language sections together and to foster mutual understanding, certain subjects shall be taught to joint classes of the same level. Any Community language may be used for these joint classes, insofar as the Board of Governors decides that circumstances justify its use;
4. a particular effort shall be made to give pupils a thorough knowledge of modern languages;
5. the European dimension shall be developed in the curricula;
6. in education and instruction, the conscience and convictions of individuals shall be respected;
7. measures shall be taken to facilitate the reception of children with special educational needs.

Article 5

1. Years of study seccessfully completed at the School and diplomas and certificates in respect thereof shall be recognized in the territory of the Member States, in accordance with a table of equivalence, under conditions determined by the Board of Governors as laid down in Article 11 and subject to the agreement of the competent national authorities.

2. The European baccalaureate, which is the subject of the Agreement of 11 April 1984 amending the Annex to the Statute of the European School laying down the regulations for the European baccalaureate, hereafter referred to as the “European baccalaureate Agreement”, shall be awarded upon completion of the cycle of secondary studies. The Board of Governors, acting by a unanimous vote of the Member State representatives, shall be able to make any adaptations to that Agreement which may prove necessary.

Holders of the European baccalaureate obtained at the School shall:
(a) enjoy, in the Member State of which they are nationals, all the benefits attaching to the possession of the diploma or certificate awarded at the end of secondary school education in that country;
(b) be entitled to seek admission to any university in the territory of any Member State on the same terms as nationals of that Member State with equivalent qualifications.

For the purposes of this Convention, the word ‘university’ applies to:
(a) universities;
(b) institutions regarded as of university standing by the Member State in whose territory they are situated.

Article 6

Each School shall have the legal personality necessary for the attainment of its purpose, as defined in Article 1. It shall for that purpose be free to manage the appropriations in its own section of the budget under the conditions laid down in the Financial Regulation referred to in Article 13 (1). It may be a party to legal proceedings. It may in particular acquire and dispose of movable and immovable property.

As far as its rights and obligations are concerned, the School shall be treated in each Member State, subject to the specific provisions of this Convention, as an educational establishment governed by public law.

Tite II
ORGANS OF THE SCHOOLS

Article 7

The organs common to all the Schools shall be:
1. the Board of Governors;
2. the Secretary-General;
3. the Boards of Inspectors;
4. the Complaints Board;

Each School shall be administered by the Administrative Board and managed by the Headteacher.

Chapter I
The Board of Governors

Article 8

1. Subject to Article 28, the Board of Governors shall consist of the following members:
(a) the representative or representatives at ministerial level of each of the Member States of the European Communities authorised to commit the Government of that Member State, on the understanding that each Member State has only one vote;
(b) a member of the Commission of the European Communities;
(c) a representative designated by the Staff Committee (from among the teaching staff) in accordance with Article 22;
(d) a representative of the pupils’ parents designated by the Parents’ associations in accordance with Article 23.

2. The representatives at ministerial level of each of the Member States and the member of the Commission of the European Communities may appoint persons to represent them. Other members who are unable to attend shall be represented by their alternates.

3. A representative of the pupils may be invited to attend meetings of the Board of Governors as an observer for items concerning the pupils.

4. The Board of Governors shall be convened by its Chairman, on his own initiative or at the reasoned request of three members of the Board of Governors or of the Secretary-General. It shall meet at least once a year.

5. The office of Chairman shall be held for one year by a representative of each Member State in turn, in the following order of Member States: Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, United Kingdom.

Article 9

1. Save in cases where unanimity is required by this Convention, decisions of the Board of Governors shall be adopted by a two-thirds majority of the members comprising it, subject to the following provisions:
(a) adoption of a decision affecting the specific interests of a Member State, such as the significant extension of the premises or the closure of a School established in its territory, shall require a favourable vote by the representative of that Member State;
(b) the closure of a School shall require a favourable vote by the Member of the Commission;
(c) the representative of an organization governed by public law who has obtained a seat and a vote on the Board of Governors pursuant to an agreement based on Article 28 shall vote on all matters relating to the School covered by such agreement;
(d) the right to vote of the representative of the Staff Committee mentioned in Article 8 (1) (c) and the representative of the pupils’ parents mentioned in Article 8 (1) (d) shall be restricted to the adoption of decisions on educational matters under Article 11, with the exclusion of decisions concerning adaptations to the European baccalaureate Agreement and decisions having financial or budgetary effects.

2. In cases where unanimity is required by this Convention, the adoption of decisions of the Board of Governors shall not be prevented by abstentions by members who are present or represented.

3. In all voting, each of the members present or represented shall have one vote, whithout prejudice to the specific provision in Article 8 (1) (a).

Article 10

The Board of Governors shall supervise the implementation of this Convention; for this purpose, it shall have the necessary decision-making powers in educational, budgetary and administrative matters, and for the negotiation of the Agreements referred to in Articles 28 to 30. It may set up committees with responsibility for preparing its decisions.

The Board of Governors shall lay down the General Rules of the Schools.

The Board of Governors shall each year draw up, on the basis of a draft prepared by the Secretary-General, a report on the operation of the Schools and shall forward it to the European Parliament and to the Council.

Article 11

In educational matters, the Board of Governors shall determine which studies shall be undertaken and how they shall be organized. In particular, following the opinion of the appropriate Board of Inspectors, it shall:
1. adopt harmonized curricula and timetables for each year’s studies and for each section which it has set up and make recommendations as to which methods should be used;
2. provide for supervision of the teaching by the Boards of Inspectors and fix the operating rules of the latter;
3. determine the age for entry to the different levels. It shall lay down rules for the promotion of pupils to the next year of study or to the secondary school and, in order to enable pupils to return at any time to their national schools, rules for the validation of years of study at the School in accordance with Article 5. It shall draw up the table of equivalence referred to in Article 5 (1);
4. arrange for examinations to be held as a means of certifying the work done in the School; it shall lay down rules for the examinations, appoint examining boards and award diplomas. It shall ensure that the papers for the examination are set at such a level as to give effect to the provisions of Article 5.

Article 12

In administrative matters, the Board of Governors shall:
1. lay down the Service Regulations for the Secretary-General, the Headteachers, the teaching staff and, in accordance with Article 9 (1) (a), for the administrative and ancillary staff;
2. appoint the Secretary-General and Deputy Secretary-General;
3. appoint the Headteacher and Deputy Headteachers of each School;
4. (a) determine each year, on a proposal from the Boards of Inspectors, the teaching staff requirements by creating or eliminating posts. It shall ensure a fair allocation of posts among the Member States. It shall settle with the Governments questions relating to the assignment or secondment of the secondary school teachers, primary school teachers and education counsellors of the School. Staff shall retain promotion and retirement rights guaranteed by their national rules;
(b) determine each year, on a proposal from the Secretary-General, the administrative and ancillary staff requirements;
5. organize its operation and draw up its own Rules of Procedure.

Article 13

1. In budgetary matters, the Board of Governors shall:
(a) adopt the Financial Regulation, specifying in particular the procedure for establishing and implementing the budget of the Schools;
(b) adopt the budget of the Schools for each financial year, in accordance with paragraph 4 below;
(c) approve the annual revenue and expenditure account and forward it to the competent authorities of the European Communities.

2. The Board of Governors shall, by no later than 30 April of each year, establish an estimate of revenue and expenditure of the Schools for the following financial year and forward it forthwith to the Commission, which shall, on that basis, establish the necessary forecasts in the preliminary draft general budget of the European Communities.

The budgetary authority of the European Communities shall fix the amount of the European Communities’ contribution under its budgetary procedure.

3. The Board of Governors shall also forward the estimate of revenue and expenditure to the other organizations governed by public law provided for in Article 28 and to the organizations or institutions provided for in Article 29, whose financial contribution is such as to finance the bulk of a School’s budget, so that they may determine the amount of their contributions.

4. The Board of Governors shall finally adopt the budget of the Schools before the start of the budgetary year and shall adapt it if necessary to the contributions of the European Communities and of the organizations or institutions referred to in paragraph 3.

Article 14

The Secretary-General shall represent the Board of Governors and direct the Secretariat in accordance with the Service Regulations for the Secretary- General provided for in Article 12 (1). He shall represent the Schools in legal proceedings. He shall be responsible to the Board of Governors.

Chapter 2
The Boards of Inspectors

Article 15

Two Boards of Inspectors shall be set up for the purposes of the Schools: one for the nursery schools and the primary schools, the other for the secondary schools.

Article 16

Each Member State which is a Contracting Party shall be represented by one Inspector on each Board. He shall be appointed by the Board of Governors on a proposal from the Party concerned.

The Boards of Inspectors shall be chaired by the representative on the Board of Inspectors of the Member State which holds the chairmanship of the Board of Governors.

Article 17

It shall be the task of the Boards of Inspectors to ensure the quality of the education provided by the Schools and to this end to ensure that the requisite inspections are carried out in the Schools.

They shall submit to the Board of Governors the opinions and proposals provided for in Articles 11 and 12 respectively and, if need be, proposals for changes in curricula and for the organization of studies.

Article 18

The task of the Inspectors shall be to:
1. ensure, in their respective cycles of instruction, supervision of the work of teachers from their national administrations;
2. compare views on the standard of work attained and the quality of the teaching methods;
3. address to the Headteachers and the teaching staff the results of their inspections.

Taking into account needs evaluated by the Board of Governors, each Member State shall provide the Inspectors with the facilities necessary for carrying out fully their task in the Schools.

Chapter 3
The Administrative Board

Article 19

Subject to Articles 28 and 29, each Administrative Board provided for in Article 7 shall comprise eight members, as follows:
1. the Secretary-General, who shall be Chairman;
2. the Headteacher of the School;
3. the representative of the Commission of the European Communities;
4. two members of the teaching staff, one representing the staff of the secondary school and the other the staff of the primary and nursery schools jointly;
5. two members representing the Parents’ Association as provided for in Article 23;
6. a representative of the administrative and ancillary staff.

A representative of the Member State in which the School is located may attend meetings of the Administrative Board as an observer.

Two representatives of the pupils shall be invited to attend meetings of the Administrative Board of their School as observers for items of business which concern them.

Article 20

The Administrative Board shall:
1. prepare the estimates of revenue and expenditure of the School in accordance with the Financial Regulation;
2. supervise the implementation of the School’s section of the budget and draw up its annual revenue and expenditure account;
3. ensure that suitable physical conditions and an atmosphere conducive to the proper operation of the School are maintained;
4. perform such other administrative duties as may be entrusted to it by the Board of Governors.

The procedures for the convening of meetings and for decision-making by the Administrative Boards shall be laid down in the General Rules of the Schools provided for in Article 10.

Chapter 4
The Headteacher

Article 21

The Headteacher shall discharge his duties in accordance with the General Rules provided for in Article 10. He shall have authority over the staff assigned to the School in accordance with the procedures stipulated in Article 12 (4) (a) and (b).

He shall have the competence and the qualifications required in his country for directing an educational establishment providing a leaving certificate entitling the holder to university entrance. He shall be responsible to the Board of Governors.

Title III
STAFF REPRESENTATION

Article 22

A Staff Committee shall be established comprising elected representatives of the teaching staff and of the administrative and ancillary staff of each School.

The Committee shall contribute to the proper functioning of the Schools by enabling the opinion of the staff to emerge and be expressed.

The procedures for the election and operation of the Staff Committee shall be determined in the Service Regulations for the teaching staff and for the administrative and ancillary staff provided for in Article 12 (1).

Once a year the Staff Committee shall designate a member and an alternate from among the teaching staff to represent the staff on the Board of Governors.

Title IV
THE PARENTS’ ASSOCIATION

Article 23

For the purpose of maintaining relations between the pupils’ parents and the School authorities, the Board of Governors shall recognize for each School the Association which is representative of the pupils’ parents.

The Parents’ Association so recognized shall designate each year two representatives on the Administrative Board of the School concerned.

Once a year the Parents’ Associations of the Schools shall designate a member and an alternate to represent the Associations on the Board of Governors.

Title V
THE BUDGET

Article 24

The financial year of the Schools shall correspond to the calendar year.

Article 25

The budget of the Schools shall be financed by:
1. contributions from the Member States through the continuing payment of the remuneration for seconded or assigned teaching staff and, where appropriate, a financial contribution decided on by the Board of Governors acting unanimously;
2. the contribution from the European Communities, which is intended to cover the difference between the total amount of expenditure by the Schools and the total of other revenue;
3. contributions from non-Community organizations with which the Board of Governors has concluded an Agreement;
4. the School’s own revenue, notably the school fees charged to parents by the Board of Governors;
5. miscellaneous revenue.

The arrangements for making available the contribution from the European Communities shall be laid down in a special agreement between the Board of Governors and the Commission.

Title VI
DISPUTES

Article 26

The Court of Justice of the European Communities shall have sole jurisdiction in disputes between Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Convention which have not been resolved by the Board of Governors.

Article 27

1. A Complaints Board is hereby established.

2. The Complaints Board shall have sole jurisdiction in the first and final instance, once all administrative channels have been exhausted, in any dispute concerning the application of this Convention to all persons covered by it with the exception of administrative and ancillary staff, and regarding the legality of any act based on the Convention or rules made under it, adversely affecting such persons on the part of the board of Governors of the Administrative Board of a school in the exercise of their powers as specified by this Convention. When such disputes are of a financial character, the Complaints Board shall have unlimited jurisdiction.

The conditions and the detailed rules relative to these proceedings shall be laid down, as appropriate, by the Service Regulations for the teaching staff or by the conditions of employment for part-time teachers, or by the General Rules of the Schools.

3. The members of the Complaints Board shall be persons whose independence is beyond doubt and who are recognized as being competent in law.

Only persons on a list to be compiled by the Court of Justice of the European Communities shall be eligible for membership of the Complaints Board.

4. The Statue of the Complaints Board shall be adopted by the Board of Governors, acting unanimously.

The Statute of the Complaints Board shall determine the number of members of the Board, the procedure for their appointment by the Board of Governors, the duration of their term of office and the financial arrangements applicable to them. The Statute shall specify the manner in which the Board is to operate.

5. The Complaints Board shall adopt its rules of procedure, which shall contain such provisions as are necessary for applying the Statute.

The rules of procedure shall require the unanimous approval of the Board of Governors.

6. The judgments of the complaints Board shall be binding on the parties and, should the latter fail to implement them, rendered enforceable by the relevant authorities of the Member States in accordance with their respective national laws.

7. Other disputes to which the Schools are party shall fall within national jurisdiction. In particular, national courts’ jurisdiction with regard to matters of civil and criminal liability is not affected by this Article.

Title VII
SPECIAL PROVISIONS

Article 28

The Board of Governors, acting unanimously, may conclude participation Agreements concerning an existing School or one to be established in accordance with Article 2 with any organizations governed by public law which, by reason of their location, have an interest in the operation of the Schools. By concluding such an Agreement, any such organization may then have a set and a vote on the Board of Governors for all matters regarding the School in question if its financial contribution is such as to finance the bulk of the School’s budget. It may also obtain a seat and a vote on the Administrative Board of the School in question.

Article 29

The Board of Governors, acting unanimously, may also negotiate agreements other than participation Agreements with organizations or institutions governed by public or private law which have an interest in the operation of one of the Schools.

The Board of Governors may grant them a seat and a vote on the Administrative Board of the School in question.

Article 30

The Board of Governors may negotiate with the Government of a country in which a School is located any additional Agreement required to ensure that the School can operate under the best possible conditions.

Article 31

1. Any Contracting Party may denounce this Convention by written notification to the Luxembourg Government; the latter shall inform the other Contracting Parties upon receipt of the notification. Denunciation shall be notified by 1 September of any year in order to take effect on 1 September the following year.

2. A Contracting Party which denounces this Convention shall abandon any share in the assets of the Schools. The Board of Governors shall decide which organizational measures, including staff measures, are to be taken as a result of denunciation by any of the Contracting Parties.

3. The Board of Governors, acting in accordance with the voting method set out in Article 9, may decide to close a School. It shall, by the same procedure, take such steps in regard to that School as it considers necessary, in particular as regards the situation of teaching, administrative and service staff and the distribution of the assets of the School.

4. Any Contracting Party may request that this Convention be amended. To that end, it shall notify the Luxembourg Government of its request. The Luxembourg Government shall make the necessary arrangements with the Contracting Party holding the Presidency of the Council of the European Communities to convene an Intergovernmental Conference.

Article 32

Applications for the accession to this Convention of any State becoming a member of the Community shall be made in writing to the Luxembourg Government, which shall inform each of the other Contracting Parties thereof.

Accession shall take effect on 1 September following the day on which the instruments of accession are deposited with the Luxembourg Government.

From that date, the composition of the organs of the Schools shall be altered accordingly.

Article 33

This Convention shall be ratified by the Member States as Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. As regards the European Communities, it shall be concluded in accordance with the Treaties establishing them. The instruments of ratification and the acts notifiying the conclusion of this Convention shall be deposited with the Luxembourg Government, as depositary of the Statute of the European Schools. That Government shall inform all the other Contracting Parties of the deposit.

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the deposit of all instruments of ratification by the Member States and of the acts notifying conclusion by the European Communities.

This Convention, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages, all nine texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Luxembourg Government, which shall transmit a certified copy to each of the other Contracting Parties.

Article 34

This Convention cancels and replaces the Statute of 12 April 1957 and the Protocol thereto of 13 April 1962.

Save as otherwise provided in this Convention, the European baccalaureate Agreement shall remain in force.

The supplementary Protocol concerning the Munich School, drawn up with reference to the Protocol of 13 April 1962 and signed at Luxembourg on 15 December 1975, shall be unaffected by this Convention.

The references in the acts previous to this Convention which concern the Schools shall be understood as relating to the corresponding Articles of this Convention.

ANNEX I

European Schools to which the Statute applies:
European School, Bergen
European School, Brussels I
European School, Brussels II
European School, Brussels III (*)
European School, Culham
European School, Karlsruhe
European School, Luxembourg
European School, Mol
European School, Munich
European School, Varese
(*) The Board of Governors decided to establish this School at their meeting of 27/29 October 1992.

ANNEX II

Languages in which basic instruction is given:
Danish
Dutch
English
French
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json